psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


BUSPIRON

Buspiron se používá ke snižování úzkosti a uvolnění svalů. Patří k proprandiolům a na rozdíl od většiny ostatních léků proti úzkosti u Buspironu nehrozí vznik závislosti. Hodí se spíše pro lidi, jejichž úzkost není příliš silná.

Anxiolytika - léky proti úzkosti (obecné informace)

Úzkost je nepříjemný emoční stav, který mívá mnoho tělesných souvislostí - svírání na hrudníku, bušení srdce, červenání, třes rukou nebo hlasu, zrychlený dech nebo zažívací potíže. V mozku jsou v tu chvíli změněné hladiny hned několika chemických látek - neurotransmiterů a hormonů (adrenalin, noradrenalin, gamaaminomáselná kyselina GABA či serotonin). Aby se hladiny těchto látek vyrovnaly do normálu, lze zapojit mnohé psychologické metody (relaxace, odvedení pozornosti, pohyb a mnohé další) nebo užít lék. Ke snížení úzkosti jsou vhodné jak specifické léky - anxiolytika, tak mnohá antidepresiva nebo antipsychotika (léky k léčbě deprese a psychóz). K léčbě úzkostných poruch, jako je panická porucha, sociální fobie, obsedantně kompulzivní porucha a další, se dnes využívají spíše antidepresiva typu SSRI nebo SNRI než anxiolytika, protože na těchto antidepresivech nevzniká závislost. Ta je naopak rizikem při dlouhodobém užívání anxiolytik. Ta v sobě skrývají ještě jednu past - protože velmi dobře a rychle účinkují proti úzkosti, nemotivují člověka, aby se sebou něco aktivně dělal; ten pak často spoléhá na léky a příčiny své úzkosti (například špatné vztahy s druhými, neschopnost zvládat stres nebo nízké sebevědomí) nechává neřešené.
V současné době se předepisují převážně benzodiazepinová anxiolytika - sem patří Neurol, Xanax, Frontin (účinná látka aplrazolam), Lexaurin (bromazepam), Elenium, Librium (chlordiazepoxid), Diazepam (diazepam) a Oxazepam (oxazepam). Mají rychlý nástup účinku a při dlouhodobém užívání na ně vzniká závislost. Na zvládání slabší úzkosti se používá nenávykové proprandiolové anxiolytikum Buspiron (buspiron hydrochlorid), které navíc účinkuje i jako uvolňovač svalového napětí.
Anxiolytika jsou účinné léky, které člověku na několik hodin uleví od úzkosti. Nic míň a hlavně nic víc. Úzkost většinou vyplývá z ne zcela ideálního životního stylu a nezvládání starostí, stresu a vztahů. Lékem se řeší následek těchto problémů, ale každý může udělat něco i proto, aby vyřešil příčinu - nechemicky, trpělivou prací na sobě.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o opravě vydanému pod sp.zn. sukls79857/2010, sukls79858/2010 ze dne 21.11.2012
Opravený text Přílohy č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls79857/2010, sukls79858/2010 ze dne 17.10.2012
Příbalová informace: informace pro uživatele
Buspiron-EGIS 5 mg
Buspiron-EGIS 10 mg
(buspironi hydrochloridum)
Tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Buspiron-EGIS a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Buspiron-EGIS užívat.
3. Jak se Buspiron-EGIS užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek Buspiron-EGIS uchovávat.
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Buspiron-EGIS a k čemu se používá
Buspiron-EGIS je lék s anxiolytickými účinky (odstraňující úzkost).
Používá se: ke krátkodobé léčbě úzkostných poruch, především generalizované úzkostné poruchy (GAD, která se projevuje obecnými pocity úzkosti jako je mírné bušení srdce, závratě a neodůvodněné obavy. Příznaky jsou jednotlivcem obtížně kontrolovatelné a nejsou spojeny s konkrétní událostí.) k pomocné léčbě depresivních poruch; přípravek není vhodný k léčbě deprese v monoterapii (jako jediný lék). (Příznaky deprese zahrnují: depresivní náladu jako např. pocity smutku či prázdnoty, snížení zájmu o aktivity, které bývaly příjemné, poruchy spánku jako je nekvalitní spánek nebo nadměrná spavost, ztráta energie nebo významný pokles energie, problémy se soustředěním, s udržením konverzace, s udržením pozornosti, nerozhodnost i v jednoduchých situacích, sebevražedné myšlenky a záměry.)

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Buspiron-EGIS užívat
Neužívejte Buspiron-EGIS: jestliže jste alergický(á) na buspiron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). jestliže máte závažné onemocnění ledvin a/nebo jater.
jestliže máte akutní otravu alkoholem, hypnotiky (léky na spaní), analgetiky (léky proti bolesti) nebo antipsychotiky (přípravky k léčbě některých duševních onemocnění). jestliže máte epilepsii.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Buspiron-EGIS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže máte mírné až středně závažné onemocnění jater; v závislosti na závažnosti onemocnění může být nezbytné snížit denní dávku, protože při onemocnění jater je vylučování léčivé látky sníženo a její hladiny v plazmě jsou zvýšeny; jestliže máte mírné až středně závažné onemocnění ledvin; v závislosti na závažnosti onemocnění může být nezbytné snížit denní dávku, protože při onemocnění ledvin je vylučování léčivé látky sníženo a její hladiny v plazmě jsou zvýšeny; jestliže máte glaukom (zelený oční zákal); jestliže máte onemocnění zvané myasthenia gravis (onemocnění pohybového aparátu provázené svalovou slabostí). pokud jste drogově závislí.
Děti a dospívající
Přípravek by neměl být podáván dětem a dospívajícím do 18 let.
Buspiron může potenciálně maskovat klinické příznaky deprese a neměl by být k léčbě deprese používán samostatně.
Další léčivé přípravky a Buspiron-EGIS
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.
Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících přípravků: inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) např. moklobemid a selegilin (k léčbě deprese) erythromycin, itrakonazol, linezolid a rifampicin (k léčbě infekce) blokátory kalciových kanálů, jako např. diltiazem a verapamil (k léčbě vysokého krevního tlaku) selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako je citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin a sertralin (k léčbě deprese a úzkostných poruch) nefazodon, trazodon, třezalka tečkovaná, lithium a L-tryptofan (k léčbě deprese) haloperidol a lithium (k léčbě duševních chorob) digoxin (k léčbě srdečního selhání) antacida obsahující cimetidin (k léčbě žaludečních vředů a pálení žáhy) tramadol (lék proti bolesti) léky obsahující triptany např. sumatriptan (užívaný k léčbě migrény) baklofen (užívaný při zvýšeném svalovém napětí) lofexidin (zvládání abstinenčních příznaků) nabilon (k léčbě pocitu na zvracení a zvracení) antihistaminika (k léčbě alergické reakce) diazepam (k léčbě úzkosti) warfarin (lék na ředění krve) fenobarbital, fenytoin, karbamazepin (léky používané k léčbě epilepsie)
Buspiron-EGIS s jídlem, pitím a alkoholem: během léčby přípravkem Buspiron-EGIS byste se měl(a) vyvarovat požívání alkoholických nápojů; také byste se měl(a) vyvarovat konzumaci většího množství grapefruitů a grapefruitové šťávy, protože to může vést ke zvýšeným hladinám buspironu v krvi a k častějšímu výskytu nežádoucích účinků.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Užívání přípravku Buspiron-EGIS není doporučeno během období těhotenství a kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Buspiron má mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Může způsobovat ospalost nebo závratě. Než začnete řídit nebo obsluhovat stroje ujistěte se, že nejste buspironem ovlivněni.
Buspiron-EGIS obsahuje laktosu (55,7 mg monohydrátu laktosy v 5mg tabletě; 111,4 mg monohydrátu laktosy v 10mg tabletě). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se Buspiron-EGIS užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud Váš lékař nerozhodl jinak, obvyklé dávky jsou:
Úvodní dávka je třikrát denně 5 mg (tj. třikrát denně 1 tableta přípravku Buspiron-EGIS 5 mg). V případě potřeby může lékař zvyšovat úvodní dávku každé 2-3 dny o 5 mg (tj. o 1 tabletu přípravku Buspiron-EGIS 5 mg) až na denní dávku 30 mg (odpovídá dávkování třikrát denně 2 tablety přípravku Buspiron-EGIS 5 mg nebo 3krát denně 1 tableta přípravku Buspiron-EGIS 10 mg). Doporučená denní dávka je 20-30 mg (tj. 4-6 tablet přípravku Buspiron-EGIS 5 mg nebo 2-3 tablety přípravku Buspiron-EGIS 10 mg).
Jednotlivá dávka nemá překročit 30 mg (tj. 6 tablet přípravku Buspiron-EGIS 5 mg nebo 3 tablety přípravku Buspiron-EGIS 10 mg) a maximální denní dávka je 60 mg (tj. 12 tablet přípravku Buspiron-EGIS 5 mg nebo 6 tablet přípravku Buspiron-EGIS 10 mg).
Tablety užívejte vždy ve stejnou denní dobu, buď před jídlem, nebo po jídle.
Neočekávejte okamžité zlepšení Vašeho zdravotního stavu, protože léčebné účinky se projeví přibližně za 7-14 dní od zahájení léčby a plné léčebné účinky se dostaví přibližně za 4 týdny.
Děti a dospívající:
Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících, protože v této věkové skupině nebyla stanovena jeho bezpečnost a účinnost.
Starší pacienti: vyšší věk sám o sobě nevyžaduje úpravu dávky.
Mírná až středně těžká porucha ledvin: užívají se nižší dávky (viz bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Buspiron-EGIS užívat).
Mírná až středně těžká porucha jater: užívají se buď nižší dávky, nebo stejné dávky v delších časových intervalech (viz bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Buspiron-EGIS užívat).
Jestliže jste užil(a) více přípravku Buspiron-EGIS, než jste měl(a)
Poraďte se ihned se svým lékařem nebo lékárníkem.
Příznaky předávkování jsou: pocit na zvracení, zvracení, závratě, ospalost, ztráta vědomí.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Buspiron-EGIS
Pokud zapomenete užít Buspiron-EGIS v obvyklou dobu, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Vynechanou dávku nahraďte jen tehdy, pokud je to dostatečně dlouho před příští stanovenou dávkou, jinak může dojít k předávkování.
Jestliže jste přestal(a) užívat Buspiron-EGIS
Nepřestávejte užívat přípravek jen proto, že se budete cítit lépe. Je důležité, abyste pokračoval(a) v užívání přípravku Buspiron-EGIS tak dlouho, jak Vám řekl lékař.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Buspiron je obecně dobře snášen a nezpůsobuje závažné nežádoucí účinky. Pokud se nežádoucí účinky vyskytnou, jsou většinou pozorovány na začátku léčby a obvykle ustupují s pokračující léčbou. Pokud přetrvávají nebo Vás obtěžují, poraďte se se svým lékařem.
Přestaňte užívat Buspiron-EGIS a okamžitě kontaktujte svého lékaře, jestliže současně užíváte selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) např. fluoxetin a paroxetin a pociťujete:
Serotoninový syndrom: pocit zmatenosti, pocit neklidu, pocení, třes, chvění, halucinace (podivné vidiny nebo zvuky), náhlé záškuby svalů nebo zrychlený srdeční tep.
Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky alergické reakce: svědivá kožní vyrážka, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, či obtížné dýchání nebo polykání.
Seznam nežádoucích účinků, uvedený níže, označuje všechny nežádoucí účinky, které by mohly souviset s léčbou buspironem (léčivá látka přípravku).
Četnost výskytu nežádoucích účinků je vyjádřena takto: velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů), časté (mohou postihnout 1 až 10 ze 100 pacientů), méně časté (mohou postihnout méně než 1 ze 100 pacientů), vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 1000 pacientů), velmi vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 10000 pacientů), není známo (z dostupných údajů nelze určit).
V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.
Psychiatrické poruchy
Časté: nervozita, nespavost, poruchy pozornosti, deprese, zmatenost, porucha spánku, hněv
Velmi vzácné: psychotické poruchy, halucinace, depersonalizace (pocit odstupu a odcizení od sebe sama), emoční labilita.
Poruchy nervového systému:
Velmi časté: závratě, bolest hlavy, ospalost.
Časté: parestézie (mravenčení nebo necitlivost), rozmazané vidění, porucha koordinace, tremor (třes), tinnitus (zvonění v uších)
Velmi vzácné: serotoninový syndrom (viz výše), epileptický záchvat (křeče), tunelové vidění, extrapyramidové poruchy (abnormální mimovolné pohyby, změny svalového napětí), svalová ztuhlost, dyskineze (nekontrolovatelné pohyby), dystonie (porucha svalového napětí), mdloby, amnézie (ztráta paměti), ataxie (potíže v ovládání pohybů), parkinsonismus (třes, ztuhlost a šoupavá chůze), akatizie (pocit neklidu v nohách s potřebou se pohybovat), syndrom neklidných nohou, neklid.
Srdeční poruchy:
Časté: bolesti na hrudi, rychlejší srdeční tep.
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:
Časté: ucpaný nos, bolest v krku.
Gastrointestinální poruchy:
Časté: pocit na zvracení, bolest břicha, sucho v ústech, průjem, zácpa, zvracení.
Poruchy kůže a podkožní tkáně:
Časté: studený pot, vyrážka
Vzácné: angioedém (otok hlubších vrstev kůže), ekchymóza (modřiny), kopřivka.
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:
Méně časté: bolest svalů a kostí.
Poruchy ledvin a močových cest:
Velmi vzácné: retence moči (neschopnost zcela nebo částečně vyprázdnit močový měchýř).
Poruchy reprodukčního systému a prsu
Velmi vzácné: abnormální produkce mléka
Celkové poruchy
Časté: únava
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak Buspiron-EGIS uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Buspiron-EGIS obsahuje
Léčivou látkou přípravku Buspiron-EGIS 5 mg je buspironi hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě.
Léčivou látkou přípravku Buspiron-EGIS 10 mg je buspironi hydrochloridum 10 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát a koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Jak Buspiron-EGIS vypadá a co obsahuje toto balení
Buspiron-EGIS 5 mg: bílé, kulaté, hladké tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým potiskem „E 151“ a na druhé straně s půlicí rýhou.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.
Buspiron-EGIS 10 mg: bílé, kulaté, hladké tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým potiskem „E 152“ a na druhé straně s půlicí rýhou.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.
Obsah balení
30 nebo 60 tablet v PA/Al/PVC perforovaném jednodávkovém blistru, krabička
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko
Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.
Maďarsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.11.2012.
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru