psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


AMITRIPTYLIN

Amitriptylin je lék na depresi, tedy útlum nálady. Patří k antidepresivům, která svým působením na nervových spojích v mozku zvyšují množství potřebných chemických látek (nejčastěji serotoninu a noradrenalinu). Amitriptylin patří k první generaci tohoto typu antidepresiv, která jsou dnes lékem druhé volby - to znamená, že se nasazují většinou až tehdy, když neúčinkují jiné, modernější léky).

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111046/2010
AMITRIPTYLIN - SLOVAKOFARMA
(amitriptylini hydrochloridum)
potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Amitriptylin-Slovakofarma a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amitriptylin-Slovakofarma používat
3. Jak se přípravek Amitriptylin-Slovakofarma užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Amitriptylin-Slovakofarma uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK AMITRIPTYLIN-SLOVAKOFARMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek je určen k léčbě depresí. Výhodou je spolehlivý účinek i u těžších forem a uklidňující
působení při úzkostném neklidu.
Přípravek se užívá při léčbě depresí různého typu, při úzkostných stavech, které mají původ v
poškození mozku, při nočním pomočování, při dráždivém tlustém střevu, při předmenstruačním napětí,
při nechutenství psychického původu, při neschopnosti zadržet stolici. Přípravek mohou užívat dospělí i
děti od 6 let a mladiství.

2. ČEMU BYSTE MĚLI VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
AMITRIPTYLIN – SLOVAKOFARMA POUŽÍVAT
Neužívejte přípravek Amitriptylin-Slovakofarma:
- při známé přecitlivělosti na amitriptylin (máte-li na něj alergii), nebo na kteroukoli další složku
přípravku
- při akutních otravách látkami tlumícími centrální nervový systém (léky na spaní, uklidnění a tlumení
bolesti)
- po požití alkoholu
- při zeleném očním zákalu
- při neprůchodnosti střev
- při ztížené průchodnosti vrátníkem
- při epilepsii
- při deliriích
- současně s inhibitory monoaminooxidázy (některé léky proti depresím), ani 14 dní před zahájením
nebo po ukončení jejich užívání.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amitriptylin-Slovakofarma je zapotřebí:
Přípravek se užívá jen pokud je to naprosto nezbytné:
- u pacientů s onemocněním srdce
- u pacientů se zvětšenou prostatou
- u pacientů s obtížemi při močení
- v průběhu těhotenství lze amitriptylin užívat jen ze zvlášť závažných důvodů
Jestliže se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou až v době užívání přípravku, informujte
o tom svého ošetřujícího lékaře.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese či projevy úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy myslet na to, že si ublížíte nebo vezmete život. Tyto myšlenky se mohou projevit v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva, protože trvá nějaký čas, než léky začnou působit.
Zvýšené riziko platí:
- pokud se u Vás již dříve objevily myšlenky na sebevraždu či na sebepoškození
- jestliže jste mladšího věku. Informace z klinických studií poukazují na zvýšené riziko sebevražedného
chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, okamžitě o tom
informujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližším zdravotnickém zařízení.
Možná shledáte užitečným říci svým blízkým přátelům nebo příbuzným, že trpíte depresemi nebo
úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli byste je požádat,
aby Vám řekli, když si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo když budou
znepokojeni změnami ve Vašem chování.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař
by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Dřív, než začnete současně s užíváním přípravku Amitriptylin užívat
nějaký volně prodejný lék, se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.
Alkohol může zesílit tlumící účinky léku, naopak silné kouření snižuje účinek amitriptylinu. Všechny
léky, které působí tlumivě na centrální nervovou soustavu (léky na spaní, na uklidnění), zesilují účinek
amitriptylinu. Amitriptylin může snižovat účinnost některých léků užívaných na snížení krevního tlaku.
Současné užívání amitriptylinu a inhibitorů monoaminooxidázy (MAO) může vyvolat těžkou únavu,
horečku a intenzivní třes.
Užívání přípravku s jídlem a pitím
Tablety polykejte celé, nerozkousané a zapijte je dostatečným množstvím tekutiny. Během léčby
amitriptylinem nepijte alkoholické nápoje!
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V průběhu těhotenství lze přípravek Amitriptylin-Slovakofarma užívat jen ze zvlášť závažných důvodů.
Podávání přípravku během kojení se nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti, vyžadující
zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů!
Důležité informace o některých složkách přípravku Amitriptylin.Slovakofarma
Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK AMITRIPTYLIN-SLOVAKOFARMA UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Amitriptylin-Slovakofarma přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Léčba zpravidla začíná dávkou 25 až 50 mg (1 až 2 tablety) na noc a potom se podle potřeby postupně zvyšuje během 5 až 6 dní na 150 - 200 mg (6 až 8 tablet denně). Větší část denní dávky se užívá na noc.
Uklidňující účinek se projeví většinou v prvních dnech, po 1 až 3 týdnech se zpravidla očekávají účinky
zlepšující náladu.
Nedochází-li ani během 2. týdne k zlepšení, zvyšuje se dále dávka až na 300 mg/den (12 tablet denně).
Po zlepšení vašeho zdravotního stavu vám bude lékař dávku postupně snižovat až na 50 - 100 mg (2 až 4 tablety) za den. Tato dávka se zpravidla užívá na noc a léčba trvá nejméně 3 měsíce.
Starší nemocní a nemocní s lehčími depresivními stavy, kteří jsou léčeni doma, užívají 50 až 100 mg (2
až 4 tablety) denně, často jen v jediné dávce na noc.
Dětem od 6 let se při nočním pomočování podává zpravidla 12,5 až 25 mg (1/2 až 1 tableta)
přípravku jednorázově na noc.
Za neúčelné lze užívání amitriptylinu pokládat teprve tehdy, jestliže se stav nemocného nelepší ani po
týdnech.
Amitriptylin se obyčejně neužívá déle než 6 až 8 měsíců.
Dospělí pacienti v nemocničním ošetření užívají denně nejvýše 300 mg (12 tablet), dospělí nemocní v
domácím ošetření užívají denně nejvýše 150 mg (6 tablet), nemocní nad 60 let v domácím ošetření
užívají nejvýše 100 mg (4 tablety) amitriptylinu.
Maximální denní dávka pro děti od 6 do 12 let je 30 mg.
Užívání přípravku nesmíte náhle přerušit!
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka
Jestliže jste užil/a více přípravku než jste měl/a
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Amitriptylin-Slovakofarma
Jestliže jste zjistil(a), že jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Amitriptylin-Slovakofarma, počkejte a
užijte až další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou
dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat Amitriptylin-Slovakofarma
Při dlouhodobé léčbě vysokými dávkami se nesmí léčba náhle přerušit.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Amitriptylin-Slovakofarma nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Vyskytují se zejména na počátku léčby a mohou se projevit některým z následujících příznaků: únava,
ospalost, závratě, zvýšené pocení, třes, zmatenost, neklid, psychické poruchy, halucinace (bludy),
poruchy pohybu, poruchy řeči, zvýšená pohotovost ke křečím, sucho v ústech, zduřelá nosní sliznice,
hořcekyselá chuť, zácpa (zřídka až neprůchodnost střev), obtíže při močení (zadržování moči),
zastřené vidění, obtížné zaostřování, snížení krevního tlaku (zřídka dochází k mdlobám), poruchy
srdeční činnosti (bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti). V některých případech snížení sexuální
potence, poruchy libida, výjimečně zvětšení prsou, výron sekretu z mléčných žláz, poruchy krvetvorby,
alergické kožní reakce (kopřivka), poruchy jater (žloutenka), zvýšený výskyt zlomenin kostí, u starších
pacientů se zvyšuje riziko delirií. Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí
oznamte ošetřujícímu lékaři, ale léčbu nepřerušujte. Během léčby budete muset podstoupit různá
vyšetření (kontroly krevního tlaku, EKG, krevní obraz, jaterní funkce, příp. EEG ) v pravidelných
intervalech.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK AMITRIPTYLIN-SLOVAKOFARMA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Amitriptylin-Slovakofarma obsahuje
Léčivá látka: amitriptylini hydrochloridum 28,3 mg, což odpovídá 25 mg amitriptylinu v 1 potahované
tabletě
Pomocné látky: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, calcium-stearát, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, potahová soustava sepifilm 3048 žlutá, dimetikonová emulze SE 2, makrogol
6000
Jak Amitriptylin-Slovakofarma vypadá a co toto balení obsahuje
Žluté kulaté potahované tablety
Velikost balení: 20, 50 a 100 potahovaných tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 7.7.2010
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru