psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


Haloperidol

Haloperidol je je lék užívaný při psychózách. Jeho úkolem je snížit hladinu dopaminu v mozku a tím odbourat příznaky jako jsou halucinace, bludy, neklid a překotné myšlení. Haloperidol nezpůsobuje takové tlumení psychiky, jako některé jiné léky.

Antipsychotika - léky proti psychózám a poruchám chování

Antipsychotika, jejichž starší název zní "neuroleptika", jsou léky používané pro nemocné schizofrenií a jinými psychózami, dále pro neklidné a agresivní jedince, ale slouží i při těžké nespavosti, závratích nebo úporném zvracení. Hlavním úkolem antipsychotik je snížit v mozku hladinu dopaminu - dopamin je chemická látka zajišťující v různých částech mozku komunikaci mezi jednotlivými nervovými buňkami, podílí se na myšlenkových procesech a jeho nadměrné množství vede právě k psychotickým a dalším nepříznivým příznakům.

Kompliance, neboli ochota pacientů brát léky tak, jak jim je předepsal lékař, je u antipsychotik tradičně problematická. Zejména starší, klasická antipsychotika působí u mnohých lidí nepříjemné vedlejší účinky, pro které řada pacientů léky nebere. Nová, tzv. atypická antipsychotika byla vyvinuta právě s ohledem na nízkou komplianci a vedlejší účinky jsou u nich výrazně snesitelnější.

Klasická antipsychotika se dělí na dvě skupiny:
:: Bazální antipsychotika - ta kromě toho, že člověka zbavují pozitivních psychotických symptomů (což jsou např. halucinace a bludy), mají i zklidňující účinek. Patří sem Chlorprothixen (účinná látka chlorprothixen), Tisercin (levomepromazin), Plegomazin (chlorpromazin) aj.
:: Incizivní antipsychotika - opět zamezují pozitivním psychotickým příznakům a mají nižší tlumivý účinek než sedativní antipsychotika. Patří sem Haloperidol (haloperidol), Fluanxol (flupentixol) aj.

Atypická antipsychotika
První volbou mezi antipsychotiky bývá skupina atypických antipsychotik, což je druhá generace těchto léků s lepší snášenlivostí oproti svým předchůdcům. Dělí se do čtyř skupin:
:: Antagonisté D2/D3 receptorů - působí proti pozitivním i negativním příznakům (k negativním patří emoční otupělost, útlum nálady, zpomalení psychických funkcí), dobře ovlivňují depresivní náladu a zlepšují pozornost. Patří sem Dogmatil, Sulripol a Prosulpin (účinná látka sulpirid) a Deniban (amilsulprid).
:: SDA - kromě dopaminu snižují také hladinu serotoninu a adrenalinu; léčí pozitivní i negativní psychotické příznaky a zlepšují mentální výkonnost. Patří sem zejména Rispen, Risperdal, Risperidon a Rorendo (risperidon).
:: MARTA - kromě dopaminu ovlivňují hladiny dalších chemických látek v mozku, např. serotoninu, acetylcholinu, noradrenalinu aj. Dobře léčí pozitivní i negativní příznaky psychóz, zlepšují náladu i mentální výkonnost a zabraňují návratu psychotických obtíží po skončení léčby. Patří sem Leponex, Clozapin (klozapin), Kventiax, Quetiapin, Hedonin (quetiapin), Olanzapin, Nykob, Zyprexa, Zolafren (olanzapin).
:: Dopaminoví dualisté a serotoninoví antagonisté - nejnovější léky, které kromě dobrého působení na pozitivní i negativní psychotické příznaky také aktivizují a mají minimum vedlejších účinků. Patří sem Abilify (aripiprazol).

Nejčastější nežádoucí účinky:
U klasických neuroleptik je to především svalová ztuhlost, třes, strnulý výraz, zpomalení pohybům, šouravá chůze (tyto projevy se jako celek nazývají parkinsonismus), nekontrolované pohyby např. jazykem, očima nebo končetinami, neklid, vnitřní napětí, suchost sliznic, nízký tlak, zvýšení tělesné hmotnosti, potíže s plodností a libidem. Tyto nežádoucí účinky se projeví až u poloviny léčených lidí; některé příznaky po prvních týdnech užívání odezní, jiné se objeví až po dlouhé době užívání antipsychotik.
Atypická neuroleptika jsou v tomto ohledu mnohem snesitelnější. Parkinsonismus se při nich téměř nevyskytuje. Nejčastější nežádoucí účinek bývá nespavost, snížení libida nebo závratě.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls146600/2010 a sukls146584/2010
HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg
tablety
HALOPERIDOL-RICHTER
2 mg/ml
perorální kapky, roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Haloperidol-Richter 1,5 mg a Haloperidol-Richter (dále jen jako Haloperidol)
a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol užívat
3. Jak se přípravek Haloperidol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Haloperidol uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK HALOPERIDOL A K ČEMU SE UŽÍVÁ
Haloperidol je léčivý přípravek, který působí na centrální nervový systém a užívá se k léčbě některých onemocnění spojených s poruchami chování a myšlení. Dále se v některých případech užívá přípravek Haloperidol k léčbě škytavky, kterou nelze ovlivnit jiným způsobem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
HALOPERIDOL UŽÍVAT
Neužívejte Haloperidol
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na haloperidol nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Haloperidol,
- jestliže trpíte Parkinsonovou chorobou,
- jestliže jste v nedávné době prodělal/a infarkt myokardu, trpíte dekompenzovaným srdečním selháním nebo některým typem srdečního onemocnění, které může způsobit, že Vaše srdce bude mít abnormální rytmus (arytmie) nebo bude bít neobvykle pomalu,
- jestliže trpíte arytmií, která je léčena přípravkem ze skupiny antiarytmik,
- jestliže užíváte léčivé přípravky, které kontrolují rytmus Vašeho srdce,
- jestliže máte neobvykle nízkou hladinu draslíku v krvi,
- v případě ospalosti a pomalosti způsobené alkoholem, léky nebo jiným onemocněním,
- jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod „Těhotenství a kojení“),
- u dětí do 3 let věku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Haloperidol je zapotřebí
- jestliže máte problémy se srdcem (nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných náhle zemřel na srdeční problémy nebo měl prodloužení intervalu QT),
- jesltiže trpíte onemocněním krevního oběhu,
- jestliže trpíte onemocněním mozku,
- jesltiže máte nízkou hladinu draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi a je proto doporučeno pravidelné monitorování minerálové a vodní rovnováhy (rovnováhy elektrolytů),
- jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin,
- jestliže máte epilepsii nebo jiné onemocnění, které může způsobit záchvaty (křeče),
- jestliže trpíte depresí,
- jestliže máte problémy se štítnou žlázou (zvýšenou funkci štítné žlázy),
- jestliže trpíte alkoholismem nebo máte příznaky z odnětí alkoholu,
- jestliže máte nezhoubný nádor nadledvinek (feochromocytom),
- v případě dlouhodobého hladovění,
- Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Haloperidol může ovlivňovat účinky jiných současně užívaných léků (např. léků na spaní, trankvilizérů, léků na depresi, léků na vysoký krevní tlak). Proto musíte informovat lékaře, který Vám přípravek Haloperidol předepisuje, zda užíváte některý z těchto léků nebo jiné léky.
Současné užívání léků, které způsobují elektrolytovou nerovnováhu (poruchu vodní a minerálové rovnováhy) vyžaduje zvýšenou pozornost. Není doporučeno současné užívání léků, které ovlivňují srdeční rytmus. Současné užití jiných léků je možné jen se svolením Vašeho lékaře.
Existují interakce mezi haloperidolem a karbamazepinem, fenobarbitalem, lithiem a rifampicinem.
Užívání přípravku Haloperidol s jídlem a pitím
Během užívání přípravku Haloperidol je zakázána konzumace alkoholických nápojů, protože haloperidol může zvýšit účinek alkoholu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, který pečlivě zváží výhody i rizika užívání přípravku Haloperidol během těhotenství.
Haloperidol se vylučuje do mateřského mléka, poraďte se se svým lékařem, zda můžete během kojení užívat přípravek Haloperidol.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Haloperidol může způsobit ospalost a snížit pozornost, to snižuje schopnosti řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Proto je na začátku léčby přípravkem Haloperidol řízení dopravních prostředků a obsluha strojů zakázána, dokud lékař tento zákaz nezmírní nebo zcela nezruší na základě zhodnocení toho, jak na Vás lék působí.
Důležité informace o některých složkách přípravku Haloperidol
Jedna tableta přípravku Haloperidol obsahuje 157 mg laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat tento léčivý přípravek.
Haloperidol perorální kapky obsahuje 0,50 mg methylparabenu a 0,05 mg propylparabenu, které mohou způsobit alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK HALOPERIDOL UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Haloperidol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Haloperidol se možné užívat jen za pravidelné lékařské kontroly.
Přípravek Haloperidol tablety zapijte vodou.
Příslušné množství přípravku Haloperidol perorální kapky nakapejte do sklenice vody nebo džusu a vypijte.
Je důležité vědět, že k rozvoji úplného účinku přípravku Haloperidol je třeba určitého času. Lék je třeba užívat v dávce a po dobu předepsanou lékařem. Pokud ukončíte léčbu dříve, může dojít k návratu příznaků.
Jestliže jste užil/a více přípravku Haloperidol, než jste měl/a
Kontaktujte neprodleně svého lékaře, lékařskou pohotovost nebo nejbližší úrazové oddělení nemocnice. Pokud je to možné, vemte si s sebou balení Vašeho léku, aby zdravotnický personál viděl, jaký přípravek jste užil/a.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Haloperidol
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Užijte příští dávku v obvyklý čas a pokračujte v užívání přípravku podle pokynů lékaře.
Nicméně si promluvte se svým lékařem.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Haloperidol
Ukončení léčby je třeba provádět postupně, zejména pokud jste lék užíval/a dlouhodobě a ve vysokých dávkách. Nikdy nepřestávejte užívat lék bez konzultace se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Haloperidol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky během léčby přípravkem Haloperidol jsou obvykle vzácné a mírné.
Vysoké dávky a dlouhodobé podávání zvyšují pravděpodobnost vzniku některých nežádoucích účinků.
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Poruchy krve a lymfatického systému přechodné snížení počtu červených krvinek, snížení počtu bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček v krvi
Poruchy imunitního systému anafylaxe (hypersenzitivní reakce)
Endokrinní poruchy zvýšená hladina hormonu prolaktin
Poruchy metabolismu a výživy ztráta chuti k jídlu, snížení hladiny cukru v krvi, snížení sekrece antidiuretického ormonu (ADH)
Psychiatrické poruchy deprese, agitace (vzrušení), nespavost, poruchy spánku, zmatenost, zhoršená duševní kapacita, halucinace, sexuální dysfunkce
Poruchy nervového systému Vzácně se může vyskytnout spavost, bolest hlavy,
závratě, epileptické křeče. Příznaky tzv. maligního neuroleptického syndromu zahrnují:
velmi vysokou tělesnou teplotu, svalovou ztuhlost, rychlou srdeční akci, abnormální pocení, sníženou duševní bdělost. Dále jsou to třes, nechtěné pohyby očí, úst, jazyka, obličeje, čelistí, pomalost, změny pohybů.
Poruchy oka rozmazané vidění, glaukom s uzavřeným úhlem, občasné křeče okohybných svalů
Srdeční poruchy rychlá srdeční akce, změny rytmu srdeční akce *
Cévní poruchy nízký krevní tlak, vzácně vysoký krevní tlak, venózní tromboembolismus
Gastrointestinální poruchy nauzea, zvracení, poruchy trávení, zácpa, pálení žáhy, sucho v ústech, slinění
Poruchy jater a žlučových cest abnormální funkce jater, žloutenka, onemocnění žlučníku
Poruchy kůže a podkožní tkáně alergické (hypersenzitivní) reakce, svědění, kožní vyrážka, otok, citlivost kůže na slunce, šupinatění nebo olupování kůže, zánětlivá kožní vyrážka, pocení větší než obvykle
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně svalová ztuhlost
Poruchy ledvin a močových cest obtížné močení
Poruchy reprodukčního systému a prsu menstruační potíže, zvětšení prsou, patologická sekrece mléka, snížení sexuální funkce, problémy s erekcí, problémy s ejakulací, dlouhodobá erekce penisu
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace únava
Vyšetření přírůstek hmotnosti, úbytek hmotnosti, kolísání tělesné teploty, snížení hladiny antidiuretického hormonu v krvi, změny na EKG, snížení počtu bílých krvinek, snížení počtu červených krvinek
Pokud se u Vás vyskytne vysoká horečka, svalová ztuhlost a tuhost, abnormální pocení, velice rychlý a nepravidelný tep srdce nebo snížená intelektuální bdělost, okamžitě kontaktujte svého lékaře. V těchto případech může Vaše tělo špatně reagovat na lék.
* Byly také hlášeny případy srdeční zástavy a náhlé smrti, proto informujte svého lékaře, pokud někdo z Vašich blízkých příbuzných náhle zemřel na srdeční problémy nebo trpěl jiným srdečním onemocněním.
Haloperidol může vyvolat epileptické křeče u pacientů s epilepsií v anamnéze.
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK HALOPERIDOL UCHOVÁVAT
Tablety: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Perorální kapky: Uchovávejte při teplotě 15-25o C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Haloperidol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Haloperidol obsahuje
Léčivou látkou je
Tablety: 1,5 mg haloperidolum v jedné tabletě.
Perorální kapky: 2,0 mg haloperidolum v 1 ml roztoku (10 kapek = 1 mg).
Pomocnými látkami jsou:
Tablety: bramborový škrob, želatina, mastek, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Perorální kapky: kyselina mléčná, methylparaben, propylparaben, čištěná voda.
Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety: ploché kulaté tablety se zkosenými hranami, bílé až téměř bílé barvy, s vyraženým označením na jedné straně.
PVC/Al blistr v papírové krabičce. Balení obsahuje 50 tablet.
Perorální kapky: čirý, bezbarvý až slabě nazelenalý roztok.
Hnědá skleněná lékovka s PE šroubovacím uzávěrem a kapací vložkou. 1x10ml v papírové krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21,
1103 Budapešť,
Maďarsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 8.9.2010
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru