psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


KVENTIAX

Kventiax je lék, který v mozku snižuje hladinu dopaminu (což je chemická látka regulující mimo jiné  myšlení) a ovlivňuje i další chemické látky. Kventaix pomáhá proti příznakům psychóz, zlepšuje myšlení a náladu a zabraňuje návratu potíží.

Antipsychotika - léky proti psychózám a poruchám chování

Antipsychotika, jejichž starší název zní "neuroleptika", jsou léky používané pro nemocné schizofrenií a jinými psychózami, dále pro neklidné a agresivní jedince, ale slouží i při těžké nespavosti, závratích nebo úporném zvracení. Hlavním úkolem antipsychotik je snížit v mozku hladinu dopaminu - dopamin je chemická látka zajišťující v různých částech mozku komunikaci mezi jednotlivými nervovými buňkami, podílí se na myšlenkových procesech a jeho nadměrné množství vede právě k psychotickým a dalším nepříznivým příznakům.

Kompliance, neboli ochota pacientů brát léky tak, jak jim je předepsal lékař, je u antipsychotik tradičně problematická. Zejména starší, klasická antipsychotika působí u mnohých lidí nepříjemné vedlejší účinky, pro které řada pacientů léky nebere. Nová, tzv. atypická antipsychotika byla vyvinuta právě s ohledem na nízkou komplianci a vedlejší účinky jsou u nich výrazně snesitelnější.

Klasická antipsychotika se dělí na dvě skupiny:
:: Bazální antipsychotika - ta kromě toho, že člověka zbavují pozitivních psychotických symptomů (což jsou např. halucinace a bludy), mají i zklidňující účinek. Patří sem Chlorprothixen (účinná látka chlorprothixen), Tisercin (levomepromazin), Plegomazin (chlorpromazin) aj.
:: Incizivní antipsychotika - opět zamezují pozitivním psychotickým příznakům a mají nižší tlumivý účinek než sedativní antipsychotika. Patří sem Haloperidol (haloperidol), Fluanxol (flupentixol) aj.

Atypická antipsychotika
První volbou mezi antipsychotiky bývá skupina atypických antipsychotik, což je druhá generace těchto léků s lepší snášenlivostí oproti svým předchůdcům. Dělí se do čtyř skupin:
:: Antagonisté D2/D3 receptorů - působí proti pozitivním i negativním příznakům (k negativním patří emoční otupělost, útlum nálady, zpomalení psychických funkcí), dobře ovlivňují depresivní náladu a zlepšují pozornost. Patří sem Dogmatil, Sulripol a Prosulpin (účinná látka sulpirid) a Deniban (amilsulprid).
:: SDA - kromě dopaminu snižují také hladinu serotoninu a adrenalinu; léčí pozitivní i negativní psychotické příznaky a zlepšují mentální výkonnost. Patří sem zejména Rispen, Risperdal, Risperidon a Rorendo (risperidon).
:: MARTA - kromě dopaminu ovlivňují hladiny dalších chemických látek v mozku, např. serotoninu, acetylcholinu, noradrenalinu aj. Dobře léčí pozitivní i negativní příznaky psychóz, zlepšují náladu i mentální výkonnost a zabraňují návratu psychotických obtíží po skončení léčby. Patří sem Leponex, Clozapin (klozapin), Kventiax, Quetiapin, Hedonin (quetiapin), Olanzapin, Nykob, Zyprexa, Zolafren (olanzapin).
:: Dopaminoví dualisté a serotoninoví antagonisté - nejnovější léky, které kromě dobrého působení na pozitivní i negativní psychotické příznaky také aktivizují a mají minimum vedlejších účinků. Patří sem Abilify (aripiprazol).

Nejčastější nežádoucí účinky:
U klasických neuroleptik je to především svalová ztuhlost, třes, strnulý výraz, zpomalení pohybům, šouravá chůze (tyto projevy se jako celek nazývají parkinsonismus), nekontrolované pohyby např. jazykem, očima nebo končetinami, neklid, vnitřní napětí, suchost sliznic, nízký tlak, zvýšení tělesné hmotnosti, potíže s plodností a libidem. Tyto nežádoucí účinky se projeví až u poloviny léčených lidí; některé příznaky po prvních týdnech užívání odezní, jiné se objeví až po dlouhé době užívání antipsychotik.
Atypická neuroleptika jsou v tomto ohledu mnohem snesitelnější. Parkinsonismus se při nich téměř nevyskytuje. Nejčastější nežádoucí účinek bývá nespavost, snížení libida nebo závratě.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls255382/2011
a příloha k sp.zn.sukls179828/2011
Kventiax 25 mg potahované tablety
Kventiax 100 mg potahované tablety
Kventiax 150 mg potahované tablety
Kventiax 200 mg potahované tablety
Kventiax 300 mg potahované tablety
Quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Kventiax a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kventiax používat
3. Jak se přípravek Kventiax užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Kventiax uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK KVENTIAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Kventiax obsahuje léčivou látku kvetiapin. Kventiax patří do skupiny léků zvaných antipsychotika.
Tyto přípravky se používají při stavech, které způsobují následující příznaky:
 Můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou, věřit věcem, které nejsou skutečné, nebo cítit neobvyklou podezřívavost, úzkost, zmatenost, vinu, napětí nebo depresi.
 Můžete cítit značné vzrušení, povznesení, rozrušení, nadšení nebo zvýšenou aktivitu nebo můžete mít špatný odhad včetně agresivity, ničivého nebo útočného chování.
 Změny nálady, kdy cítíte smutek. Můžete zjistit, že jste depresivní, máte pocity viny, nedostatek energie, ztrácíte chuť k jídlu a/nebo nemůžete spát.
Lékař může pokračovat ve Vaší léčbě přípravkem Kventiax, i když se cítíte lépe, aby předešel opětovnému návratu příznaků.
Možná Vám pomůže, když řeknete svým přátelům či příbuzným, že trpíte těmito příznaky, a požádáte je o přečtení této příbalové informace. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše příznaky zhoršují nebo budou-li znepokojení jakýmikoliv jinými změnami ve Vašem chování.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KVENTIAX
POUŽÍVAT
NEUŽÍVEJTE přípravek Kventiax
 Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kvetiapin nebo na kteroukoliv jinou ze složek přípravku Kventiax.
 Jestliže užíváte některé z následujících léčiv:
o určité léky pro léčbu HIV (takzvané inhibitory proteáz),
o azolové přípravky (proti plísňovým infekcím),
o antibiotika erytromycin a klaritromycin (proti bakteriálním infekcím),
o nefadozon (k léčbě deprese).
Přípravek Kventiax nepoužívejte, pokud se Vás výše uvedené týká. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Kventiax užívat.
Zvláštní pozornosti při používání přípravku Kventiax je zapotřebí
Přípravek Kventiax nemají užívat starší pacienti s demencí (projevující se úbytkem duševních schopností). Kventiax a jiná léčiva této skupiny mohou u starších pacientů s demencí zvýšit riziko výskytu mozkové mrtvice, nebo v některých případech i smrti.
Dříve, než začnete užívat Váš přípravek, sdělte svému lékaři:
- jestliže Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte jakýkoliv problém se srdcem, např. nepravidelný srdeční rytmus nebo jestliže užíváte léky, které ovlivňují tlukot Vašeho srdce;
- jestliže máte nízký krevní tlak;
- jestliže jste prodělal/a mozkovou mrtvici, zejména pokud jste staršího věku;
- jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách;
- jestliže máte problémy s játry;
- jestliže jste někdy měl(a) nějaký záchvat;
- jestliže máte diabetes (cukrovku) nebo Vám jeho vznik hrozí. Pokud ano, lékař může kontrolovat hladinu Vašeho krevního cukru během léčby přípravkem Kventiax;
- jestliže víte, že jste v minulosti měl(a) nízký počet bílých krvinek (který mohl, ale nemusel být způsoben jinými léky).
Informujte lékaře, jestliže se u Vás projeví:
 vysoké teploty (horečka), ztuhlost svalů, pocit zmatenosti,
 nekontrolovatelné pohyby, hlavně obličeje nebo jazyka,
 pocit silné ospalosti nebo poklesu tlaku krve při vstávání, což způsobí závratě nebo mdloby,  nepříjemný nebo úzkostný neklid.
Uvedené stavy mohou být způsobeny právě tímto typem léku.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese
Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky mohou zesílit v době, kdy poprvé začínáte s léčbou, protože tyto přípravky potřebují určitou dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se také mohou projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Toto může být pravděpodobnější, pokud jste mladý dospělý. Data získaná z klinických studií ukázala zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo sebevražedného chování u mladých dospělých mladších než 25 let s depresí.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice. Možná bude užitečné, když řeknete příbuzným nebo blízkému příteli, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Neužívejte přípravek Kventiax, jestliže již užíváte kterýkoliv z následujících léků:
- některé léky proti infekci HIV,
- azoly (léky k léčbě plísňových onemocnění),
- erytromycin nebo klarithromycin (léky k léčbě infekcí),
- nefazodon (k léčbě deprese).
Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:
- léky k léčbě epilepsie (fenytoin nebo karbamazepin),
- léky k léčbě vysokého krevního tlaku,
- barbituráty (při problémech se spaním),
- thioridazin (jiný antipsychotický lék),
- léky, které mohou způsobit nerovnováhu elektrolytů (jako jsou diuretika) nebo které mohou ovlivňovat tlukot Vašeho srdce (některá antibiotika).
Informujte svého lékaře dříve, než přestanete užívat jakýkoli ze svých léků.
Užívání přípravku Kventiax s jídlem a pitím
 Přípravek Kventiax lze užívat s jídlem nebo bez jídla.
 Měl/a byste být opatrný/á, kolik alkoholu vypijete. Kombinovaný účinek přípravku Kventiax a alkoholu může způsobovat ospalost.
 Během léčby přípravkem Kventiax nepijte grapefruitovou šťávu. Může ovlivnit způsob, jakým přípravek účinkuje.
Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět, nebo kojíte, poraďte se před užíváním přípravku Kventiax
s lékařem. Přípravek Kventiax během těhotenství neužívejte, pokud jste se o tom neporadila s lékařem.
Přípravek Kventiax by neměl být užíván během kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Kventiax v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte svého lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Kventiax může způsobovat pocit ospalosti. Proto byste neměl(a) řídit vozidla nebo ovládat strojní zařízení, dokud nevíte, jak na Vás tento přípravek působí.
Důležité informace o některých složkách přípravku Kventiax
Kventiax obsahuje laktosu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na něj dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK KVENTIAX UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Kventiax přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař vám určí počáteční dávku a počet tablet přípravku Kventiax, které budete každý den užívat.
Dávka bude záviset na Vašem onemocnění a Vašich potřebách, obvykle se pohybuje mezi 150 až 800 mg.
Váš lékař může začít Vaši léčbu nižší dávkou a dávku zvyšovat pomalu, jestliže:
- jste starší osoba, nebo
- máte problémy s játry.
 Tablety užívejte jednou denně, na noc nebo dvakrát denně, podle charakteru Vaší nemoci.
 Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou.
 Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.
 Nepijte grapefruitovou šťávu, když užíváte přípravek Kventiax. Grapefruitová šťáva může ovlivnit způsob, jakým přípravek účinkuje.
 Dokud Vám to neřekne Váš lékař, nepřestávejte tablety užívat, a to i když se cítíte lépe.
Děti a mladiství:
Přípravek Kventiax se lidem mladším 18 let nedoporučuje.
Tablety přípravku Kventiax se dodávají v různých silách. Proto nebuďte překvapený(á), jestliže se barva nebo tvar Vašich tablet čas od času změní.
NEPŘERUŠUJTE užívání svých tablet, ani když se cítíte lépe, pokud Vám to neurčil Váš lékař.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Kventiax, než jste měl(a)
Jestliže si vezmete větší množství, než je Vaše normální dávka, obraťte se co nejdříve na svého lékaře nebo na nejbližší nemocnici.
Pokud užijete více přípravku Kventiax, než Vám předepsal Váš lékař, můžete zaznamenat ospalost, závrať, nenormální bušení srdce, nízký krevní tlak, záchvaty, upadání do bezvědomí, poškození svalů, zmatenost, delirium, vzrušení, neschopnost vyprázdnit močový měchýř nebo dýchací obtíže.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Kventiax
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže si zapomenete vzít některou dávku, vezměte ji, jakmile si vzpomenete. Neužívejte současně svou příští dávku. Potom pokračujte jako dříve.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Kventiax
Jestliže náhle přestanete užívat přípravek Kventiax, může se dostavit nespavost, pocit nucení na zvracení (nauzea), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost. Váš lékař Vám může doporučit před ukončením léčby dávku postupně snižovat.
Máte-li jakékoliv další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kventiax nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10):
- Závratě (může vést k pádům), bolest hlavy, sucho v ústech.
- Ospalost (může časem odeznít, až budete přípravek Kventiax užívat déle), (může vést k pádům).
- Příznaky z vysazení (příznaky, které se vyskytnou, pokud přestanete přípravek Kventiax užívat):
nespavost (insomnie), pocit nucení na zvracení (nauzea), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost.
- Přibývání na váze.
- Snížení hladiny hemoglobinu nebo zvýšení množství některých tuků v krvi (triglyceridy a celkový cholesterol).
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):
- Rychlý srdeční tep, nenormální tlukot srdce.
- Ucpaný nos, dýchací obtíže.
- Zácpa, poruchy trávení, zvracení.
- Pocit slabosti, mdloba (může vést k pádům).
- Otok horních nebo dolních končetin.
- Nízký krevní tlak při vstávání. Může způsobit pocit na omdlení nebo závrať (může vést k pádům).
- Zvýšená hladina cukru v krvi, zvýšení hladiny jaterních enzymů. Zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi nebo pozměněné hladiny hormonů štítné žlázy.
- Rozmazané vidění.
- Abnormální pohyby svalů. Mohou se projevit jako potíže při zahájení pohybu, třes, pocit neklidu nebo ztuhlost svalů bez bolesti.
- Neobvyklé sny, noční můry.
- Zvýšená chuť k jídlu.
- Podrážděnost.
- Poruchy řeči nebo jazyka.
- Sebevražedné myšlenky.
- Horečka.
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000):
- Nízká hladina sodíku v krvi.
- Záchvaty (křeče).
- Alergické reakce, které mohou zahrnovat zvýšenou tvorbu podlitin, otoky kůže a otoky kolem úst.
- Nepříjemné pocity v dolních končetinách (tzv. syndrom neklidných nohou).
- Obtíže při polykání.
- Sexuální obtíže.
- Nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka.
- Zhoršení již přítomného diabetu (cukrovky).
- Změna srdečního rytmu (prodloužení QT intervalu).
- Snížená činnost štítné žlázy, která může způsobovat únavu nebo nárůst váhy (hypotyreóza).
- Snížení množství krevních destiček (trombocytopénie)
- Snížení množství červených krvinek (anémie).
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000):
- Vysoká teplota (horečka), přetrvávající vřídky v ústech nebo hrdle, zrychlené dýchání, pocení, svalová ztuhlost, pocit velké ospalosti nebo mdloba.
- Zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka).
- Krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Dlouhotrvající a bolestivá erekce (priapismus).
- Otok prsou a neočekávaná tvorba mléka (galaktorhea), menstruační poruchy.
- Mluvení nebo pojídání během spánku.
- Zánět slinivky břišní.
- Metabolický syndrom.
- Zánět jater (hepatitida).
- Nízká tělesná teplota.
- Závažné snížení počtu bílých krvinek, což zvyšuje náchylnost k infekci (agranulocytóza).
- Zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi (látka ve svalech).
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):
- Nadměrný příjem tekutin (znám jako SIADH);
- Závažné onemocnění s puchýři na kůži, ústech, očích a genitáliích (Stevens-Johnsonův syndrom).
- Závažná alergická reakce (zvaná anafylaxe), která může způsobit obtíže při dýchání nebo šok).
- Rychlý otok kůže, obvykle kolem očí, rtů a v hrdle (angioedém).
- Onemocnění svalů projevující se nevysvětlitelnou bolestí a citlivostí.
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů odhadnout):
- Závažná náhlá alergická reakce s příznaky jako je horečka, s puchýři na kůži a loupání kůže (toxická epidermální nekrolýza), kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami z důvodu alergické reakce (erythema multiforme).
- Závažné snížení počtu bílých krvinek (neutropenie).
Léčiva, ke kterým patří i Kventiax, mohou vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou být závažné a v těžkých případech mohou vést ke smrti pacienta.
Lékař Vás může čas od času odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.
Děti a dospívající
U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky, jako se mohou objevit u dospělých.
Následující nežádoucí účinek byl pozorován pouze u dětí a dospívajících:
Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 léčených pacientů):
- vzestup krevního tlaku.
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících:
Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů):
- vzestup množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Vzestup hormonu prolaktin může vyvolat:
. zvětšení prsů u chlapců i děvčat a neočekávanou tvorbu mléka.
. nepravidelnou menstruaci nebo vymizení menstruace u děvčat.
- zvýšenou chuť k jídlu.
- neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení svalového pohybu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK KVENTIAX UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Kventiax nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
HDPE lahvička:
Doba použitelnost po prvním otevření je 3 měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Kventiax obsahuje
- Léčivou látkou je quetiapinum. Jedna tableta obsahuje quetiapinum 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg nebo 300 mg (ve formě quetiapini fumaras).
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mikrokrystalická celulosa, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát v jádru tablety a hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, žlutý oxid železitý (E172) (pouze v tabletách 25 mg a 100 mg) a červený oxid železitý (E172) (pouze v tabletách 25 mg) v potahu tablety.
Jak přípravek Kventiax vypadá a co obsahuje toto balení
Kventiax 25 mg: kulaté, světle červené potahované tablety se zkosenými hranami
Kventiax 100 mg: kulaté, žlutohnědé potahované tablety.
Kventiax 150 mg : kulaté, bílé potahované tablety se zkosenými hranami.
Kventiax 200 mg: kulaté, bílé potahované tablety.
Kventiax 300 mg: podlouhlé bílé potahované tablety.
Potahované tablety Kventiax se dodávají v krabičkách po 6 (pouze tablety 25 mg), 10, 20, 30, 30 x 1, 50, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 120 (pouze tablety 150 mg a 300 mg), 180 (pouze tablety 150 mg a 300 mg) nebo 240 (pouze tablety 150 mg a 300 mg) tabletách balených v blistru nebo 250 tabletách (pouze tablety 100 mg a 200 mg) v HDPE lahvičkách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
Výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.3.2012
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru