psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


CHLORPROTHIXEN

Chlorprothixen je lék užívaný při psychózách. Jeho úkolem je snížit hladinu dopaminu v mozku a tím odbourat příznaky jako jsou halucinace, bludy, neklid a překotné myšlení. Chlorprothixen poměrně hodně tlumí.

Antipsychotika - léky proti psychózám a poruchám chování

Antipsychotika, jejichž starší název zní "neuroleptika", jsou léky používané pro nemocné schizofrenií a jinými psychózami, dále pro neklidné a agresivní jedince, ale slouží i při těžké nespavosti, závratích nebo úporném zvracení. Hlavním úkolem antipsychotik je snížit v mozku hladinu dopaminu - dopamin je chemická látka zajišťující v různých částech mozku komunikaci mezi jednotlivými nervovými buňkami, podílí se na myšlenkových procesech a jeho nadměrné množství vede právě k psychotickým a dalším nepříznivým příznakům.

Kompliance, neboli ochota pacientů brát léky tak, jak jim je předepsal lékař, je u antipsychotik tradičně problematická. Zejména starší, klasická antipsychotika působí u mnohých lidí nepříjemné vedlejší účinky, pro které řada pacientů léky nebere. Nová, tzv. atypická antipsychotika byla vyvinuta právě s ohledem na nízkou komplianci a vedlejší účinky jsou u nich výrazně snesitelnější.

Klasická antipsychotika se dělí na dvě skupiny:
:: Bazální antipsychotika - ta kromě toho, že člověka zbavují pozitivních psychotických symptomů (což jsou např. halucinace a bludy), mají i zklidňující účinek. Patří sem Chlorprothixen (účinná látka chlorprothixen), Tisercin (levomepromazin), Plegomazin (chlorpromazin) aj.
:: Incizivní antipsychotika - opět zamezují pozitivním psychotickým příznakům a mají nižší tlumivý účinek než sedativní antipsychotika. Patří sem Haloperidol (haloperidol), Fluanxol (flupentixol) aj.

Atypická antipsychotika
První volbou mezi antipsychotiky bývá skupina atypických antipsychotik, což je druhá generace těchto léků s lepší snášenlivostí oproti svým předchůdcům. Dělí se do čtyř skupin:
:: Antagonisté D2/D3 receptorů - působí proti pozitivním i negativním příznakům (k negativním patří emoční otupělost, útlum nálady, zpomalení psychických funkcí), dobře ovlivňují depresivní náladu a zlepšují pozornost. Patří sem Dogmatil, Sulripol a Prosulpin (účinná látka sulpirid) a Deniban (amilsulprid).
:: SDA - kromě dopaminu snižují také hladinu serotoninu a adrenalinu; léčí pozitivní i negativní psychotické příznaky a zlepšují mentální výkonnost. Patří sem zejména Rispen, Risperdal, Risperidon a Rorendo (risperidon).
:: MARTA - kromě dopaminu ovlivňují hladiny dalších chemických látek v mozku, např. serotoninu, acetylcholinu, noradrenalinu aj. Dobře léčí pozitivní i negativní příznaky psychóz, zlepšují náladu i mentální výkonnost a zabraňují návratu psychotických obtíží po skončení léčby. Patří sem Leponex, Clozapin (klozapin), Kventiax, Quetiapin, Hedonin (quetiapin), Olanzapin, Nykob, Zyprexa, Zolafren (olanzapin).
:: Dopaminoví dualisté a serotoninoví antagonisté - nejnovější léky, které kromě dobrého působení na pozitivní i negativní psychotické příznaky také aktivizují a mají minimum vedlejších účinků. Patří sem Abilify (aripiprazol).

Nejčastější nežádoucí účinky:
U klasických neuroleptik je to především svalová ztuhlost, třes, strnulý výraz, zpomalení pohybům, šouravá chůze (tyto projevy se jako celek nazývají parkinsonismus), nekontrolované pohyby např. jazykem, očima nebo končetinami, neklid, vnitřní napětí, suchost sliznic, nízký tlak, zvýšení tělesné hmotnosti, potíže s plodností a libidem. Tyto nežádoucí účinky se projeví až u poloviny léčených lidí; některé příznaky po prvních týdnech užívání odezní, jiné se objeví až po dlouhé době užívání antipsychotik.
Atypická neuroleptika jsou v tomto ohledu mnohem snesitelnější. Parkinsonismus se při nich téměř nevyskytuje. Nejčastější nežádoucí účinek bývá nespavost, snížení libida nebo závratě.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls263585/2011
CHLORPROTHIXEN 15 Léčiva
Chlorprothixeni hydrochloridum
potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva užívat
3. Jak se přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA A K ČEMU SE UŽÍVÁ
Účinná látka chlorprothixen ovlivňuje přenos informací mezi buňkami v mozku a tím může příznivě působit při duševních onemocněních. Je účinný při potlačování projevů poruch chování a prožívání, snižuje agresivitu a má celkový zklidňující účinek.
Chlorprothixen 15 Léčiva užívají dospělí, mladiství a děti starší než 6 let při léčbě schizofrenie, mánií, demence a dalších psychických poruch s projevy zmatenosti, neklidu, agresivity nebo jiných poruch chování, kdy je třeba uklidnit nemocného a zbavit ho zvýšeného psychického napětí. Pomáhá také při stavech napětí spojených s nespavostí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva
. jestliže jste přecitlivělý(á)/ alergický(á) na účinnou látku chlorprothixen nebo thioxantheny
nebo některou pomocnou látku,
. při útlumu krvetvorby,
. útlumu centrální nervové soustavy (i po otravě léky nebo alkoholem),
. při oběhovém zhroucení nebo u hlubokého bezvědomí.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Chlorprothixen 15 Léčiva je zapotřebí
Při některých onemocněních je třeba zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Chlorprothixen 15 Léčiva. Váš lékař má být proto informován o všech onemocněních, kterými trpíte.
Informujte svého lékaře, týká-li se vás některé z níže uvedených onemocnění či stavů;
- trpíte epilepsií, parkinsonismem či mentální retardací,
- pravidelně požíváte alkohol či užíváte drogy s tlumivým účinkem na centrální nervovou soustavu,
- trpíte poruchou srdeční činnosti, těžším onemocnění jater a ledvin, poruchou krvetvorby, plicním onemocněním, zbytněním prostaty, glaukomem (zelený zákal), onemocnění zvaném myasthenia gravis, cukrovkou,
- jste těhotná nebo kojíte,
- býváte vystaven(a) vysokým teplotám,
- pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
Přípravek se nepodává dětem mladším než 6 let.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Před jakýmkoliv chirurgickým zákrokem, který bude prováděn při celkovém nebo místním znecitlivění (např. i ošetření zubů), oznamte lékaři, že užíváte Chlorprothixen 15 Léčiva. Během léčby Chlorprothixenem 15 Léčiva se nesmějí pít alkoholické nápoje, není vhodné slunění a vystavování se nadměrně vysokým či nízkým teplotám.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Chlorprothixen 15 Léčiva a některých jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat.
Chlorprothixen 15 Léčiva například zesiluje účinky léků proti bolesti, na spaní a na léčbu některých duševních chorob, zesiluje tlumivé účinky alkoholu.
Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Chlorprothixen 15 Léčiva
Užívání přípravku Chlorprothixen 15 Léčiva s jídlem a pitím
Potahované tablety se užívají při jídle, polykají se celé, zapíjejí se sklenicí vody nebo mléka, aby se zabránilo podráždění žaludku.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek se obvykle neužívá v těhotenství. Informujte proto svého lékaře ihned o případném těhotenství, aby mohl rozhodnout o jeho užívání.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Chlorprothixen 15 Léčiva v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Během léčby se nedoporučuje kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost je proto možno vykonávat pouze na
základě výslovného souhlasu lékaře.
Důležité informace o některých složkách přípravku Chlorprothixen 15 Léčiva
Přípravek obsahuje laktosu a sacharosu. pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje azobarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E110), které může způsobit alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování určuje vždy lékař podle závažnosti a průběhu onemocnění.
Obvyklé dávky pro dospělé a mladistvé jsou 1 – 3 tablety 3 – 4krát denně, pro děti 1 – 2 tablety 3krát denně. Lékař může předepsat i dávku vyšší. Večerní dávka na noc bývá obvykle vyšší než dávky přes den.
Léčba se zahajuje nízkou dávkou, která se postupně zvyšuje až do vymizení příznaků onemocnění. Je-li třeba léčbu přerušit, dávka se snižuje postupně. Náhlé přerušení léčby může mít i po několika týdnech za následek nevolnost, pocení, bolesti hlavy a neklid.
Tablety se užívají s jídlem, polykají celé, zapíjejí se sklenicí vody nebo mléka.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Chlorprothixen 15 Léčiva, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.
Příznaky předávkování; ospalost, apatii až bezvědomí, vznikají poruchy dýchání, snížení krevního tlaku (ten se může objevit za několik hodin a přetrvávat 2-3 dny), zrychlená srdeční činnost, horečka, ztuhlost nebo nekontrolované pohyby, zúžení zorniček.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe. Náhlé přerušení léčby může mít i po několika týdnech za následek nevolnost, pocení, bolesti hlavy a neklid.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Ihned vyhledejte lékaře při objevení se některých závažnějších reakcí, jako jsou obtíže při mluvení, polykání, nekontrolovatelné pohyby či slabost končetin, svalové křeče v obličeji, krku či v zádech, bolesti na hrudi, bušení srdce, sípot nebo neobvyklá únava.
Ihned vyhledejte lékaře, jestliže zpozorujete některý z následujících příznaků: krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Nežádoucí účinky jsou rozděleny podle frekvence výskytu na:
Časté (u 1-10 ze 100 léčených pacientů): přibývání na váze, zrychlená činnost srdce (zvláště při náhlém zvýšení dávky), zácpa, ospalost, únava, bolest hlavy, závratě, sklon k mdlobě při postavení.
Méně časté (u 1-10 z 1000 léčených pacientů): mimovolné stahování svalů způsobující abnormální pohyby a pozice (častější u dětí a mladistvých z počátku léčby a mizí do 1-2 dnů po jejím vysazení), neschopnost vydržet v klidu, poruchy svalového napětí a pohybu, sucho v ústech,
Vzácné (u 1-10 z 10000 léčených pacientů): záchvaty podobné epilepsii, porucha vidění, pocit ucpaného nosu, žaludeční nevolnost, kožní vyrážka, zvýšená citlivost pokožky na světlo, svědění, začervenání pokožky, ekzém, porucha tělesné termoregulace, reakce z přecitlivělosti, netečnost, zvýšený neklid.
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 léčených pacientů): zvýšená hladina hormonu prolaktinu v krvi, zpomalení srdeční činnosti, srdeční zástava, poruchy krvetvorby, tzv.neuroleptický maligní syndrom (vysoká tělesná teplota, ztuhlost svalů, neschopnost pohybu až bezvědomí), astma, otok hrtanu, zvýšené vylučování kyseliny močové do moči, syndrom podobný lupus erythemotodus (zánětlivé onemocnění postihující kůži, klouby i vnitřní orgány), zvýšená hladina cukru v krvi, žloutenka způsobená poruchou odtoku žluči, poruchy menstruace, zvětšení prsních žláz u mužů, tvorba a vylučování mléka prsní žlázou mimo období kojení. Velmi vzácně při mnohaleté léčbě vysokými dávkami může vzniknout poškození sítnice oka, ukládání depozit v čočce nebo v rohovce.
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je chlorprothixeni hydrochloridum 15 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, sacharosa, kalcium-stearát, mastek, hypromelosa 2910/5, makrogol 300 a 6000, hlinitý lak oranžové žluti.
Jak přípravek Chorprothixen 15 Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: oranžové potahované tablety čočkovitého tvaru o průměru 7,1 mm.
Velikost balení: 20, 30 nebo 50 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva k.s., Praha, Česká republika.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
8.2.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru