psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


REMOOD

Remood patří k třetí generaci antidepresiv a používá se při léčbě deprese a úzkostných poruch. Na nervových spojích účinkuje tak, aby se zde zvýšila hladina chemických látek (neurotransmiterů), které ovlivňují náladu a psychickou pohodu člověka. Remood je většinou dobře snášený lék; případné nežádoucí účinky, jako je obvykle pocit na zvracení nebo snížení libida, po krátké době užívání odeznívají.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls177773/2012
Remood 20 mg
potahované tablety
paroxetini hydrochloridum hemihydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Remood 20 mg, potahované tablety (dále také jen jako Remood) a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Remood užívat
3. Jak se přípravek Remood užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Remood uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Remood a k čemu se používá
Přípravek Remood se může předepisovat dospělým, kteří trpí některým z následujících stavů:
- epizody deprese (dokonce i tehdy, když u Vás antidepresivní léky v minulosti neúčinkovaly)
- obsedantní nebo kompulzivní (nekontrolovatelné) chování
- panické záchvaty včetně těch, které jsou způsobené strachem z otevřených prostranství (agorafobie)
- celkový pocit velké úzkosti nebo nervozity
- pocit velké úzkosti nebo nervozity v situacích, kdy se musíte projevit nebo vystupovat ve společnosti
- úzkost po traumatické události (posttraumatická stresová porucha), například automobilová nehoda, tělesný útok, přírodní katastrofa jako jsou záplavy nebo zemětřesení.
K těmto stavům může dojít tehdy, když se sníží hladiny chemické látky nazývané serotonin (5-hydro-xytryptamin) v mozku. Přípravek Remood patří do skupiny léků známých jako SSRI (selektivní
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) a obvykle účinkuje během několika prvních týdnů léčby tak, že zvyšuje hladiny serotoninu v mozku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Remood užívat
Neužívejte přípravek Remood
- pokud jste alergický/á na paroxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- pokud užíváte, nebo jste v poslední době užíval/a jiný lék proti depresím nazývaný inhibitor monoaminooxidázy (IMAO), například moklobemid nebo jiný inhibitor monoaminooxidázy jako je linezolid, methylenová modř. Jakmile ukončíte léčbu tímto typem léku, lékař Vám poradí, jak byste měl/a začít užívat paroxetin.
- pokud užíváte lék, který se jmenuje thioridazin nebo pimozid.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Remood se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
- pokud je Vám méně než 18 let (viz níže: Děti a dospívající do 18 let),
- pokud jste někdy měli „manickou“ epizodu (nekontrolovatelné rozrušení a hyperaktivita),
- pokud máte problémy s ledvinami, játry nebo se srdcem,
- pokud jste diabetik (máte cukrovku),
- pokud trpíte epilepsií nebo máte záchvaty v anamnéze (již dříve jste je prodělali),
- pokud trpíte zeleným zákalem,
- pokud se Vám snadno tvoří modřiny nebo u Vás snadno dochází ke krvácení nebo užíváte lék, který může zvýšit krvácivost jako je warfarin, kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen,
- pokud jste těhotná, můžete být těhotná nebo kojíte (viz níže),
- pokud užíváte jakýkoli jiný lék proti depresi,
- pokud u Vás byla zjištěna schizofrenie a Vy užíváte léky na schizofrenii,
- pokud užíváte tamoxifen k léčbě rakoviny prsu (nebo při problémech s plodností),
- pokud se podrobujete elektrokonvulzívní léčbě (ECT).
Buďte zvláště opatrní v případě, že užíváte přípravek Remood a je Vám více než 65 let nebo máte problémy s játry, protože:
- přípravek Remood může vzácně způsobit snížení množství sodíku v krvi (hyponatremii), což může vést k ospalosti a ke svalové slabosti. To může být častěji pozorováno v případě, že trpíte cirhózou jater a/nebo užíváte jiné léky, o nichž je známo, že způsobují hyponatremii. Pokud se u Vás vyskytnou tyto příznaky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.
Děti a dospívající do 18 let
Přípravek Remood by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může přípravek Remood pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek Remood pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého
lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Remood, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní studie sledující účinky přípravku Remood ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině provedeny.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Pokud se u Vás již dříve vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu.
- Pokud jste mladý dospělý. Informace z klinických studií prokázaly zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (do 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete svým přátelům nebo příbuzným, že trpíte depresemi nebo úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli byste je požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.
Významné nežádoucí účinky pozorované při užívání přípravku Remood
U některých pacientů užívajících přípravek Remood se objevil neklid, při kterém měli pocit, že nemohou v klidu ani sedět, ani stát (tento stav se nazývá akatizie). U jiných pacientů se projevil serotoninový syndrom, při kterém se mohou objevit (některé nebo všechny) následující nežádoucí účinky: pocit zmatenosti, pocit neklidu, pocení, třes, chvění, halucinace (podivné vize nebo zvuky), náhlé svalové záškuby nebo zrychlený srdeční rytmus. Pokud se u Vás některý z těchto nežádoucích účinků objeví, vyhledejte svého lékaře. Více informací o těchto i jiných nežádoucích účincích po užívání přípravku Remood naleznete v bodu 4 této příbalové informace, Možné nežádoucí účinky.
Další léčivé přípravky a přípravek Remood
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat.
Je to z toho důvodu, že přípravek Remood může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Remood. Léky, o nichž je známo, že se s přípravkem Remood navzájem ovlivňují, jsou tyto:
- Léky zvané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, včetně moklobemidu), viz bod Neužívejte přípravek Remood v této příbalové informaci.
- Thioridazin nebo pimozid, které patří mezi antipsychotika, viz bod Neužívejte přípravek Remood v této příbalové informaci.
- Kyselina acetylsalicylová, ibuprofen nebo jiné léky ze skupiny NSAID (nesteroidních protizánětlivých látek) jako je celekoxib, etodolak, diklofenak a meloxikam, které se používají k léčení bolesti a zánětu.
- Tramadol a pethidin, léky proti bolesti.
- Léky nazývané triptany, například sumatriptan, používané k léčbě migrény.
- Ostatní antidepresiva včetně jiných léků ze skupiny SSRI, tryptofan a tricyklická antidepresiva jako je klomipramin, nortriptylin a desipramin.
- Přípravky jako lithium, risperidon, perfenazin, klozapin (tj. antipsychotika) používané k léčení některých psychiatrických poruch.
- Fentanyl, užívaný k anestezii a k léčbě chronické bolesti.
- Kombinace fosamprenaviru a ritonaviru, která se používá k léčení infekcí virem lidské imunodeficience (HIV).
- Třezalka tečkovaná, rostlinný přípravek k léčbě depresí.
- Fenobarbital, fenytoin, valproát nebo karbamazepin, které se používají k léčbě křečí nebo epilepsie.
- Atomoxetin, který se používá k léčbě hyperaktivity s poruchou pozornosti (ADHD, attention deficit hyperactivity disorder).
- Procyklidin, který se používá k mírnění třesu, zvláště u Parkinsonovy nemoci.
- Warfarin nebo jiné látky ze skupiny antikoagulancií, které se používají ke „zředění“ krve.
- Propafenon, flekainid a přípravky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu.
- Metoprolol, beta-blokátor používaný k léčení vysokého krevního tlaku a jiných srdečních poruch.
- Rifampicin, používaný k léčbě tuberkulózy a lepry.
- Linezolid, antibiotikum.
- Tamoxifen, který se užívá k léčbě rakoviny prsu nebo při problémech s plodností.
Přípravek Remood s jídlem, pitím a alkoholem
Pokud užíváte přípravek Remood, nepijte alkoholické nápoje, protože alkohol může zhoršit příznaky Vaší choroby nebo nežádoucí účinky. Užívání přípravku Remood ráno společně s jídlem snižuje pravděpodobnost výskytu pocitu na zvracení (nevolnosti).
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
U dětí, jejichž matky užívaly přípravek jako je Remood v průběhu několika prvních měsíců těhotenství, byla zaznamenána hlášení poukazující na zvýšené riziko vrozených vad, především srdečních.
V běžné populaci se přibližně 1 ze 100 dětí narodí s vrozenou srdeční vadou. Toto číslo se zvyšuje až na 2 děti ze 100 u matek, které užívaly přípravek jako je Remood. Společně s lékařem se můžete rozhodnout, jestli je pro Vás lepší v době těhotenství změnit způsob léčby nebo postupně přípravek Remood vysadit. Po zvážení Vašeho stavu ale může lékař dojít k závěru, že je pro Vás lepší pokračovat v léčbě přípravkem Remood.
Ubezpečte se, že Vaše porodní asistentka nebo lékař vědí, že užíváte přípravek Remood. Pokud se léky jako přípravek Remood užívají v průběhu těhotenství, zvláště v průběhu pozdního těhotenství, mohou zvyšovat riziko vzniku závažné zdravotní komplikace novorozenců nazývané perzistentní plicní hypertenze novorozenců (PPHN). Při PPHN je tlak krve v cévách mezi srdcem novorozence a jeho plícemi příliš vysoký. Pokud užíváte přípravek Remood během posledních 3 měsíců těhotenství, mohou se u novorozence objevit i další zdravotní komplikace, které se obvykle rozvinou v průběhu prvních 24 hodin po porodu. Tyto příznaky jsou:
- potíže s dýcháním
- modravé zabarvení kůže, zvýšená nebo snížená teplota
- modré zbarvení rtů
- zvracení nebo poruchy příjmu potravy
- zvýšená únava, poruchy spánku nebo přílišný pláč
- zvýšené nebo snížené svalové napětí
- třes, neklid nebo křeče.
Pokud se kterýkoli z těchto příznaků objeví po narození u Vašeho dítěte nebo jste znepokojená zdravotním stavem Vašeho dítěte, řekněte to co nejdříve svému lékaři nebo porodní asistence, Ti Vám poradí, co máte dělat.
Přípravek Remood se ve velmi malém množství vylučuje do mateřského mléka. Pokud užíváte přípravek Remood, navštivte před tím, než začnete kojit, svého lékaře a požádejte ho o radu. Poraďte se se svým lékařem o možnosti kojení během užívání přípravku Remood.
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že paroxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Dříve než budete řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje, zjistěte si, jestli u Vás přípravek Remood nezpůsobuje pocit únavy, závratě nebo ospalost. Pokud ano, musíte se těchto činností vyvarovat.

3. Jak se přípravek Remood užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař Vám sdělí, kolik tablet přípravku Remood máte denně užívat.
Nejlepší je užívat přípravek Remood s jídlem (např. ranní dávku se snídaní). Tablety přípravku Remood se mají polykat celé a zapít vodou; nemají se rozkousat.
Obvyklá denní dávka přípravku Remood k léčení deprese, úzkosti a posttraumatické stresové poruchy je 20 mg. Doporučená denní dávka přípravku Remood k léčení panické poruchy nebo obsedantně-kompulzivní poruchy je 40 mg. Lékař Vám však může na začátku léčby předepsat nižší dávku a postupně ji zvyšovat až na doporučenou denní dávku.
Většina dospělých obvykle užívá dávku mezi 20 mg až 50 mg přípravku Remood denně v závislosti na tom, jaká je jejich odpověď na léčbu. Na léčení panických nebo obsedantně-kompulzivních poruch Vám lékař může doporučit, abyste užíval/a až 60 mg přípravku Remood denně. Pokud je Vám více než 65 let, je nejvyšší doporučená dávka 40 mg denně.
V užívání Vašeho léku byste měl/a pokračovat i tehdy, když nebudete okamžitě cítit úlevu, protože může trvat i několik týdnů, než začne přípravek Remood účinkovat.
Máte-li pocit, že účinek přípravku Remood je příliš silný nebo příliš slabý nebo pokud máte nějaké jiné problémy, o nichž si myslíte, že by mohly mít souvislost s užíváním přípravku Remood, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Lék však musíte užívat do té doby, dokud Vám lékař neřekne, abyste ho přestal/a užívat. Lékař Vám může doporučit, abyste pokračoval/a v užívání Vašeho léku po dobu několika měsíců, a to i tehdy, když se již cítíte lépe, aby se zabránilo možnému návratu nemoci (viz dále: Pokud jste se již začal/a léčit přípravkem Remood ). Pokyny lékaře vždy dodržujte.
Pokud jste se již začal/a léčit přípravkem Remood:
Podobně jako ostatní léky z této skupiny, ani přípravek Remood neodstraní Vaše příznaky okamžitě. Lidé se obvykle začnou cítit lépe až po několika týdnech. Příznaky deprese nebo jiných
psychiatrických poruch mohou občas zahrnovat i myšlenky na sebepoškozování nebo spáchání sebevraždy. Je možné, že tyto příznaky budou pokračovat nebo se i zvyšovat až do doby, dokud se zcela neprojeví antidepresivní účinek Vašeho léku. Toto se častěji vyskytuje u mladých dospělých osob (pod 25 let věku) nebo u těch, kteří nikdy předtím neužívali léky proti depresím. Pokud budete mít během počáteční fáze léčby (nebo kdykoli jindy během léčby) jakékoli úzkostné myšlenky nebo zážitky, řekněte to okamžitě svému lékaři nebo navštivte nejbližší nemocnici.
Během několika prvních týdnů léčby se mohou objevit příznaky, jako jsou pohybový neklid, prudké pohyby nebo neschopnost v klidu posedět či postát. Pokud se u Vás tyto příznaky vyskytnou, řekněte to co nejdříve svému lékaři.
Je důležité, abyste pokračoval/a v užívání léku tak dlouho, jak Vám to doporučí lékař, a to i tehdy, když se začnete cítit lépe. Je to proto, aby se zabránilo možnému návratu příznaků nemoci. Bude to pravděpodobně trvat nejméně šest měsíců po uzdravení se z deprese a u panické poruchy a obsedantně-kompulzivní poruchy to může trvat ještě déle. U léčení všech ostatních poruch Vám lékař poradí, jak dlouho máte přípravek Remood užívat.
Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin
Pokud trpíte poruchou funkce jater nebo těžkou poruchou funkce ledvin, může lékař rozhodnout o tom, že budete užívat menší dávku přípravku Remood, než je obvyklé.
Jestliže jste užil/a více přípravku Remood, než jste měl/a
Pokud užijete (nebo někdo jiný užije) příliš mnoho tablet přípravku Remood, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc v nemocnici. Ukažte tam také obal užitých tablet.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Remood
Počkejte a užijte přípravek Remood v obvyklém čase následující ráno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Remood
Neukončujte léčbu přípravkem Remood a nepřestávejte užívat přípravek Remood, dokud Vám to neřekne lékař. Váš lékař Vám obvykle doporučí, abyste dávku snižoval/a pomalu během několika týdnů. Pokud přestanete přípravek Remood užívat, hlavně když to uděláte náhle, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky se mohou projevit během užívání tablet přípravku Remood, nebo když se tablety přestanou užívat a nemusí vždy souviset s užíváním samotného přípravku Remood.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, navštivte lékaře. Můžete se spojit se svým lékařem nebo vyhledat lékařskou pomoc přímo v nemocnici.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100):
- Pokud u Vás dochází ke vzniku neobvyklých krevních podlitin nebo ke krvácení, včetně zvracení krve nebo k výskytu krve ve stolici, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc přímo v nemocnici.
- Pokud zjistíte, že nejste schopen/schopna se vymočit, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc přímo v nemocnici.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1osoby z 1000):
- Pokud se u Vás objeví křeče, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc přímo v nemocnici.
- Pokud pociťujete neklid a máte pocit, že nemůžete v klidu ani sedět, ani stát, může se u Vás projevovat stav nazývaný akatizie. Při zvyšování dávek přípravku Remood se tyto pocity mohou zhoršovat. Pokud pociťujete tyto příznaky, informujte o tom svého lékaře
- Pokud pociťujete únavu, slabost nebo zmatenost a máte bolavé nebo ztuhlé svaly či nekoordinované pohyby, může to být způsobeno nedostatkem sodíku v krvi. Pokud máte tyto příznaky, navštivte svého lékaře.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10000):
- Alergické reakce na přípravek Remood.
Pokud se u Vás objeví zarudlá hrudkovitá kožní vyrážka, otoky očních víček, obličeje, rtů, úst nebo jazyka, začínající svědění nebo těžkosti při dýchání nebo polykání, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc přímo v nemocnici.
- Pokud se u Vás objeví některé nebo všechny z následujících příznaků, můžete mít tzv. serotoninový syndrom. Jde o následující příznaky: pocit zmatenosti, pocit neklidu, pocení, třes, chvění, halucinace (podivné vize nebo zvuky), náhlé svalové záškuby nebo zrychlený srdeční rytmus. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků objeví, navštivte svého lékaře.
- Akutní glaukom (akutní zelený zákal).
Pokud pociťujete bolest v oku spojenou s neostrým viděním, navštivte svého lékaře.
Neznámá frekvence
U některých osob se mohou při užívání přípravku Remood nebo krátce po ukončení léčby objevit myšlenky na sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky (viz bod 2, Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Remood užívat).
Další možné nežádoucí účinky v průběhu léčby
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10):
- Nevolnost (pocit na zvracení). Užíváním léku ráno s jídlem se sníží pravděpodobnost, že k ní dojde.
- Změna v sexuálním chování nebo funkci. Například ztráta orgasmu a u mužů abnormální erekce a ejakulace.
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10):
- Zvýšená hladina cholesterolu v krvi.
- Snížená chuť k jídlu.
- Potíže se spánkem (nespavost) nebo pocit ospalosti.
- Abnormální sny (včetně nočních můr).
- Pocit závrati nebo chvění (třes).
- Bolest hlavy.
- Pocit vzrušení.
- Neostré vidění.
- Zívání, sucho v ústech.
- Průjem nebo zácpa.
- Zvracení.
- Nárůst tělesné hmotnosti.
- Pocit slabosti.
- Pocení.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou vyskytnout až u 1 osoby ze 100):
- Dočasné zvýšení krevního tlaku, nebo dočasné snížení, při kterém můžete mít závrať (pocit točení hlavy) nebo Vám může být na omdlení, když se náhle postavíte.
- Zrychlený srdeční rytmus.
- Neschopnost pohybu, strnulost, třes nebo nekontrolovatelné pohyby úst a jazyka.
- Rozšíření zornic.
- Kožní vyrážky.
- Pocit zmatenosti.
- Halucinace (podivné vize a zvuky).
- Neschopnost se vymočit (retence moči) nebo nekontrolovatelný únik moče (inkontinence moči).
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000):
- Abnormální tvorba mléka u mužů a žen.
- Pomalý srdeční rytmus.
- Vliv na játra, který se projeví na hodnotách jaterních testů.
- Panické záchvaty.
- Hyperaktivní chování nebo překotné myšlenky (mánie).
- Pocit odcizení a nepřirozeného vztahu k sobě a okolí (deperzonalizace).
- Pocit úzkosti.
- Neodolatelné nutkání k pohybu nohama (syndrom neklidných nohou).
- Bolest kloubů nebo svalů.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou vyskytnout až u 1 osoby z 10000):
- Problémy s játry, které mají za následek zežloutnutí kůže a očního bělma.
- Zadržování tekutin nebo vody způsobující otoky rukou nebo nohou.
- Citlivost na sluneční světlo.
- Přetrvávající bolestivá erekce.
- Neočekávané krvácení, např. krvácení dásní, krev v moči nebo ve zvratcích, nebo objevení se neočekávaných modřin nebo popraskání krevních cév (popraskání žil).
- Závažná kožní vyrážka s puchýřky a olupující se kůží.
U některých pacientů se během užívání přípravku Remood může objevit bzučení, syčení, pískání zvonění nebo jiné přetrvávající zvuky v uších (tinitus).
U pacientů, kteří užívají tento typ léčivých přípravků, bylo pozorováno zvýšení rizika kostních zlomenin.
Pokud Vás během užívání přípravku Remood cokoli znepokojilo, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi, kteří Vám jistě poradí.
Když byl přípravek Remood podáván dětem a dospívajícím do 18 let věku, časté nežádoucí účinky postihly více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 dětí/dospívajících. Patří mezi ně: změna emocí včetně pláče, změny nálady, pokusy o sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu a pokus o sebevraždu (myšlenky na sebevraždu a pokus o sebevraždu se vyskytly hlavně ve studiích u dospívajících s depresí), negativně zaujaté a nepřátelské chování (hlavně u dětí mladších než 12 let s obsesemi a
kompulzemi), nechutenství, chvění, abnormální pocení, hyperaktivita (příliš mnoho energie), pohybový neklid.
Když děti a dospívající do 18 let věku přestanou přípravek Remood užívat, mohou se objevit tyto časté nežádoucí účinky (pozorované navíc k těm, které se vyskytovaly u dospělých) u více než 1 ze 100 ale méně než 1 z 10 dětí/dospívajících: změna emocí (včetně pláče, změny nálady, pokus o sebepoškození, myšlenky na sebevraždu a pokus o sebevraždu), bolest břicha a pocit nervozity.
Možné nežádoucí účinky po ukončení léčby:
Studie ukazují, že 3 z 10 osob zaznamenají po ukončení užívání přípravku Remood nějaké příznaky, zatímco po ukončení užívání placeba (neúčinných tablet) zaznamenají nějaké příznaky 2 z 10 pacientů. Pravděpodobnost, že k tomu dojde je větší, pokud užíváte přípravek Remood delší dobu, užíváte vyšší dávku nebo příliš rychle snižujete dávku. U většiny osob příznaky během dvou týdnů samy spontánně vymizí.
Až budete končit užívání přípravku Remood, může Vám lékař doporučit, abyste dávku snižoval/a postupně. Pokud dávka není snižována postupně, zvyšuje se pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. Pokud se u Vás po ukončení užívání přípravku Remood vyskytnou závažné nežádoucí účinky, navštivte svého lékaře. Lékař Vám může poradit, abyste začal/a znovu užívat svůj lék a potom jste ho vysazoval/a pomaleji.
Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky, neznamená to, že jste závislý/á a že nebudete moci přestat přípravek Remood užívat.
Mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10:
- Pocit závrati, nestability nebo nerovnováhy
- Pocit mravenčení, pocit pálení a (méně často) pocit slabých elektrických šoků, včetně těchto pocitů v hlavě
- Někteří pacienti mohou pociťovat během ukončování léčby přípravkem Remood bzučení, syčení, pískání zvonění nebo jiné přetrvávající zvuky v uších (tinitus).
- Poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost spát)
- Pocit úzkosti
- Bolest hlavy
Mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100:
- Nauzea (pocit na zvracení)
- Pocení (včetně nočního pocení)
- Pocit neklidu nebo vzrušení
- Třes (chvění)
- Pocit zmatenosti nebo dezorientace
- Průjem
- Emocionální nestabilita nebo podrážděnost
- Zrakové poruchy
- Bušení srdce vnímané pacientem (palpitace)
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Remood uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Remood obsahuje
- Léčivou látkou je paroxetin. Jedna potahovaná tableta obsahuje paroxetinum 20 mg (jako paroxetini hydrochloridum hemihydricum 22,76 mg).
- Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), hypromelosa, magnesium-stearát.
Potahová vrstva tablety: makrogol 400, makrogol 6000, polysorbát 80, oxid titaničitý, hypromelosa.
Jak přípravek Remood vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé nebo téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety o průměru 9 mm, na jedné straně půlící rýha, na druhé označení 20X.
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
Tablety jsou baleny v PVC/Al blistrech.
V balení je 30 potahovaných tablet (3 blistry, v každém 10 tablet, zabalené v papírové krabičce).
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Gedeon Richter Plc.,
Gyömrői út 19-21,
H-1103 Budapešť,
Maďarsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Na Strži 65
140 00 Praha 4
Tel: +420 261 141 200
e-mail:richtergedeon@richtergedeon.cz
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
12.9.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru