psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


ARGOFAN

Argofan je lék proti depresi a úzkostným stavům jako je generalizovaná úzkostná porucha a další. Působí tak, že v mozku na nervových spojích zvyšuje množství chemických látek, které se podílejí na utváření nálady a pohody (serotonin a noradrenalin). Patří k antidepresivům 4. generace a pomůže i lidem, u kterých selhala antidepresiva 3. generace (SSRI a jiná). Argofan je dobře snášený a přitom účinný lék.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Sp.zn. sukls225565/2012
ARGOFAN SR 75 mg
ARGOFAN SR 150 mg
venlafaxinum
tablety s prodlouženým uvolňováním

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Argofan SR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Argofan SR užívat
3. Jak se Argofan SR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Argofan SR uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Argofan SR a k čemu se používá
Argofan SR je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tato skupina léčiv se používá k léčení deprese a dalších onemocnění, jako např. úzkostná porucha. Lidé, kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní, mají nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují, ale mohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku.
Argofan SR je určen k léčbě nebo k prevenci recidivy depresí u dospělých.
Argofan SR je určen také k léčbě dospělých s následujícími úzkostnými poruchami: generalizovaná úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha (strach nebo vyhýbání se sociálním situacím) a panická porucha (záchvaty náhlé úzkosti). Správná léčba deprese nebo úzkostných poruch je důležitá k tomu, aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše potíže mohou přetrvávat a stát se závažnějšími a hůře léčitelnými.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Argofan SR užívat
Neužívejte Argofan SR
 jestliže jste alergický(á) na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užívali léky nazývané ireversibilní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. Užívání ireversibilních IMAO s jinými léky včetně přípravku Argofan SR může vyvolat závažné, nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení užívání přípravku Argofan SR než začnete užívat nějaký IMAO (viz bod „Serotoninový syndrom“ a „Další léčivé přípravky a přípravek Argofan SR“).
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Argofan SR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
 Užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem Argofan SR mohou zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Argofan SR“);
 Máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu (zvýšený nitrooční tlak);
 Máte-li nebo jste měli vysoký krevní tlak;
 Máte-li v anamnéze srdeční onemocnění nebo nepravidelný srdeční rytmus;
 Máte-li v anamnéze záchvaty (křeče);
 Máte-li v anamnéze nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatrémie);
 Máte-li sklon ke vzniku podlitin nebo k častému krvácení (porucha krvácení v anamnéze) nebo pokud užíváte další léky, které mohou zvýšit riziko krvácení;
 Máte-li zvýšenou hladinu cholesterolu;
 Máte-li nebo jste někdy měl(a), nebo někdo z Vaší rodiny mánii nebo bipolární poruchu (nadměrný pocit vzrušení nebo euforie);
 Máte-li v anamnéze agresivní chování.
Argofan SR může vyvolat pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát na místě. Pokud se Vám to
přihodí, měl(a) byste informovat lékaře.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu. Frekvence těchto myšlenek se může zvýšit poté, co začnete poprvé užívat antidepresiva, protože všechny tyto léky potřebují určitou dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy déle.
Je pravděpodobnější, že tyto myšlenky budete mít:
 jestliže jste už předtím měl(a) myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození.
 jestliže jste mladý(á) dospělý(á). Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (méně než 25 let) s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.
Možná Vám pomůže, když řeknete příbuzným nebo blízkým přátelům, že jste v depresi, nebo že máte úzkostnou poruchu, a požádáte je o přečtení této příbalové informace. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo že mají obavu ze změn ve Vašem chování.
Sucho v ústech
10 % pacientů léčených venlafaxinem trpí suchem v ústech. To může zvýšit riziko vzniku zubního kazu. Proto byste měl(a) věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní.
Diabetes (cukrovka)
Pokud máte diabetes (cukrovku) a současně užíváte venlafaxin (nebo jiné přípravky ze skupiny SSRI), bude možná potřeba upravit Vaše dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.
Děti a dospívající (ve věku do 18 let)
Argofan SR by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měl(a) byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Lékař přesto může Argofan SR pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Argofan SR pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, požádejte o to prosím svého lékaře. Měl(a) byste také informovat lékaře, pokud se u pacienta do 18 let, léčeného přípravkem Argofan SR, objeví nebo zhorší výše uvedené příznaky. Taktéž dlouhodobá bezpečnost s ohledem na další růst, dospívání a rozvoj poznání a chování při léčení přípravkem Argofan SR nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.
Další léčivé přípravky a přípravek Argofan SR
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Váš lékař by měl rozhodnout, zda můžete užívat Argofan SR současně s dalšími léky.
Nezačínejte užívat ani neukončujte užívání jakéhokoli léku, včetně těch, které jste si koupili bez lékařského předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo lékárníkem.
Příklady takových léčiv zahrnují:
 léčivé přípravky obsahující inhibitory monoaminooxidázy (IMAO: viz bod „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Argofan SR užívat“);
 léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčbě infekcí);
 léky obsahující moklobemid, reverzibilní inhibitor monoaminooxidázy (používané k léčbě deprese);
 triptany (používané k léčbě migrény);
 léky používané k léčbě deprese, např. SNRI, SSRI, nebo léky s obsahem lithia;
 léky obsahující sibutramin (užívané ke snížení tělesné hmotnosti);
 léky obsahující tramadol (určený k léčbě bolesti);
 léky obsahující metylenovou modř (užívanou k léčbě vysokých hladin methemoglobinu
v krvi);
 léky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, přírodní rostlinný přípravek, používaný k léčbě mírných depresí);
 léky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi);
 antipsychotika (používaná k léčbě nemocí se symptomy jako jsou slyšení, vidění nebo vnímání věcí, které nejsou přítomny, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost, zmatený úsudek a uzavření se do sebe.
Při léčbě venlafaxinem může dojít k rozvoji Serotoninového syndromu, potenciálně život ohrožujícího stavu, a to zvláště pokud je užíván spolu s výše uvedenými přípravky.
Známky a symptomy serotoninového syndromu mohou zahrnovat kombinaci následující příznaků:
neklid, halucinace, ztráta koordinace, zrychlený srdeční rytmus, zvýšená tělesná teplota, rychlé změny krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, kóma (bezvědomí), pocit na zvracení, zvracení. Pokud si myslíte, že se u Vás vyskytl serotoninový syndrom, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku Argofan SR a měly by být užívány s opatrností. Je obzvláště důležité informovat lékaře a lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující:
 Ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (léky proti plísním);
 Clarithromycin, telithromycin (antibiotika určená k léčbě infekcí);
 Atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir (určené k léčbě HIV infekce);
 Haloperidol nebo risperidon (k léčbě psychiatrických stavů);
 Metoprolol (betablokátor k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních potíží).
Přípravek Argofan SR s jídlem a pitím a alkoholem
Argofan SR se má užívat s jídlem (viz bod 3).
Po dobu užívání přípravku Argofan SR byste se měli vyvarovat pití alkoholu.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Měla byste přípravek Argofan SR užívat až poté, co lékař zvážil potenciální přínosy a rizika pro Vaše nenarozené dítě.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Argofan SR. Užívání podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráváním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.
Argofan SR se vylučuje do mateřského mléka. Existuje riziko, že tak bude účinkovat na dítě. Proto byste se měla poradit s lékařem a on/ona rozhodne, zda přerušíte kojení nebo léčení přípravkem Argofan SR. Kojené děti mohou začít více plakat, být podrážděné a mít problémy se spánkem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud si neověříte, jak Vás Argofan SR ovlivňuje.

3. Jak se přípravek Argofan SR užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Deprese, generalizovaná úzkostná porucha a sociální úzkostná porucha
Obvyklá doporučená počáteční dávka k léčbě deprese, generalizované úzkostné poruchy a sociální úzkostné poruchy je 75 mg denně. Dávka může být lékařem postupně zvýšena, a pokud je to nutné, až na maximální dávku 375 mg denně při depresi. Maximální dávka k léčbě generalizované úzkostné poruchy, sociální úzkostné poruchy a panické poruchy je 225 mg/den.
Panická porucha
Pokud jste léčen(a) na panickou poruchu, Váš lékař začně s nižší dávkou (37,5 mg venlafaxinu) a poté dávku postupně zvýší. Maximální dávka pro léčbu panické poruchy je 225 mg/denně.
Pacienti a jaterními a ledvinovými problémy
Pokud máte jaterní nebo ledvinové problémy, poraďte se svým lékařem, protože Vaši dávku přípravku Argofan SR bude možná potřeba upravit.
Užívejte přípravek Argofan SR každý den přibližně ve stejnou denní dobu, buď ráno, nebo večer.
Tablety se musí polykat celé, zapíjet tekutinou, nesmí se drtit, žvýkat ani rozpouštět.
Argofan SR se má užívat s jídlem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Argofan SR, než jste měl(a)
Jestliže jste užili větší množství přípravku Argofan SR než máte předepsáno, neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat zrychlení srdečního tepu, změny v bdělosti (v rozmezí od ospalosti až po kóma), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Argofan SR
Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve poté, co si to uvědomíte. Pokud však je již čas k užití následující dávky, vynechte zapomenutou dávku. Neužívejte větší množství přípravku Argofan SR, než máte na každý den předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal(a) užívat Argofan SR
Nepřestávejte v užívání přípravku Argofan SR, nebo nesnižujte sami dávku bez vědomí lékaře, a to ani tehdy, cítíte-li se už lépe. Pokud si Váš lékař myslí, že už nemusíte dále užívat Argofan SR, poradí Vám, jak postupně snižovat dávku předtím, než léčbu úplně ukončíte. Po ukončení užívání přípravku Argofan SR se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, zvláště je-li léčba ukončena náhle, nebo když jsou dávky sníženy příliš rychle. Někteří pacienti mohou pocítit nežádoucí účinky jako je únava, závratě, pocit na omdlení, bolest hlavy, nespavost, noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, zvracení, průjem, nervozita, agitovanost (pohybový neklid), úzkost, zmatenost, zvonění v uších, mravenčení nebo vzácně vjemy elektrického šoku, slabost, třes, pocení, křeče, nebo příznaky chřipky.
Váš lékař Vám poradí, jak by měla být léčba přípravkem Argofan SR postupně ukončena. Pocítíte-li některý z těchto příznaků nebo jiné příznaky, které vás budou trápit, požádejte svého lékaře o další rady.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Alergické reakce
Pokud se dostaví některý z následujících účinků, neužívejte dále Argofan SR. Neprodleně informujte svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice:
 Tíha na hrudi, sípání, obtížné polykání nebo dýchání;
 Otok obličeje, hrdla, rukou nebo nohou;
 Pocit nervozity nebo úzkosti, závratě, bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka;
 Závažná vyrážka, svědění nebo kopřivka, (vyvýšené červené nebo bílé skvrny na kůži, které často svědí).
Známky a symptomy serotoninového syndromu, které mohou zahrnovat neklid, halucinace, ztrátu koordinace, rychlý srdeční rytmus, zvýšení tělesné teploty, rychlé změny krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, kóma (bezvědomí), nevolnost, zvracení. Nejzávažnější forma serotoninového syndromu se může podobat neuroleptickému malignímu syndromu (NMS). Známky a symptomy NMS mohou zahrnovat kombinaci horečky, rychlého srdečního rytmu, pocení, závažné svalové ztuhlosti, zmatenosti, zvýšení hladiny svalového enzymu (zjištěné v krevním testu).
Závažné nežádoucí účinky
Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, budete možná potřebovat rychlou lékařskou pomoc:
 Srdeční poruchy, jako zrychlený nebo nepravidelný tep, zvýšený krevní tlak;
 Oční poruchy, jako rozmazané vidění nebo rozšířené zornice;
 Nervové poruchy, jako závratě, píchání a mravenčení, pohybové poruchy, křeče nebo záchvaty;
 Psychiatrické poruchy, jako hyperaktivita a euforie;
 Příznaky z vysazení léčby (viz bod 3. „Jestliže jste přestal(a) užívat Argofan SR“);
 Kašel, sípání, dušnost a vysoká tělesná teplota;
 Černá (dehtovitá) stolice nebo krev ve stolici;
 Žluté zabarvení kůže nebo očí, svědění při močení nebo tmavé zabarvení moči, které může být příznakem zánětu jater (hepatitida);
 Zvýšená krvácivost, pokud se zraníte nebo říznete, může trvat déle než obvykle než se krvácení zastaví.
Úplný seznam nežádoucích účinků
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů)
 Sucho v ústech, bolest hlavy, nevolnost, pocení (včetně nočního pocení) a závrať.
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)
 Snížení chuti k jídlu;
 Abnormální sny, snížené libido, zvýšený svalový tonus (napětí), nespavost; nervozita; mravenčení a brnění, ospalost, třes; zmatenost; pocit odloučení (odpojení) od sebe samotného;
 Rozmazané vidění, rozšířené zornice, neschopnost automatické akomodace (zaostření) oka;
 Zvonění v uších (tinitus);
 Zvýšený krevní tlak, návaly horka, palpitace;
 Zívání;
 Snížená chuť k jídlu, zácpa, zvracení a průjem;
 Problémy s močením, zvýšená četnost močení;
 Abnormální ejakulace/orgasmus (u mužů), neschopnost dosáhnout orgasmu, porucha erekce (impotence), poruchy menstruace, jako zvýšené krvácení při menstruaci, nebo zvýšená nepravidelnost krvácení;
 Slabost (astenie), únava, zimnice;
 Zvýšený cholesterol.
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)
 Podlitiny, černá dehtovitá stolice nebo krev ve stolici, která je známkou vnitřního krvácení;
 Zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti;
 Nedostatek citů nebo emocí, halucinace, mimovolní pohyby svalů, agitovanost, porucha koordinace a rovnováhy, pocit odloučení (odpojení) od reality, povznesená nálada a snížení množství energie (hypománie);
 Změny chuti;
 Pocit závratě (zvláště po příliš rychlém postavení se), mdloba, zrychlení srdečního rytmu;
 Skřípaní zubů;
 Vyrážka, nadměrné vypadávání vlasů;
 Neschopnost se vymočit;
 Abnormální orgasmus (u žen);
 Citlivost na sluneční záření, náhlý rozvoj otoku ve tkáni pod povrchem kůže (angioedém).
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů)
 Křeče nebo záchvaty, pocity excitovanosti a euforie (mánie);
 Inkontinence moči.
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)
 Snížený počet krevních destiček v krvi, vedoucí ke zvýšenému riziku vzniku podlitin a krvácení; poruchy krve včetně menšího množství granulocytů (typ bílých krevních buněk), což může vést ke zvýšenému riziku infekce; anémie kostní dřeně.
 Změny hladin jaterních enzymů v krvi; snížená hladina sodíku v krvi; svědění, zežloutnutí kůže nebo očí, tmavá moč, nebo příznaky podobné chřipce, což jsou příznaky zánětu jater (hepatitida), nadměrný příjem vody (známý jako syndrom SIADH); abnormální tvorba mateřského mléka.
 Vysoká teplota se ztuhlými svaly, zmateností nebo agitovaností a pocení, nebo pokud se u Vás projeví záškuby svalů, které nelze ovládat - může se jednat o příznaky závažného stavu, známého jako neuroleptický maligní syndrom; pocit euforie, ospalost, trvalé rychlé pohyby očí, neobratnost, neklid, pocit opilosti, pocení nebo svalová ztuhlost, což jsou příznaky serotoninového syndromu; dezorientace a zmatenost často spojená s halucinacemi (delirium); ztuhlost, stahy a mimovolní pohyby svalů; myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, točení hlavy (vertigo), agrese.
 Těžká bolest očí a zhoršené nebo rozmazané vidění.
 Snížení krevního tlaku, abnormální, rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus, který může vést k mdlobám; neočekávané krvácení, např. krvácení z dásní, krev v moči nebo zvracení krve, nebo nenadálý vznik podlitin nebo porušení krevních cév (křečové žíly).
 Kašel, sípání, dušnost a vysoká teplota, což jsou příznaky zánětu plic spojeného se zvýšením počtu bílých krvinek (plicní eozinofilie).
 Silné bolesti břicha nebo zad (které mohou indikovat závažné problémy střev, jater nebo slinivky břišní).
 Kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování kůže, svědění, kopřivka.
 Nevysvětlitelná bolest svalů, jejich bolestivost na tlak nebo slabost (rabdomyolýza).
 Otok tváře nebo jazyka, dušnost, nebo obtížné dýchání, často s kožní vyrážkou (což může být závažná alergická reakce).
Argofan SR někdy vyvolává nežádoucí účinky, kterých si nemusíte být vědomi. Proto Vám Váš lékař může příležitostně provést vyšetření krve, zvláště pokud užíváte Argofan SR dlouhodobě.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak Argofan SR uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Argofan SR obsahuje
Léčivou látkou je venlafaxinum (ve formě venlafaxini hydrochloridum) 75 mg nebo 150 mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním.
Dalšími pomocnými látkami jsou: hypromelosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, disperze kopolymeru MA/EA (1:1) 30%, acetyltriethyl-citrát, mastek.
Jak přípravek Argofan SR vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní (oboustranně vypouklé) tablety o průměru 10 mm (síla 75 mg) nebo 11 mm (síla 150 mg).
Balení obsahuje 30 tablet (3x10 tbl.), 60 tablet (6x10 tbl.) nebo 100 tablet (10x10 tbl.)
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.4.2013
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru