psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


FRONTIN

Frontin je lék, který většině lidí dobře ulevuje od úzkosti. Příčinu úzkosti, která často spočívá v nahromaděných problémech nebo neschopnosti zvládat stresové situace, však neřeší. Frontin patří mezi benzodiazepinové léky proti úzkosti, u nichž existuje při dlouhodobém užívání riziko vzniku závislosti.

Anxiolytika - léky proti úzkosti (obecné informace)

Úzkost je nepříjemný emoční stav, který mívá mnoho tělesných souvislostí - svírání na hrudníku, bušení srdce, červenání, třes rukou nebo hlasu, zrychlený dech nebo zažívací potíže. V mozku jsou v tu chvíli změněné hladiny hned několika chemických látek - neurotransmiterů a hormonů (adrenalin, noradrenalin, gamaaminomáselná kyselina GABA či serotonin). Aby se hladiny těchto látek vyrovnaly do normálu, lze zapojit mnohé psychologické metody (relaxace, odvedení pozornosti, pohyb a mnohé další) nebo užít lék. Ke snížení úzkosti jsou vhodné jak specifické léky - anxiolytika, tak mnohá antidepresiva nebo antipsychotika (léky k léčbě deprese a psychóz). K léčbě úzkostných poruch, jako je panická porucha, sociální fobie, obsedantně kompulzivní porucha a další, se dnes využívají spíše antidepresiva typu SSRI nebo SNRI než anxiolytika, protože na těchto antidepresivech nevzniká závislost. Ta je naopak rizikem při dlouhodobém užívání anxiolytik. Ta v sobě skrývají ještě jednu past - protože velmi dobře a rychle účinkují proti úzkosti, nemotivují člověka, aby se sebou něco aktivně dělal; ten pak často spoléhá na léky a příčiny své úzkosti (například špatné vztahy s druhými, neschopnost zvládat stres nebo nízké sebevědomí) nechává neřešené.
V současné době se předepisují převážně benzodiazepinová anxiolytika - sem patří Neurol, Xanax, Frontin (účinná látka aplrazolam), Lexaurin (bromazepam), Elenium, Librium (chlordiazepoxid), Diazepam (diazepam) a Oxazepam (oxazepam). Mají rychlý nástup účinku a při dlouhodobém užívání na ně vzniká závislost. Na zvládání slabší úzkosti se používá nenávykové proprandiolové anxiolytikum Buspiron (buspiron hydrochlorid), které navíc účinkuje i jako uvolňovač svalového napětí.
Anxiolytika jsou účinné léky, které člověku na několik hodin uleví od úzkosti. Nic míň a hlavně nic víc. Úzkost většinou vyplývá z ne zcela ideálního životního stylu a nezvládání starostí, stresu a vztahů. Lékem se řeší následek těchto problémů, ale každý může udělat něco i proto, aby vyřešil příčinu - nechemicky, trpělivou prací na sobě.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls136952/2012; sukls136976/2012; sukls137008/2012

FRONTIN 0,25 mg
Frontin 0,5 mg
Frontin 1 mg
alprazolamum
tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete
1. Co je přípravek Frontin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Frontin užívat
3. Jak se přípravek Frontin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Frontin uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK FRONTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Alprazolam, léčivá látka přípravku Frontin, je sloučenina benzodiazepinové skupiny charakterizovaná anxiolytickými (úzkost odstraňujícími), sedativně-hypnotickými (uklidňující, navozující spánek) a svaly uvolňujícími účinky a působením proti epileptickým záchvatům. Je určena pro léčbu různých stavů úzkosti, příznaků depresí spojených s úzkostí a panických poruch.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FRONTIN UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Frontin
- jestliže jste alergický(á) na alprazolam, jiné benzodiazepiny, nebo na kteroukoli další složku přípravku Frontin (viz bod 6)

- jestliže máte patologickou svalovou slabost (myasthenia gravis),
- jestliže trpíte akutním zeleným očním zákalem s uzavřeným úhlem
- jestliže jste ve stavu akutní otravy alkoholem
- jestliže kojíte,
- jestliže jste v prvním trimestru těhotenství (později lékař rozhodne, zda potřebujete léčbu či nikoliv),
- jestliže jste mladší osmnácti let (bezpečnost a účinnost alprazolamu nebyly v této věkové skupině stanoveny).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Frontin je zapotřebí
Užívání tohoto přípravku vyžaduje pečlivou lékařskou kontrolu:
- jestliže máte syndrom spánkové apnoe (závažné onemocnění dýchacích cest), jiné onemocnění dýchacích cest
- jestliže máte epilepsii nebo trpíte Parkinsonovou chorobou
- jestliže trpíte zeleným očním zákalem se zúženým nebo uzavřeným úhlem
- jestliže máte zelený oční zákal,
- v případě poškození jater a/nebo ledvin,
- v pokročilém věku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Je velice důležité, abyste informoval/a svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravek Frontin a jiné léky mohou navzájem ovlivňovat svoje účinky a může být nutné upravit dávky.
Přípravek Frontin může zvýšit účinek následujících léčivých přípravků:
- léky působící tlumivě na centrální nervový systém, antiepileptika, antialergické přípravky a alkohol, svalová relaxancia, lithium, imipramin, desipramin a digoxin.

Následující léčivé přípravky mohou zvýšit účinek přípravku Frontin:
- některá antidepresiva (fluvoxamin, fluoxetin, sertralin, paroxetin, nefazodon), perorální antikoncepce, léky na tlumení bolesti obsahující dextropropoxyfen, některé protiplísňové léky (ketokonazol, itrakonazol, metronidazol), některá antibiotika (např. erythromycin, clarithromycin), některé antiulcerózní přípravky (cimetidin).

Užívání přípravku Frontin s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem Frontin nesmíte pít alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
Přípravek Frontin nesmí být užíván v prvních třech měsících těhotenství, protože zvyšuje riziko malformace plodu. V pozdějším období těhotenství o užívání přípravku rozhodne Váš lékař na základě pečlivého lékařského posouzení.
Protože se léčivá látka vylučuje do mateřského mléka, kojící matky by tento přípravek neměly užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Na začátku léčby nesmíte po individuálně stanovenou dobu řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Později je třeba individuálně stanovit rozsah omezení a zákazů.
Důležité informace o některých složkách přípravku Frontin
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, kontaktuje svého lékaře, než začnete užívat tento přípravek.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FRONTIN UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně stejným způsobem a ve stejných dávkách podle pokynů lékaře.
- Stavy úzkosti: počáteční dávka 3x0,25-0,5 mg může být Vaším lékařem postupně zvýšena. Obvyklá denní dávka je 0,5-4 mg, rozdělená na několik dílčích dávek.
- Úzkost spojená s depresí: počáteční denní dávka je obvykle 3x0,5 mg. Obvyklá udržovací denní dávka je 2,5-3 mg.
- Panická porucha: počáteční dávka je 3x0,5 mg a může být Vaším lékařem upravena. Většina pacientů dobře reaguje na denní dávku 4-6 mg, rozdělenou do několika dávek.
- Starší a onemocněním oslabení pacienti: počáteční dávka je 0,25 mg dva až třikrát denně, která může být lékařem zvýšena.
- V případě onemocnění jater a ledvin může lékař doporučit nižší dávky, než je obvyklé.
- Užívání přípravku Frontin může vést k rozvoji fyzické a psychické závislosti na tomto přípravku. Abyste zabránil/a vzniku závislosti, neužívejte tento přípravek, pokud Vám ho lékař nepředepíše, a vždy užívejte přípravek přesně způsobem a v dávkách podle pokynů lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Frontin, než jste měl(a)
Neberte si další dávku. Poraďte se se svým lékařem o dalších opatřeních.
Příznaky předávkování: Ospalost, poruchy koordinace, zmatenost, slabé reflexy, může dojít i ke kómatu.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Frontin
Užijte co nejdříve vynechanou dávku, ale pouze v případě, že to bude v dostatečném předstihu před následující dávkou. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání předepsaným způsobem dávkování ve stanovených intervalech.
Jestliže přestanete užívat přípravek Frontin
Nepřestávejte užívat přípravek Frontin bez povolení lékaře, i když se cítíte lépe.
Náhlé přerušení léčby může vyvolat abstinenční příznaky: třes, neklid, poruchy spánku, bolest hlavy, úzkost a poruchy soustředění v méně závažných případech, ale může se také projevit pocení, svalové křeče a křeče vnitřních orgánů, sporadicky delirium a u spasmofilních pacientů se mohou objevit také epileptické záchvaty. Tento léčivý přípravek je proto nutné vysazovat postupně.
Máte-li jakékoli další dotazy týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Frontin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky se objevují nejčastěji na začátku léčby a po určité době nebo po snížení dávky obvykle zmizí.
Nejobvyklejšími nežádoucími účinky jsou únava, ospalost, závrať, narušená schopnost koordinace, bolest hlavy, vyčerpanost, rozmazané vidění a zvláště u pacientů v pokročilém věku výskyt zmatenosti.¨
Méně často se mohou vyskytnout např. nízký krevní tlak, nespavost, žaludeční nevolnost, změny tělesné hmotnosti, nezřetelná řeč, deprese, agresivní chování a úzkost, tinitus (hučení v uších), amnézie (oslabení či ztráta paměti), třes, svalová ztuhlost, svalové záškuby, kožní vyrážka, snížení sexuální žádostivosti, pocení, sucho v ústech, zvýšené slinění, zadržování moči, neschopnost udržet moč, menstruační poruchy, žluté zabarvení kůže a očního bělma, poruchy krvetvorby, zvýšení hodnot jaterních enzymů.
Při nekontrolovaném užívání přípravku může dojít ke vzniku závislosti.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK FRONTIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě 15-25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte tyto tablety po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Frontin obsahuje
Léčivá látka: alprazolamum 0,25 mg nebo 0,5 mg nebo 1 mg v jedné tabletě.
Pomocné látky:
Frontin ,25 mg: koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (96 mg).
Frontin 0,5 mg: žlutý oxid železitý (E172), koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (96 mg).
Frontin 1 mg: červený oxid železitý (E172), koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (96 mg).
Jak vypadá přípravek Frontin a co obsahuje toto balení
Vzhled:
Frontin 0,25 mg: bílé nebo téměř bílé, oválné, bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně s označením ∈ 311.
Frontin 0,5 mg: slabě žluté, oválné, bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně s označením ∈ 312.
Frontin 1 mg: bledě růžové, oválné, bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně s označením ∈ 313.
Druh obalu:
hnědá skleněná lékovka s polyetylenovým pojistným uzávěrem s polyetylenovou těsnicí vložkou, krabička.
Velikost balení:
Frontin 0,25 mg: 30 nebo 100 tablet
Frontin 0,5 mg: 30 nebo 100 tablet
Frontin 1 mg: 30 nebo 100 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO
Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
9900 Körmend, Mátyás kir.u. 65.
MAĎARSKO
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
4.7.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru