psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


LENUXIN

Lenuxin patří k třetí generaci antidepresiv a používá se při léčbě deprese a úzkostných poruch. Na nervových spojích účinkuje tak, aby se zde zvýšila hladina chemických látek (neurotransmiterů), které ovlivňují náladu a psychickou pohodu člověka. Lenuxin je většinou dobře snášený lék; případné nežádoucí účinky, jako je obvykle pocit na zvracení nebo snížení libida, po krátké době užívání odeznívají.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Priloha c. 1 k rozhodnuti o zmene registrace sp.zn. sukls186896/2012 a priloha ke sp.zn.sukls186930/2012
Lenuxin 10 mg potahovane tablety
Escitalopramum

P.e.t.te si pozorn. celou p.ibalovou informaci d.ive, ne. za.nete tento p.ipravek u.ivat, proto.e obsahuje pro Vas d.le.ite udaje.
- Ponechte si p.ibalovou informaci pro p.ipad, .e si ji budete pot.ebovat p.e.ist znovu.
- Mate-li jakekoli dal.i otazky, zeptejte se sveho leka.e nebo lekarnika nebo zdravotni sestry.
- Tento p.ipravek byl p.edepsan vyhradn. Vam. Nedavejte jej .adne dal.i osob.. Mohl by ji ubli.it, a to i tehdy, ma-li stejne znamky onemocn.ni jako Vy.
- Pokud se u Vas vyskytne kterykoli z ne.adoucich u.ink., sd.lte to svemu leka.i, lekarnikovi nebo zdravotni sest.e. Stejn. postupujte v p.ipad. jakychkoli ne.adoucich u.ink., ktere nejsou uvedeny v teto p.ibalove informaci.
Co naleznete v teto p.ibalove informaci:
1. Co je p.ipravek Lenuxin a k .emu se pou.iva
2. .emu musite v.novat pozornost, ne. za.nete p.ipravek Lenuxin u.ivat
3. Jak se p.ipravek Lenuxin u.iva
4. Mo.ne ne.adouci u.inky
5. Jak p.ipravek Lenuxin uchovavat
6. Obsah baleni a dal.i informace

1. Co je přípravek Lenuxin a k čemu se používa
P.ipravek Lenuxin obsahuje escitalopram, selektivni inhibitor zp.tneho vychytavani serotoninu (SSRI) a pat.i do skupiny antidepresiv.
Lenuxin se pou.iva k le.b. deprese, panicke poruchy, socialni uzkostne poruchy (nazyvane te. socialni fobie) a obsedantn. kompulzivni poruchy. Deprese se projevuje jako .patna/depresivni nalada, chyb.ni energie, melancholie, pocity male nebo .adne hodnoty, poruchy spanku, neschopnost plnit b..ne denni ukoly. Deprese m..e byt take spojena s my.lenkami na sebevra.du. Pacienti s depresi mohou mit te. projevy uzkosti. Panicka porucha se projevuje jako neo.ekavane zachvaty intenzivni paniky nebo uzkosti v okam.iku, kdy je t.eba .elit ur.itym situacim nebo z obavy p.ed novymi zachvaty. Spou.t.ci mechanismus zachvatu se u jednotlivych pacient. li.i. Zachvaty se vraci, kdy. pacient znovu .eli stejne situaci. Socialn. uzkostna porucha, ktera se te. nazyva socialni fobie, spo.iva v nadm.rne obav. ze socialnich situaci. Pacienti maji sklon se vyhybat spole.enskym situacim, ktere by u nich mohly vyvolat uzkost nebo trapeni. Obsedantn. kompulzivni porucha se projevuje necht.nymi my.lenkami a opakujicim se jednanim (zvyklostmi).
P.ipravek Lenuxin tyto p.iznaky odstrani a budete se citit lepe.

2. Čemu musite věnovat pozornost, než začnete připravek Lenuxin užívat
Neu.ivejte Lenuxin
- pokud jste alergicky/a na escitalopram nebo na kteroukoliv dal.i slo.ku tohoto p.ipravku (uvedenou v bod. 6). Oznamte to svemu leka.i, pokud si myslite, .e alergicky/a m..ete byt.
- pokud sou.asn. u.ivate p.ipravek ze skupiny inhibitor. MAO, v.etn. selegilinu (p.ipravek u.ivany k le.b. Parkinsonovy choroby), moklobemidu (p.ipravek u.ivany k le.b. deprese) a linezolidu (antibiotikum).
- pokud u.ivate jine le.ive p.ipravky nazyvane neselektivni inhibitory monoaminooxidazy (MAOI), jako je fenelzin, isokarboxazid a tranylcypromin, ktere se u.ivaji k le.b. deprese. Pokud jste u.ival/a jakykoli z t.chto p.ipravk., je pot.eba vy.kat 14 dni, ne. zahajite le.bu p.ipravkem Lenuxin. Po ukon.eni le.by p.ipravkem Lenuxin je nutno .ekat 7 dni, ne. je mo.no zahajit le.bu kterymkoli z t.chto p.ipravk..
- pokud mate vrozenou poruchu srde.niho rytmu, nebo pokud jste n.kdy v minulosti m.l/a poruchu srde.niho rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vy.et.enim, toto vy.et.eni vyhodnoti, jak srdce funguje)
- Pokud u.ivate leky na poruchu srde.niho rytmu nebo leky, ktere mohou srde.ni rytmus ovlivnit (viz bod 2 .Dal.i le.ive p.ipravky a p.ipravek Lenuxing)
- Pro.t.te si .ast .Dal.i le.ive p.ipravky a p.ipravek Lenuxing)
Upozorn.ni a opat.eni
Pora.te se s leka.em, lekarnikem nebo zdravotni sestrou d.ive, ne. za.nete p.ipravek Lenuxin u.ivat.
Zvla.tni opatrnosti p.i pou.iti p.ipravku Lenuxin je zapot.ebi: Pokud mate, nebo jste n.kdy v minulosti m.l/a problemy se srdcem, nebo pokud jste v nedavne dob. prod.lal/a srde.ni zachvat. Pokud mate v klidu pomaly srde.ni tep a/nebo pokud vite, .e m..ete mit nedostatek soli jako d.sledek dlouhotrvajiciho t..keho pr.jmu a zvraceni nebo jako d.sledek pou.ivani diuretik (mo.opudnych lek.). Pokud budete mit rychly nebo nepravidelny srde.ni tep, mdloby, kolaps nebo zavrat. p.i vstavani, m..e to ukazovat na poruchu srde.niho rytmu.
Oznamte, prosim, svemu leka.i, pokud mate jakekoli dal.i zdravotni problemy.
Sebevra.edne my.lenky a zhor.eni va.i deprese nebo uzkosti
Jestli.e trpite depresi a/nebo uzkostnymi stavy, m..ete n.kdy uva.ovat o sebepo.kozeni nebo sebevra.d.. Tyto my.lenky se mohou projevit .ast.ji v dob., kdy poprve za.inate u.ivat antidepresiva, proto.e trva ur.itou dobu, ne. tyto p.ipravky za.nou p.sobit, obvykle p.ibli.n. dva tydny, ale n.kdy i dele.
M..e byt pravd.podobn.j.i, .e za.nete uva.ovat o sebepo.kozeni nebo sebevra.d.:
- Jestli.e se ji. v minulosti u Vas vyskytly my.lenky na sebepo.kozeni nebo sebevra.du.
- Jestli.e jste mlady dosp.ly. Informace z klinickych studii ukazuji na zvy.ene riziko sebevra.edneho chovani u mladych dosp.lych (mlad.ich 25 let) s psychiatrickymi onemocn.nimi, kte.i byli le.eni antidepresivy.
Pokud se u Vas kdykoli vyskytnou my.lenky na sebepo.kozeni nebo na sebevra.du, vyhledejte ihned sveho leka.e nebo nejbli..i nemocnici.
Mo.na bude u.ite.ne, kdy. .eknete blizkemu p.iteli nebo p.ibuznemu, .e mate deprese nebo uzkostnou poruchu a po.adate ho, aby si p.e.etl tuto p.ibalovou informaci. Mo.na byste je mohl(a) po.adat, aby Vam .ekli, pokud si budou myslet, .e se Va.e deprese nebo uzkost zhor.uje nebo budou-li znepokojeni zm.nami ve Va.em chovani.
D.ti a dospivajici
Escitalopram neni b..n. ur.en k le.b. d.ti a dospivajicich do 18 let.
M.li byste take v.d.t, .e u pacient. do 18 let, kte.i se le.i n.kterym z teto skupiny p.ipravk., je zvy.ene riziko vyskytu ne.adoucich u.ink., jako jsou pokusy o sebevra.du, sebevra.edne my.lenky, nep.atelske jednani (p.eva.n. agresivita, vzdorovite chovani a hn.v). Va. leka. p.esto m..e escitalopram pacient.m do 18 let p.edepsat, pokud usoudi, .e to je v jejich nejlep.im zajmu. Pokud Va. leka. p.edepsal escitalopram pacientovi mlad.imu 18 let a chcete se o tom poradit, nav.tivte, prosim, znovu sveho leka.e. Jestli.e se u pacient. do 18 let, kte.i jsou le.eni escitalopramem, rozvine nebo zhor.i n.ktery z vy.e uvedenych p.iznak., m.li byste o tom informovat sveho leka.e. Rovn.. dlouhodoba bezpe.nost escitalopramu ve vztahu k dal.imu r.stu, dospivani, rozvoji poznani a chovani nebyly dosud v teto v.kove skupin. zkoumany.
Podobn., jako je tomu s jinymi le.ivymi p.ipravky u.ivanymi k le.b. deprese nebo p.ibuznych chorob, se zlep.eni nedosahuje ihned. Po zahajeni le.by p.ipravkem Lenuxin m..e trvat n.kolik tydn., ne. zaznamenate jakekoliv zlep.eni. P.i le.b. panicke poruchy obvykle trva 2 a. 4 tydny, ne. lze pozorovat jakekoliv zlep.eni. Na po.atku le.by mohou n.kte.i pacienti zaznamenat zvy.enou uzkost, ktera zmizi b.hem pokra.ujici le.by. Proto je velmi d.le.ite, abyste p.esn. plnil/a leka.ovy instrukce a nep.eru.oval/a le.bu ani nem.nil/a davky bez konzultace se svym leka.em.
N.kte.i pacienti s bipolarni (maniodepresivni) chorobou mohou vstoupit do manicke faze. Ta se vyzna.uje neobvyklou a rychlou zm.nou my.lenek, nemistnym pocitem .t.sti a nadm.rnou t.lesnou .innosti. Jestli.e toto zaznamenate, spojte se se svym leka.em.
B.hem prvnich tydn. le.by se mohou te. objevit p.iznaky, jako je neklid nebo obti.e sed.t nebo stat v klidu. Jestli.e zaznamenate tyto p.iznaky, informujte o tom neprodlen. sveho leka.e.
N.kdy si nemusite byt v.dom/a vy.e uvedenych p.iznak.. Proto m..e byt u.ite.ne, pokud po.adate sveho p.itele nebo p.ibuzneho, aby sledovali p.ipadne znamky ukazujici na zm.ny va.eho chovani.
Jestli.e mate n.jake znepokojujici my.lenky nebo za.itky nebo jestli.e se u Vas b.hem le.by vy.e uvedene p.iznaky vyskytnou, oznamte to neprodlen. va.emu leka.i nebo se obra.te na nejbli..i nemocnici.
Obzvla.t. sd.lte svemu leka.i: Pokud mate manii (vyrazn. nabuzenou naladu) nebo hypomanii (podra.d.nou naladu). Pokud mate sni.enou hladinu sodiku v krvi. Pokud podstupujete elektrokonvulzivni terapii. Pokud mate zava.ne onemocn.ni jater, sni.ene jaterni funkce. Pokud mate po.kozenou funkci ledvin. Pokud mate cukrovku (diabetes). Pokud trpite onemocn.nim v.n.itych cev. Pokud mate epilepsii nebo se u Vas v minulosti vyskytly zachvaty.
Zachvaty p.edstavuji potencialni riziko u v.ech lek. proti depresi.
Jestli.e p.i le.b. p.ipravkem Lenuxin (p.ipravek s obsahem escitalopramu) se u Vas vyskytnou zachvaty nebo zvy.ena frekvence zachvat., je d.le.ite, abyste o tom informoval/a sveho leka.e. Pokud se u Vas vyskytne krvaceni do k..e.
Bylo popsano, .e le.ive p.ipravky, jako je Lenuxin, mohou zp.sobovat zvy.eny vyskyt krvaceni do k..e (projevuje se nap.. jako zvy.eny sklon k tvorb. mod.in). Toto riziko je vy..i, pokud mate sklon ke krvaceni a jestli.e sou.asn. u.ivate le.ive p.ipravky, o nich. je znamo, .e ovliv.uji rychlost sra.eni krve. Riziko je rovn.. vy..i, pokud u.ivate le.ive p.ipravky, ktere ovliv.uji sra.eni krve.
Dal.i le.ive p.ipravky a p.ipravek Lenuxin
Informujte sveho leka.e, lekarnika nebo zdravotni sestru o v.ech lecich, ktere u.ivate, ktere jste v nedavne dob. u.ival/a nebo ktere mo.na budete u.ivat.
Escitalopram se nema podavat spole.n. s nasledujicimi leky: selegilinem (p.ipravek u.ivany k le.b. Parkinsonovy choroby), moklobemidem (p.ipravek u.ivany k le.b. deprese) linezolidem (antibiotikum) fenelzinem, iproniazidem, isokarboxazidem, nialamidem a tranylcyprominem, ktere se u.ivaji k le.b. deprese.
NEU.IVEJTE P.IPRAVEK LENUXIN, pokud u.ivate leky na poruchu srde.niho rytmu nebo leky, ktere mohou srde.ni rytmus ovlivnit, nap.. antiarytmika t.idy IA a III, antipsychotika (nap.. fenothiazinove derivaty, pimozid, haloperidol), tricyklicka antidepresiva, n.ktere antimikrobialni latky (nap.. sparfloxacin, moxifloxacin, nitro.ilni erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejmena halofantrin), n.ktera antihistaminika (astemizol, mizolastin).
Mate-li jakekoli dal.i otazky, m.l/a byste se poradit se svym leka.em.
Escitalopram a ni.e zmin.ne leky lze kombinovat jen se zvy.enou pozornosti: Meflochin (u.ivany k le.b. malarie) z d.vod. mo.neho sni.eni zachvatoveho prahu. Neuroleptika (p.ipravky k le.b. schizofrenie, psychozy), antidepresiva jako bupropion z d.vod. mo.neho rizika sni.eni zachvatoveho prahu. Flekainid, propafenon a metoprolol (u.ivane k le.b. kardiovaskularnich chorob); desipramin, klomipramin a nortriptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika). M..e byt zapot.ebi upravit davkovani escitalopramu. Lithium, u.ivane k le.b. bipolarni afektivni poruchy. Imipramin a desipramin, u.ivane k le.b. deprese.
Kontaktujte sveho leka.e, pokud k escitalopamu dostanete n.ktery z nasledujicich lek.: Sumatriptan a podobna le.iva (u.ivana k le.b. migreny). Tramadol (u.ivany k potla.eni silne bolesti). Zvy.uje riziko vyskytu ne.adoucich u.ink.. Kontaktujete sveho leka.e, pokud se u Vas p.i u.iti teto kombinace vyskytnou neobvykle p.iznaky. Cimetidin, lansoprazol a omeprazol (u.ivane k le.b. .alude.nich v.ed.) mohou zvy.it hladinu escitalopramu v krvi. Jestli.e u.ivate vysoke davky escitalopramu a mate poti.e p.i u.ivani tohoto leku s cimetidinem nebo omeprazolem, m..e Va. leka. rozhodnout o sni.eni davky escitalopramu. T.ezalka te.kovana (Hypericum perforatum . rostlinny p.ipravek pou.ivany na .patnou naladu); riziko ne.adoucich u.ink. se m..e zvy.it p.i sou.asnem pou.ivani escitalopramu s rostlinnymi p.ipravky s obsahem t.ezalky te.kovane. Le.ive p.ipravky ovliv.ujici sra.eni krve:
Protisra.live le.ive p.ipravky u.ivane usty: le.ive latky jako tiklopidin, dipyridamol a fenprokumon (tyto latky se pou.ivaji ke sni.eni rizika trombozy); warfarin (pou.iva se nap.. k le.b. krevnich sra.enin v dolnich kon.etinach .i plicich). U.inek protisra.livych le.ivych p.ipravk. u.ivanych usty m..e byt zm.n.n a Va. leka. bude p.i zahajeni a vysazeni escitalopramu pravd.podobn. kontrolovat dobu sra.livosti va.i krve, aby ov..il, zda je davka leku proti sra.eni krve je.t. p.im..ena.
Dale jsou to leky jako aspirin, nesteroidni protizan.tlive leky (leky pou.ivane proti bolestem), n.ktere leky proti du.evnim chorobam (antipsychotika) a n.ktere leky proti depresi (tricyklicka antidepresiva).
Jestli.e u.ivate escitalopram a n.ktere z vy.e uvedenych lek., proberte to s Va.im leka.em.
U.iti p.ipravku Lenuxin s jidlem, pitim a alkoholem
Lenuxin m..e byt u.ivan spole.n. s jidlem nebo te. nala.no.
A.koli se p.i sou.asnem u.iti alkoholu s p.ipravkem Lenuxin nep.edpoklada jejich vzajemna interakce, nedoporu.uje se po.ivat alkohol b.hem le.by.
T.hotenstvi, kojeni a fertilita
Pokud jste t.hotna nebo kojite, domnivate se, .e m..ete byt t.hotna, nebo planujete ot.hotn.t, pora.te se se svym leka.em nebo lekarnikem d.ive, ne. za.nete tento p.ipravek u.ivat.
Neu.ivejte Lenuxin, pokud jste t.hotna nebo pokud planujete t.hotenstvi a pokud kojite, jestli.e jste nekonzultovala mo.na rizika a p.inos le.by se svym leka.em. Stav Va.eho novorozence m..e byt ovlivn.n u.ivanim le.ivych p.ipravk. z teto skupiny (antidepresiva). Pokud jste u.ivala Lenuxin b.hem posledniho trimestru t.hotenstvi, m.la byste v.d.t, .e se u Va.eho novorozence mohou vyskytnout nasledujici p.iznaky: obti.ne dychani, namodrale zabarveni k..e, zachvaty, zm.na t.lesne teploty, obti.ne kojeni, zvraceni, sni.ena hladina cukru v krvi, svalova ztuhlost nebo ochablost, zesileni reflex., t.es, nervozita, podra.d.nost, letargie, neuti.itelny pla., spavost .i obti.e se spankem. Pokud se u Va.eho novorozence vyskytne kterykoli z t.chto p.iznak., neprodlen. vyhledejte Va.eho leka.e. Pokud je Lenuxin u.ivan b.hem t.hotenstvi, nesmi byt nahle vysazen.
Ubezpe.te se, .e Va. gynekolog (pop.. i porodni asistentka) vi, .e u.ivate p.ipravek Lenuxin. U.ivani latek podobnych p.ipravku Lenuxin b.hem t.hotenstvi, zvla.t. v poslednich 3 m.sicich, m..e u d.ti zvy.it riziko vyskytu zava.neho zdravotniho stavu, tzv. perzistujici plicni hypertenze novorozenc., ktery se projevuje zrychlenym dychanim a promodranim. Tyto p.iznaky se obvykle projevi b.hem prvnich 24 hodin po porodu. Pokud tyto p.iznaky zpozorujete u sveho dit.te, okam.it. kontaktujte d.tskeho leka.e.
Ve studiich na zvi.atech bylo prokazano, .e citalopram, lek podobny escitalopramu, sni.uje kvalitu spermii. Teoreticky by to mohlo ovlivnit fertilitu, ale vliv na lidskou fertilitu zatim nebyl pozorovan.
.izeni dopravnich prost.edk. a obsluha stroj.
A.koli p.ipravek Lenuxin nezp.sobuje ospalost a nebyl prokazan vliv na intelektove funkce, ka.dy psychoaktivni le.ivy p.ipravek m..e ovlivnit schopnost usudku a obvyklych dovednosti.
Je t.eba zvy.ena opatrnost p.i .izeni dopravnich prost.edk. a obsluze stroj., dokud nezjistite, jak na Vas p.ipravek p.sobi.
P.ipravek Lenuxin obsahuje monohydrat laktosy (viz pomocne latky v bod. 6).
Lenuxin 10 mg potahovane tablety obsahuje 0,53 mg monohydratu laktosy v jedne potahovane tablet..
Pokud Vam leka. sd.lil, .e nesna.ite n.ktere cukry, kontaktujte jej, ne. za.nete u.ivat tento p.ipravek.
3. Jak se p.ipravek Lenuxin u.iva
V.dy u.ivejte tento p.ipravek p.esn. podle pokyn. sveho leka.e. Pokud si nejste jisty/a, pora.te se se svym leka.em nebo lekarnikem. Lenuxin se u.iva ka.dy den v jedne denni davce.
Lenuxin m..ete u.ivat s jidlem nebo te. nala.no. Tablety polkn.te a zapijte vodou. Tablety ne.vykejte. Pokud je to nezbytne, tablety je mo.no d.lit. Tabletu nejprve polo.te na rovnou plochu p.lici ryhou nahoru. Pote tabletu rozpulte tlakem ukazova.k. k podlo.ce na obou koncich tablety.
Obvykle davkovani
Dosp.li Deprese
Obvykla davka je 10 mg denn.. Va. leka. m..e tuto davku zvy.it. Maximalni doporu.ena davka je 20 mg denn.. Panicka porucha
Uvodni doporu.ena davka je 5 mg denn. b.hem prvniho tydne le.by. Nasledn. se davka zvy.uje na 10 mg denn.. Va. leka. m..e davku zvy.it na maximaln. 20 mg denn.. Socialni uzkostna porucha/socialni fobie
Obvykla davka je 10 mg denn., u.itych v jedne davce. Ustup obti.i nastava za 2-4 tydny. Va. leka. m..e v zavislosti na Va.em zdravotnim stavu davku sni.it na 5 mg denn. nebo zvy.it na maximaln. 20 mg denn.. Obsedantn. kompulzivni porucha
Uvodni davka je 10 mg denn., u.itych v jedne davce. Va. leka. m..e davku zvy.it na maximaln. 20 mg denn..
Pacienti s rizikovymi faktory Je t.eba upravit davkovani u pacient. s mirnym a st.ednim po.kozenim ledvin. Opatrnost je pot.eba u pacient. s va.n. po.kozenou funkci ledvin. U pacient. s onemocn.nim jater (mirnym a st.ednim po.kozenim) je v prvnich dvou tydnech doporu.ena uvodni davka 5 mg denn.. Va. leka. m..e davku zvy.it na 10 mg denn.. Je pot.eba opatrnost u pacient. se siln. sni.enou jaterni funkci. U.iti u d.ti a dospivajicich do 18 let
Lenuxin by nem.l byt b..n. u.ivan k le.b. d.ti a dospivajicich do 18 let. Star.i pacienti (nad 65 let)
Doporu.ena uvodni davka p.ipravku Lenuxin je 5 mg v jedne denni davce. Va. leka. m..e davku zvy.it a. na 10 mg denn..
Doporu.ena denni davka nema p.esahnout 20 mg.
Bezpe.nost davky vy..i ne. 20 mg denn. nebyla .adn. zkoumana.
Delka le.by
Delka le.by je individualni. Stejn. jako u le.by jinymi le.ivymi p.ipravky na le.bu deprese, panicke poruchy a socialni fobie m..e trvat n.kolik tydn., ne. pocitite n.jake zlep.eni. Proto musite pokra.ovat v u.ivani p.ipravku Lenuxin, i kdy. bude n.jakou dobu trvat, ne. pocitite zlep.eni sveho zdravotniho stavu.
Nikdy nem..te davku leku bez doporu.eni sveho leka.e. I kdy. pocitite zlep.eni sveho zdravotniho stavu, pokra.uje v u.ivani p.ipravku dle doporu.eni sveho leka.e. Onemocn.ni m..e trvat dlouho, a pokud p.eru.ite le.bu p.ili. brzo, p.iznaky onemocn.ni se mohou vratit. Proto je doporu.eno pokra.ovat v le.b. minimaln. dal.ich 6 m.sic. po ustupu p.iznak..
Jestli.e ukon.ujete le.bu p.ipravkem Lenuxin
Bez doporu.eni leka.e neukon.ujte le.bu p.ipravkem Lenuxin. Pokud kon.ite le.ebnou kuru, doporu.uje se vysazovat Lenuxin postupnym sni.ovanim davky v obdobi n.kolika tydn..
Je t.eba zabranit nahlemu p.eru.eni v u.ivani p.ipravku. Pokud kon.ite le.ebnou kuru s escitalopramem, doporu.uje se vysazovat postupnym sni.ovanim davky v obdobi jednoho nebo dvou tydn., aby se zabranilo mo.nym p.iznak.m z vysazeni. Zavrat., nevolnost a bolest hlavy, smyslove poruchy (v.etn. parestezie - porucha .iti projevujici se jako paleni, pichani atd. a pocit. elektrickych vyboj.), agitovanost nebo uzkost (neklid), nevolnost a/nebo zvraceni, t.es (mimovolne chv.ni . probihajici nezavisle na v.li), zmatenost, poceni, pr.jem, palpitace (nep.ijemny pocit bu.eni srdce), emo.ni labilita, podra.d.nost a poruchy zraku pat.i k nej.ast.ji hla.enym reakcim v souvislosti s vysazenim escitalopramu.
Zvla.tni informace tykajici se Va.eho onemocn.ni
Riziko sebepo.kozeni
P.ile.itostn. se mohou b.hem n.kolika prvnich tydn. le.by deprese, ne. za.ne byt patrny antidepresivni u.inek, vyskytnout nebo zhor.it my.lenky na sebepo.kozeni. Oznamte okam.it. svemu leka.i, pokud se u Vas vyskytnout jakekoli uzkostne my.lenky nebo za.itky.
Epizody manie
N.kte.i pacienti s bipolarni poruchou mohou vstoupit do jeji manicke faze. Ta je charakterizovana hojnymi a rychle se m.nicimi my.lenkami, p.ehnanou veselosti a nadm.rnou fyzickou aktivitou. V t.chto p.ipadech kontaktujte sveho leka.e.
Panicka porucha
Pacienti, kte.i jsou nachylni ke vzniku panicke ataky, se mohou na za.atku le.by setkat s p.echodnym zvy.enim uzkosti, ktere obecn. b.hem 1-2 tydn. ustoupi. Z tohoto d.vodu je v p.ipad. panicke poruchy doporu.ena nizka uvodni davka p.ipravku.
Pou.iti u d.ti a dospivajicich
Viz bod 2.
Jestli.e jste u.il/a vice p.ipravku Lenuxin, ne. jste m.l/a
Pokud si myslite, .e jste vy nebo n.kdo jiny u.il/a vice tablet p.ipravku Lenuxin, vyhledejte neprodlen. sveho leka.e nebo nav.tivte nejbli..i pohotovost.
U.i.te tak i v p.ipad., .e se p.edavkovani neprojevuje .adnym zvla.tnim zp.sobem. Krabi.ku/obal p.ipravku Lenuxin vezm.te do nemocnice nebo k leka.i s sebou.
P.iznaky p.edavkovani mohou byt: zavrat., t.es, vybuzenost, k.e.e, koma, nevolnost, zvraceni, zm.na srde.niho rytmu, pokles krevniho tlaku a zm.ny vodniho/mineralniho metabolismu.
Jestli.e jste zapomn.l/a u.it Lenuxin
Nezdvojnasobujte nasledujici davku, abyste nahradil/a vynechanou davku. Mohlo by dojit k p.edavkovani. Dal.i den u.ijte davku v obvyklou dobu.
Mate-li jakekoli dal.i otazky, tykajici se u.ivani tohoto p.ipravku, zeptejte se sveho leka.e nebo lekarnika nebo zdravotni sestry.

4. Mo.ne ne.adouci u.inky
Podobn. jako v.echny leky, m..e mit i tento p.ipravek ne.adouci u.inky, ktere se ale nemusi vyskytnout u ka.deho.
Ne.adouci u.inky zpravidla odezni b.hem n.kolika tydn. le.by. .asto v.ak mohou byt projevem nemoci samotne a v takovem p.ipad. postupn. vymizi, jakmile se za.nete citit lepe.
Nav.tivte sveho leka.e, pokud se u Vas b.hem le.by vyskytnou nasledujici ne.adouci u.inky:
Men. .aste (mohou se vyskytnout u vice ne. u 1 pacienta z 1000 a men. ne. u 1 pacienta ze 100): Neobvykle krvaceni, v.etn. krvaceni z traviciho traktu.
Vzacne (mohou se vyskytnout u vice ne. 1 pacienta z 10 000 a men. ne. u 1 pacienta ze 1000): Pokud se u Vas vyskytnou p.iznaky: otok k..e, jazyka, rt. nebo otok v obli.eji, obti.ne dychani nebo polykani (alergicka reakce), vyhledejte neprodlen. Va.eho leka.e nebo nav.tivte nemocnici. Pokud se u Vas vyskytne vysoka hore.ka, vybuzenost, zmatenost, t.es a nahle svalove za.kuby, m..e se jednat o p.iznaky vzacneho serotoninoveho syndromu. V takovem p.ipad. vyhledejte sveho leka.e.
Pokud se u Vas vyskytnou nasledujici ne.adouci u.inky, m.l/a byste ihned nav.tivit sveho leka.e nebo nejbli..i nemocnici: Obti.e b.hem mo.eni K.e.e (zachvaty), viz te. bod gZvla.tni opatrnosti p.i pou.iti p.ipravku Lenuxin je zapot.ebih .lute zabarveni k..e a b.lma o.i, ktere m..e byt znamkou po.kozeni funkce jater/hepatitidy.
Krom. t.chto ne.adoucich u.ink. byly hla.eny nasledujici ne.adouci u.inky:
Velmi .aste (mohou se vyskytnout u vice ne. 1 pacienta z 10): Pocit nevolnosti (nauzea)
.aste (mohou se vyskytnout u vice u vice ne. 1 pacienta ze 100, ale men. ne. u 1 pacienta z 10): Pocit ucpaneho nosu nebo vodnata ryma (sinusitis) Sni.ena nebo zvy.ena chu. k jidlu Uzkost, neklid, abnormalni sny, obti.ne usinani, pocity ospalosti, zavrat., zivani, t.es, bodave pocity v k..i Pr.jem, zacpa, zvraceni, sucho v ustech Zvy.ena potivost Bolest sval. a kloub. (arthralgie a myalgie) Sexualni poruchy (opo.d.na ejakulace, poruchy erekce, pokles libida a u .en obti.ne dosahovani orgasmu) Unava, hore.ka Zvy.eni t.lesne hmotnosti
Men. .aste (mohou se vyskytnout u vice ne. 1 pacienta z 1000, ale men. ne. u 1 pacienta ze 100) : Kop.ivka, vyra.ka, sv.d.ni (pruritus) Sk.ipani zub., vybuzenost, nervozita, zachvaty paniky, stavy zmatenosti Poruchy spanku, poruchy chuti, mdloby (synkopa) Roz.i.eni zornic (mydriaza), zrakove halucinace, zvon.ni v u.ich (tinnitus) Ztrata vlas. Po.evni krvaceni Pokles t.lesne hmotnosti Zrychleni srde.niho rytmu Otoky rukou a nohou Krvaceni z nosu
Vzacne (mohou se vyskytnout u vice ne. u 1 pacienta z 10 000, ale men. ne. u 1 pacienta z 1000):
Agresivita, odosobn.ni, halucinace Pomaly srde.ni rytmus
Pokud se u Vas vyskytnou nasledujici ne.adouci u.inky, neprodlen. kontaktujte sveho leka.e nebo nav.tivte nejbli..i nemocnici:
Rychly, nepravidelny srde.ni tep a mdloby, ktere mohou byt p.iznaky .ivot ohro.ujiciho stavu znameho jako torsade de pointes.
U n.kterych pacient. byly te. hla.eny (.etnost nelze z dostupnych udaj. ur.it): My.lenky na sebepo.kozeni a sebevra.du, viz take bod .Zvla.tni opatrnosti p.i pou.iti p.ipravku Lenuxin je zapot.ebig Sni.ena hladina sodiku v krvi (s p.iznaky: pocity nevolnosti, svalove slabosti a zmatenosti) Zavrat. p.i rychlem vstavani (ortostaticka hypotenze) Odchylky v jaternich testech (zvy.eni jaternich enzym. v krvi) Poruchy hybnosti (mimovolni pohyby sval.) Bolestiva erekce (priapismus) Poruchy krvacivosti v.etn. krvaceni do k..e a sliznic (ekchymozy) a sni.ena hladina krevnich desti.ek (trombocytopenie) Nahly otok k..e a sliznic (angioedem) Zvy.ene mno.stvi vylou.ene mo.i (nep.im..ena sekrece ADH) Tvorba mleka u .en, ktere nekoji Manie Zm.na srde.niho rytmu (nazyvana .prodlou.eni QT intervalug, kterou lze zaznamenat EKG, ktere ukazuje elektrickou aktivitu srdce)
N.ktere dal.i ne.adouci u.inky byly pozorovany p.i le.b. p.ipravky, ktere p.sobi podobn. jako escitalopram (le.iva latka p.ipravku Lenuxin): Motoricky neklid (akatizie . nutkave pohyby) Nechutenstvi U pacient. u.ivajicich tento typ antidepresiv byl pozorovan zvy.eny vyskyt zlomenin kosti.
Pokud se u Vas vyskytne kterykoli z ne.adoucich u.ink., sd.lte to svemu leka.i nebo lekarnikovi. Stejn. postupujte v p.ipad. jakychkoli ne.adoucich u.ink., ktere nejsou uvedeny v teto p.ibalove informaci.

5. Jak p.ipravek Lenuxin uchovavat
Uchovavejte tento p.ipravek mimo dohled a dosah d.ti.
Uchovavejte p.i teplot. do 25 ‹C.
Uchovavejte v p.vodnim obalu, aby byl p.ipravek chran.n p.ed vlhkosti.
Nepou.ivejte tento p.ipravek po uplynuti doby pou.itelnosti uvedene na vn.j.im obalu a blistru po zkratce .Exp.:g. Doba pou.itelnosti se vztahuje k poslednimu dni uvedeneho m.sice.
Nevyhazujte .adne le.ive p.ipravky do odpadnich vod nebo domaciho odpadu. Zeptejte se sveho lekarnika, jak nalo.it s p.ipravky, ktere ji. nepou.ivate. Tato opat.eni pomahaji chranit .ivotni prost.edi.

6. Obsah baleni a dal.i informace
Co p.ipravek Lenuxin obsahuje
Le.iva latka je escitalopramum (ve form. oxalatu). Jedna potahovana tableta obsahuje 10 mg escitalopramum.
Pomocnymi latkami jsou: magnesium-stearat, mikrokrystalicka celulosa (E 460), mikrokrystalicka celulosa silicifikovana (ktera obsahuje koloidni oxid k.emi.ity, mikrokrystalickou celulosu), mastek, sodna s.l kroskarmelosy v jadru tablety apotahova soustava Opadry II (bila) (ktera obsahuje hypromelosu, oxid titani.ity (E171), makrogol 3350, monohydrat laktosy, triacetin) v potahove vrstv. tablety.
Jak p.ipravek Lenuxin vypada a co obsahuje baleni
Lenuxin 10 mg, potahovane tablety
bile, kulate, bikonvexni potahovane tablety, na jedne stran. p.lici ryha, na druhe stran. vyra.eni .N54g.
Tablety lze d.lit na dv. stejne davky.
14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 nebo 200 potahovanych tablet je baleno v papirove krabi.ce.
Na trhu nemusi byt k dispozici v.echny velikosti baleni.
Dr.itel rozhodnuti o registraci a vyrobce
Dr.itel rozhodnuti o registraci
Gedeon Richter Plc.
Gyomr.i ut 19-21
H-1103 Budape..,
Ma.arsko
Vyrobce:
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z. o.o.
ul. ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Polsko
Tato informace byla naposledy revidovana 15.9.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru