psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


Rispen

Rispen je lék, který se používá proti všem psychotickým příznakům. Zlepšuje mentální funkce. V mozku Rispen snižuje hladinu dopaminu a serotoninu, což jsou chemické látky mj. ovlivňující myšlení a náladu.

Antipsychotika - léky proti psychózám a poruchám chování

Antipsychotika, jejichž starší název zní "neuroleptika", jsou léky používané pro nemocné schizofrenií a jinými psychózami, dále pro neklidné a agresivní jedince, ale slouží i při těžké nespavosti, závratích nebo úporném zvracení. Hlavním úkolem antipsychotik je snížit v mozku hladinu dopaminu - dopamin je chemická látka zajišťující v různých částech mozku komunikaci mezi jednotlivými nervovými buňkami, podílí se na myšlenkových procesech a jeho nadměrné množství vede právě k psychotickým a dalším nepříznivým příznakům.

Kompliance, neboli ochota pacientů brát léky tak, jak jim je předepsal lékař, je u antipsychotik tradičně problematická. Zejména starší, klasická antipsychotika působí u mnohých lidí nepříjemné vedlejší účinky, pro které řada pacientů léky nebere. Nová, tzv. atypická antipsychotika byla vyvinuta právě s ohledem na nízkou komplianci a vedlejší účinky jsou u nich výrazně snesitelnější.

Klasická antipsychotika se dělí na dvě skupiny:
:: Bazální antipsychotika - ta kromě toho, že člověka zbavují pozitivních psychotických symptomů (což jsou např. halucinace a bludy), mají i zklidňující účinek. Patří sem Chlorprothixen (účinná látka chlorprothixen), Tisercin (levomepromazin), Plegomazin (chlorpromazin) aj.
:: Incizivní antipsychotika - opět zamezují pozitivním psychotickým příznakům a mají nižší tlumivý účinek než sedativní antipsychotika. Patří sem Haloperidol (haloperidol), Fluanxol (flupentixol) aj.

Atypická antipsychotika
První volbou mezi antipsychotiky bývá skupina atypických antipsychotik, což je druhá generace těchto léků s lepší snášenlivostí oproti svým předchůdcům. Dělí se do čtyř skupin:
:: Antagonisté D2/D3 receptorů - působí proti pozitivním i negativním příznakům (k negativním patří emoční otupělost, útlum nálady, zpomalení psychických funkcí), dobře ovlivňují depresivní náladu a zlepšují pozornost. Patří sem Dogmatil, Sulripol a Prosulpin (účinná látka sulpirid) a Deniban (amilsulprid).
:: SDA - kromě dopaminu snižují také hladinu serotoninu a adrenalinu; léčí pozitivní i negativní psychotické příznaky a zlepšují mentální výkonnost. Patří sem zejména Rispen, Risperdal, Risperidon a Rorendo (risperidon).
:: MARTA - kromě dopaminu ovlivňují hladiny dalších chemických látek v mozku, např. serotoninu, acetylcholinu, noradrenalinu aj. Dobře léčí pozitivní i negativní příznaky psychóz, zlepšují náladu i mentální výkonnost a zabraňují návratu psychotických obtíží po skončení léčby. Patří sem Leponex, Clozapin (klozapin), Kventiax, Quetiapin, Hedonin (quetiapin), Olanzapin, Nykob, Zyprexa, Zolafren (olanzapin).
:: Dopaminoví dualisté a serotoninoví antagonisté - nejnovější léky, které kromě dobrého působení na pozitivní i negativní psychotické příznaky také aktivizují a mají minimum vedlejších účinků. Patří sem Abilify (aripiprazol).

Nejčastější nežádoucí účinky:
U klasických neuroleptik je to především svalová ztuhlost, třes, strnulý výraz, zpomalení pohybům, šouravá chůze (tyto projevy se jako celek nazývají parkinsonismus), nekontrolované pohyby např. jazykem, očima nebo končetinami, neklid, vnitřní napětí, suchost sliznic, nízký tlak, zvýšení tělesné hmotnosti, potíže s plodností a libidem. Tyto nežádoucí účinky se projeví až u poloviny léčených lidí; některé příznaky po prvních týdnech užívání odezní, jiné se objeví až po dlouhé době užívání antipsychotik.
Atypická neuroleptika jsou v tomto ohledu mnohem snesitelnější. Parkinsonismus se při nich téměř nevyskytuje. Nejčastější nežádoucí účinek bývá nespavost, snížení libida nebo závratě.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls263108/2011
RISPEN 1, 1 mg potahované tablety
RISPEN 2, 2 mg potahované tablety
RISPEN 3, 3 mg potahované tablety
RISPEN 4, 4 mg potahované tablety
(Risperidonum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Rispen a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rispen užívat
3. Jak se přípravek Rispen užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Rispen uchovávat
6. Další informace

1. CO JE RISPEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
RISPEN patří do skupiny léků, které se nazývají „antipsychotika“.
RISPEN se používá k léčbě následujících stavů:
- Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou skutečné, věřit věcem, které nejsou pravdivé nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně.
- Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, neklidně, nadšeně nebo hyperaktivně. Mánie se vyskytuje u onemocnění nazývaného „bipolární porucha“.
- Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovskou demencí, které mohou ohrozit sebe nebo ostatní. Dříve je však nutno použít jiné postupy (bez použití léčivých přípravků).
- Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než 5 let) nebo mladistvých s poruchami chování.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE RISPEN UŽÍVAT
Neužívejte RISPEN
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku přípravku RISPEN (viz bod 6 níže).
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete RISPEN užívat.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku RISPEN je zapotřebí
Před užitím přípravku RISPEN se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, pokud:
- máte problémy se srdcem (nepravidelný srdeční rytmus, náchylnost k nízkému krevnímu tlaku nebo užívání přípravků na snížení krevního tlaku). RISPEN může způsobit snížení krevního tlaku. Je možné, že Vám bude nutno upravit dávkování.
- jsou Vám známy skutečnosti, které u Vás mohou vést k cévní mozkové příhodě (mrtvici), jako například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami mozku.
- máte Parkinsonovu chorobu nebo demenci nebo cukrovku nebo epilepsii.
- máte nebo jste měl kdykoli v minulosti prodlouženou nebo bolestivou erekci.
- máte problém s tělesnou teplotou nebo přehříváním.
- máte problémy s ledvinami nebo játry.
- máte vysokou hladinu hormonu prolaktin v krvi nebo máte nádor, který může být závislý na prolaktinu.
- se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás vyskytnou
- mimovolní rytmické pohyby jazyka, úst a obličeje. Může být nutno ukončit léčbu risperidonem.
- horečka, závažná ztuhlost svalů, pocení nebo snížená úroveň vědomí (porucha nazývaná „neuroleptický maligní syndrom“). Může být nutná okamžitá lékařská péče.
- prodloužená nebo bolestivá erekce.
- v případě, že Vy nebo Váš ošetřovatel objevíte náhlou změnu Vašeho duševního stavu nebo náhlou slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo nejasnou řeč, i když jen na krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Může se jednat o příznaky cévní mozkové příhody.
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete RISPEN užívat.
RISPEN může způsobit přírůstek na tělesné hmotnosti.
Starší lidé s demencí
U starších pacientů s demencí hrozí vyšší riziko cévní mozkové příhody. Pokud máte demenci způsobenou cévní mozkovou příhodou, neměl(a) byste užívat risperidon. Během léčby risperidonem byste měl(a) často navštěvovat lékaře.
Děti a mladiství
Před zahájením léčby u poruchy chování je nutno vyloučit další příčiny agresivního chování.
Pokud se během léčby risperidonem objeví únava, může problémy s pozorností zlepšit změna doby
podávání přípravku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a rostlinných přípravcích.
Zejména je důležité informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného:
- Léky, které působí ve Vašem mozku, jako jsou léky, které Vám pomáhají se uklidnit (benzodiazepiny), nebo některé přípravky proti bolesti (opiáty), přípravky proti alergii (některá antihistaminika), protože risperidon může u všech zvýšit tlumivý účinek.
- Přípravky, které mohou změnit elektrickou aktivitu srdce, jako např. léky proti malárii, přípravky užívané při problémech se srdečním rytmem (jako chinidin), některá antidepresiva nebo přípravky na duševní poruchy.
- Přípravky, které zpomalují srdeční tep.
- Přípravky, které snižují hladiny draslíku v krvi (např. určitá diuretika).
- Přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku. Risperidon může snížit krevní tlak.
- Léky užívané při Parkinsonově chorobě (jako je levodopa).
- Odvodňovací přípravky (diuretika) užívané při srdečních problémech nebo otocích částí vašeho těla vzhledem k tvorbě nadměrného množství tekutin (jako je furosemid nebo chlorothiazid). Risperidon užívaný samostatně nebo v kombinaci s furosemidem může zvýšit riziko mozkové příhody nebo smrti u starších lidí s demencí.
Následující léky můžou snížit účinek risperidonu:
- Rifampicin (přípravek k léčbě některých infekcí).
- Karbamazepin, fenytoin, fenobarbital (přípravky k léčbě epilepsie).
Následující léky můžou zvýšit účinek risperidonu:
- Chinidin (užívaný u určitých typů srdečních chorob).
- Antidepresiva, jako je paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva.
- Přípravky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku).
- Fenothiazidy (užívané např. k léčbě psychóz nebo na zklidnění).
- Cimetidin, ranitidin (blokátory kyselosti žaludku).
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku risperidonu.
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete RISPEN užívat.
Užívání přípravku RISPEN s jídlem a pitím
Tento přípravek můžete užívat buď s jídlem, nebo nalačno. Při užívání přípravku RISPEN byste se měl(a) vyvarovat pití alkoholu.
Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná, snažíte se otěhotnět nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem, než začnete RISPEN užívat. Váš lékař rozhodne, zda jej užívat můžete.
U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Rispen v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Před užíváním jakéhokoli přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby přípravkem RISPEN se mohou vyskytnout závrať, únava a rozmazané vidění.
Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem.
Důležité informace o některých složkách přípravku RISPEN
Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE RISPEN UŽÍVÁ
Vždy užívejte Rispen přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Rispen je dostupný ve čtyřech silách 1 mg, 2 mg, 3 mg a 4 mg umožňujících přesné dávkování.
Rispen 1 mg má půlicí rýhu určenou k dělení tablet na dvě stejné poloviny umožňující dávku 0,5 mg.
Jestliže je zahajující dávka 0,25 mg, Váš lékař Vám předepíše jiný přípravek obsahující risperidon umožňující dávku 0,25 mg.
Tablety se polykají celé a zapíjejí vodou.
Obvyklá dávka je:
Dospělí
Léčba schizofrenie
Obvyklá úvodní dávka je 2 mg denně, tu lze zvýšit na 4 mg denně druhý den. Dávku může lékař dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu. Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 4 až 6 mg.
Tato celková denní dávka může být rozdělena buď do jedné, nebo dvou dávek za den. Lékař Vám
doporučí, co je pro Vás nejvhodnější.
Léčba mánie
Úvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně. Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu. Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 1 až 6 mg.
Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovskou demencí
Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně. Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu. Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti mohou potřebovat 1 mg dvakrát denně. Trvání léčby u pacientů s Alzeimerovskou demencí by nemělo být delší než 6 týdnů.
Starší osoby
Léčba schizofrenie a mánie
Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně. Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně v závislosti na Vaší odpovědi na léčbu. Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší.
Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovskou demencí
Stejná jako u dospělých.
Děti a mladiství
Léčba schizofrenie a mánie
Děti a mladiství do 18 let věku by RISPEN na léčbu schizofrenie a bipolární mánie neměli užívat.
Léčba poruch chování u dětí a mladistvých
Dávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte:
- Pro děti, které mají tělesnou hmotnost menší než 50 kg.
Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně. Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,25 mg denně. Obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně.
- Pro děti, které mají tělesnou hmotnost 50 kg a více.
Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně. Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,5 mg
denně. Obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně.
Trvání léčby u pacientů s poruchou chování by nemělo být delší než 6 týdnů.
Děti do 5 let věku by neměly být léčeny přípravkem RISPEN pro poruchu chování.
Osoby s onemocněním ledvin nebo jater
Bez ohledu na chorobu, pro kterou se léčíte, by všechny úvodní i následující dávky risperidonu měly být poloviční. U těchto pacientů je nutno zvyšovat dávku pomaleji.
U této skupiny pacientů je nutno risperidon užívat s opatrností.
Jestliže jste užil(a) více přípravku RISPEN, než jste měl(a)
- Okamžitě vyhledejte lékaře. Krabičku s přípravkem si vezměte s sebou.
- V případě předávkování se můžete cítit ospalý(á) nebo unavený(á) nebo mít neobvyklé pohyby těla, problémy s postojem nebo chůzí, cítit závrať vzhledem k nízkému krevnímu tlaku nebo mít nenormální bušení srdce nebo záchvat.
Jestliže jste zapomněl(a) užít RISPEN
Nezdvojujte následující dávku (neužívejte dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
- Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však již skoro čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem.
- Zapomenete-li užít dvě a více dávek, kontaktujte svého lékaře.
Jestliže jste přestal(a) užívat RISPEN
Nepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li lékař o ukončení léčby, může být dávka snižována postupně během několika dní.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i risperidon (účinná látka přípravku RISPEN) nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Při užívání resperidonu se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:
Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10):
- Parkinsonismus. To je lékařský termín, který zahrnuje mnoho příznaků. Každý jednotlivý příznak se může vyskytnout u méně než 1 z 10 osob. Parkinsonismus zahrnuje: zvýšení tvorby slin nebo vlhká ústa, ztuhlost kloubů a svalů, slinění, cukání při ohýbání končetin, pomalé, omezené nebo nekoordinované pohyby těla, bezvýraznou tvář, napětí svalů, ztuhnutí šíje, ztuhlost svalů, krátké, šouravé, uspěchané kroky a nedostatek pohybů rukou při chůzi, přetrvávající mrkání jako odpověď na poklep na čelo (abnormální reflex).
- Bolest hlavy, závažné problémy s usínáním nebo spánkem.
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):
- Ospalost, únava, neklid, neschopnost klidně sedět, podrážděnost, úzkost, spavost, závrať, špatné soustředění, pocit vyčerpání, poruchy spánku.
- Zvracení, průjem, zácpa, nevolnost, zvýšení chuti k jídlu, bolest nebo špatný pocit v břiše, bolest v krku, sucho v ústech.
- Zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, snížení chuti k jídlu.
- Dušnost, infekce plic (pneumonie), chřipka, infekce dýchacích cest, rozmazané vidění, překrvení nosní sliznice, krvácení z nosu, kašel.
- Infekce močových cest, pomočování.
- Svalové stahy, mimovolní pohyby obličeje nebo rukou a nohou, bolest kloubů, bolest zad, otok rukou a nohou, bolest rukou a nohou.
- Vyrážka, zčervenání kůže.
- Rychlý srdeční tlukot, bolest na hrudi.
- Zvýšení hladiny hormonu prolaktin v krvi.
Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000):
- Nadměrné pití vody, nemožnost udržet stolici, žízeň, velmi tuhá stolice, chrapot nebo potíže s hlasem.
- Infekce plic způsobené vdechováním potravy do dýchacích cest, infekce močového měchýře, červenání očí, zánět nosních dutin, virová infekce, infekce v uchu, zánět mandlí, infekce v podkoží, infekce oka, infekce žaludku, výtok z oka, plísňová infekce nehtů.
- Nenormální elektrická vodivost v srdci, pokles krevního tlaku po postavení se, nízký tlak krve,
závrať po změně polohy, nenormální elektrická aktivita v srdci (EKG), nenormální srdeční rytmus, uvědomování si tlukotu srdce, zrychlení nebo zpomalení tepu.
- Inkontinence moči, bolest při močení, časté močení.
- Zmatenost, poruchy pozornosti, snížená úroveň vědomí, nadměrná spavost, nervozita, povznesená nálada (mánie), nedostatek energie a zájmu.
- Zvýšení hladiny krevního cukru, zvýšení hodnot jaterních enzymů, snížení počtu bílých krvinek, snížení hemoglobinu nebo počtu červených krvinek (anemie), zvýšení počtu eosinofylů (speciální bílé krvinky), zvýšení kreatininfosfokinázy v krvi, snížení počtu destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavovat krvácení).
- Svalová slabost, bolest svalů, bolest ucha, bolest krku, otok kloubů, nenormální držení těla, ztuhlost kloubů, bolest svalů a kostí na hrudi, pocit tíže na hrudi.
- Porušení kůže, kožní problémy, suchá kůže, intenzivní svědění, akné, vypadávání vlasů, zánět kůže způsobený roztoči, změna zbarvení pokožky, zesílení kůže, návaly horka, snížená citlivost kůže na bolest a dotyk, zánět mastné kůže.
- Ztráta menstruace, sexuální selhání, erektilní dysfunkce, porucha ejakulace, výtok z prsů, zvětšení prsů u mužů, snížení sexuální touhy, nepravidelná menstruace, výtok z pochvy.
- Mdloba, poruchy chůze, liknavost, snížení chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a snížení tělesné hmotnosti, pocit vykořenění, porucha rovnováhy, alergie, otok, problémy s řečí, zimnice, nenormální koordinace pohybů.
- Bolestivá přecitlivělost na světlo, zvýšení průtoku krve okem, otok oka, suchost oka, zvýšené slzení.
- Problémy s dýchacími cestami, překrvení plic, chrčení v plicích, překrvení dýchacích cest, problémy s mluvením, problémy s polykáním, vlhký kašel, drsný/hvízdavý zvuk při dýchání, onemocnění podobné chřipce, ucpané nosní dutiny.
- Neodpovídání na podněty, ztráta vědomí, náhlý otok rtů a očí spolu s dýchacími problémy, náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo nevýrazná řeč, která trvá méně než 24 hodin (nazývá se malá mozková příhoda nebo mrtvice), mimovolní pohyby obličeje, rukou nebo nohou, zvonění v uších, otok obličeje.
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000):
- Neschopnost dosáhnout orgasmu, menstruační poruchy.
- Lupy.
- Alergie na lék, studené končetiny, otok rtů, zánět rtů.
- Zelený zákal (glaukom), snížená ostrost vidění, zvýšená tvorba ospalků, protáčení očí.
- Nedostatek emocí.
- Změna stavu vědomí se zvýšením tělesné teploty a záškuby svalů, otok po celém těle, abstinenční příznaky, snížení tělesné teploty.
- Rychlé povrchní dýchání, problémy s dýcháním ve spánku, chronický zánět středního ucha (otitida).
- Ucpání střev.
- Snížení průtoku krve mozkem.
- Snížení počtu bílých krvinek, nepatřičné vylučování hormonu, který kontroluje objem moči.
- Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza), porucha pohyblivosti.
- Koma (bezvědomí) způsobené nekontrolovanou cukrovkou.
- Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka).
- Zánět slinivky břišní.
Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000):
- Život ohrožující komplikace u nekontrolované cukrovky.
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):
- Těžká alergická reakce vedoucí k obtížím s dechem a šoku.
- Žádné granulocyty (druh bílých krvinek, které pomáhají obraně proti infekci).
- Prodloužená a bolestivá erekce.
- Nebezpečně zvýšený příjem tekutin.
- U starších pacientů s demencí bylo hlášeno mírné zvýšení počtu úmrtí u pacientů užívajících antipsychotika, ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
Dlouhodobě působící injekce risperidonu.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při používání dlouhodobě působících injekcí s risperidonem. Objeví-li se u Vás některý z dále uvedených nežádoucích účinků, oznamte to svému lékaři, i když nejste léčen(a) dlouhodobě působící injekcí s risperidonem.
- Infekce střeva;
- absces pod kůží, brnění, mravenčení nebo necitlivost kůže, zánět kůže;
- snížení počtu bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti infekci;
- deprese;
- křeč;
- mrkání očí;
- pocit otáčení se, vrávorání, nestability;
- pomalý tlukot srdce, vysoký tlak krve;
- bolest zubů, křeče v jazyce;
- bolest hýždí;
- snížení váhy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK RISPEN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Rispen po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Neužívejte Rispen, pokud si všimnete jakýchkoli změn vzhledu tablet.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co RISPEN obsahuje
Léčivou látkou je risperidonum (risperidon) 1, 2, 3 nebo 4 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou: laktóza, mikrokrystalická celulóza, předželatinovaný kukuřičný škrob, magnesium stearát, hypromelóza, makrogol 6000, oxid titaničitý E 171, žlutý oxid železitý E 172
(Rispen 2, 3), červený oxid železitý (Rispen 2), zeleň laková E 104/132 (Rispen 4).
Jak přípravek RISPEN vypadá a co obsahuje toto balení
Rispen 1: bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.
Rispen 2: světle růžové kulaté bikonvexní potahované tablety o velikosti 8 mm v průměru.
Rispen 3: žluté kulaté bikonvexní potahované tablety o velikosti 9 mm v průměru.
Rispen 4: světle zelené kulaté bikonvexní tablety o velikosti 10 mm v průměru.
Balení obsahuje 20, 30 nebo 50 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká Republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.2.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru