psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


Mirzaten

Mirzaten je lék, který působí proti depresi a úzkosti a doprovodným příznakům jako je nespavost a nechutenství. Působí v mozku tak, aby se uvolňovalo více chemických látek (neurotransmiterů) zodpovědných za náladu a duševní pohodu (to jsou zejména serotonin a noradreanlin). Mirzaten začíná účinkovat rychleji, než mnohá jiná antidepresiva, a dobře obnovuje chuť k jídlu.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls66659/2012
Mirzaten 15 mg
Mirzaten 30 mg
Mirzaten 45 mg
potahované tablety
mirtazapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Mirzaten a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirzaten užívat
3. Jak se přípravek Mirzaten užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Mirzaten uchovávat
6. Další informace

1. Co je přípravek Mirzaten a k čemu se používá
Přípravek Mirzaten je jeden ze skupiny léků označovaných jako antidepresiva.
Přípravek Mirzaten je určen k léčbě deprese.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirzaten užívat
Neužívejte přípravek Mirzaten, jestliže:
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mirtazapin nebo na kteroukoliv další složku přípravku Mirzaten. Pokud je to Váš případ, musíte to sdělit svému lékaři dříve, než začnete přípravek Mirzaten užívat.
- užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a (během minulých dvou týdnů) léčivé
přípravky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (MAO).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Mirzaten je zapotřebí
Použití u dětí a dospívajících do 18 let
Přípravek Mirzaten by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může přípravek Mirzaten pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek Mirzaten pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Mirzaten, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Mirzaten ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese
Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Jestliže se u Vás již v minulosti vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.
-- Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.
Rovněž věnujte zvláštní pozornost u přípravku Mirzaten jestliže máte nebo jste někdy měl(a) některé z následujících stavů:
-- Pokud jste to již neudělal(a), řekněte Vašemu lékaři o těchto stavech dříve, než začnete užívat přípravek Mirzaten
- záchvaty (epilepsie). Pokud se u Vás vyskytnou záchvaty nebo Vaše záchvaty budou častější, přestaňte užívat přípravek Mirzaten a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
- onemocnění jater, včetně žloutenky. Pokud se žloutenka objeví, přestaňte užívat přípravek Mirzaten a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
- onemocnění ledvin;
- onemocnění srdce nebo nízký krevní tlak;
- schizofrenie. Pokud se psychotické příznaky, jako jsou paranoidní myšlenky, stanou častějšími nebo závažnějšími, ihned kontaktujte svého lékaře;
- bipolární afektivní porucha (střídání období nadměrné/přílišné aktivity a depresivní nálady). Pokud se začnete cítit nadměrně aktivně a vybuzeně, přestaňte užívat přípravek Mirzaten a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
- cukrovka/diabetes (může být třeba upravit Vaši dávku inzulínu nebo dalších antidiabetických přípravků);
- oční onemocnění, jako je zvýšený nitrooční tlak (zelený oční zákal, glaukom);
- problémy s močením, které mohou být způsobeny zvětšenou prostatou. pokud se objeví příznaky infekce, jako je nevysvětlitelná vysoká horečka, bolesti v krku, vřídky v ústech.
-- Přestaňte užívat přípravek Mirzaten a konzultujte okamžitě s Vaším lékařem vyšetření krve. Ve vzácných případech mohou být tyto příznaky známkami poruch produkce krevních buněk v kostní dřeni. I když vzácně, mohou se tyto příznaky nejčastěji objevit po 4-6 týdnech léčby. pokud jste starší pacient. Můžete být více vnímavý k nežádoucím účinkům antidepresiv.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, zda užíváte (nebo plánujete užívat) některé léčivé přípravky
z následujícího seznamu.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Neužívejte přípravek Mirzaten spolu s: inhibitory monoaminooxidázy (MAO-inhibitory). Také neužívejte přípravek Mirzaten během 2 týdnů od ukončení léčby MAO inhibitory. Pokud přestanete užívat přípravek Mirzaten, neužívejte MAO inhibitory během následujících dvou týdnů.
Příklady MAO inhibitorů jsou moclobemid, tranylcypromin (oba jsou antidepresiva) a selegilin (používán při Parkinsonově chorobě).
Buďte opatrní při užívání přípravku Mirzaten v kombinaci s: antidepresivy, jako jsou SSRI, venlafaxin a L-tryptofan nebo triptany (užívané k léčbě migrény), tramadolem (lék proti bolesti), linezolidem (antibiotikum), lithiem (užívané k léčbě některých psychiatrických stavů) a přípravky s obsahem třezalky tečkované (rostlinný prostředek proti depresi). Ve velmi vzácných případech může sám přípravek Mirzaten nebo Mirzaten v kombinaci s těmito léčivými přípravky, vést k takzvanému serotoninovému syndromu. Některé příznaky tohoto syndromu jsou: nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlení srdeční činnosti, průjem, (nekontrolovatelné) stahy svalstva, třesavka, nadměrně zvýšené reflexy, neklid, změny nálad a bezvědomí. Pokud se u Vás objevila kombinace těchto příznaků, sdělte to okamžitě svému lékaři. antidepresivem zvaným nefazodon. Může zvýšit koncentraci přípravku Mirzaten ve Vaší krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tento lék. Může být třeba snížit dávku přípravku Mirzaten a po ukončení užívání nefazodonu opět zvýšit dávku přípravku Mirzaten. přípravky proti úzkosti a nespavosti jako jsou benzodiazepiny; přípravky proti schizofrenii jako je olanzapin; přípravky proti alergiím jako je cetirizin; přípravky proti silné bolesti jako je morfin.
V kombinaci s těmito přípravky může přípravek Mirzaten zvýšit ospalost navozenou těmito
přípravky. léky proti infekci: přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je erytromycin), přípravky pro léčbu plísňových infekcí (jako je ketokonazol) a HIV/AIDS (jako jsou inhibitory HIV proteázy). cimetidin (lék na zažívací potíže).
V kombinaci s přípravkem Mirzaten, může tento léčivý přípravek zvýšit koncentraci přípravku Mirzaten v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte tento léčivý přípravek. Může být třeba snížit dávku přípravku Mirzaten a po ukončení užívání cimetidinu opět zvýšit dávku přípravku Mirzaten léky proti epilepsii, jako je karbamazepin a fenytoin; léky proti tuberkulóze, jako je rifampicin.
V kombinaci s přípravkem Mirzaten mohou tyto přípravky snížit koncentraci přípravku
Mirzaten v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léčivých přípravků.
Může být třeba zvýšit dávku přípravku Mirzaten a po ukončení užívání těchto léků opět snížit dávku přípravku Mirzaten léky pro prevenci krevní srážlivosti, jako je warfarin.
Přípravek Mirzaten může zvýšit účinek warfarinu v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte tento přípravek. V případě společného užívání s tímto přípravkem je doporučeno, aby Váš lékař pečlivě sledoval Vaše krevní testy.
Užívání přípravku Mirzaten s jídlem a pitím
Můžete se cítit ospalí, pokud pijete alkohol a zároveň užíváte přípravek Mirzaten.
Během léčby přípravkem Mirzaten nepijte alkoholické nápoje.
Můžete užívat přípravek Mirzaten s jídlem i nezávisle na jídle.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Omezená zkušenost s podáváním přípravku Mirzaten těhotným ženám nenaznačuje zvýšení rizika. Nicméně je nutná opatrnost, pokud je užíván během těhotenství.
Pokud v průběhu léčby přípravkem Mirzaten zjistíte, že jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, zeptejte
se svého lékaře, zda můžete přípravek Mirzaten dále užívat. Pokud užíváte přípravek Mirzaten do porodu nebo krátce před porodem, mělo by být Vaše dítě pod dohledem kvůli možným nežádoucím účinkům.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog ( popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Mirzaten. Užívání podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.
Zeptejte se Vašeho lékaře, zda můžete kojit, když užíváte Mirzaten.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Mirzaten může snížit Vaši pozornost a schopnost soustředění. Ujistěte se, že Vaše schopnosti nejsou sníženy, než začnete řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Mirzaten
Tento přípravek obsahuje laktosu. Jestliže jste byli informováni, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, informujte svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat.

3. Jak se přípravek Mirzaten užívá
Vždy užívejte přípravek Mirzaten přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Kolik užívat
Obvykle se začíná dávkou 15 nebo 30 mg každý den. Váš lékař Vám může po několika dnech
tuto dávku zvýšit na hodnotu, která je pro Vás nejvhodnější (mezi 15 až 45 mg za den).
Dávkování je obvykle stejné pro všechny věkové skupiny. Nicméně, pokud jste starší pacient/ka nebo
pokud máte ledvinové či jaterní onemocnění, Váš lékař může dávku upravit.
Kdy užívat
- Užívejte přípravek Mirzaten každý den ve stejný čas. Nejlépe užívejte přípravek Mirzaten v jedné denní dávce večer před spaním. Nicméně, Váš lékař Vám může doporučit rozdělit dávku přípravku Mirzaten - jednou ráno a jednou večer před spaním. Vyšší dávka by měla být podána před spaním. Tablety jsou určeny k podávání ústy, měly by se spolknout celé, bez rozkousání a zapít vodou nebo džusem.
Kdy můžete očekávat zlepšení
Obvykle přípravek Mirzaten začíná působit za jeden až dva týdny a po dvou až čtyřech týdnech léčby se můžete začít cítit lépe. Je důležité hovořit se svým lékařem o účincích přípravku Mirzaten, během prvních několika týdnů léčby:
- po 2 až 4 týdnech užívání přípravku Mirzaten si pohovořte se svým lékařem, jak na Vás přípravek
působí.
Pokud se stále necítíte lépe, může Vám Váš lékař předepsat vyšší dávku. V takovém případě po dalších 2-4 týdnech opět konzultujte účinek léčby s lékařem.
Obvykle budete potřebovat užívat přípravek Mirzaten, dokud Vaše příznaky deprese nezmizí, po dobu 4-6 měsíců.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Mirzaten, než jste měl(a)
- Pokud jste Vy, nebo někdo jiný, užil(a) více přípravku Mirzaten, než jste měl(a), zavolejte ihned
svého lékaře.
Nejpravděpodobnější známky předávkování přípravkem Mirzaten (bez kombinace s jinými léčivými
přípravky nebo alkoholem) jsou ospalost, dezorientace a zrychlená srdeční činnost.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mirzaten
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirzaten jednou denně: Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Mirzaten, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jednoduše ji vynechte. Užijte Vaši další dávku v obvyklý čas.
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirzaten dvakrát denně: pokud zapomenete užít ranní dávku, jednoduše si ji vezměte spolu s večerní dávkou. pokud zapomenete užít večerní dávku, neberte si ji další den s ranní dávkou; vynechte ji a pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer. pokud zapomenete užít obě dávky, nesnažte se vynechané dávky nahradit. Vynechejte obě dávky a další den pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Mirzaten
- Nepřestávejte užívat přípravek Mirzaten bez konzultace s Vaším lékařem.
Pokud přestanete příliš brzy, Vaše deprese se může vrátit. Pokud se začnete cítit lépe, řekněte to
svému lékaři. Váš lékař rozhodne, kdy může být léčba ukončena.
Nepřestaňte náhle užívat přípravek Mirzaten, i když Vaše deprese ustoupila. Pokud náhle ukončíte léčbu přípravkem Mirzaten, můžete pocítit nevolnost, závratě, pohybový neklid nebo úzkost a mít bolesti hlavy. Těhto příznaků se vyvarujete při pozvolném vysazování. Váš lékař Vám sdělí, jak snižovat dávky pozvolna.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Mirzaten nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Některé nežádoucí účinky se mohou vyskytnout více než jiné. Možné nežádoucí účinky přípravku Mirzaten jsou uvedeny níže a mohou být děleny na: velmi časté objevující se u více než 1 pacienta z 10 časté objevující se u 1 až 10 pacientů ze 100 méně časté objevující se u 1 až 10 pacientů z 1000 vzácné objevující se u 1 až 10 pacientů z 10000 velmi vzácné objevující se u méně než 1 pacienta z 10000 není známo z dostupných údajů nelze určit
Velmi časté: zvýšení chuti k jídlu a nárůst tělesné hmotnosti ospalost nebo spavost, bolest hlavy, sucho v ústech
Časté: apatie závrať roztřesenost nebo třes nevolnost průjem zvracení vyrážka nebo zčervenání kůže (exantém) bolest kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie)
bolest zad pocit závratě nebo mdloby, když rychle vstanete (ortostatická hypotenze) otoky (typicky kotníků nebo nohou) jako následek nahromadění tekutin (edém) únava živé sny zmatenost pocit úzkosti problémy se spaním
Méně časté pocit nabuzení nebo emočně „na vrcholu“ (mánie)
- Přestaňte užívat přípravek Mirzaten a okamžitě to sdělte svému lékaři. zvláštní pocity na kůži např. pálení, bodání, lechtání nebo brnění (parestézie) pocit neklidných nohou mdloba (synkopa) pocit necitlivosti v ústech (orální hypestézie) nízký krevní tlak noční můry pocit neklidu halucinace naléhavá potřeba pohybu
Vzácné: žluté zabarvení očí nebo kůže; může být příznakem narušené funkce jater (žloutenka)
- Přestaňte užívat přípravek Mirzaten a ihned se obraťte na svého lékaře. svalové záškuby nebo stahy (myoklonus)
Neznámé: známky infekce, jako je náhlá nevysvětlitelná vysoká horečka, bolest v krku a vřídky v ústech (agranulocytóza).
- Přestaňte užívat přípravek Mirzaten a ihned se obraťte na svého lékaře kvůli krevním testům. Ve vzácných případech může přípravek Mirzaten navodit poruchu krvetvorby (útlum kostní dřeně). Někteří lidé se stanou méně odolní proti infekci, protože přípravek Mirzaten může způsobit nedostatek bílých krvinek (granulocytopénie). Ve vzácných případech může přípravek Mirzaten způsobit nedostatek červených a bílých krvinek i krevních destiček (aplastická anémie), nedostatek krevních destiček (trombocytopénie) nebo zvýšení počtu bílých krvinek (eosinofílie). epileptický záchvat (křeče).
- Přestaňte užívat přípravek Mirzaten a ihned se obraťte na svého lékaře. Kombinace příznaků jako je nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlená srdeční činnost, průjem, (neovladatelné) stahy svalstva, třesavka, nadměrně zvýšené reflexy, neklid, změny nálady a bezvědomí. Ve velmi vzácných případech mohou být tyto příznaky známkou serotoninového syndromu.
- Přestaňte užívat přípravek Mirzaten a ihned se obraťte na svého lékaře. sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky.
- Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo jděte do nemocnice. abnormální pocity v ústech (orální parestézie) zduření v ústech (otok úst) snížení hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie) nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Mirzaten uchovávat
Uchovávejte přípravek mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Mirzaten nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace
Co přípravek Mirzaten obsahuje
- Léčivou látkou je mirtazapinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje mirtazapinum 15 mg, 30 mg nebo 45 mg (ve formě hemihydrátu).
- Pomocnými látkami jsou:
Mirzaten 15 mg: monohydrát laktosy, práškovaná celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), mastek a makrogol 6000.
Mirzaten 30 mg: monohydrát laktosy, práškovaná celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), mastek a makrogol 6000.
Mirzaten 45 mg: monohydrát laktosy, práškovaná celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E171), mastek a makrogol 6000.
Jak přípravek Mirzaten vypadá a co obsahuje toto balení
Mirzaten 15 mg: podlouhlé žlutohnědé mírně bikonvexní potahované tablety, z jedné strany s půlicí rýhou
Mirzaten 30 mg: podlouhlé oranžovohnědé bikonvexní potahované tablety, z jedné strany s půlicí rýhou
Mirzaten 45 mg: podlouhlé bílé bikonvexní potahované tablety
Velikost balení:
Mirzaten 15 mg:
6, 10, 14, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 200, 250, 300, 500, 100x1 potahovaných tablet v blistru nebo 300 potahovaných tablet v HDPE lahvičce
Mirzaten 30 mg:
10, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 200, 250, 300, 500, 100x1 potahovaných tablet v blistru nebo 250 a 500 potahovaných tablet v HDPE lahvičce
Mirzaten 45 mg:
10, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 200, 250, 300, 500, 100x1 potahovaných tablet v blistru nebo 250 potahovaných tablet v HDPE lahvičce
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8000 Novo mesto
Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.4.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru