psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


ESCITIL

Escitil patří k třetí generaci antidepresiv a používá se při léčbě deprese a úzkostných poruch. Na nervových spojích účinkuje tak, aby se zde zvýšila hladina chemických látek (neurotransmiterů), které ovlivňují náladu a psychickou pohodu člověka. Escitil je většinou dobře snášený lék; případné nežádoucí účinky, jako je obvykle pocit na zvracení nebo snížení libida, po krátké době užívání odeznívají.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Priloha c. 1 k rozhodnuti o zm.n. registrace sp.zn. sukls54891/2012 a priloha ke sp.zn.sukls54769/2012
Pribalova informace: Informace pro uzivatele
Escitil 5 mg
Escitil 10 mg
Escitil 15 mg
Escitil 20 mg

escitalopramum
potahovane tablety

Prectete si pozorne celou p.ibalovou informaci d.ive, ne. za.nete tento p.ipravek u.ivat, proto.e obsahuje pro vas d.le.ite udaje.
- Ponechte si p.ibalovou informaci pro p.ipad, .e si ji budete pot.ebovat p.e.ist znovu.
- Mate-li jakekoli dal.i otazky, zeptejte se sveho leka.e nebo lekarnika.
- Tento p.ipravek byl p.edepsan vyhradn. Vam. Nedavejte jej .adne dal.i osob.. Mohl by ji ubli.it, a to i tehdy, ma-li stejne p.iznaky onemocn.ni jako Vy.
- Pokud se u Vas vyskytne kterykoli z ne.adoucich u.ink., sd.lte to svemu leka.i, nebo lekarnikovi. Stejn. postupujte v p.ipad. jakychkoli ne.adoucich u.ink., ktere nejsou uvedeny v teto p.ibalove informaci.
Co naleznete v teto p.ibalove informaci
1. Co je Escitil a k .emu se pou.iva.
2. .emu musite v.novat pozornost, ne. za.nete Escitil u.ivat.
3. Jak se Escitil u.iva.
4. Mo.ne ne.adouci u.inky.
5 Jak Escitil uchovavat.
6. Obsah baleni a dal.i informace

1. Co je Escitil a k cemu se pouziva
Escitil obsahuje escitalopram a pou.iva se k le.b. deprese (depresivnich epizod) a uzkostnych poruch (jako je panicka uzkostna porucha s agorafobii nebo bez ni, co. je strach z pobytu na mistech, kde nemusi byt v dosahu .adna pomoc, socialni uzkostna porucha, generalizovana uzkostna porucha a obsedantn. kompulzivni porucha).
Escitalopram pat.i do skupiny antidepresiv nazyvanych selektivni inhibitory zp.tneho vychytavani serotoninu (SSRI). Tyto leky p.sobi na serotoninovy system v mozku zvy.enim hladiny serotoninu. Ma se za to, .e poruchy serotoninoveho systemu jsou d.le.itym faktorem vzniku deprese a souvisejicich chorob.
2. .emu musite v.novat pozornost, ne. za.nete Escitil u.ivat
Neu.ivejte Escitil jestli.e jste alergicky(a) (p.ecitliv.ly(a)) na escitalopram nebo na kteroukoli dal.i slo.ku p.ipravku (uvedenou v bod. 6);
jestli.e u.ivate leky, ktere pat.i do skupiny nazyvane inhibitory MAO, v.etn. selegilinu (pou.iva se k le.b. Parkinsonovy choroby), moklobemidu (pou.iva se k le.b. depresi) a linezolidu (antibiotikum); Pokud mate vrozenou poruchu srde.niho rytmu, nebo pokud jste n.kdy v minulosti m.l/a poruchu srde.niho rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vy.et.enim, toto vy.et.eni vyhodnoti, jak srdce funguje); Pokud u.ivate leky na poruchu srde.niho rytmu nebo leky, ktere mohou srde.ni rytmus ovlivnit.
Upozorn.ni a opat.eni
P.ed u.itim p.ipravku Escitil se pora.te se svym leka.em.
Informujte, prosim, sveho leka.e, jestli.e trpite jakoukoli jinou chorobou nebo stavem, proto.e Va. leka. m..e tuto informaci pot.ebovat ke zva.eni. Zvla.t. sveho leka.e informujte: Pokud se u Vas vyskytnou zachvaty poprve v .ivot. nebo pokud mate epilepsii a .etnost zachvat. se zvy.i; le.ba p.ipravkem Escitil musi byt ukon.ena (viz take bod 4 gMo.ne ne.adouci u.inkyh). Pokud trpite poruchou funkce jater nebo ledvin. Va. leka. m..e dosp.t k zav.ru, .e je nutno davku upravit. Pokud mate cukrovku. Le.ba p.ipravkem Escitil m..e pozm..ovat hladiny cukru v krvi. M..e byt pot.ebne zm.nit davkovani inzulinu a/nebo peroralnich antidiabetik. Pokud mate sni.enou hladinu sodiku v krvi. Pokud mate sklon ke snadnemu krvaceni nebo ke vzniku mod.in. Pokud se podrobujete elektro.okove le.b.. Pokud trpite onemocn.nim v.n.itych cev. Pokud mate, nebo jste n.kdy v minulosti m.l/a problemy se srdcem, nebo pokud jste v nedavne dob. prod.lal/a srde.ni zachvat. Pokud mate v klidu pomaly srde.ni tep a/nebo pokud vite, .e m..ete mit nedostatek soli jako d.sledek dlouhotrvajiciho t..keho pr.jmu a zvraceni nebo jako d.sledek pou.ivani diuretik (mo.opudnych lek.). Pokud budete mit rychly nebo nepravidelny srde.ni tep, mdloby, kolaps nebo zavrat. p.i vstavani, m..e to ukazovat na poruchu srde.niho rytmu.
V.nujte, prosim, pozornost nasledujicimu sd.leni
Podobn., jako je tomu u jinych lek. u.ivanych k le.b. deprese nebo p.ibuznych chorob, zlep.eni se nedostavuje ihned. Po zahajeni le.by p.ipravkem Escitil m..e trvat n.kolik tydn., ne. zaznamenate jakekoliv zlep.eni. P.i le.b. panicke poruchy obvykle trva 2 a. 4 tydny, ne. lze pozorovat jakekoliv zlep.eni. Na po.atku le.by mohou n.kte.i pacienti zaznamenat zvy.enou uzkost, ktera zmizi b.hem pokra.ujici le.by. Proto je velmi d.le.ite, abyste p.esn. plnil(a) instrukce leka.e a neukon.oval(a) le.bu ani nem.nil(a) davky bez konzultace se svym leka.em.
Sebevra.edne my.lenky a zhor.eni va.i deprese nebo uzkostne poruchy
Jestli.e trpite depresi .i uzkostnymi stavy, m..ete n.kdy uva.ovat o sebepo.kozeni nebo sebevra.d.. Tyto my.lenky se mohou projevit .ast.ji v dob., kdy poprve za.inate u.ivat antidepresiva. Trva toti. ur.itou dobu, ne. tyto p.ipravky za.nou p.sobit, obvykle p.ibli.n. dva tydny, ale n.kdy i dele.
M..e byt pravd.podobn.j.i, .e takto za.nete uva.ovat:
- Jestli.e se ji. v minulosti u Vas vyskytly my.lenky na sebepo.kozeni nebo sebevra.du.
- Jestli.e jste mlady dosp.ly. Informace z klinickych studii ukazuji na zvy.ene riziko sebevra.edneho chovani u mladych dosp.lych (mlad.ich 25 let) s psychiatrickymi onemocn.nimi, kte.i byli le.eni antidepresivy.
Pokud se u Vas kdykoli vyskytnou my.lenky na sebepo.kozeni nebo na sebevra.du, vyhledejte ihned sveho leka.e nebo nejbli..i nemocnici.
Mo.na bude u.ite.ne, kdy. .eknete blizkemu p.iteli nebo p.ibuznemu, .e mate deprese nebo uzkostnou poruchu a po.adate ho, aby si p.e.etl tuto p.ibalovou informaci. Mo.na byste je mohl(a) po.adat, aby Vam .ekli, pokud si budou myslet, .e se Va.e deprese nebo uzkost zhor.uje nebo budou-li znepokojeni zm.nami ve Va.em chovani.
N.kte.i pacienti s maniodepresivni chorobou mohou vstoupit do manicke faze. Ta se vyzna.uje neobvyklou a rychlou zm.nou my.lenek, nemistnym pocitem .t.sti a nadm.rnou t.lesnou .innosti. Jestli.e toto zaznamenate, spojte se se svym leka.em.
B.hem prvnich tydn. le.by se mohou te. objevit p.iznaky, jako je neklid nebo obti.e sed.t nebo stat v klidu. Jestli.e zaznamenate tyto p.iznaky, .ekn.te to neprodlen. svemu leka.i.
N.kdy si nemusite byt vy.e uvedenych p.iznak. v.dom(a) a proto m..e byt u.ite.ne, pokud po.adate p.itele nebo p.ibuzneho, aby mo.ne projevy zm.n ve Va.em chovani sledoval.
Pokud mate uzkostne my.lenky nebo za.itky nebo pokud se b.hem le.by vyskytne kterykoli z vy.e uvedenych p.iznak., ihned se obra.te na sveho leka.e nebo jd.te do nejbli..i nemocnice.
D.ti a dospivajici
Escitil neni b..n. ur.en k le.b. d.ti a mladistvych do 18 let. M.li byste take v.d.t, .e u pacient. do 18 let, kte.i se le.i n.kterym z teto skupiny p.ipravk., je zvy.ene riziko vyskytu ne.adoucich u.ink., jako jsou pokusy o sebevra.du, sebevra.edne my.lenky, nep.atelske jednani (p.eva.n. agresivita, vzdorovite chovani a hn.v). Leka. p.esto m..e Escitil pacient.m do 18 let p.edepsat, pokud usoudi, .e to je v jejich nejlep.im zajmu. Pokud leka. p.edepsal Escitil pacientovi mlad.imu 18 let a chcete se o tom poradit, nav.tivte, prosim, znovu leka.e. Jestli.e se u pacient. do 18 let, kte.i jsou le.eni p.ipravkem Escitil, rozvine nebo zhor.i n.ktery z vy.e uvedenych p.iznak., m.li byste o tom informovat leka.e. Rovn.. dlouhodoba bezpe.nost p.ipravku Escitil ve vztahu k dal.imu r.stu, dospivani, rozvoji poznani a chovani nebyly dosud v teto v.kove skupin. zkoumany.
Dal.i le.ive p.ipravky a Escitil
Informujte sveho leka.e o v.ech lecich, ktere u.ivate, ktere jste v nedavne dob. u.ival/a nebo ktere mo.na budete u.ivat.
Oznamte svemu leka.i, jestli.e u.ivate kterykoliv z nasledujicich lek.: .Neselektivni inhibitory monoaminooxidazy (IMAO)g obsahujici fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin jako le.ive latky. Jestli.e jste u.ival(a) kterykoliv z t.chto lek., je t.eba vy.kat 14 dni, ne. zahajite le.bu p.ipravkem Escitil. Po ukon.eni le.by p.ipravkem Escitil musite vy.kat 7 dni p.ed u.ivanim kterehokoliv z t.chto lek.. .Reverzibilni selektivni inhibitory MAO-Ag obsahujici moklobemid (pou.ivane k le.b. deprese). .Ireverzibilni inhibitory MAO-Bg obsahujici selegilin (pou.ivane k le.b. Parkinsonovy choroby). Zvy.uji riziko vedlej.ich u.ink.. Antibiotikum linezolid. Lithium (pou.ivane p.i le.b. maniodepresivni poruchy) a tryptofan. Imipramin a desipramin (oba pou.ivane k le.b. deprese). Sumatriptan a podobne leky (pou.ivane k le.b. migreny) a tramadol (pou.ivany proti zava.ne bolesti). Zvy.uji riziko vedlej.ich u.ink.. Cimetidin a omeprazol (pou.ivane k le.b. .alude.nich v.ed.), fluvoxamin (antidepresivum) a tiklopidin (pou.ivany pro sni.eni rizika mrtvice). Mohou zp.sobovat zvy.eni hladin p.ipravku Escitil v krvi. T.ezalka te.kovana (Hypericum perforatum) . bylinny le.ivy p.ipravek pou.ivany p.i depresi.
Kyselina acetylsalicylova (aspirin) a nesteroidni protizan.tlive leky (leky pou.ivane k ulev. od bolesti nebo k .ed.ni krve, takzvana antikoagulancia). Tato le.iva mohou zvy.it sklon ke krvaceni. Warfarin, dipyridamol a fenprokumon (leky pou.ivane k .ed.ni krve, takzvana antikoagulancia). Va. leka. bude pravd.podobn. kontrolovat sra.livost Va.i krve p.i zahajeni nebo ukon.eni le.by p.ipravkem Escitil, aby si ov..il, .e davka antikoagulancia je stale odpovidajici. Meflochin (u.ivany k le.b. malarie), bupropion (u.ivany k le.b. deprese) a tramadol (u.ivany k le.b. zava.ne bolesti) vzhledem k mo.nemu riziku sni.eni prahu pro vznik zachvat.. Neuroleptika (leky k le.b. schizofrenie, psychozy) vzhledem k mo.nemu riziku sni.eni prahu pro vznik zachvat. a antidepresiva. Flekainid, propafenon a metoprolol (pou.ivane p.i srde.nich cevnich onemocn.nich) a desipramin, klomipramin a nortriptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika). M..e byt pot.ebna uprava davkovani p.ipravku Escitil. NEU.IVEJTE ESCITIL pokud u.ivate leky na poruchu srde.niho rytmu nebo leky, ktere mohou srde.ni rytmus ovlivnit, nap.. antiarytmika t.idy IA a III, antipsychotika (nap.. fenothiazinove derivaty, pimozid, haloperidol), tricyklicka antidepresiva, n.ktere antimikrobialni latky (nap.. sparfloxacin, moxifloxacin, nitro.ilni erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejmena halofantrin), n.ktera antihistaminika (astemizol, mizolastin). Mate-li jakekoli dal.i otazky, m.l/a byste se poradit se svym leka.em.
Escitil s jidlem, pitim a alkoholem
P.ipravek Escitil lze u.ivat s jidlem nebo bez jidla (viz bod 3 .Jak se p.ipravek Escitil u.ivag).
Podobn. jako je tomu s .adou jinych lek., nelze doporu.it kombinaci p.ipravku Escitil s alkoholem, i kdy. interakce escitalopramu s alkoholem se nep.edpoklada.
T.hotenstvi, kojeni a fertilita
Informujte sveho leka.e, jestli.e jste t.hotna nebo planujete ot.hotn.t. Neu.ivejte Escitil, jestli.e jste t.hotna, pokud jste se svym leka.em nehovo.ila o riziku a prosp.chu, ktere toto u.ivani zahrnuji.
Ubezpe.te se, .e porodni asistentka a/nebo leka. vi, .e u.ivate Escitil. U.ivani latek podobnych p.ipravku Escitil b.hem t.hotenstvi, zvla.t. v poslednich 3 m.sicich, m..e u d.ti zvy.it riziko vyskytu zava.neho zdravotniho stavu, tzv. perzistujici plicni hypertenze novorozenc., ktera se projevuje zrychlenym dychanim a promodranim. Tyto p.iznaky se obvykle projevi b.hem prvnich 24 hodin po porodu. Pokud tyto p.iznaky zpozorujete u sveho dit.te, okam.it. kontaktujte porodni asistentku nebo leka.e.
Jestli.e jste u.ivala Escitil b.hem poslednich 3 m.sic. sveho t.hotenstvi, m.la byste si byt v.doma, .e m..ete u sveho novorozence pozorovat nasledujici u.inky: problemy s dychanim, namodrala k..e, zachvaty, zm.ny t.lesne teploty, obti.e s krmenim, zvraceni, nizka hladina cukru v krvi, ztuhle nebo ochable svaly, prudke reflexy, t.es, nervozita, podra.d.nost, nete.nost, nep.etr.ity pla., ospalost a poti.e se spanim. Ma-li Va. novorozenec kterykoliv z t.chto p.iznak., spojte se, prosim, neprodlen. s leka.em.

V p.ipad. u.ivani v t.hotenstvi se le.ba p.ipravkem Escitil nikdy nesmi nahle ukon.it.
Neu.ivejte Escitil, jestli.e kojite, ani. byste se svym leka.em hovo.ila o riziku a prosp.chu souvisejicich s touto le.bou.
Pora.te se se svym leka.em nebo lekarnikem d.ive, ne. za.nete u.ivat jakykoliv lek.
.izeni dopravnich prost.edk. a obsluha stroj.
Ne.i.te vozidlo ani neobsluhujte stroje, dokud nezjistite, jak na Vas Escitil p.sobi.

3. Jak se Escitil uziva
V.dy u.ivejte tento p.ipravek p.esn. podle pokyn. sveho leka.e. Pokud si nejste jisty(a), pora.te se se svym leka.em nebo lekarnikem.
Dosp.li
Deprese
Normalni doporu.ena davka p.ipravku Escitil je 10 mg u.ivanych jako jedna denni davka. Leka. m..e tuto davku zvy.it maximaln. na 20 mg denn..
Panicka porucha
Zahajovaci davka p.ipravku Escitil je 5 mg u.ivanych jako jedna denni davka po dobu prvniho tydne s nasledujicim zvy.enim davky na 10 mg denn.. Va. leka. m..e tuto davku dale zvy.ovat maximaln. na 20 mg denn..
Socialni uzkostna porucha
Normalni doporu.ena davka p.ipravku Escitil je 10 mg u.ivanych jako jedna denni davka. Va. leka. m..e bu. sni.it Va.i davku na 5 mg denn. nebo ji zvy.it maximaln. na 20 mg denn., v zavislosti na tom, jak reagujete na tento lek.
Generalizovana uzkostna porucha
Normalni doporu.ena davka p.ipravku Escitil je 10 mg u.ivanych jako jedna denni davka. Va. leka. m..e tuto davku zvy.it maximaln. na 20 mg denn..
Obsedantn. kompulzivni porucha
Normalni doporu.ena davka p.ipravku Escitil je 10 mg u.ivanych jako jedna denni davka. Va. leka. m..e tuto davku zvy.it maximaln. na 20 mg denn..
Star.i pacienti (nad 65 let)
Doporu.ena uvodni davka p.ipravku Escitil je 5 mg v jedne denni davce. Va. leka. m..e davku zvy.it a. na 10 mg denn..
Pou.iti u d.ti a dospivajicich
U d.ti a dospivajicich by se Escitil nem.l b..n. u.ivat. Ohledn. dal.ich informaci viz bod 2 ..emu musite v.novat pozornost, ne. za.nete Escitil u.ivatg.
Escitil m..ete u.ivat s jidlem nebo bez jidla. Spolkn.te tabletu a zapijte ji vodou. Ne.vykejte tablety, proto.e jsou ho.ke.
V p.ipad. nutnosti m..ete tablety d.lit tak, .e je polo.ite na rovny povrch d.lici ryhou nahoru. Tabletu pak lze rozd.lit tim, .e zatla.ite na oba jeji konce pomoci ukazova.k..
Trvani le.by
M..e trvat n.kolik tydn., ne. se za.nete citit lepe. Pokra.ujte v u.ivani p.ipravku Escitil, dokonce i kdy. uplyne n.jaka doba, ne. pocitite jakekoliv zlep.eni sveho stavu.
Nem..te davku sveho leku, ani. byste o tom p.edem hovo.il(a) se svym leka.em.
Pokra.ujte v u.ivani p.ipravku Escitil tak dlouho, jak Va. leka. doporu.il. Jestli.e p.eru.ite svou le.bu p.ili. brzy, Va.e p.iznaky se mohou vratit. Doporu.uje se dale pokra.ovat v le.b. nejmen. 6 m.sic. od doby, kdy se ji. op.t citite dob.e.
Jestli.e jste u.il(a) vice p.ipravku Escitil, ne. jste m.l(a)
Jestli.e jste u.il(a) v.t.i ne. p.edepsanou davku p.ipravku Escitil, spojte se neprodlen. se svym leka.em nebo s nejbli..im pohotovostnim odd.lenim nemocnice. U.i.te tak, i kdy. nemate .adne znamky obti.i. N.ktere z projev. p.edavkovani by mohly byt zavrat., t.es, agitovanost (pohybovy neklid), k.e.e, bezv.domi, nevolnost, zvraceni, zm.na srde.niho rytmu, pokles krevniho tlaku a zm.na v rovnovaze tekutin/soli. Kdy. jdete k leka.i nebo do nemocnice, vezm.te s sebou krabi.ku s p.ipravkem Escitil.
Jestli.e jste zapomn.l(a) u.it Escitil
Nezdvojujte nasledujici davku, abyste nahradil(a) vynechanou davku. Jestli.e zapomenete vzit jednu davku a vzpomenete si na to p.ed ulehnutim, u.ijte ji ihned. P.i.tiho dne pokra.ujte normaln.. Pokud si vzpomenete b.hem noci nebo p.i.ti den, zme.kanou davku vynechejte a pokra.ujte jako obvykle.
Jestli.e jste p.estal(a) u.ivat Escitil
Nep.eru.ujte u.ivani p.ipravku Escitil, pokud Vam to neporadil Va. leka.. P.i ukon.ovani le.by se obecn. doporu.uje, abyste sni.oval(a) davku p.ipravku Escitil postupn. b.hem n.kolika tydn..
Jestli.e ukon.ujete u.ivani p.ipravku Escitil, zejmena nahle, m..ete poci.ovat p.iznaky z vysazeni. Ty jsou p.i ukon.ovani le.by p.ipravkem Escitil b..ne. Riziko je vy..i, pokud byl Escitil u.ivan po dlouhou dobu nebo ve vysokych davkach nebo pokud se davka sni.i p.ili. rychle. V.t.ina lidi zjistila, .e tyto p.iznaky jsou mirne a samovoln. ustoupi b.hem dvou tydn.. U n.kterych pacient. v.ak mohou mit zava.nou intenzitu nebo mohou byt dlouhodob.j.i (2 a. 3 m.sice nebo vice). Jestli.e mate zava.ne p.iznaky z vysazeni p.i ukon.ovani le.by p.ipravkem Escitil, spojte se, prosim, se svym leka.em. M..e Vas po.adat, abyste op.t zahajil(a) u.ivani tablet a ukon.oval(a) u.ivani pomaleji.
P.iznaky z vysazeni zahrnuji: pocit zavrati (nestabilita nebo nerovnovaha), pocity mraven.eni, pocity paleni a (men. .asto) pocity elektrickych vyboj. v.etn. pocit. v hlav., poruchy spanku (.ive sny, no.ni m.ry, neschopnost spanku), pocity uzkosti, bolesti hlavy, pocit nevolnosti (nausea), poceni (v.etn. no.niho poceni), pocit neklidu .i znepokojeni, t.es (rozt.esenost), pocit zmateni nebo dezorientace, pocit citoveho pohnuti .i podra.d.ni, pr.jem (.idka stolice), zrakove poruchy, chv.ni nebo bu.eni srdce (palpitace).
Mate-li jakekoliv dal.i otazky o u.ivani tohoto p.ipravku, zeptejte se sveho leka.e nebo lekarnika.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


4. Mozne nezadouci ucinky
Podobn. jako v.echny leky, m..e mit i Escitil ne.adouci u.inky, ktere se ale nemusi vyskytnout u ka.deho.
Tyto vedlej.i u.inky obvykle vymizi po n.kolika tydnech le.by. Bu.te si prosim v.dom(a) toho, .e mnohe z t.chto u.ink. mohou byt te. p.iznaky Va.i nemoci, a proto se zlep.i, kdy. se za.ne zlep.ovat Va. stav.
Nav.tivte ihned sveho leka.e, pokud zaznamenate b.hem le.by jakekoliv z nasledujicich ne.adoucich u.ink.:
Men. .aste (u vice ne. 1 z 1000 osob a men. ne. 1 ze 100 osob): neobvykle krvaceni, v.etn. krvaceni z travici a za.ivaci soustavy (v.etn. kone.niku)
Vzacne (u vice ne. 1 z 10000 osob a men. ne. 1 z 1000 osob): Jestli.e zaznamenate otok k..e, jazyka, rt. nebo obli.eje nebo mate obti.e s dychanim nebo polykanim (reakce z p.ecitliv.losti), ihned se obra.te na sveho leka.e nebo jd.te do nemocnice. Jestli.e mate vysokou hore.ku, pohybovy neklid (agitovanost), zmatenost, t.es a nahle stahy sval., mohou to byt p.iznaky vzacneho stavu nazyvaneho serotoninovy syndrom. Pokud pocitite tyto p.iznaky, obra.te se na sveho leka.e.
Jestli.e zaznamenate nasledujici ne.adouci u.inky, m.l(a) byste se spojit se svym leka.em nebo jit p.imo do nemocnice: obti.e s mo.enim zachvaty (k.e.e), viz te. bod .Zvla.tni pozornosti p.i pou.iti p.ipravku Escitil je zapot.ebig ze.loutnuti k..e a b.lma o.i jsou p.iznaky zhor.eni funkce jater/zan.tu jater rychly, nepravidelny srde.ni tep a mdloby, ktere mohou byt p.iznaky .ivot ohro.ujiciho stavu znameho jako torsade de pointes.
Navic k vy.e popsanym ne.adoucim u.ink.m byly hla.eny nasledujici:
Velmi .aste (u vice ne. 1 z 10 osob): nevolnost (nauzea)
.aste (u vice ne. 1 ze 100 osob a men. ne. 1 z 10 osob): ucpany nos nebo vodnaty vytok z nosu (sinusitida) pokles nebo vzr.st chuti k jidlu uzkost, neklid, abnormalni sny, obti.e s usinanim, pocity ospalosti, zavrat., zivani, t.es, bodave pocity na k..i pr.jem, zacpa, zvraceni, sucho v ustech zvy.ene poceni bolest sval. a kloub. (artralgie a myalgie) sexualni poruchy (opo.d.na ejakulace, problemy s erekci, sni.ena sexualni touha; .eny mohou zaznamenat obti.e s dosa.enim orgasmu) unava, hore.ka zvy.ena t.lesna hmotnost
Men. .aste (u vice ne. 1 z 1000 osob a men. ne. 1 ze 100 osob): kop.ivka (urtikarie), vyra.ka, sv.d.ni (pruritus) sk.ipani zuby, pohybovy neklid (agitovanost), nervozita, zachvat paniky, stavy zmatenosti naru.eny spanek, poruchy chuti, mdloba (synkopa) zv.t.ene panenky (mydriaza), porucha zraku, zvon.ni v u.ich (tinitus) vypadavani vlas. vaginalni krvaceni sni.ena t.lesna hmotnost rychly tlukot srdce otok hornich nebo dolnich kon.etin krvaceni z nosu
Vzacne (u vice ne. 1 z 10000 a men. ne. 1 z 1000 osob): agresivita, depersonalizace, halucinace pomaly tlukot srdce
N.kte.i pacienti uvad.li (frekvence neznama): sni.ene hladiny sodiku v krvi (p.iznaky jsou celkova nevolnost se svalovou slabosti nebo zmatenosti) zavrat. p.i vstavani, ktere jsou nasledkem nizkeho krevniho tlaku (ortostaticka hypotenze) abnormalni jaterni funk.ni testy (zvy.ene mno.stvi jaternich enzym. v krvi) pohybove poruchy (mimovolni svalove pohyby) bolestiva erekce (priapismus) poruchy krvaceni v.etn. krvaceni k..e a sliznic (ekchymoza) a nizka hladina krevnich desti.ek (trombocytopenie) nahly otok k..e nebo sliznice (angioedem) vzr.st mno.stvi vylu.ovane mo.i (nep.im..ene vylu.ovani antidiuretickeho hormonu - ADH) vylu.ovani mleka u .en, ktere nekoji manie zm.na srde.niho rytmu (tzv. .prodlou.eni QT intervalug vid.ne na EKG, elektricka aktivita srdce)
My.lenky na sebepo.kozeni nebo sebevra.du (P.ipady sebevra.ednych my.lenek a sebevra.edneho chovani byly hla.eny b.hem le.by escitalopramem nebo brzy po jejim ukon.eni. Viz take bod .Zvla.tni opatrnosti p.i pou.iti p.ipravku Escitil je zapot.ebig).
Navic je znamo, .e se vyskytuje .ada ne.adoucich u.ink. u lek., ktere p.sobi podobnym zp.sobem jako Escitil. Jsou to: pohybovy neklid (akatizie) anorexie
U pacient. u.ivajicich tento typ antidepresiv byl pozorovan zvy.eny vyskyt zlomenin kosti.
Vyskytnou-li se u Vas jakekoliv ne.adouci u.inky, pora.te se se svym leka.em nebo lekarnikem. Stejn. postupujte v p.ipad. jakychkoli ne.adoucich u.ink., ktere nejsou uvedeny v teto p.ibalove informaci.

5. Jak Escitil uchovavat
Tento le.ivy p.ipravek nevy.aduje .adne zvla.tni podminky uchovavani.
Uchovavejte mimo dohled a dosah d.ti.
Nepou.ivejte tento p.ipravek po uplynuti doby pou.itelnosti, uvedene na .titku nebo krabi.ce za Pou.itelne do:g. Doba pou.itelnosti se vztahuje k poslednimu dni uvedeneho m.sice.
Nevyhazujte .adne le.ive p.ipravky do odpadnich vod nebo domaciho odpadu. Zeptejte se sveho lekarnika, jak nalo.it s p.ipravky, ktere ji. nepou.ivate. Tato opat.eni pomahaji chranit .ivotni prost.edi.
6. Obsah baleni a dal.i informace

Co Escitil obsahuje:
Le.ivou latkou je escitalopramum. Jedna tableta p.ipravku Escitil obsahuje escitalopramum 5 mg, 10 mg, 15 mg nebo 20 mg (ve form. escitaloprami oxalas).
Pomocnymi latkami jsou:
Jadro tablety: mikrokrystalicka celulosa (E460), sodna s.l kroskarmelosy (E468), koloidni bezvody oxid k.emi.ity, magnesium-stearat (E470b).
Potah tablety: hypromelosa (E464), oxid titani.ity (E171) a makrogol 400.

Jak Escitil vypada a co obsahuje toto baleni
Escitil je dodavan jako 5mg, 10mg, 15mg a 20mg potahovane tablety. Tablety jsou popsany dale:
Escitil 5 mg: kulate, bile, potahovane tablety.
Escitil 10 mg: ovalne (8,1x5,6 mm), bile, potahovane tablety s p.lici ryhou na jedne stran.. Tablety lze rozd.lit na dv. stejne davky.
Escitil 15 mg: ovalne (10,4x5,6 mm), bile, potahovane tablety s p.lici ryhou na jedne stran.. P.lici ryha ma pouze usnadnit d.leni tablety pro snaz.i polykani, nikoliv jeji rozd.leni na stejne davky.
Escitil 20 mg: ovalne (11,6x7,1 mm), bile, potahovane tablety s p.lici ryhou na jedne stran.. Tabletu lze rozd.lit na dv. stejne davky.
Escitil je k dispozici v nasledujicich velikostech baleni:
7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 200, 500 tablet (blistrova baleni)
30x1, 49x1 a 100x1 tableta (jednodavkovy blistr).
Na trhu nemusi byt v.echny velikosti baleni.
Dr.itel rozhodnuti o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budape.., Kereszturi ut 30-38.
Ma.arsko
Vyrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1165 Budape.., Bokenyfoldi ut 118-120.
Ma.arsko a
HBM Pharma s.r.o.
Sklabinska 30
036 80 Martin
Slovenska republika
Tento le.ivy p.ipravek je registrovan v .lenskych zemich EHP pod nasledujicimi nazvy:
Ceska republika Escitil 5 mg
Tato pribalova informace byla naposledy revidovana 4.5.2012.

****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru