psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


QUETIAPIN

Quetiapin je lék, který v mozku snižuje hladinu dopaminu (což je chemická látka regulující mimo jiné  myšlení) a ovlivňuje i další chemické látky. Quetiapin pomáhá proti příznakům psychóz, zlepšuje myšlení a náladu a zabraňuje návratu potíží.

Antipsychotika - léky proti psychózám a poruchám chování

Antipsychotika, jejichž starší název zní "neuroleptika", jsou léky používané pro nemocné schizofrenií a jinými psychózami, dále pro neklidné a agresivní jedince, ale slouží i při těžké nespavosti, závratích nebo úporném zvracení. Hlavním úkolem antipsychotik je snížit v mozku hladinu dopaminu - dopamin je chemická látka zajišťující v různých částech mozku komunikaci mezi jednotlivými nervovými buňkami, podílí se na myšlenkových procesech a jeho nadměrné množství vede právě k psychotickým a dalším nepříznivým příznakům.

Kompliance, neboli ochota pacientů brát léky tak, jak jim je předepsal lékař, je u antipsychotik tradičně problematická. Zejména starší, klasická antipsychotika působí u mnohých lidí nepříjemné vedlejší účinky, pro které řada pacientů léky nebere. Nová, tzv. atypická antipsychotika byla vyvinuta právě s ohledem na nízkou komplianci a vedlejší účinky jsou u nich výrazně snesitelnější.

Klasická antipsychotika se dělí na dvě skupiny:
:: Bazální antipsychotika - ta kromě toho, že člověka zbavují pozitivních psychotických symptomů (což jsou např. halucinace a bludy), mají i zklidňující účinek. Patří sem Chlorprothixen (účinná látka chlorprothixen), Tisercin (levomepromazin), Plegomazin (chlorpromazin) aj.
:: Incizivní antipsychotika - opět zamezují pozitivním psychotickým příznakům a mají nižší tlumivý účinek než sedativní antipsychotika. Patří sem Haloperidol (haloperidol), Fluanxol (flupentixol) aj.

Atypická antipsychotika
První volbou mezi antipsychotiky bývá skupina atypických antipsychotik, což je druhá generace těchto léků s lepší snášenlivostí oproti svým předchůdcům. Dělí se do čtyř skupin:
:: Antagonisté D2/D3 receptorů - působí proti pozitivním i negativním příznakům (k negativním patří emoční otupělost, útlum nálady, zpomalení psychických funkcí), dobře ovlivňují depresivní náladu a zlepšují pozornost. Patří sem Dogmatil, Sulripol a Prosulpin (účinná látka sulpirid) a Deniban (amilsulprid).
:: SDA - kromě dopaminu snižují také hladinu serotoninu a adrenalinu; léčí pozitivní i negativní psychotické příznaky a zlepšují mentální výkonnost. Patří sem zejména Rispen, Risperdal, Risperidon a Rorendo (risperidon).
:: MARTA - kromě dopaminu ovlivňují hladiny dalších chemických látek v mozku, např. serotoninu, acetylcholinu, noradrenalinu aj. Dobře léčí pozitivní i negativní příznaky psychóz, zlepšují náladu i mentální výkonnost a zabraňují návratu psychotických obtíží po skončení léčby. Patří sem Leponex, Clozapin (klozapin), Kventiax, Quetiapin, Hedonin (quetiapin), Olanzapin, Nykob, Zyprexa, Zolafren (olanzapin).
:: Dopaminoví dualisté a serotoninoví antagonisté - nejnovější léky, které kromě dobrého působení na pozitivní i negativní psychotické příznaky také aktivizují a mají minimum vedlejších účinků. Patří sem Abilify (aripiprazol).

Nejčastější nežádoucí účinky:
U klasických neuroleptik je to především svalová ztuhlost, třes, strnulý výraz, zpomalení pohybům, šouravá chůze (tyto projevy se jako celek nazývají parkinsonismus), nekontrolované pohyby např. jazykem, očima nebo končetinami, neklid, vnitřní napětí, suchost sliznic, nízký tlak, zvýšení tělesné hmotnosti, potíže s plodností a libidem. Tyto nežádoucí účinky se projeví až u poloviny léčených lidí; některé příznaky po prvních týdnech užívání odezní, jiné se objeví až po dlouhé době užívání antipsychotik.
Atypická neuroleptika jsou v tomto ohledu mnohem snesitelnější. Parkinsonismus se při nich téměř nevyskytuje. Nejčastější nežádoucí účinek bývá nespavost, snížení libida nebo závratě.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Quetiapin Actavis 200 mg
potahované tablety
Quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Quetiapin Actavis a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapin Actavis užívat
3. Jak se přípravek Quetiapin Actavis užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Quetiapin Actavis uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Quetiapin Actavis a k čemu se používá
Quetiapin Actavis obsahuje látku zvanou quetiapinum (quetiapin). Quetiapin patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika.
Quetiapin Actavis se používá k léčbě několika onemocnění, jako je:
- Bipolární deprese: kdy se cítíte smutný/á. Příznaky mohou být pocity sklíčenosti, pocit viny, nedostatek energie, ztráta chuti k jídlu a poruchy spánku.
- Mánie: kdy se můžete cítit velmi nabuzený/á, povznesený/á, rozrušený, nadšený/á nebo hyperaktivní nebo mít zhoršenou soudnost včetně agresivity nebo vyvolávání hádek.
- Schizofrenie: kdy můžete slyšet nebo vnímat věci, které nejsou přítomny, můžete věřit věcem, které nejsou skutečné nebo můžete být neobvykle podezřívavý/á, úzkostný/á, zmatený/á, můžete mít pocit viny, pociťovat vnitřní napětí nebo být deprimovaní.
Váš lékař může pokračovat v předepisování přípravku Quetiapin Actavis, i když se již
cítíte lépe.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapin Actavis užívat
Neužívejte přípravek Quetiapin Actavis jestliže
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na quetiapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- užíváte některý z následujících léků:
- některé léky k léčbě HIV
- azolové léky (k léčbě plísňových infekcí)
- erythromycin nebo klarithromycin (používané k léčbě infekcí)
- nefazodon (používaný k léčbě deprese)
Neužívejte Quetiapin Actavis, jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká. Jestliže si nejste jistí, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete Quetiapin Actavis užívat.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Quetiapin Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.
Informujte svého lékaře, pokud:
- Vy nebo kdokoli z Vaší rodiny má nebo měl jakékoli problémy se srdcem, například problémy se srdečním rytmem, nebo pokud užíváte jakékoli léky, které mohou mít vliv na činnost srdce
- máte nízký krevní tlak
- jste prodělal/a mozkovou mrtvici, zejména jste-li starší osoba
- máte problémy s játry
- jste někdy měl/a křeče (epileptický záchvat)
- máte cukrovku nebo máte riziko vzniku cukrovky. V takovém případě Vám může lékař během užívání přípravku Quetiapin Actavis kontrolovat hladinu cukru v krvi.
- víte, že jste měl/a v minulosti nízké hladiny bílých krvinek (které mohly, ale nemusely, být způsobeny jinými léky)
- jste starší člověk s demencí (ztráta funkcí mozku). Pokud jste starší, neměl byste užívat Quetiapin Actavis, protože léky ze skupiny, do které Quetiapin Actavis patří, mohou zvyšovat riziko mozkové mrtvice, nebo v některých případech riziko úmrtí u starších osob s demencí.
- máte nebo někdo jiný ve Vaší rodině měl potíže s krevními sraženinami, protože užívání podobných přípravků, jako je tento, je spojováno s tvorbou krevních sraženin.
Když užíváte tento lék, informujte ihned svého lékaře, pokud zaznamenáte:
- vysokou teplotu (horečku), ztuhlost svalů, pocit zmatenosti a změny vědomí. Toto mohou být známky tzv. „neuroleptického maligního syndromu“.
- bezděčné nebo abnormální pohyby, zejména jazyka, úst a spodní čelisti, obličejové grimasy, rychlé mrkání očí a nekontrolovatelné pohyby paží, nohou, prstů rukou i nohou.
To mohou být příznaky „tardivní dyskineze“.
- třes, kroutivé a opakující se pohyby nebo abnormální držení těla, mumlavou řeč, neklid a ztuhlost svalů. To mohou být známky „extrapyramidových příznaků“.
- závratě nebo pocit silné ospalosti. To může zvýšit riziko náhodného zranění (pádu), zejména u starších pacientů.
- obtížné polykání.
- zvýšení tělesné hmotnosti. V takovém případě Vás může Váš lékař potřebovat pečlivěji sledovat.
- křeče (epileptické záchvaty)
- dlouhotrvající a bolestivou erekci (priapismus)
Uvedené zdravotní potíže mohou být způsobeny tímto typem léku a lékař Vám může snížit dávkování nebo přerušit léčbu.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese
Jestliže jste depresivní, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškozování nebo sebevraždu. Ty se mohou vyskytnout ve zvýšené míře, když poprvé začínáte léčbu, protože u těchto léků trvá nějakou dobu, než začnou působit, obvykle jsou to dva týdny, někdy však déle. Takové myšlenky mohou být také častější, jestliže náhle přerušíte léčbu.
Je pravděpodobnější, že budete takto myslet, jestliže jste mladá dospělá osoba. Informace z klinických studií ukázaly, že zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo chování je u mladých dospělých osob s depresí ve věku do 25 let.
Jakmile máte kdykoli myšlenky na sebepoškozování nebo sebevraždu, kontaktujte svého lékaře nebo jděte přímo do nemocnice. Bude pro Vás užitečné informovat své příbuzné nebo blízké přátele, že trpíte depresí, a požádat je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vás upozornili, jestliže si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo že se obávají změn ve Vašem chování.
Děti a dospívající
Quetiapin Actavis by neměli užívat děti a dospívající do 18 let vzhledem k vyššímu riziku nežádoucích účinků.
Další léčivé přípravky a Quetiapin Actavis
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Neužívejte Quetiapin Actavis, jestliže užíváte kterýkoli z následujících léků:
- některé léky k léčbě HIV
- azolové léky (k léčbě plísňových infekcí)
- erythromycin nebo klarithromycin (používané k léčbě infekcí)
- nefazodon (používaný k léčbě deprese)
Upozorněte lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků:
- léky proti epilepsii (jako je fenytoin nebo karbamazepin),
- léky na úpravu krevního tlaku
- léky, které působí na centrální nervový systém
- thioridazin (lék k léčbě psychiatrických onemocnění)
- léky, které mohou ovlivnit srdeční tep, např. léky, které mohou způsobit elektrolytovou nerovnováhu (nízká hladina draslíku nebo hořčíku) jako jsou diuretika (odvodňovací léky) nebo některá antibiotika (léky k léčbě infekcí).
Pokud si nejste jistý, jaký druh léků užíváte, zeptejte se před užitím přípravku Quetiapin Actavis svého lékaře nebo lékárníka.
Quetiapin Actavis s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek Quetiapin Actavis může být užíván s jídlem i nalačno.
Pokud užíváte přípravek Quetiapin Actavis, buďte opatrný/á při požívání alkoholu.
Kombinace účinku přípravku Quetiapin Actavis a alkoholu může vyvolávat pocit ospalosti.
Během léčby léčby přípravkem Quetiapin Actavis nepijte grapefruitový džus. Může to ovlivnit účinek léku.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- V těhotenství nesmíte užívat přípravek Quetiapin Actavis, pokud jste se o tom neporadila se svým lékařem.
- Jestliže kojíte, přípravek Quetiapin Actavis byste neměla užívat.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Quetiapin Actavis v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Quetiapin Actavis může způsobovat ospalost. Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné stroje, dokud nebudete vědět, jak na Vás tento lék působí.
Quetiapin Actavis obsahuje laktosu
Quetiapin Actavis obsahuje laktosu, což je typ cukru. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek užívat.
Vliv na testování léků v moči (dopingové testy)
Pokud podstupujete testy na stanovení léků v moči, užívání přípravku Quetiapin Actavis může způsobit pozitivní výsledky na methadon nebo určité léky na léčbu deprese nazývané tricyklická antidepresiva (TCA), když jsou použity některé testovací metody, i když jste neužil/a methadon nebo TCA. Pokud se toto stane, mohou být použity přesnější testy.

3. Jak se přípravek Quetiapin Actavis užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování
Váš lékař rozhodne o počáteční dávce. Udržovací dávka (denní dávka) bude záviset na Vašem onemocnění a potřebách, ale bude se obvykle pohybovat mezi 150 mg a 800 mg.
Přípravek budete užívat jednou denně večer nebo dvakrát denně, v závislosti na Vašem onemocnění.
Pro dávkování, které nelze provést s dostupnou silou přípravku jsou k dispozici jiné léčivé přípravky se stejnou léčivou látkou.
Způsob podání
- Spolkněte celou tabletu a zapijte ji vodou.
- Tabletu můžete užívat s jídlem nebo nalačno.
- Nepijte grapefruitovou šťávu, jestliže užíváte Quetiapin Actavis. Mohlo by to ovlivnit účinkování léku.
- Nepřestávejte užívat tablety, i když se již cítíte lépe, aniž by Vám to řekl Váš lékař.
Problémy s játry
Jestliže máte problémy s játry, lékař Vám může upravit dávku.
Starší pacienti:
Jestliže jste starší pacient, lékař Vám může pozměnit dávku léku.
Děti a dospívající mladší 18 let:
Přípravek Quetiapin Actavis nemají užívat děti a dospívající do 18 let věku.
Jestliže jste užil/a více přípravku Quetiapin Actavis, než jste měl/a
Jestliže jste si vzal/a větší dávku, než Vám předepsal Váš lékař, můžete cítit ospalost, závratě a abnormální srdeční tep. Kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Vezměte s sebou tablety, příbalovou informaci a/nebo krabičku, aby lékař věděl, co jste užil/a.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Quetiapin Actavis
Jestliže jste si zapomněl/a vzít dávku léku, užijte ji hned, jak si vzpomenete. Jestliže se již blíží doba užití další dávky, vyčkejte do této doby. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal/a užívat Quetiapin Actavis
I když se cítíte lépe, neukončujte užívání přípravku Quetiapin Actavis, pokud Vám to neřekl Váš lékař. Jestliže přestanete náhle užívat přípravek Quetiapin Actavis, je možné, že nebudete moci spát (insomnie), můžete cítit nevolnost (nauzea), mít bolesti hlavy, průjem, zvracet, mít závratě nebo se cítit podrážděný(á). Lékař Vám může navrhnout snižovat před ukončením léčby dávku léku postupně.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Jestliže se u Vás vyskytne cokoli z následujícího, přestaňte užívat Quetiapin Actavis a kontaktujte lékaře nebo jděte ihned do nejbližší nemocnice, protože můžete potřebovat rychlou lékařskou pomoc:
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
- alergické reakce, které mohou zahrnovat vyvýšeniny na kůži (podlitiny), otok kůže a otok v okolí úst
- záchvaty nebo křeče
- nekontrolovatelné pohyby, obzvláště jazyka, úst a čelistí, ale také rukou, nohou a prstů, obličejové grimasy a rychlé mrkání očí. Toto mohou být příznaky stavu zvaného ‘tardivní dyskineze’.
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):
- kombinace vysoké teploty (horečky), pocení, svalové ztuhlosti, pocitu silné ospalosti nebo mdloby, silného zvýšení krevního tlaku a rychlého tlukotu srdce (onemocnění zvané ‘neuroleptický maligní syndrom’)
- zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
- zánět jater (hepatitida)
- dlouhotrvající a bolestivá erekce (priapismus)
- krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
- zánět slinivky břišní (pankreatitida). Příznaky mohou zahrnovat silnou bolest břicha a zad, nevolnost a zvracení.
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):
- těžká alergická reakce (zvaná anafylaxe), která může způsobit obtíže s dýcháním nebo šok
- rychlý otok kůže, obvykle okolo očí, rtů a hrdla (angioedém)
- těžká vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži (Stevens-Johnsonův syndrom)
- abnormální rozpad svalů (rhabdomyolýza) s příznaky jako je bolest, slabost a otok, které mohou vést k problémům s ledvinami (můžou se projevit ztmavnutím moči).
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)
- závažné onemocnění kůže zvané ‘toxická epidermální nekrolýza’ (těžká vyrážka zahrnující zčervenání, olupování a otok kůže, která může připomínat těžké popáleniny) a ‘erythema multiforme’ (nepravidelné červené skvrny na kůži rukou a paží).
Další možné nežádoucí účinky:
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):
. závratě (mohou způsobit pád), bolest hlavy, sucho v ústech
. ospalost (může časem odeznít při pokračování užívání léku) (může způsobit pád)
. příznaky z vysazení (příznaky, které se objevují při přerušení užívání přípravku Quetiapin Actavis zahrnující nespavost (insomnie), pocit nevolnosti (nucení na zvracení), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost
. změny v množství určitých tuků (triglyceridů a cholesterolu) v krvi
. zvyšování tělesné hmotnosti
. snížené hladiny určité bílkoviny v červených krvinkách (hemoglobinu)
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
. snížení počtu určitých bílých krvinek (leukopenie)
. mdloby (mohou vést k pádu)
. rychlá srdeční frekvence
. pocit neobvyklého srdečního tepu (palpitace)
. potíže s dýcháním (dyspnoe)
. nízký krevní tlak při vstávání, což může mít za následek závratě nebo mdloby (mohou vést k pádu)
. ucpaný nos
. zácpa, poruchy trávení, zvracení
. extrapyramidové nežádoucí účinky s příznaky jako abnormální a opakované svalové pohyby. K těm patří obtížný začátek pohybu svalů, třes, pocit neklidu nebo ztuhlost svalů bez bolesti.
. abnormální sny a noční můry
. myšlenky na sebevraždu a zhoršení deprese
. zvýšená chuť k jídlu
. poruchy řeči a jazyka
. zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi. Ve vzácných případech to může vést k otoku prsů a neočekávané produkci mléka u mužů i žen. Také může způsobit nepravidelnost nebo úplné vynechání menstruace u žen.
. rozmazané vidění
. pocit podrážděnosti
. horečka
. změny v krevních testech, jako zvýšené hladiny jaterních enzymů, snížení nebo zvýšení počtu bílých krvinek (snížení neutrofilů a zvýšení eosinofilů), změny v množství hormonů štítné žlázy (celkový T4, volný T4, celkový T3, TSH) a zvýšení hladiny cukru v krvi (glukózy)
. pocit slabosti
. otoky rukou nebo nohou
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)
. syndrom neklidných nohou (nepříjemné pocity v nohách)
. obtížné polykání
. srdeční porucha nazývaná „prodloužení QT intervalu“, která může ovlivnit srdeční rytmus (měřeno na EKG)
. cukrovka nebo zhoršení dřívější cukrovky
. sexuální dysfunkce
. změny v krevních testech, jako je zvýšení hladin některých enzymů (gamaglutamyltransferáza), snížený počet červených krvinek (anemie) nebo krevních destiček v krvi (trombocytopenie), nižší hladina sodíku v krvi (hyponatremie) nebo změny množství hormonů štítné žlázy (volný T3) a potíže se štítnou žlázou (hypotyreóza)
. pomalý srdeční tep
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)
. otok prsů a neočekávaná produkce mateřského mléka (galaktorea)
. poruchy menstruace
. metabolický syndrom (změny tělesné hmotnosti, krevní glukózy a některých tuků v krvi, což může zvýšit riziko srdečních onemocnění nebo cukrovky)
. náměsíčnost, mluvení ve spánku a příjem potravy ve spánku
. snížení tělesné teploty
. zvýšené hladiny enzymu kreatinfosfokinázy, pokles určitých typů bílých krvinek (agranulocytóza) v krevních testech.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)
. stav nazývaný „nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu“ (SIADH), který způsobuje nízkou hladinu sodíku v krvi. To může vést k příznakům jako bolest hlavy, nevolnost, zmatenost a slabost.
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)
- snížený počet bílých krvinek v krvi (neutropenie)
Skupina léků, do níž patří přípravek Quetiapin Actavis, může způsobovat potíže se srdečním rytmem, které mohou být závažné a v těžkých případech až smrtelné.
Děti a dospívající (10 až 17 let)
Stejné nežádoucí účinky, které se mohou objevit u dospělých se mohou objevit také u dětí a dospívající. Následující nežádoucí účinky byly častěji pozorovány u dětí a dospívajících než u dospělých.
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)
. zvýšení krevního tlaku
. zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšení hladiny hormonu prolaktinu může vést ve vzácných případech k následujícím změnám:
- U chlapců a dívek může dojít k otoku prsů a neočekávané tvorbě mléka
- Dívky nemusí mít menstruaci nebo mají nepravidelný cyklus
. zvýšená chuť k jídlu
. extrapyramidové nežádoucí účinky s příznaky jako abnormální a opakované pohyby svalů. Ty mohou zahrnovat obtížné zahajování svalových pohybů, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez bolesti.
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
. pocit podrážděnosti
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Quetiapin Actavis uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, etiketě a blistru po výrazu „Použitelné do/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Quetiapin Actavis obsahuje
- Léčivou látkou je quetiapinum (quetiapin). Potahované tablety přípravku Quetiapin Actavis obsahují 200 mg quetiapinu (ve formě quetiapini fumaras).
- Pomocné látky jsou:
Jádro tablety
Mikrokrystalická celulosa, povidon K29-32, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), monohydrát laktosy, magnesium-stearát.
Potahová vrstva
Hypromelosa 6cP (E464), oxid titaničitý (E171), monohydrát laktosy, makrogol 3350, triacetin.
Jak přípravek Quetiapin Actavis vypadá a co obsahuje toto balení
Quetiapin Actavis 200 mg jsou oválné, bikonvexní, bílé, potahované tablety o rozměrech 16 mm x 8,2 mm s vyraženým „Q“ na jedné straně.
Velikosti balení
Blistry: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 potahovaných tablet
Lahvičky: 250 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Island
Výrobci
Actavis Ltd.
B16 Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 08,
Malta
Actavis hf.
Reykjavikurvegur 78,
IS-222 Hafnarfjör.ur
Island
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.2.2013
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru