psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


GRANDAXIN

Grandaxin je lék, který většině lidí dobře ulevuje od úzkosti. Příčinu úzkosti, která často spočívá v nahromaděných problémech nebo neschopnosti zvládat stresové situace, však neřeší. Grandaxin patří mezi benzodiazepinové léky proti úzkosti, u nichž existuje při dlouhodobém užívání riziko vzniku závislosti. Grandaxin má značně nižší tlumivé účinky než ostatní léko této skupiny.

Anxiolytika - léky proti úzkosti (obecné informace)

Úzkost je nepříjemný emoční stav, který mívá mnoho tělesných souvislostí - svírání na hrudníku, bušení srdce, červenání, třes rukou nebo hlasu, zrychlený dech nebo zažívací potíže. V mozku jsou v tu chvíli změněné hladiny hned několika chemických látek - neurotransmiterů a hormonů (adrenalin, noradrenalin, gamaaminomáselná kyselina GABA či serotonin). Aby se hladiny těchto látek vyrovnaly do normálu, lze zapojit mnohé psychologické metody (relaxace, odvedení pozornosti, pohyb a mnohé další) nebo užít lék. Ke snížení úzkosti jsou vhodné jak specifické léky - anxiolytika, tak mnohá antidepresiva nebo antipsychotika (léky k léčbě deprese a psychóz). K léčbě úzkostných poruch, jako je panická porucha, sociální fobie, obsedantně kompulzivní porucha a další, se dnes využívají spíše antidepresiva typu SSRI nebo SNRI než anxiolytika, protože na těchto antidepresivech nevzniká závislost. Ta je naopak rizikem při dlouhodobém užívání anxiolytik. Ta v sobě skrývají ještě jednu past - protože velmi dobře a rychle účinkují proti úzkosti, nemotivují člověka, aby se sebou něco aktivně dělal; ten pak často spoléhá na léky a příčiny své úzkosti (například špatné vztahy s druhými, neschopnost zvládat stres nebo nízké sebevědomí) nechává neřešené.
V současné době se předepisují převážně benzodiazepinová anxiolytika - sem patří Neurol, Xanax, Frontin (účinná látka aplrazolam), Lexaurin (bromazepam), Elenium, Librium (chlordiazepoxid), Diazepam (diazepam) a Oxazepam (oxazepam). Mají rychlý nástup účinku a při dlouhodobém užívání na ně vzniká závislost. Na zvládání slabší úzkosti se používá nenávykové proprandiolové anxiolytikum Buspiron (buspiron hydrochlorid), které navíc účinkuje i jako uvolňovač svalového napětí.
Anxiolytika jsou účinné léky, které člověku na několik hodin uleví od úzkosti. Nic míň a hlavně nic víc. Úzkost většinou vyplývá z ne zcela ideálního životního stylu a nezvládání starostí, stresu a vztahů. Lékem se řeší následek těchto problémů, ale každý může udělat něco i proto, aby vyřešil příčinu - nechemicky, trpělivou prací na sobě.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls120523/2011 a příloha ke sp. zn.
sukls194959/2011
Grandaxin
tofisopamum
tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro vás důležité údaje.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.
 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Grandaxin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Grandaxin užívat
3. Jak se Grandaxin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Grandaxin uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Grandaxin a k čemu se používá
Grandaxin je lék působící na centrální nervový systém patřící do skupiny benzodiazepinů. Je určen k léčbě psychických a somatických chorob spojených s napětím, úzkostí, vegetativními poruchami (tj. poruchami autonomního nervového systému), nedostatkem energie a motivace, únavou, depresivní náladou a také k odstranění vegetativních excitačních příznaků spojených s abstinenčním syndromem u alkoholiků. Vzhledem k tomu, že Grandaxin nezpůsobuje uvolnění svalů, může být také použit při nemocech, kde je uvolnění svalů nežádoucí, nebo dokonce k němu nesmí dojít (onemocnění svalů, svalové dystrofie neurologického původu, myasthenia gravis).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Grandaxin užívat
Neužívejte Grandaxin:
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku (tofisopam), nebo nějaký jiný benzodiazepin, nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6);
 trpíte-li dechovou nedostatečností s akutními příznaky;
 pokud jste dříve trpěli spánkovou apnoe (přerušení dechu ve spánku);
 pokud jste někdy byli v komatózním stavu (se ztrátou vědomí);
 pokud užíváte tato imunosupresiva v případě transplantace orgánů: takrolimus, sirolimus a cyklosporin.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Grandaxin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Při užívání přípravku Grandaxin je v následujících případech zapotřebí zvláštní opatrnosti.
Bezpodmínečně informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se Vás některý z nich týká:
 použití přípravku Grandaxin se nedoporučuje v první třetině těhotenství a během kojení;
 pokud trpíte chronickou dechovou nedostatečností, nebo pokud jste dříve trpěl/a dechovou nedostatečností s akutními příznaky;
 pokud trpíte onemocněním jater a/nebo ledvin, protože v těchto případech může dojít ke zpomalení vylučování léčivé látky přípravku Grandaxin, což vede k zesílení účinku a může se zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků;
 pokud trpíte jiným onemocněním nervové soustavy nebo psychickým onemocněním (deprese, psychotické stavy, porucha osobnosti, fobie nebo obsedantně kompulzivní poruchy), protože léčba přípravkem Grandaxin může působit i na příznaky těchto chorob;
 pokud máte organické poškození mozku (např. arteriosklerózu mozku), jste v pokročilém věku (nad 65 let), protože můžete být citlivější na nežádoucí účinky;
 pokud máte epilepsii, protože tento přípravek může vyvolat epileptický záchvat;
 pokud máte glaukom s úzkým úhlem.
Děti a mladiství
Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících nebyla dosud stanovena, proto se přípravek dětem a dospívajícím do 18 let nepodává.
Další léčivé přípravky a Grandaxin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat.
Pokud začnete užívat jakýkoliv lék (zvláště lék působící na centrální nervový systém) v průběhu léčby přípravkem Grandaxin nebo do jednoho měsíce po jeho vysazení, informujte, prosím, svého lékaře, o léčbě přípravkem Grandaxin.
Grandaxin a některé jiné současně užívané léky mohou vzájemně zvyšovat nebo snižovat svůj účinek:
Je zvláště důležité, abyste informoval/a svého lékaře o Vaší současné léčbě přípravky působícími na centrální nervový systém (např. sedativa – léky vedoucí k uklidnění a útlumu, anestetika - přípravky, které tlumí vnímání bolesti, hypnotika - léky předepisované na nespavost, léky pro léčbu deprese, epilepsie, alergie, psychotických stavů), imunosupresivními přípravky - přípravky omezující nebo zabraňující činnosti imunitního systému, antikoagulancii - léčiva snižující srážlivost krve, antimykotiky
- léčiva zabraňující růstu mikroskopických hub, antiarytmiky - léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu, srdečními glykosidy - léčiva užívaná při srdečním selhání nebo srdeční arytmii (digoxin, digitoxin, isolanid), antihypertenzivy - léky proti vysokému krevnímu tlaku, antacidy - léky užívané ke zmírnění trávicích obtíži plynoucích z překyselení žaludku a ke zmíznění pálení žáhy a také o perorální antikoncepci nebo o Vaší pravidelné konzumaci alkoholických nápojů. V těchto případech je nutný přísnější lékařský dohled, někdy i úprava dávky současně užívaných léků.
Grandaxin s jídlem, pitím a alkoholem
Během léčby přípravkem Grandaxin byste se měl/a vyvarovat pití alkoholických nápojů.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotenství
Ačkoli dosavadní studie neprokázaly škodlivost léčivé látky přípravku Grandaxin pro plod, tato látka prochází placentou. Užívání přípravku se nedoporučuje v první třetině těhotenství a jeho podávání v pozdějším období těhotenství by mělo být omezeno na výjimečné případy na základě pečlivého zvážení přínosu pro matku a rizika pro plod.
Kojení
Léčivá látka se vylučuje do mateřského mléka. Užívání přípravku Grandaxin během kojení se nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
I když Grandaxin nezpůsobuje ospalost ani netečnost, v prvním období léčby (po dobu stanovenou
individuálně) je zakázáno řídit a obsluhovat stroje. Později se o možnosti řízení nebo obsluhy strojů poraďte se svým lékařem.
Grandaxin obsahuje monohydrát laktosy
Pokud jste byl/a lékařem informován/a, že trpíte nesnášenlivostí na některé cukry, kontaktujte svého lékaře, než začnete užívat tento přípravek.

3. Jak se Grandaxin užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka pro dospělé je 1-2 tablety přípravku Grandaxin jednou až třikrát denně (50-300 mg denně). Při příležitostné léčbě se doporučují 1-2 tablety. Vzhledem k dobré snášenlivosti a absenci účinků snižujících pozornost může být léčba zahájena plnou dávkou považovanou za nezbytnou, a není nutné dávku postupně zvyšovat.
Použití u dětí a dospívajících
Grandaxin není určen pacientům do 18 let.
Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.
Jestliže jste užil/a více přípravku Grandaxin, než jste měl/a
Co nejdříve kontaktujte lékaře. V případě předávkování dojde ke snížení aktivity centrálního nervového systému jen při vysokých dávkách (10 až 30násobek běžné dávky). V takovém případě se může vyskytnout zvracení, zmatenost, koma, respirační deprese (útlum dýchání), epileptické záchvaty. V případě předávkování nebo je-li podezření na předávkování, zavolejte lékařskou pomoc nebo záchrannou službu. Abyste zabránili riziku vdechnutí, nesnažte se, v případě, že si všimnete výše uvedených příznaků, vyprázdnit žaludek tím, že vyvoláte zvracení.
Ke snížení vstřebávání léku by mělo být použito živočišné uhlí a projímadla.
Jestliže jste zapomněl/a užít Grandaxin
Snažte se užít zapomenutou dávku co nejdříve. Pokud je však již čas na další dávku, neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Tím se zapomenutá dávka nenahradí a vystavujete se riziku předávkování.
Jestliže jste přestal/a užívat Grandaxin
Nepřestávejte užívat přípravek Grandaxin bez doporučení lékaře, i když se začnete cítit lépe. Je důležité, abyste přípravek užíval/a dále.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Jsou obvykle vzácné a mírné a nejčastěji k nim dochází při užití vyšších dávek. Poraďte se se svým lékařem, pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků.
Obvykle se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky: nechutenství, zácpa, nadýmání, pocit na zvracení, zvracení, sucho v ústech, bolest hlavy, napětí, nespavost, podrážděnost, neklid, kožní vyrážka, vyrážka podobná spálové vyrážce, svědění, svalové napětí, bolesti svalů, dýchací potíže.
Velmi vzácně (u méně než 1 z 10000 pacientů): žloutenka, zmatenost, záchvaty u epileptických pacientů.
Je docela možné, že ve Vašem případě se žádný z výše uvedených nežádoucích účinků nevyskytne. Vyskytnou-li se u Vás jakékoliv nežádoucí účinky, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Grandaxin uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti (např. vyblednutí barvy).
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Grandaxin obsahuje
 Léčivou látkou je tofisopamum. Jedna tableta přípravku Grandaxin obsahuje tofisopamum 50 mg.
 Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy (92 mg), želatina, kyselina stearová, bramborový škrob,
mastek, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa.
Jak Grandaxin vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled: kulaté bílé až šedobílé ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany s půlicí rýhou, z druhé strany vyraženo „GRANDAX“.
Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.
Balení:
Lahvička z hnědého skla s vatovou výplní a zaklapovacím LDPE víčkem, krabička.
Průhledný bezbarvý PVC/PVdC/Al blistr, krabička.
Velikost balení: 20 tablet
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko
Výrobce
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
H-9900 Körmend, Mátyás király utca 65.
Maďarsko
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 116-120.
Maďarsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
30.11.2011
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru