psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


Mirtazapin

Mirtazapin je lék, který působí proti depresi a úzkosti a doprovodným příznakům jako je nespavost a nechutenství. Působí v mozku tak, aby se uvolňovalo více chemických látek (neurotransmiterů) zodpovědných za náladu a duševní pohodu (to jsou zejména serotonin a noradreanlin). Mirtazapin začíná účinkovat rychleji, než mnohá jiná antidepresiva, a dobře obnovuje chuť k jídlu.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls71031/2012
Mirtazapin +pharma 30 mg, tablety dispergovatelné v ústech
Mirtazapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Mirtazapin +pharma a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirtazapin +pharma užívat
3. Jak se Mirtazapin +pharma užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Mirtazapin +pharma uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Mirtazapin +pharma a k čemu se používá
Mirtazapin +pharma je jeden ze skupiny léků označovaných jako antidepresiva.
Mirtazapin +pharma je určen k léčbě deprese.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirtazapin +pharma užívat
Neužívejte Mirtazapin +pharma
– jestliže jste alergický/á na mirtazapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud je to Váš případ, musíte to sdělit svému lékaři dříve, než začnete Mirtazapin +pharma užívat.
– jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a (během minulých dvou týdnů) léčivé přípravky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (MAO-inhibitory).
Upozornění a opatření
Děti a dospívající
Mirtazapin +pharma by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, protože nebyla prokázána účinnost přípravku. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Mirtazapin +pharma pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Mirtazapin +pharma pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře.
Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Mirtazapin +pharma, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Mirtazapin +pharma ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Navíc byl v této věkové skupině léčené mirtazapinem častěji pozorován významný přírůstek hmotnosti ve srovnání s dospělou populací.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese
Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.
Další upozornění a opatření:
Před užitím přípravku Mirtazapin +pharma se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:
. jestliže máte nebo jste někdy měli některé z následujících stavů:
– záchvaty (epilepsie). Jestliže se u Vás rozvinou záchvaty nebo se již dříve přítomné záchvaty stanou častějšími, přestaňte užívat Mirtazapin +pharma a obraťte se ihned na Vašeho lékaře;
– onemocnění jater, včetně žloutenky. Jestliže se objeví žloutenka, přestaňte užívat Mirtazapin +pharma a obraťte se ihned na Vašeho lékaře;
– onemocnění ledvin;
– srdeční onemocnění nebo nízký krevní tlak;
– schizofrenie. Jestliže se psychotické projevy, např. vztahovačné myšlenky, vyskytují častěji nebo jsou závažnější, obraťte se ihned na Vašeho lékaře;
– bipolární afektivní porucha (střídání období nadměrné/přílišné aktivity a depresivní nálady). Pokud se začnete cítit nadměrně aktivně a vybuzeně, přestaňte užívat Mirtazapin +pharma a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
– cukrovka (může být třeba upravit dávku inzulínu nebo jiných léků na cukrovku);
– oční onemocnění, jako je zvýšený nitrooční tlak (glaukom);
– obtíže s močením, které mohou být způsobeny zvětšenou prostatou.
. jestliže se u Vás objeví známky infekce jako je nevysvětlitelná vysoká horečka, bolest v krku a vředy v ústech. Přestaňte užívat Mirtazapin +pharma a obraťte se ihned na Vašeho lékaře, který provede vyšetření krve. Ve vzácných případech mohou být tyto projevy známkou poruchy krvetvorby v kostní dřeni. I když se tyto projevy objevují vzácně, nejčastěji se vyskytují po 4 – 6 týdnech léčby;
. jestliže jste starší pacient(ka). Mohl/a byste být citlivější na nežádoucí účinky antidepresiv.
Další léčivé přípravky a přípravek Mirtazapin +pharma
Řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně přípravků z následujícího seznamu.
Neužívejte Mirtazapin +pharma spolu s:
– inhibitory monoaminooxidázy (MAO-inhibitory). Také neužívejte Mirtazapin +pharma během 2 týdnů od ukončení léčby MAO inhibitory. Pokud přestanete užívat Mirtazapin +pharma, neužívejte MAO inhibitory během následujících dvou týdnů.
Příklady MAO inhibitorů jsou moklobemid a tranylcypromin (antidepresiva) a selegilin (používaný při Parkinsonově chorobě).
Buďte opatrní při užívání přípravku Mirtazapin +pharma v kombinaci s:
– antidepresivy, jako jsou SSRI, venlafaxin a L-tryptofan nebo triptan (užívané k léčbě migrény), tramadolem (lék proti bolesti), linezolidem (antibiotikum), lithiem (užívané k léčbě některých psychiatrických stavů) a přípravky s obsahem třezalky tečkované (rostlinný prostředek proti depresi). Ve velmi vzácných případech může sám Mirtazapin +pharma nebo Mirtazapin +pharma v kombinaci s těmito léčivými přípravky, vést k takzvanému serotoninovému syndromu. Některé příznaky tohoto syndromu jsou: nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlení srdeční činnosti, průjem, (nekontrolovatelné) stahy svalstva, třesavka, abnormálně zesílené reflexy, nesoustředěnost, změny nálad a bezvědomí. Pokud se u Vás objevila kombinace těchto příznaků, sdělte to okamžitě svému
lékaři.
– antidepresivum nefazodon a přípravek obsahující cimetidin, který se užívá při nadměrné kyselosti v žaludku. Tyto přípravky mohou zvýšit koncentraci přípravku Mirtazapin +pharma ve Vaší krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tyto léky. Může být třeba snížit dávku přípravku Mirtazapin +pharma a po ukončení užívání nefazodonu nebo cimetidinu opět zvýšit dávku přípravku Mirtazapin +pharma.
– přípravky proti úzkosti a nespavosti jako jsou benzodiazepiny;
přípravky proti schizofrenii jako je olanzapin;
přípravky proti alergiím jako je cetirizin;
přípravky proti bolesti jako je morfin.
V kombinaci s těmito přípravky může Mirtazapin +pharma způsobit zvýšenou ospalost navozenou těmito přípravky.
– léky proti infekci: přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je erytromycin), přípravky pro léčbu plísňových infekcí (jako je ketokonazol) a HIV/AIDS (jako jsou HIV inhibitory proteázy).
Užívání těchto přípravků spolu s přípravkem Mirtazapin +pharma může zapříčinit zvýšení množství přípravku Mirtazapin +pharma v krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tyto přípravky. Může být třeba snížit dávku přípravku Mirtazapin +pharma a po ukončení užívání těchto přípravků, opět zvýšit dávku přípravku Mirtazapin +pharma.
– léky proti epilepsii, jako je karbamazepin a fenytoin; léky proti tuberkulóze, jako je rifampicin.
V kombinaci s přípravkem Mirtazapin +pharma mohou tyto přípravky snížit koncentraci přípravku Mirtazapin +pharma v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léčivých přípravků. Mohlo by být třeba zvýšit dávku přípravku Mirtazapin +pharma nebo poté, co tyto přípravky již nejsou užívány, opět snížit dávku přípravku Mirtazapin +pharma.
– léky pro prevenci krevní srážlivosti, jako je warfarin.
Mirtazapin +pharma může zvýšit účinek warfarinu v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte tento přípravek. V případě společného užívání s tímto přípravkem je doporučeno, aby Váš lékař bedlivě sledoval Vaši krev.
Přípravek Mirtazapin +pharma s jídlem, pitím a alkoholem
Můžete se cítit ospalí, pokud pijete alkohol a užíváte přípravek Mirtazapin +pharma.
Bude Vám doporučeno nepít žádný alkohol.
Můžete užívat Mirtazapin +pharma s jídlem i bez něj.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Omezená zkušenost s podáváním přípravku Mirtazapin +pharma těhotným ženám nenaznačuje zvýšení rizika. Nicméně je nutná opatrnost, pokud je užíván během těhotenství.
Pokud v průběhu léčby přípravkem Mirtazapin +pharma zjistíte, že jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, zeptejte se svého lékaře, zda můžete přípravek Mirtazapin +pharma dále užívat. Pokud užíváte Mirtazapin +pharma do porodu nebo krátce před porodem, mělo by být Vaše dítě pod
dohledem kvůli možným nežádoucím účinkům.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Mirtazapin +pharma.
Užívání podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.
Zeptejte se Vašeho lékaře, zda můžete kojit, když užíváte Mirtazapin +pharma.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Mirtazapin +pharma může ovlivnit Vaši pozornost a schopnost koncentrace. Ujistěte se, že Vaše schopnosti nejsou ovlivněny, než začnete řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Mirtazapin +pharma obsahuje aspartam
Mirtazapin +pharma obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Aspartam může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

3. Jak se Mirtazapin +pharma užívá
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Kolik užívat
Doporučená počáteční dávka přípravku je 15 mg nebo 30 mg každý den. Váš lékař Vám může po několika dnech doporučit tuto dávku zvýšit, až do výše pro Vás nejúčinnější dávky (mezi 15 až 45 mg za den). U starších pacientů je dávka obvykle stejná jako pro dospělé. Jestliže jste však starší osoba, nebo pokud máte onemocnění ledvin či jater, lékař Vám může upravit dávku léku.
Kdy užívat Mirtazapin +pharma
Užívejte Mirtazapin +pharma každý den ve stejný čas.
Nejlépe užívejte Mirtazapin +pharma v jedné denní dávce večer před spaním. Nicméně, Váš lékař Vám může doporučit rozdělit dávku přípravku Mirtazapin +pharma - jednou ráno a jednou večer před spaním. Vyšší dávka by měla být podána před spaním.
Užívejte dispergovatelné tablety následovně
Užívejte Vaše tablety ústně.
1. Tabletu z blistru nevytlačujte
2. Z blistru oddělte díl s jednou tabletou
3. Opatrně odloupněte krycí fólii na rohu, tak jak ukazuje šipka
4. Vyjměte tabletu z obalu suchýma rukama a vložte si ji na jazyk. Tableta se rychle rozpustí a může být polknuta bez vody.
Kdy můžete očekávat zlepšení
Obvykle přípravek Mirtazapin +pharma začíná pracovat za 1 až 2 týdny a za 2 až 4 týdny se můžete začít cítit lépe. Je důležité hovořit se svým lékařem o účincích přípravku Mirtazapin +pharma, během prvních několika týdnů léčby:
Po 2 až 4 týdnech užívání přípravku Mirtazapin +pharma si pohovořte se svým lékařem, jak na Vás přípravek působí.
Pokud se stále necítíte lépe, může Vám Váš lékař předepsat vyšší dávku. V takovém případě, opět prokonzultujte účinek léčby s lékařem po dalších 2-4 týdnech. Budete potřebovat užívat Mirtazapin +pharma, dokud Vaše příznaky deprese nezmizí, obvykle 4-6 měsíců.
Jestliže jste užil/a více přípravku Mirtazapin +pharma, než jste měl/a
Jestliže jste Vy, nebo někdo jiný, užil/a více přípravku Mirtazapin +pharma, než jste měl/a, zavolejte ihned svého lékaře. Nejpravděpodobnější známky předávkování přípravkem Mirtazapin +pharma (bez kombinace s jinými léčivými přípravky nebo alkoholem) jsou ospalost, dezorientace a zrychlená srdeční činnost.
Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Mirtazapin +pharma
Jestliže máte užívat svou dávku jednou denně
– Jestliže jste zapomněl(a) užít Vaši dávku přípravku Mirtazapin +pharma, neužívejte vynechanou dávku. Jednoduše ji vynechejte. Užijte Vaši další dávku v obvyklý čas.
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirtazapin +pharma dvakrát denně
– Jestliže zapomenete užít ranní dávku, jednoduše si ji vezměte spolu s večerní dávkou.
– Jestliže zapomenete užít večerní dávku, neberte si ji další den s ranní dávkou; vynechejte ji a
pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.
– Jestliže zapomenete užít obě dávky, nesnažte se vynechané dávky nahradit. Vynechejte obě dávky a další den pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.
Jestliže jste přestal/a používat Mirtazapin +pharma
Přestaňte užívat přípravek Mirtazapin +pharma pouze po konzultaci s Vaším lékařem.
Pokud přestanete příliš brzy, Vaše deprese se může vrátit. Pokud se začnete cítit dobře, řekněte to svému lékaři. Váš lékař rozhodne, kdy může být léčba ukončena.
Nepřestaňte náhle užívat přípravek Mirtazapin +pharma, i když Vaše deprese ustoupila. Jestliže náhle ukončíte léčbu přípravkem Mirtazapin +pharma, můžete pociťovat nevolnost, mít závratě, být neklidný/á nebo úzkostný/á a mít bolesti hlavy. Těmto příznakům se vyhnete při pozvolném vysazování. Váš lékař Vám sdělí, jak snižovat dávky pozvolna.
Máte-li jakékoli další otázky o používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Některé nežádoucí účinky se mohou vyskytnout častěji než jiné. Možné nežádoucí účinky přípravku Mirtazapin +pharma jsou uvedeny níže a mohou být děleny na:
Velmi časté objevující se u více než 1 osoby z 10
Časté objevující se u 1 až 10 osob ze 100
Méně časté objevující se u 1 až 10 osob z 1000
Vzácné objevující se u 1 až 10 osob z 10 000
Velmi vzácné objevující se u méně než 1 osoby z 10 000
Není známo z dostupných údajů nelze určit
Velmi časté:
. zvýšení chuti k jídlu a nárůst tělesné hmotnosti
. ospalost nebo spavost
. bolest hlavy
. sucho v ústech
Časté:
. apatie
. závratě
. chvění nebo třes
. nevolnost (pocit na zvracení)
. průjem
. zvracení
. vyrážka nebo zčervenání kůže (exantém)
. bolest kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie)
. bolest zad
. pocit závratě nebo mdloby, když prudce vstanete (ortostatická hypotenze)
. otoky (typicky kotníků nebo nohou) jako následek nahromadění tekutin (edém)
. únava
. živé sny
. zmatenost
. pocit úzkosti
. problémy se spaním
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících:
- signifikantní přírůstek hmotnosti
- kopřivka
- zvýšená hladina triglyceridů
Méně časté
. pocit nabuzení nebo emočně „na vrcholu“ (mánie)
Přestaňte užívat přípravek Mirtazapin +pharma a okamžitě to sdělte svému lékaři.
. zvláštní pocity na kůži např. pálení, bodání, lechtání nebo brnění (parestézie)
. pocit neklidných nohou
. mdloba (synkopa)
. pocit necitlivosti v ústech (orální hypestézie)
. nízký krevní tlak
. noční můry
. pocit neklidu
. halucinace
. naléhavá potřeba pohybu
Vzácné:
. žluté zabarvení očí nebo kůže; může být příznakem narušené funkce jater (žloutenka)
Přestaňte užívat přípravek Mirtazapin +pharma a okamžitě to sdělte svému lékaři.
. svalové záškuby nebo stahy (myoklonus)
. agresivita
Není známo:
. známky infekce, jako je náhlá nevysvětlitelná vysoká horečka, bolest v krku a vřídky v ústech (agranulocytóza).
Přestaňte užívat přípravek Mirtazapin +pharma a ihned se obraťte na svého lékaře kvůli krevním testům.
Ve vzácných případech může přípravek Mirtazapin +pharma způsobit poruchy krvetvorby (útlum kostní dřeně). Někteří lidé se stávají méně odolnými vůči infekci, protože Mirtazapin +pharma může způsobit přechodné snížení počtu bílých krvinek (granulocytopenie).
Ve vzácných případech může přípravek Mirtazapin +pharma způsobit také snížení počtu červených a bílých krvinek i krevních destiček (aplastická anémie), snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) nebo zvýšení počtu bílých krvinek (eosinofilie).
. epileptický záchvat (křeče).
Přestaňte užívat přípravek Mirtazapin +pharma a ihned se obraťte na svého lékaře.
. kombinace příznaků jako je nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlená srdeční činnost, průjem, (neovladatelné) stahy svalstva, třesavka, abnormálně zesílené reflexy, nesoustředěnost, změny nálady a bezvědomí. Ve velmi vzácných případech mohou být tyto příznaky známkou serotoninového syndromu.
Přestaňte užívat přípravek Mirtazapin +pharma a ihned se obraťte na svého lékaře.
. sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky
Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo jděte do nemocnice.
. abnormální pocity v ústech (orální parestézie)
. zduření v ústech (ústní otok)
. snížení hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie)
. nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu
. zvýšené slinění
. porucha výslovnosti (dysartrie)
. erythema multiforme (kožní vyrážka způsobená užíváním léků, projevující se růžovočervenými skvrnami)
. závažnější kožní reakce s výskytem puchýřů nebo olupováním kůže (bulózní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza) – pokud se tyto příznaky objeví, ihned kontaktujte lékaře
. náměsíčnost
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak Mirtazapin +pharma uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce, lahvičce a blistru za „Použitelné do:“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Podmínky uchovávání (blistr v krabičce): Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem a světlem.
Podmínky uchovávání (lahvička): Uchovávejte v původním pevně uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem a světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se Vašeho lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Mirtazapin +pharma obsahuje
. Léčivou látkou je mirtazapinum.
Mirtazapin +pharma 30 mg obsahuje mirtazapinum 30 mg v jedné v ústech dispergovatelné tabletě.
. Dalšími složkami jsou: mannitol, mikrokrystalická celulosa, těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, částečně substituovaná hyprolosa, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, methionin, mikrokrystalická celulosa a guar galaktomanan, aspartam (E951), pomerančové aroma, magnesium-stearát.

Jak přípravek Mirtazapin +pharma vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Mirtazapin +pharma jsou tablety dispergovatelné v ústech.
Mirtazapin +pharma 30 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, nepotahované tablety o průměru 10 mm s označením M2.
Velikosti balení
Al /Al blistr
Velikosti balení: 6, 18, 30, 48, 90, 96, 180 (18x10 nemocniční balení) tablet
Al /Al odlupovací blistr jednodávkový
Velikosti balení: 6, 18, 30, 48, 90, 96, 180 (18x10 nemocniční balení) tablet
PP lahvička s LDPE víčkem, uvnitř vysoušedlo
Velikost balení: 50 a 100 tablet.
HDPE lahvička s LDPE/HDPE víčkem, uvnitř vysoušedlo
Velikost balení: 50 a 100 tablet.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
+pharma arzneimittel gmbh
Hafnerstrasse 211
8054 Graz
Rakousko
Výrobce
Actavis hf.,
Reykjavíkurvegur 76-78
IS-220 Hafnarfjör.ur
Island
Actavis Ltd.
BLB 016 Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Malta
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38
Maďarsko
EGIS Pharmaceuticals PLC
1165 Budapest, Bökényföldi út 118-120
Maďarsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.6.2012****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru