psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


ESCITALOPRAM

Escitalopram patří k třetí generaci antidepresiv a používá se při léčbě deprese a úzkostných poruch. Na nervových spojích účinkuje tak, aby se zde zvýšila hladina chemických látek (neurotransmiterů), které ovlivňují náladu a psychickou pohodu člověka. Escitalopram je většinou dobře snášený lék; případné nežádoucí účinky, jako je obvykle pocit na zvracení nebo snížení libida, po krátké době užívání odeznívají.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls79264/2012
Escitalopram Mylan 10mg
Escitalopram Mylan 15mg
Escitalopram Mylan 20mg
potahované tablety
Escitalopramum

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Escitalopram Mylan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Escitalopram Mylan užívat
3. Jak se Escitalopram Mylan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Escitalopram Mylan uchovávat
6. Další informace

1. CO JE ESCITALOPRAM MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Escitalopram Mylan patří do skupiny antidepresiv zvaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu (SSRI). Tyto přípravky působí na serotoninový systém v mozku, čímž zvyšují hladinu serotoninu.
Poruchy serotoninového systému jsou považovány za důležitý faktor rozvoje deprese a souvisejících chorob.
Escitalopram Mylan se používá u pacientů k léčbě:
- deprese
- panické poruchy s agorafobií nebo bez agorafobie (strach z otevřených prostranství)
- sociální úzkostné poruchy (strach ze sociálních situací, z kontaktu s lidmi)
- generalizované úzkostné poruchy
- obsedantně kompulzivní poruchy

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ESCITALOPRAM MYLAN UŽÍVAT
Neužívejte Escitalopram Mylan
 pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na escitalopram nebo na kteroukoliv další složku přípravku
Escitalopram Mylan (viz bod 6 “Další informace”).
 pokud současně užíváte přípravek patřící do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO), včetně
selegilinu (užívaný k léčbě Parkinsonovy nemoci), moklobemidu (užívaný k léčbě deprese) nebo
linezolidu (antibiotikum).
 pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl/a poruchu
srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce
funguje).
 pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit (viz
bod 2 „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Escitalopram Mylan je zapotřebí
Poraďte se před užíváním přípravku Escitalopram Mylan s lékařem jestliže:
 trpíte postižením jater nebo ledvin. Lékař Vám možná bude možná muset upravit dávku.
 jste starší pacient/ka
 máte epilepsii nebo jste měl/a křeče v minulosti. Léčbu přípravkem Escitalopram Mylan je nutné ukončit,
pokud se zvýší frekvence záchvatů (viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky“)
 podstupujete elektrokonvulzivní terapii (ECT – léčba elektrošoky)
 je u Vás zvýšené riziko krvácení nebo užíváte přípravky zvyšující riziko krvácení.
 trpíte cukrovkou. Léčba přípravkem Escitalopram Mylan může ovlivnit kontrolu hladiny cukru v krvi.
Může být nezbytné upravit u vás dávku inzulinu a/nebo perorálního antidiabetika (ústy podávaného
přípravku na snížení cukru v krvi).
 máte sníženou hladinu sodíku v krvi
 trpíte postižením věnčitých tepen srdce
 pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné době
prodělal/a srdeční záchvat.
 pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako důsledek
dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik (močopudných léků).
 pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, může
to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.
Někteří pacienti s manicko-depresivní chorobou mohou vstoupit do manické fáze s projevy zahrnujícími
neobvyklé a rychle se měnící nápady a myšlenky, pocit neobvyklého štěstí bez zjevného důvodu a nadměrnou
fyzickou aktivitu. Pokud k tomu u Vás dojde, kontaktujte Vašeho lékaře.
Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou projevit příznaky jako je neklid, neschopnost sedět nebo stát
v klidu. Pokud se u Vás toto projeví, sdělte to ihned svému lékaři.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí a/nebo úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného
chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni
antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého
lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Můžete je také požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.
Použití u dětí a mladistvých do 18 let
Escitalopram Mylan není za normálních okolností určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Escitalopram Mylan Váš lékař přesto může pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Escitalopram Mylan pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Escitalopram Mylan, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Escitalopram Mylan ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině zkoumány.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Oznamte svému lékaři, zejména pokud užíváte jakýkoli z následujících přípravků:
 neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (obsahující například tranylcypromin používaný
k léčbě deprese) Pokud jste užíval(a) nějaký z těchto přípravků, musíte před zahájením léčby přípravkem Escitalopram Mylan vyčkat alespoň 14 dní. Po ukončení léčby přípravkem Escitalopram Mylan musíte vyčkat alespoň 7 dní, než zahájíte užívání kteréhokoliv z této skupiny přípravků.
 reverzibilní selektivní MAO-A inhibitory obsahující moklobemid (používaný k léčbě deprese)
 linezolid (antibiotikum)
 ireverzibilní MAO-B inhibitory obsahující selegilin (k léčbě Parkinsonovy choroby). Tyto přípravky
zvyšují riziko nežádoucích účinků.
 sumatriptan a podobné přípravky (k léčbě migrény) a tramadol (k léčbě silné bolesti). Zvyšují riziko
nežádoucích účinků.
 cimetidin, omeprazol, lansoprazol (užívané k léčbě žaludečních vředů), fluvoxamin (antidepresivum) a tiklopidin (užívaný ke snížení rizika cévní mozkové příhody). Tyto přípravky mohou zvyšovat hladinu
escitalopramu v krvi.
 třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – rostlinný přípravek užívaný k léčbě mírné deprese.
 lithium nebo tryptofan (užívané k léčbě deprese), protože tyto přípravky mohou zvyšovat účinek
escitalopramu.
 kyselina acetylsalicylová (aspirin) (užívaná k úlevě od bolesti nebo k ředění krve) a nesteroidní
protizánětlivé přípravky (NSAID) (užívané k úlevě od bolesti)
 warfarin, dipyridamol, fenprokumon a jiná antikoagulancia (léky na ředění krve). Lékař Vám
pravděpodobně zkontroluje čas srážlivosti před zahájením léčby a po jejím skončení, aby se ujistil, že
dávkování přípravků na ředění krve je stále dostatečné.
 meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný při odvykání kouření) a tramadol (užívaný k
potlačení silné bolesti), vzhledem k možnému riziku snížení prahu pro rozvoj epileptických záchvatů.
 neuroleptika (léky na schizofrenii a psychózy), tricyklická antidepresiva a jiná SSRI, vhledem k možnému riziku snížení prahu pro rozvoj epileptických záchvatů.
 flekainid, propafenon a metoprolol (užívané k léčbě kardiovaskulárních chorob) a imipramin,
desimipramin, klomipramin a nortryptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol
(antipsychotika). Může být nutné upravit dávku escitalopramu.
NEUŽÍVEJTE Escitalopram Mylan, pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika (astemizol, mizolastin).
Máte-li jakékoli další otázky, měl/a byste se poradit se svým lékařem.
Užívání přípravku Escitalopram Mylan s jídlem a pitím
Escitalopram Mylan je možné užívat s jídlem i nalačno (viz bod 3 „Jak se Escitalopram Mylan užívá“)
Během užívání tohoto přípravky byste se měl(a) vyvarovat konzumace alkoholu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Těhotenství
Sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete. Neužívejte Escitalopram Mylan, pokud jste těhotná, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínosy léčby se svým lékařem. Léčbu přípravkem Escitalopram Mylan byste neměl(a) náhle ukončovat.
Ujistěte se, že Váš/Vaše porodní lékař/ka ví, že užíváte escitalopram. Přípravky jako je Escitalopram Mylan, jsou-li užívány během těhotenství a obzvláště v jeho posledních třech měsících, mohou u dětí zvýšit riziko závažného stavu zvaného perzistentní plicní hypertenze novorozenců (PPHN) způsobujícím zrychlené dýchání a namodralé zbarvení kůže. Tyto příznaky se obvykle objevují během prvních 24 hodin po narození. Pokud se u Vašeho dítěte projeví, ihned kontaktujte svého lékaře.
Další nežádoucí příznaky, které se mohou objevit, je-li escitalopram užíván v pozdních stádiích těhotenství mohou zahrnovat potíže se spaním, obtížné krmení, změny tělesné teploty, nevolnost, pláč, zvracení, nízké hodnoty cukru v krvi, ztuhlost nebo naopak ochablost svalů, podrážděnost, letargii, třes, rozrušení a křeče.
Pokud má dítě po narození některý z těchto příznaků, ihned kontaktujte lékaře, který Vám bude schopen poradit.
Kojení
Sdělte lékaři, že kojíte. Escitalopram se pravděpodobně vylučuje do mléka. Nekojte pokud užíváte přípravek Escitalopram Mylan. Váš lékař rozhodne zda máte pokračovat v léčbě přípravkem Escitalopram Mylan a ukončit kojení, nebo zda máte ukončit léčbu a dále kojit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte a neobsluhujte stroje pokud nevíte, jak na Vás přípravek Escitalopram Mylan působí.
Důležité informace o některých složkách přípravku Escitalopram Mylan
Potah tablety obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním dříve, než začnete přípravek užívat.

3. JAK SE ESCITALOPRAM MYLAN UŽÍVÁ
Vždy užívejte Escitalopram Mylan přesně dle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.
Pamatujte, že možná budete muset brát přípravek Escitalopram Mylan dva i více týdnů, než se začnete cítit lépe.
Dávkování
Dospělí
Deprese
Obvyklá dávka přípravku je 10 mg denně. Lékař může dávku zvýšit až na maximálně 20 mg denně. Může trvat 2 až 4 týdny, než se Váš stav zlepší. Léčba by měla pokračovat alespoň 6 měsíců poté, co se začnete cítit lépe.
Panická porucha
Úvodní dávka přípravku je 5 mg denně. Po prvním týdnu léčby se dávka může zvýšit na 10 mg denně, případně až na maximální dávku 20 mg, pokud to bude nutné. Optimální účinek je dosažen po 3 měsíční léčbě.
Sociální úzkostná porucha
Obvyklá dávka přípravku je 10 mg denně. Může trvat 2 až 4 týdny, než se budete cítit lépe. Váš lékař může poté dávku snížit na 5 mg denně nebo zvýšit na 20 mg denně, v závislosti na tom, jak léčba účinkuje. Obvykle se doporučuje v léčbě pokračovat po dobu 12 týdnů.
Generalizovaná úzkostná porucha
Obvyklá dávka je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař Vám může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně. Váš lékař by měl výši dávky pravidelně přehodnocovat.
Obsedantně kompulzivní porucha
Obvyklá dávka je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně. Váš lékař by měl výši dávky pravidelně přehodnocovat.
Starší pacienti (nad 65 let)
Váš lékař Vám předepíše nižší dávku, než jak je uvedeno výše, protože starší pacienti mohou být vůči účinkům escitalopramu citlivější.
Doporučená úvodní dávka přípravku Escitalopram Mylan je 5 mg v jedné denní dávce. Váš lékař může dávku zvýšit až na 10 mg denně.
Děti a mladiství (do 18 let)
Escitalopram Mylan se nedoporučuje užívat k léčbě dětí a mladistvých do 18 let věku.
Pacientům s poruchou funkce jater nebo závažnou poruchou funkce ledvin lékař předepíše nižší, než výše uvedenou dávku přípravku.
Tablety užívejte po celou dobu, kterou určil lékař, i když se již cítíte lépe. Léčba by měla trvat 3 – 6 měsíců po zlepšení stavu, čímž se zabrání návratu příznaků.
 Užívejte jednou denně s jídlem nebo nalačno
 Zapijte sklenicí vody
Jestliže jste užil/a více přípravku Escitalopram Mylan, než jste měl/a
Pokud jste užil/a více přípravku Escitalopram Mylan, než jste měl/a, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici. Příznaky předávkování mohou být: závratě, třes, neklid, bezvědomí, křeče, nevolnost, zvracení, zrychlený nebo zpomalený srdeční rytmus, pokles krevního tlaku a změny v rovnováze tekutin/solí. Vezměte s sebou krabičku a všechny zbývající tablety.
Jestliže jste zapomněl/a užívat přípravek Escitalopram Mylan
Jestliže jste zapomněl/a užít obvyklou dávku přípravku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Nicméně pokud je již čas vzít si následující tabletu, neužívejte vynechanou dávku a pokračujte následující pravidelnou tabletou.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Escitalopram Mylan
Neukončujte léčbu přípravkem Escitalopram Mylan, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Na konci léčebného období se obecně doporučuje přípravek Escitalopram Mylan vysazovat postupně v průběhu několika týdnů.
Po ukončení léčby přípravkem Escitalopram Mylan, zejména pak při náhlém ukončení léčby se mohou
vyskytnout příznaky z vysazení. Ty jsou po ukončení léčby přípravkem Escitalopram Mylan časté. Riziko je vyšší, pokud jste přípravek Escitalopram Mylan užíval/a po delší období, ve vysokých dávkách nebo jste léčbu ukončil/a příliš rychle. U většiny lidí jsou příznaky mírné a obvykle spontánně zmizí v průběhu dvou týdnů. U některých pacientů ale mohou být výrazné a přetrvávat po delší dobu (2-3 měsíce nebo déle). Pokud se u Vás po ukončení léčby přípravkem Escitalopram Mylan příznaky z vysazení objeví, kontaktujte prosím Vašeho lékaře.
Může Vám doporučit, abyste tablety začal/a znovu užívat a léčbu ukončoval/a pomaleji.
Příznaky z vysazení zahrnují: závratě (nejistou chůzi nebo ztrátu rovnováhy), pocity brnění (mravenčení), pocit pálení a méně často pocity elektrických výbojů, postihující i hlavu, poruchy spánku (včetně nespavosti, nočních můr a živých snů), pocity úzkosti, bolesti hlavy, nevolnost, pocení (včetně nočního pocení), neklid nebo agitovanost, tremor (třes), pocit zmatenosti nebo dezorientace, pocit emoční přecitlivělosti nebo podrážděnosti, průjem (řídká stolice), poruchy zraku a pocit neklidného srdečního rytmu nebo bušení na srdci (palpitace).
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Escitalopram Mylan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky jsou nejčastější v několika prvních týdnech léčby a často s pokračující léčbou odezní.
Pokud se u Vás vyskytne některý z nežádoucích účinků, ihned kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší
oddělení první pomoci:
- vznik vyrážky nebo otoku, svědění nebo potíže s dýcháním nebo polykáním. Můžete být alergický/á na tento přípravek a může být nezbytná lékařská pomoc.
- neobvyklé krvácení (včetně krvácení do trávicího traktu), potíže s močením, křeče (epileptické záchvaty), zažloutnutí kůže a bělma očí.
- rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu známého jako torsade de pointes.
Pokud se u Vás projeví jeden nebo více z následujících projevů jako je neklid, zmatenost, pocení, třes,
roztřesenost, halucinace (podivné zvuky a představy) nebo pokud trpíte nenadálými záškuby svalů nebo zrychleným srdečním rytmem, oznamte to ihned Vašemu lékaři. Může to být způsobeno vzácným syndromem vyvolaným tímto typem antidepresiva.
Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 z 10 pacientů):
 nevolnost
Časté nežádoucí účinky (u 1 až 10 pacientů ze 100):
 chybění chuti k jídlu
 zvýšená chuť k jídlu
 zvýšení tělesné hmotnosti
 pocit úzkosti nebo neklidu
 nespavost nebo nekvalitní spánek
 abnormální sny
 brnění nebo necitlivost rukou a nohou
 třes
 závratě
 zívání
 otok nosních dutin způsobující bolest, zvýšenou teplotu a citlivost (sinusitida)
 průjem nebo zácpa
 zvracení
 sucho v ústech
 zvýšené pocení
 horečka
 bolest svalů a kloubů
 neobvyklý pocit únavy
 sexuální problémy (jako je neschopnost orgasmu u mužů a žen, impotence a problémy s ejakulací).
Méně časté nežádoucí účinky (u 1 až 10 pacientů z 1000):
 pocit zmatenosti
 neklid
 nervozita
 úzkost (tyto příznaky mohou být ale způsobeny i chorobou pro kterou jste léčen/a)
 skřípaní zubů ve spánku
 změny chuti
 změny spánku
 mdloby
 změny zraku a rozšíření oční zornice
 zvonění v uších
 rychlejší srdeční rytmus
 krvácení z nosu
 krvácení ze střeva nebo konečníku projevující se jako krev ve stolici
 padání vlasů
 vznik vyrážky podobné kopřivce
 vyrážka
 svědění kůže
 silné menstruační krvácení nebo krvácení mimo menstruaci
 nadměrné množství vody v těle a snížení tělesné hmotnosti
Vzácné nežádoucí účinky (u 1 až 10 pacientů z 10 000):
 pocit agresivity nebo odcizení se
 halucinace
 zpomalení srdečního rytmu
 závažné alergické reakce vedoucí k zhoršení dýchání nebo závratím
 serotoninový syndrom (vzácný stav, který může být občas způsoben tímto typem antidepresiva a který se projevuje pohybovým neklidem, zmateností, pocením nebo třesem, roztřeseností, halucinacemi (podivné zvuky a představy), náhlé záškuby svalů, zrychlení srdečního rytmu).
Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 pacienta z 10 000, případně neurčená frekvence výskytu):
 trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček se zvýšením rizika krvácení nebo tvorby podlitin)
 zvýšení hladiny hormonu ADH, což vede k zadržování vody nebo tekutin obecně
 snížená hladina sodíku v krvi, způsobující slabost, zmatenost a bolest
 svalová ztuhlost
 mánie (pocit zlepšené nebo vzrušené nálady, vedoucí k neobvyklému chování)
 neobvyklé svalové pohyby
 křeče
 závratě při postavení
 hepatitida (zánět jater vedoucí k zežloutnutí kůže a očního bělma)
 změna zbarvení kůže
 obtížné močení
 náhlý otok kůže (angioedém)
 dlouhotrvající bolestivá erekce penisu
 vylučování mléka z prsů u mužů
 změny výsledků jaterních testů
 příhody související se sebevraždou
Někteří pacienti hlásili následující nežádoucí účinky (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):
 Změna srdečního rytmu (nazývaná "prodloužení QT intervalu", pozorovaná na EKG, elektrickém
záznamu srdeční činnosti).
Dále existují nežádoucí účinky, které se objevily při podávání přípravků s podobným účinkem jako je
escitalopram. Zahrnují:
 neklid nebo neschopnost zůstat sedět (psychomotorický neklid/akatizie)
 anorexie (nechutenství)
U pacientů užívajích tento druh léčivých přípravků bylo pozorováno zvýšené riziko zlomenin kostí.
Během podávání escitalopramu a v průběhu krátkého období po ukončení jeho podávání byly zaznamenány případy sebevražedných myšlenek nebo sebevražedného chování.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ESCITALOPRAM MYLAN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a vnějším obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Blistry: Uchovávejte v původním obalu.
Plastové nádobky: Nádobku těsně uzavírejte.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Escitalopram Mylan obsahuje
Léčivou látkou je escitalopramum. Jedna tableta přípravku Escitalopram Mylan obsahuje escitalopramum 10/15 nebo 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas).
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát.
Potah: monohydrát laktózy, makrogol 4000, oxid titaničitý (E171), hypromelóza
Jak přípravek Escitalopram Mylan vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety
Escitalopram Mylan 10 mg: bílé, podlouhlé, potahované tablety s půlicí rýhou, s označením „EC|10“ na jedné straně a „G“ na druhé straně tablety. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Escitalopram Mylan 15 mg: bílé, podlouhlé, potahované tablety s půlicí rýhou, s označením „EC|15” na jedné straně a „G“ na druhé straně tablety. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Escitalopram Mylan 20 mg: bílé, podlouhlé, potahované tablety s půlicí rýhou, s označením „EC|20“ na jedné straně a „G“ na druhé straně tablety. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Blistry v krabičce. Velikost balení: 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 90, 100, 180, 200 tablet
Polypropylénová nádobka: 49, 100, 200, 250, 500 tablet
Průhledné PVC/PVDC/Al perforované jednodávkové blistry v krabičce, 28 x 1 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Generics [UK] Limited
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL
Velká Británie
Výrobce:
McDermott Laboratories Ltd trading as Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate
Grange Road
Dublin 13
Irsko
Orifice Medical AB
Aktergatan 2,
S-271 53 Ystad
Švédsko
Pharma Pack Kft
2040 Hungary, Budaörs, Vasut u.13
Maďarsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
14.6.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru