psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


CITALEC

Citalec patří k třetí generaci antidepresiv a používá se při léčbě deprese a úzkostných poruch. Na nervových spojích účinkuje tak, aby se zde zvýšila hladina chemických látek (neurotransmiterů), které ovlivňují náladu a psychickou pohodu člověka. Citalec je většinou dobře snášený lék; případné nežádoucí účinky, jako je obvykle pocit na zvracení nebo snížení libida, po krátké době užívání odeznívají.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185410/2012
a příloha k sp.zn. sukls158974/2012
CITALEC 10 Zentiva
CITALEC 20 Zentiva
Potahované tablety
citalopramum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Citalec Zentiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalec Zentiva užívat
3. Jak se přípravek Citalec Zentiva užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Citalec Zentiva uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Citalec Zentiva a k čemu se používá
Přípravek Citalec Zentiva je antidepresivum, nazývané také selektivní inhibitor zpětného vychytávání
serotoninu (SSRI). Citalopram, léčivá látka přípravku Citalec Zentiva, působí na centrální nervový
systém. Citalec Zentiva neovlivňuje pohyblivost, nenarušuje intelektové funkce a nepůsobí tlumivě.
Citalec Zentiva je určen k léčbě deprese, je vhodný i pro udržovací léčbu, kdy příznaky jako jsou
skleslost, smutek, ztráta schopnosti mít radost, strach, úzkost a bolest jsou na ústupu nebo již zcela
vymizely. V této fázi léčby Citalec Zentiva působí preventivně a chrání před návratem nemoci.
Přípravec Citalec Zentiva je také vhodný k léčbě panické a obsedantně-kompulzivní poruchy OCD)
bez ohledu na jejich příčinu, formu a závažnost.
Přípravek Citalec Zentiva je určen pro dospělé.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalec Zentiva užívat
Neužívejte přípravek Citalec Zentiva:
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku přípravku Citalec Zentiva (citalopram) nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- pokud se léčíte dalšími antidepresivy ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO) nebo
jste je užívali kdykoliv v průběhu předchozích dvou týdnů. Váš lékař Vám řekne, jak máte léčbu
citalopramem zahájit, když jste přestali IMAO užívat (viz část „Další léčivé přípravky a přípravek
Citalec Zentiva“).
- pokud užíváte antibiotika k léčbě vážné infekce (linezolid) viz část „Další léčivé přípravky a
přípravek Citalec Zentiva“.
- Pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl/a
poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí,
jak srdce funguje).
- Pokud užíváte přípravky na problémy srdečního rytmu, nebo jiné které mohou srdeční rytmus
ovlivnit. (Viz bod 2 „Další léčivé přípravky a přípravek Citalec Zentiva“).
Upozornění a opatření
Prosím, informujte svého lékaře, dříve než začnete užívat přípravek Citalec Zentiva, zejména
v následujících případech:
. Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin (Váš lékař Vám může změnit dávkování),
. Pokud máte cukrovku (bude možná třeba upravit Vaši antidiabetickou léčbu),
. Pokud máte epilepsii, nebo se u Vás v minulosti vyskytly křeče nebo záchvaty,
. Pokud máte nějaký druh poruchy krvácení,
. Pokud máte nízkou hladinu sodíku v krvi,
. Pokud jste měli mánii nebo záchvat paniky,
. Pokud podstupujete léčbu elektrošoky (ECT),
. Pokud užíváte třezalku tečkovanou,
. Pokud máte srdeční problémy (vrozené prodloužení QT intervalu), nebo pokud Vás Váš lékař
informoval o změněných krevních hladinách draslíku a hořčíku,
. Pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste
v nedávné době prodělal/a srdeční záchvat,
. Pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako
důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik
(močopudných léků),
. Pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při
vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.
U některých pacientů s manio-depresivní poruchou se může rozvinout manická fáze onemocnění. Což
je charakterizováno neobvyklou a náhlou změnou nápadů, nepřeměřenou radostí a nadměrnou
fyzickou aktivitou. Pokud se tyto příznaky objeví, obraťte se na svého lékaře.
Příznaky jako je neklid, nebo obtíže sedět nebo stát v klidu se mohou objevit také v prvních týdnech
léčby. Pokud se u Vás tyto symptomy objeví, ihned to oznamte svému lékaři.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese či úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě.
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo
úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a)
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budouli
znepokojení změnami ve Vašem chování.
Děti a dospívající do 18 let:
Přípravek Citalec Zentiva by neměly běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět,
že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu
nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání
(převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může přípravek Citalec Zentiva
pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal
přípravek Citalec Zentiva pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu
svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Citalec Zentiva, rozvine
nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž
dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Citalec Zentiva ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a
rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.
Užívání léků skupiny SSRI/SNRI (do které Citalec Zentiva patří), bývá spojováno s rozvojem akatizie
(nepříjemného vnitřního pocitu neklidu s neschopností sedět v klidu a zůstat v klidu). Tyto příznaky se
projevují nejčastěji v prvních týdnech léčby. Pokud se u Vás některý z těchto příznaku objeví, měli
byste ihned informovat svého lékaře.
Zvláštní informace vztahující se k Vašemu onemocnění
Stejně tak jako ostatní přípravky užívané k léčbě depresí, nebo podobných onemocnění, se zlepšení
nedostaví okamžitě. Po začátku léčby přípravkem Citalec Zentiva může trvat několik týdnů, než
pocítíte nějaké zlepšení. U léčby panické poruchy to může trvat 2 až 4 týdny. Na počátku léčby mohou
někteří pacienti pocítit zvýšenou úzkost, která však v průběhu další léčby ustoupí. Proto, je velmi
důležité abyste přesně dodržovali pokyny lékaře a samovolně neukončovali užívání přípravku, nebo
neměnili dávkování bez konzultace s Vašim lékařem.
Další léčivé přípravky a přípravek Citalec Zentiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Citalec Zentiva se nesmí užívat současně s následujícími léčivy:
. Antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO). Léčba s ním se nesmí zahájit
dříve než za 14 dní po ukončení léčby pomocí IMAO, nebo minimálně jeden den po ukončení
léčby moklobemidem. Léčba moklobemidem nebo IMAO by se neměla zahajovat ještě minimálně
sedm dní po ukončení léčby citalopramem.
Selegilin, jiný inhibitor z této skupiny, používaný při léčbě Parkinsonovy choroby, může být
užíván současně v dávce nepřevyšující 10 mg denně.
. Léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např.
antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol),
tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky ( např.sparfloxacin, moxifloxacin,
nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika
(astemizol, mizolastin). Máte-li jakékoli další otázky, měl/a byste se poradit se svým lékařem.
Citalec Zentiva a následující látky se mohou spolu kombinovat pouze opatrně:
. sumatriptan nebo jiné triptany (používané k úlevě při záchvatu migrény),
. tramadol (lék proti bolesti),
. tryptofan (lék proti depresi),
. linezolid (antibiotikum),
. imipramin, desipramin (k léčbě deprese),
. rostlinné léčiva s obsahem třezalky tečkované,
. lithium (používané k léčení poruch nálad)
. nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) a léky omezující srážlivost krve, jako je kyselina
acetylsalicylová, dipyramidol a tiklopidin mohou zvyšovat riziko krvácení,
. léky k léčbě duševních chorob (atypická antipsychotika, fenothiaziny, tricyklická
antidepresiva) mohou zvyšovat riziko krvácení,
. metoprolol (používaný k léčení vysokého krevního tlaku, kardiovaskulárních poruch a
k předcházení migrény),
. cimetidin (používaný k předcházení a léčení žaludečních vředů),
. léky které snižují práh vzniku záchvatů (ostatní antidepresiva, neuroleptika jako jsou
fenothiaziny, thioxantany a butyrofenony; meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion).
Přípravek Citalec Zentiva s jídlem, pitím a alkoholem
Citalec Zentiva se může užívat nezávisle na jídle a pití. Konzumace alkoholických nápojů se při léčbě
citalopramem nedoporučuje.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná, nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Citalec Zentiva by se měl během těhotenství užívat opatrně a pouze v případě, že jeho přínos pro
matku převáží nad jakýmkoliv nebezpečím pro plod. V průběhu těhotenství by jste se měla vyvarovat
náhlému ukončení léčby.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Citalec Zentiva. Užívání
látek podobných přípravku Citalec Zentiva během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může
u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze
novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle
projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě
kontaktujte dětského lékaře.
Citalopram přechází do mateřského mléka, avšak jeho vliv na kojence není znám. Z tohoto důvodu by
měly ženy, které tento lék užívat potřebují, uvažovat o přerušení kojení. Poraďte se proto se svým
lékařem.
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to
mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Citalec Zentiva neovlivňuje rozumové schopnosti ani hybnost a schopnost koordinace pohybů.
Pacienti, kteří užívají léčiva působící na nervový systém však mohou mít do určité míry zhoršenou
schopnost soustředit se a udržet pozornost, buď vlivem vlastní nemoci nebo působením užívaných
léků. Poraďte se s lékařem, zda můžete takové činnosti vykonávat.
Přípravek Citalec Zentiva obsahuje laktózu:
Přípravek Citalec Zentiva obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, kontaktujte svého lékaře dříve, než tento léčivý přípravek začnete užívat.

3. Jak se přípravek Citalec Zentiva užívá
Vždy užívejte přípravek Citalec Zentiva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tablety o síle 20 mg mají půlicí rýhu a mohou být rozděleny na dvě stejné dávky.
Pokud není lékařem předepsáno jinak, je doporučeno následující dávkování:
Dospělí
. Deprese
Obvyklá dávka je 20 mg denně. Váš lékař ji může zvýšit až na maximálně 40 mg denně.
. Panické poruchy
Zahajovací dávka je 10 mg denně po dobu prvního prvního týdne, poté se dávka zvýší na 20 mg
denně. Váš lékař ji může zvýšit až na maximálně 40 mg denně.
. Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)
Doporučené zahajovací dávkování je 20 mg jedenkrát denně. Dávka může být lékařem zvýšena
maximálně na 40 mg denně.
. Starší pacienti (nad 65 let věku)
Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně. Starší
pacienti by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.
. Pacienti s onemocněním jater by neměli dostávat dávku vyšší než 20 mg denně.
. Děti a dospívající (do 18 let věku)
Citalopram by se dětem nebo dospívajícím podávat neměl; další informace viz bod 2.
Tablety Citalec Zentiva se užívají jednou denně kdykoli v průběhu dne. Tablety je třeba zapít
dostatečným množstvím vody.
Trvání léčby
Nástup účinku proti depresi se obvykle dostaví po 2 - 4 týdnech léčby; optimálního účinku léčby
panické poruchy je obvykle dosaženo po 3 měsících léčení. Nutná délka podávání je obvykle alespoň
6 měsíců, aby se zabránilo návratu onemocnění. V případě periodického depresivního onemocnění je
potřebná udržovací léčba po dobu několika let, aby se zabránilo dalším návratům onemocnění. Při
ukončování léčby je nutné postupně snižovat dávku v průběhu několika týdnů. Přesnou délku léčby a
dávky určí vždy lékař.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Citalec Zentiva, než jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem se poraďte s lékařem. Symptomy předávkování
mohou zahrnovat: nevolnost, závratě, rychlé nebo pomalé bušení srdce, třes, únavu, ospalost, křeče,
změny srdečního rytmu, bezvědomí, zvracení, nízký nebo vysoký krevní tlak, neklid, nadměrné
rozšíření oční zornice (mydriáza), strnulost při níž pacient nereaguje na podněty a může být vzbuzen
pouze energickým fyzickým podnětem (stupor), pocení, namodralé zbarvení kůže (cyanóza), rychlejší
a/nebo hlubší dýchání než je obvyklé (hyperventilace).
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Citalec Zentiva:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže zapomenete vzít tabletu či několik tablet, vezměte příští tabletu v obvyklém čase a normálně
pokračujte v dalším užívání.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Citalec Zentiva:
Délku období postupného vysazování citalopramu by měl určit Váš lékař.
Předčasné přerušení léčby může mít za následek zhoršení nebo návrat nemoci (příznaků), pro které
byla léčba zahájena. Náhlé přerušení léčby může způsobit příznaky z vysazení (závratě, změny
v hmatu a to včetně snížení nebo změny vnímání dotyku na rukou a nohou, problémy se spaním a to
nespavost a intenzivní sny, neklid nebo úzkost, nevolnost a/nebo zvracení, třes, zmatenost, pocení,
bolest hlavy, průjem, velmi rychlý a nepravidelný srdeční rytmus, emoční labilita, podrážděnost,
poruchy zraku), proto má být léčba ukončována postupně.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přípravek Citalec Zentiva je obvykle dobře snášen. Nežádoucí účinky, které se mohou projevit při
léčbě přípravkem Citalec Zentiva, jsou mírné a vyskytují se pouze přechodně. Výrazněji se projevují
během prvních dvou týdnů léčby a zpravidla ustupují s mizením depresivních příznaků.
Následující reakce závisí na dávce: zvýšené pocení, sucho v ústech, ospalost, nespavost, průjem,
nevolnost a malátnost.
Často nelze odlišit, zda se nežádoucí účinek rozvinul v důsledku léčby, anebo se jedná o příznak
samotné nemoci.
Pokud se u Vás objeví následující příznaky, měl(a) byste přestat přípravek Citalec užívat a ihned
navštívit svého lékaře.
. Vysoká horečka, pocit neklidu (agitovanost), zmatenost, chvění s mimovolními záškuby svalu,
nebo celých skupin svalů (myoklonus), může naznačovat rozvoj závažného stavu, zvaného
serotoninový syndrom.
. Otok kůže, jazyka, rtů nebo kdekoli v obličeji, problémy s dýcháním nebo otokem (alergická,
anafylaktická reakce).
. Neobvyklé krvácení včetně krvácení ze zažívacího traktu.
. Nízká koncentrace sodíku v krvi, která může způsobit únavu, zmatenost, třes svalů.
. Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu
známého jako torsade de pointes.
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 léčených pacientů):
. Ospalost, nespavost,
. sucho v ústech, nevolnost,
. zvýšené pocení.
Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 léčených pacientů):
. Nechutenství, snížení tělesné hmotnosti,
. pocit neklidu (agitovanost), snížení libida (pohlavní touhy), úzkost, nervozita, zmatenost,
abnormální orgasmus (u žen), abnormální sny,
. třes, snížení nebo změna vnímání dotyku na rukou a nohou (parestezie), závratě, problémy
s pozorností,
. zvonění v uších,
. zívání,
. průjem, zvracení, problémy s vyprazdňováním (zácpa),
. svědění kůže,
. bolest svalů, otok a bolesti v kloubech,
. problémy získat a udržet erekci, impotence, problémy s ejakulací nebo její selhání,
. únava, horečka.
Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 ze 100 léčených pacientů):
. Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti,
. agrese, pocit, že člověk jen pozoruje své jednání a nemá nad ním kontrolu (depersonalizace),
halucinace, mánie,
. krátká ztráta vědomí způsobená nedostatečným krevním zásobením mozku (synkopa),
. nadměrné rozšíření očních zornic (mydriáza),
. pomalý nebo rychlý srdeční rytmus,
. kopřivka, úbytek vlasů, vyrážka, červené nebo nachové skvrny na kůži, krvácení do podkoží
(purpura), větší citlivost na světlo než obvykle (fotosenzitivita),
. abnormálně silná a dlouhá menstruace v pravidelných intervalech (menoragie),
. retence moči,
. otok.
Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1 000 léčených pacientů):
. Křeče grand mal (se ztrátou vědomí),
. pohybové poruchy, které zahrnující oslabené volní pohyby a pohyby mimovolní (dyskineze),¨
. poruchy chuti,
. krvácení,
. zánět jater.
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
. Snížení počtu krevních destiček, které se může projevit bezbolestně, jako kulaté a nachové
skvrny na kůži, které se někdy seskupují do větších skvrn, krvácející dásně, krvácení z nosu,
modřiny vznikající i z malého úrazu (trombocytopenie),
. přecitlivělost,
. hormonální problémy, které se mohou projevit narušením vylučování vody,
. nízká hladina draslíku ve Vaší krvi,
. záchvat paniky, svírání nebo skřípání zubů, neklid, sebevražedné myšlenky a chování,
. křeče, neurologické poruchy charakterizované změnami ve svalovém tonu, nedostatečné volní
pohyby nebo abnormální mimovolní pohyby (extrapyramidová porucha), nepříjemné pocity
vnitřního neklidu s neschopností sedět v klidu, nebo zůstat v klidu (akatizie), pohybové
poruchy,
. zrakové poruchy,
. pocity závrati při rychlém vzpřímení do stoje (ortostatická hypotenze),
. krvácení z nosu,
. krev nebo tmavé částečky, podobající se kávovým zrnům, krev ve stolici nebo dehtově černá
stolice (gastrointestinální krvácení),
. změny v jaterních testech,
. nachové skvrny na kůži, a to větší než 1cm, způsobené únikem krve do tkání a to
z popraskaných krevních cév (ekchymóza), náhlý rozvoj otoku, který se projeví v podkoží
(angioedém),
. děložní krvácení v nepravidelných intervalech, zejména uprostřed menstruačního cyklu,
. přetrvávající bolestivá erekce penisu, která nesouvisí se sexuální aktivitou (priapismus),
. spontánní vylučování mléka (galaktorea) u mužů, nebo u žen bez spojitosti s kojením.
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv bylo pozorováno zvýšené riziko zlomenin kostí.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Citalec Zentiva uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změn ve vzhledu tablet.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co obsahuje přípravek CITALEC Zentiva
Léčivou látkou je citalopramum.
CITALEC 10 Zentiva:
Jedna potahovaná tableta obsahuje 12,49 mg citaloprami hydrobromidum, což odpovídá 10,00 mg
citalopramum.
CITALEC 20 Zentiva:
Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,98 mg citaloprami hydrobromidum, což odpovídá 20,00 mg
citalopramum.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný
škrob, sodná sůl kroskarmelózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, potahová
soustava Sepifilm 752 bílá (hypromelóza, mikrokrystalická celulóza, makrogol-2000-stearát, oxid
titaničitý), makrogol 6000.
Jak přípravek CITALEC Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní (dvojvypuklé) potahované tablety.
Tablety o síle 20 mg mají půlicí rýhu.
Balení obsahuje 20, 30, 50, 60, 90, 100 potahovaných tablet.
Tablety jsou zabaleny do fólií (blistrů) a papírové krabičky.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.10.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru