kontakt

psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


HYPNOGEN

Hypnogen se používá při poruchách spánku, které zahrnují potíže s usínáním a nekvalitní spánek. Hypnogen patří k z-generaci hypnotik, u kterých není tak vysoké riziko vzniku závislosti a která nemění přirozenou skladbu spánku, jako některá starší hypnotika.

Hypnotika - léky na spaní (obecné informace)

Při poruchách spánku se mohou užívat léky ze skupiny hypnotik. Poruchy spánku zahrnují zejména obtížné usínání a sníženou kvalitu spánku. "Prášky na spaní", jak se těmto lékům běžné říká, jsou v těchto případech jasně nejsnazší pomocí, ale není to úplně zadarmo: všechny nějakým způsobem mění přirozený průběh usínání a spánku a existuje riziko vzniku závislosti.
A je tu ještě jeden aspekt. Poruchy spánku totiž téměř vždy ukazují, že v životě člověka není něco v pořádku - že je příliš stresovaný, nespokojený, málo se hýbe, neumí se vypořádat s běžnou zátěží nebo má potíže v práci či doma. (Toto nutně neplatí u starších lidí, u nichž jsou určité problémy se spaním běžným jevem vyplývajícím z běhu času.) Pokud je vám tedy pod šedesát a špatně spíte, berte to jako signál, že byste měli něco změnit. Když to neuděláte, máte skoro jistotu, že vás potkají další nepříjemnosti - ty mohou být ryze psychického typu (úzkosti, neurózy, deprese), nebo se projeví na tělesné úrovni (bolesti hlavy, zad, cukrovka, kožní potíže, zažívací poruchy a další).
Ale zpět k hypnotikům. Barbituráty, Rohypnol a Diazepam se už prakticky nepoužívají, ať už pro svou návykovost nebo dlouhý vylučovací poločas (tedy dobu, kterou tělo potřebuje, aby se zbavilo poloviny účinné látky léku). Velmi krátký vylučovací poločas, jen asi 2 hodiny, má Dormicum (účinná látka midazolam). Dormicum je proto vhodné při potížích s usínámím, patří nicméně mezi benzodiazepiny (podobně jako mnohé léky proti úzkosti) s vyšším rizikem vzniku závislosti.
Zatím nejnovější je tzv. z-generace hypnotik. Písmeno "z" odkazuje k účinné látce, jíž je zolpidem nebo zopiklon - sem patří Hypnogen, Stilnox, Zolpinox, Zolpidem a Imovane. Tyto léky fungují jinak než benzodiazepiny. Oproti nim tolik nemění přirozený průběh spánku, nezpůsobují ranní únavu a zmatenost a riziko vzniku závislosti na nich je menší.
Při braní hypnotik je dobré respektovat tyto zásady:
:: Brát léky na spaní co nejkratší dobu.
:: Zlepšit svůj životní styl, životní okolnosti a práci se stresem, aby byl spánek dobrý přirozeně.
:: Při dlouhodobém užívání hypnotika střídat.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
(Hypnogen - Zolpidemi tartras)
potahované tablety

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je HYPNOGEN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HYPNOGEN užívat
3. Jak se HYPNOGEN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek HYPNOGEN uchovávat
6. Další informace

1. CO JE HYPNOGEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Zolpidemi tartras, léčivá látka přípravku HYPNOGEN, zkracuje dobu nástupu spánku, snižuje počet probouzení, prodlužuje celkovou délku spánku a zlepšuje jeho kvalitu tím, že obnovuje jeho normální strukturu.
HYPNOGEN užívají dospělí, kteří trpí nespavostí.
Přípravek je určen ke krátkodobému použití.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HYPNOGEN UŽÍVAT
Neužívejte přípravek HYPNOGEN:
- jestliže jste alergičtí/přecitlivělí na zolpidem nebo kteroukoliv jinou složku tohoto přípravku;
Známky alergické reakce zahrnují: vyrážku, polykací nebo dýchací potíže, otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka.
- jestliže trpíte:
o syndromem krátkodobé zástavy dechu během spánku (syndrom spánkové apnoe)
o akutními nebo závažnými dýchacími potížemi (dechovou nedostatečností)
o onemocněním charakterizovaným výraznou svalovou slabostí (myasthenia gravis)
o závažnými jaterními problémy (jaterní nedostatečnost)
Přípravek nesmějí užívat děti a mladiství ve věku do 18 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku HYPNOGEN je zapotřebí:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem než začnete užívat tento přípravek jestliže:
- máte dýchací potíže nebo onemocnění jater
- máte depresi nebo jste měl v minulosti jiné duševní onemocnění
- patříte do skupiny starších pacientů
- jste v minulosti nadměrně užíval/a alkohol či léky ( viz oddíl 4)
Pokud máte pochybnosti, zda se Vás některý z výše uvedených bodů týká, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Před zahájením léčby zolpidemem by měla být objasněna příčina Vaší spánkové poruchy a základní onemocnění by mělo být léčeno.
Stejně jako v případě jiných hypnotik se dlouhodobé podávání tohoto přípravku nedoporučuje.
Jestliže je zolpidem nebo jiná spánek navozující látka užívána po několik týdnů, může dojít ke snížení hypnotického účinku.
Kromě toho je zde riziko vzniku fyzické a psychické závislosti ( viz oddíl 4).
Jestliže po 7-14 dnech není léčba Vaší nespavosti úspěšná, měl/a byste se poradit se svým lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Váš lékař nebo lékárník by měl být informován o všech lécích, které v současnosti užíváte nebo které jste nedávno užívali, a to jak na lékařský předpis, tak i bez něho.
- Při současném užívání přípravku HYPNOGEN s látkami tlumícími centrální nervovou soustavu se účinky mohou zesilovat.Tyto látky zahrnují např. neuroleptika (léky ovlivňující centrální nervovou soustavu), hypnotika (látky navozující spánek), anxiolytika (léky proti úzkosti), antidepresiva (léky proti depresi), antiepileptika (léky proti epilepsii), alkohol.
- Při podání silných analgetik, např. opiátů, se může objevit euforie vedoucí k silnější psychické závislosti.
- Účinek přípravku HYPNOGEN se snižuje při současném podání s rifampicinem (antibiotikum).
- Nedoporučuje se užívat HYPNOGEN souběžně s ritonavirem, existuje totiž nebezpečí vzniku výrazné sedace (zklidnění) a útlumu dýchání.

Užívání přípravku HYPNOGEN s jídlem a pitím
Při užívání přípravku HYPNOGEN je zakázáno požívání alkoholu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
- HYPNOGEN se nesmí užívat během těhotenství, zvláště pak v jeho první třetině.
- HYPNOGEN se nesmí užívat ani při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.), protože je zde možné riziko ranní ospalosti. Toto riziko lze snížit nepřetržitým nočním spánkem (7-8 hod.).

Důležité informace o některých složkách přípravku HYPNOGEN:
Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se o užívání tohoto přípravku se svým lékařem, ještě než ho začnete užívat.

3. JAK SE HYPNOGEN UŽÍVÁ?
Přípravek HYPNOGEN užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
HYPNOGEN se užívá těsně před ulehnutím nebo hned po ulehnutí; zapíjí se malým množstvím vody.
Přípravek se může užít pouze v případě, že lze zajistit 7-8 hodinový spánek; zabrání se tak nebezpečí ztráty paměti. ( viz oddíl 4)
Délka léčby by měla být co nejkratší.
Dávku určí Váš lékař individuálně:
Dospělí:
Obvyklá dávka je 1 tableta (10 mg) před spaním.
Starší pacienti (nad 65 let)nebo oslabení pacienti:
Obvyklá dávka je polovina tablety (5mg) před spaním. Lékař Vám může dávku zvýšit na 1 tabletu (10mg), pokud to uzná za vhodné. Bez konzultace s lékařem dávkování nezvyšujte.
Maximální dávka nesmí být vyšší než 10 mg.
Děti a dospívající
Hypnogen se nesmí podávat dětem a mladistvým do 18 let
Onemocnění jater
Obvyklá dávka je polovina tablety (5mg) před spaním. Lékař Vám může dávku zvýšit na 1 tabletu (10mg), pokud to uzná za vhodné. Bez konzultace s lékařem dávkování nezvyšujte.
Maximální dávka nesmí být vyšší než 10 mg.
Onemocnění ledvin
Dávkování není třeba upravovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku HYPNOGEN, než jste měl(a)
Jestliže jste Vy nebo někdo jiný užil více Hypnogenu než je obvyklá dávka, nebo došlo k náhodnému užití dítětem, vyhledejte ihned lékaře. Vezměte si s sebou krabičku od léků, aby lékař věděl, co jste užil.
V případě předávkování nebo nechtěného užití tohoto přípravku dítětem se mohou objevit poruchy vědomí od ospalosti až po lehké bezvědomí. Objevit se může také útlum dýchání. Mnohem závažnější projevy se vyskytly při kombinaci s dalšími látkami tlumícími centrální nervový systém, včetně alkoholu.
Léčba je symptomatická a podpůrná. Pokud není pro snížení vstřebávání vhodný výplach žaludku, použijeme aktivní uhlí.

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek HYPNOGEN
Hypnogen se musí užívat jen těsně před ulehnutím nebo hned po ulehnutí. Jestliže jste zapomněli přípravek užít před ulehnutím nebo hned po ulehnutí, pak byste jej již neměli užívat, jinak byste mohli během dne cítit ospalost, závratě a zmatenost.
Dávku nezdvojujte, abyste nahradili dávku vynechanou.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek HYPNOGEN
Neukončujte léčbu Hypnogenem náhle bez konzultace s Vaším lékařem. Dávkování by se mělo snižovat postupně podle doporučení lékaře.
Jestliže přestanete užívat léky na spaní (včetně Hypnogenu) náhle, mohou se Vaše problémy s nespavostí vrátit. Ty pak mohou být doprovázeny dalšími reakcemi, včetně poruch nálad, úzkosti a neklidu.
Pokud se po ukončení léčby objeví neobvyklé příznaky, poraďte se se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i HYPNOGEN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100 ):
Točení hlavy, závrať, bolest hlavy, ospalost během dne, průjem, nevolnost, zvracení.
Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 1000 ):
Zmatenost, halucinace, snížená bdělost, ztráta paměti *, bolest svalů, zvýšená únava.
Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 10 000 ):
Zdvojené vidění, kožní reakce jako je svědivá vyrážka , paradoxní reakce**
Ztráta paměti *
Výpadky paměti se většinou objevují několik hodin po podání léku. Riziko výskytu lze snížit
zajištěním nepřerušovaného spánku po dobu 7-8 hodin.
Paradoxní reakce**
U citlivějších nebo starších pacientů se může objevit zmatenost, halucinace, noční děsy, neklid, zvýšená nespavost, změny libida, nervozita, podrážděnost, agresivita, bludy, zuřivost, poruchy chování (nevhodné chování), náměsíčnost a deprese. Pokud se tyto nežádoucí účinky objeví, je třeba přerušit léčbu a vyhledat lékaře.
Deprese
Zolpidem může maskovat existující depresi. Jelikož nespavost může být projevem deprese, sdělte svému lékaři, jestli nespavost přetrvává.
Závislost
Podávání přípravku může vést k rozvoji fyzické a psychické závislosti. Riziko se zvyšuje s dávkou a trváním léčby a je vyšší u pacientů, kteří byli nebo jsou závislí na alkoholu nebo drogách. Při vzniku závislosti je náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky, jako je bolest hlavy, svalová slabost, extrémní úzkost a napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost. Mohou se objevit i křeče. Z tohoto důvodu je nutné, aby léčba závislosti probíhala pod lékařským dohledem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


5. JAK PŘÍPRAVEK HYPNOGEN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek HYPNOGEN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co HYPNOGEN obsahuje
Léčivou látkou je zolpidemi tartras 10 mg v jedné potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, hypromelosa 2910/6, magnesium-stearát, oxid titaničitý (E171), makrogol 300, simetikonová emulze SE 4

Jak HYPNOGEN vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé až téměř bílé potahované tablety s půlící rýhou typu karate na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny;
Velikost balení: 7, 15, 20, 30 a 100 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci :
Nycomed GmbH, Konstanz, Německo
Výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika (pouze pro Maďarsko)
Nycomed Pharma Sp. z o.o.,LYSZKOWICE, Polsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.7.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru