psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


Naltrexone

Naltrexone je lék, který se používá při odvykání užívání alkoholu a opioidů (opiátů - heroin, kodein, morfin a jiné). Naltrexone dokáže v mozku obsadit místa (receptory neuronů), kam běžně "zapadají" molekuly opiátů. Opiáty v důsledku toho už nedokážou vyvolávat příjemné pocity - na místech, kde tyto pocity vždycky vznikaly, teď "sedí" naltrexon.
Během léčby naltrexonem se nesmí užívat opiáty; je třeba dávat pozor i na opiáty (legálně) obsažené v některých lécích. Mezi obvyklé nežádoucí účinky patří bolesti hlavy, napětím, nervozita a poruchy spánku. Naltrexon není návykový.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls99452/2012
Naltrexone AOP 50 mg
potahované tablety
(naltrexoni hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Naltrexone AOP 50 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Naltrexone AOP 50 mg užívat
3. Jak se přípravek Naltrexone AOP 50 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Naltrexone AOP 50 mg uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NALTREXONE AOP 50 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Naltrexone AOP 50 mg se používá jako součást léčebného programu, který Vám má pomoci při odvykání užívat opiáty.
Naltrexone AOP 50 mg patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají antagonisté opiátů. Blokují euforické pocity, které se u Vás mohou objevit po užití opiátů. Při odvykací léčbě snižuje abstinenční příznaky.
Přípravek Naltrexone AOP 50 mg, potahované tablety není návykový.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NALTREXONE AOP 50 MG UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Naltrexone AOP 50 mg jestliže:
- jste alergický/á na naltrexon nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz bod 6)
- máte závažné problémy s játry
- máte závažné problémy s ledvinami
- užíváte stále opiáty
- Vaše abstinenční příznaky po injekci naloxonu nebo testy v moči jsou pozitivní na opiáty.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Naltrexone AOP 50 mg je zapotřebí
Vaší léčbu má zahájit lékař zkušený s léčbou závislosti.
- Neužívejte opiáty, jestliže užíváte Naltrexone AOP 50 mg, potahované tablety. Přestože naltrexon bude normálně blokovat některé účinky (např.kopřivka), jestliže užíváte vysoké dávky opiátů, můžete mít dýchací potíže a problémy s krevním oběhem (otrava opiáty).
- Neužívejte naltrexon jestliže jste stále závislý/á na opiátech, protože naltrexon může v této situaci vyvolat závažné abstinenční příznaky.
- musíte informovat každého lékaře, který Vás léčí, že užíváte naltrexon. V závažné situaci, kdy se u Vás vyžaduje podání anestetik, nesmíte dostat anestetika s obsahem opiátů. Jestliže jste užíval/a opiáty obsahující anestetika, musíte dostat vyšší dávky než obvykle. Budete také citlivější na nežádoucí účinky (dýchací potíže a problémy s krevním oběhem).
- nesmíte zkoušet obejít blokující účinek naltrexonu vysokými dávkami opiátů. Vzniká riziko, že opiáty mohou být stále ve Vašem organizmu , když účinky naltrexonu pominou. Pokud by k tomu došlo, mohlo by dojít k neúmyslnému předávkování se závažnými následky.
- Naltrexon se vylučuje z organizmu játry a ledvinami. Problémy s játry jsou běžné u osob závislých na opiátech.Váš lékař bude pozorně sledovat testy jaterních funkcí před a během léčby.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedavné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předepisu.
Některé běžně užívané léčivé přípravky obsahující opiáty by v případě, že užíváte naltrexon, nemusely správně působit. Měl/a byste informovat svého lékaře, jestliže potřebujete léky proti kašli nebo léky proti průjmu nebo proti bolesti, jelikož by tyto přípravky mohly obsahovat opiáty.
Užívání přípravku Naltrexone 50 mg s jídlem a pitím
Jídlo a pití nemají na naltrexon žádný vliv.
Těhotenství a kojení
Naltrexon by měl být podáván těhotným ženám pouze v případě, že prospěch pro matku je větší než možné riziko.
Behem užívání naltrexonu se kojení se nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Naltrexon může způsobit, že se cítíte méně pozorný/á nebo ospalý/á. V těchto případech byste neměl/a řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Naltrexone
Tablety přípravku Naltrexone obsahují laktózu (určitý druh cukru). Pokud víte, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než tento léčivý přípravek začnete užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NALTREXONE APO 50 MG UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Naltrexone přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Počáteční dávka přípravku Naltrexon je polovina tablety (25 mg) první den léčby. Potom se obvykle uživá jedna tableta denně (50 mg). Váš lékař Vám může stanovit jiné dávkování v závislosti na Vaší individuální potřebě.
O délce užívání rozhodne Váš lékař. Obvyklá doba léčby je tři měsíce. V některých případech však může být prospěšnější delší léčba.
Naltrexon se nesmí používat pro děti a mladistvé, mladší 18 let.
Jestliže jste užil/a více přípravku Naltrexone AOP 50 mg, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku Naltrexone, než jste měl/a, sdělte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi nebo kontaktujte nejbližší pohotovost.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Naltrexone AOP 50 mg
Pokud jste zapomněl/a vzít dávku, vezměte ji hned, jakmile si vzpomenete. Nikdy si neberte najednou vyšší dávku, než máte předepsáno.
Jestliže jste přestala užívat přípravek Naltrexone AOP 50 mg
Po ukončení léčby naltrexonem budete citlivější na účinky opiátů. Mohl/a byste neúmyslně předávkovat, i když užijete stejné množství, jako jste užíval/a předtím. To je proto, že jste si během užívaní opiátů vybudoval/a toleranci vůči opiátům a pokud jste náhle přestal/a, tolerance se ztratila. Jestliže berete vysokou dávku, může to mít závažné následky nebo v extrémních připradech až smrtelné.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Naltrexone 50 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky patři depresivní stavy, sebevražedné myšlenky, sebevražedné pokusy a halucinace Ačkoliv jsou tyto účinky vzácné, pokud se u Vás objeví musíte okamžitě požádat lékaře nebo lékárníka o pomoc a radu.
Následující nežádoucí účinky přípravku Naltrexone jsou roztříděny podle četnosti výskytu:
Velmi časté Postihují více než 1 uživatele z 10
Časté Postihují 1 až 10 uživatelů ze 100
Málo časté Postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000
Vzácné Postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000
Velmi vzácné Postihují méně než 1 uživatele z 10 000
Není známo Z dostupných údajů nelze určit
velmi časté
bolesti hlavy, poruchy spánku, neklid, nervosita, bolesti nebo křeče v břiše, pocit nevolnosti, bolest kloubů a svalů, pocit slabosti a ztráta energie.
časté
pocit žízně, závratě, třes, zvýšené pocení, vertigo (točení hlavy), slzící oči, bolest na prsou, průjem nebo zácpa, potíže s močením, vyrážka, ztráta chuti, opožděná ejakulace, snížená potence, pocit strachu, zvýšená energie, malomyslnost nebo podráždění a kolísání nálad.
vzácné
pocit deprese, sebevražedné představy, poruchy řeči, problémy s játry.
velmi vzácné
snížený počet krevních destiček, což může způsobovat snadněji tvorbu modřin, vzrušení, halucinace, euforie, třes a kožní vyrážka.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NALTREXONE 50 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Naltrexone AOP 50 mg po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Naltrexone 50 mg obsahuje
Léčivou látkou je naltrexoni hydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje naltrexoni hydrochloridum 50 mg.
Pomocné látky jsou:
monohydrát laktózy, celulózový prášek, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, magnesium-stearát, hypromelóza, oxid titaničitý, (E171) makrogol 4000, černý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172) .
Jak přípravek Naltrexone AOP 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Naltrexone AOP 50 mg jsou béžové potahované tablety s půlící rýhou na obou stranách.
Tablety lze dělit ve dvě stejné poloviny.
Přípravek Naltrexone AOP 50 mg je dostupný v balení po 7, 14, 28 a 56 potahovaných tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Vídeň, Rakousko
Výrobce
Haupt Pharma GmbH, Wolfratshausen, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EEA registrován pod těmito názvy:
Belgie Naltrexone aop 50 mg filmomhulde tabletten
Česká republika Naltrexone AOP 50 mg
Dánsko Naltrexon ″AOP″ filmovertrukne tabletter
Finsko Naltrexone AOP Orphan 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Irsko Naltrexone 50 mg film-coated tablets
Lotyšsko Naltrexone aop 50 mg apvalkotās
Litva Naltrexone aop 50 mg plėvele dengtos tabletės
Mad'arsko Naltrexone aop řé mg filmtabletta
Německo Naltrexon HCl aop 50 mg Filmtabletten
Nizozemsko Naltrexon HCl aop 50 mg, filmomhulde tabletten
Porugalsko Naltrexona Generis 50 mg comprimidos revestidos por película
Slovinsko Naltrekson aop 50 mg filmsko obložene tablet
Velká Británie Naltrexone hydrochloride 50 mg film-coated tablet
Tato přibalová informace byla naposledy schválena: 28.5.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru