kontakt

psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


STILNOX

Stilnox se používá při poruchách spánku, které zahrnují potíže s usínáním a nekvalitní spánek. Stilnox patří k z-generaci hypnotik, u kterých není tak vysoké riziko vzniku závislosti a která nemění přirozenou skladbu spánku, jako některá starší hypnotika.

Hypnotika - léky na spaní (obecné informace)

Při poruchách spánku se mohou užívat léky ze skupiny hypnotik. Poruchy spánku zahrnují zejména obtížné usínání a sníženou kvalitu spánku. "Prášky na spaní", jak se těmto lékům běžné říká, jsou v těchto případech jasně nejsnazší pomocí, ale není to úplně zadarmo: všechny nějakým způsobem mění přirozený průběh usínání a spánku a existuje riziko vzniku závislosti.
A je tu ještě jeden aspekt. Poruchy spánku totiž téměř vždy ukazují, že v životě člověka není něco v pořádku - že je příliš stresovaný, nespokojený, málo se hýbe, neumí se vypořádat s běžnou zátěží nebo má potíže v práci či doma. (Toto nutně neplatí u starších lidí, u nichž jsou určité problémy se spaním běžným jevem vyplývajícím z běhu času.) Pokud je vám tedy pod šedesát a špatně spíte, berte to jako signál, že byste měli něco změnit. Když to neuděláte, máte skoro jistotu, že vás potkají další nepříjemnosti - ty mohou být ryze psychického typu (úzkosti, neurózy, deprese), nebo se projeví na tělesné úrovni (bolesti hlavy, zad, cukrovka, kožní potíže, zažívací poruchy a další).
Ale zpět k hypnotikům. Barbituráty, Rohypnol a Diazepam se už prakticky nepoužívají, ať už pro svou návykovost nebo dlouhý vylučovací poločas (tedy dobu, kterou tělo potřebuje, aby se zbavilo poloviny účinné látky léku). Velmi krátký vylučovací poločas, jen asi 2 hodiny, má Dormicum (účinná látka midazolam). Dormicum je proto vhodné při potížích s usínámím, patří nicméně mezi benzodiazepiny (podobně jako mnohé léky proti úzkosti) s vyšším rizikem vzniku závislosti.
Zatím nejnovější je tzv. z-generace hypnotik. Písmeno "z" odkazuje k účinné látce, jíž je zolpidem nebo zopiklon - sem patří Hypnogen, Stilnox, Zolpinox, Zolpidem a Imovane. Tyto léky fungují jinak než benzodiazepiny. Oproti nim tolik nemění přirozený průběh spánku, nezpůsobují ranní únavu a zmatenost a riziko vzniku závislosti na nich je menší.
Při braní hypnotik je dobré respektovat tyto zásady:
:: Brát léky na spaní co nejkratší dobu.
:: Zlepšit svůj životní styl, životní okolnosti a práci se stresem, aby byl spánek dobrý přirozeně.
:: Při dlouhodobém užívání hypnotika střídat.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Stilnox - Zolpidemi tartras
potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Stilnox a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stilnox užívat
3. Jak se Stilnox užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Stilnox uchovávat
6. Další informace

1. CO JE STILNOX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Stilnox patří mezi tzv. hypnotika, léky navozující spánek. Léčivou látkou obsaženou v přípravku Stilnox je zolpidem. Zolpidem zkracuje dobu nástupu spánku, snižuje počet probuzení, prodlužuje celkovou dobu spánku a zlepšuje jeho kvalitu obnovením fyziologické stavby spánku.
Zolpidem užívají dospělí pacienti starší 18 let trpící nespavostí.
Je určen ke krátkodobému podávání, doba léčby nemá překročit 4 týdny.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STILNOX UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Stilnox
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na zolpidem nebo na kteroukoli další složku přípravku Stilnox
- jestliže trpíte závažnou jaterní nedostatečností -
- pokud trpíte akutní nebo závažnou dechovou nedostatečností -
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stilnox je zapotřebí
- jestliže trpíte dechovou nedostatečností, protože hypnotika mohou tlumit aktivitu dechového centra a Vaše dýchací problémy by se mohly zhoršit.
- jestliže trpíte jaterní nedostatečností nebo máte vyšší věk (více než 65 let), může být zapotřebí snížit dávku přípravku Stilnox.
- jestliže trpíte depresí, musí být zolpidem, stejně jako ostatní sedativa a hypnotika, podáván se zvýšenou opatrností. Pacientům se sebevražednými sklony se má vzhledem k riziku záměrného předávkování podávat nejmenší možná dávka. Během léčby zolpidemem může být odhalena dříve existující deprese. Protože nespavost může být projevem deprese, měla by být v případě trvání nespavosti stanovená diagnóza přehodnocena.
Tam, kde je to možné, se má před podáním hypnotika stanovit a léčit příčina nespavosti. Pokud nedojde k potlačení nespavosti po 7 - 14 dnech léčby, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění
Dále jsou uvedeny všeobecné informace vztahující se ke známým účinkům hypnotik.
Pokud máte tzv. spánkovou apnoe (krátkodobé přerušení dýchání ve spánku) nebo myastenia gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou slabostí), je třeba při podávání přípravku Stilnox zvláštní opatrnosti.
Psychiatrické a "paradoxní" reakce
Při podávání sedativ a hypnotik jako je zolpidem se mohou vyskytnout příznaky jako je neklid, zvýšená nespavost, nervozita, podrážděnost, agrese, bludy, zuřivost, noční můry, halucinace, nevhodné chování a další nežádoucí poruchy chování. Pokud k nim dojde, má se podávání přípravku přerušit. Tyto projevy jsou pravděpodobnější u starších nemocných.
Náměsíčnost a související chování
U pacientů, kteří užívali zolpidem a nebyli zcela probuzeni, byla hlášena náměsíčnost a s ní spojené chování, jako např. „řízení vozidla“, příprava a konzumace jídla, telefonování nebo soulož. Pacient si tuto činnost zpětně nepamatuje (amnézie). Riziko výskytu takového chování se zvyšuje při užití zolpidemu s dalšími látkami tlumícími centrální nervový systém (včetně alkoholu), stejně jako při překročení maximální doporučené dávky zolpidemu. V případě výskytu takového chování (např. „řízení vozidla“) by z důvodu rizika pro pacienta i pro okolí mělo být zváženo přerušení léčby zolpidemem.
Amnézie
Sedativa a hypnotika jako je např. zolpidem mohou vyvolat ztrátu paměti (anterográdní amnézii), ke které nejčastěji dochází několik hodin po podání přípravku. Riziko se sníží při zajištění nepřerušovaného spánku po dobu 7 - 8 hodin.
Tolerance
Při opakovaném užívání sedativ a hypnotik jako je zolpidem se v průběhu několika týdnů může vyvinout určitá ztráta hypnotického účinku.
Závislost
Podávání sedativ a hypnotik jako je zolpidem může vést k rozvoji fyzické i psychické závislosti. Riziko závislosti se zvyšuje s dávkou a trváním léčby a je vyšší u pacientů s anamnézou psychiatrických onemocnění a/nebo závislosti na alkoholu a drogách. Tito pacienti mají být během léčby hypnotiky pod pečlivým dohledem.
Při vzniku fyzické závislosti je náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky, jako jsou např. bolesti hlavy, svalové bolesti, extrémní úzkost a napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost. V těžkých případech může dojít k následujícím projevům: psychické poruchy (derealizace, depersonalizace), zvýšená citlivost sluchu (hyperakuzie), necitlivost nebo palčivost končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace nebo epileptické záchvaty.
Návrat nespavosti
Při vysazení léčby hypnotiky se mohou znovu objevit příznaky, které k léčbě vedly, a to ve zvýšené intenzitě. Přítomny mohou být i další reakce, včetně změn nálad, úzkosti a neklidu.
V případě sedativ a hypnotik s krátkodobým účinkem mohou vzniknout abstinenční příznaky i během intervalu mezi dávkami.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Při podání látek tlumících centrální nervový systém společně se zolpidemem může dojít k prohloubení tohoto jejich účinku. Jsou to např. neuroleptika – léky ovlivňující centrální nervový systém, hypnotika – léky navozující spánek, anxiolytika – léky proti úzkosti, antidepresiva – léky proti depresi, antiepileptika – léky proti epilepsii, alkohol.
Sloučeniny, které tlumí nebo navozují tvorbu určitých jaterních enzymů, mohou zesílit účinek některých hypnotik. Při současném užívání zolpidemu s ketokonazolem (lék užívaný k léčbě mykóz) se mohou zvýšit sedativní účinky.
Alkohol
Současné podávání s alkoholem se nedoporučuje. Při užívání přípravku Stilnox v kombinaci s alkoholem může být zvýšen sedativní účinek. Toto ovlivňuje schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


Užívání přípravku s jídlem a pitím
Přípravek Stilnox je možné užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství:
Jako preventivní opatření je doporučeno vyhnout se užívání zolpidemu během těhotenství.
Pokud máte v úmyslu otěhotnět nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, konzultujte vysazení léčiva se svým lékařem.
Pokud je zolpidem užíván v pozdní fázi těhotenství nebo při porodu, lze očekávat ovlivnění novorozence, jako je hypotermie (podchlazení), hypotonie (snížené svalové napětí) a střední deprese dechu (pomalé či povrchní dýchání). Pokud byl zolpidem užíván na konci těhotenství současně s dalšími látkami tlumícími CNS, byly u novorozenců hlášeny případy závažné dechové deprese.
U dětí narozených matkám, které chronicky užívají sedativa/hypnotika během pozdních fází těhotenství, může po narození navíc dojít k rozvoji fyzické závislosti a může zde být riziko rozvoje abstinenčních příznaků.
Kojení:
Malé množství zolpidemu proniká do mateřského mléka. Podávání zolpidemu kojícím matkám se proto nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.), protože je zde možné riziko ranní ospalosti. Pokud se u vás tento příznak objeví, neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Stilnox
Stilnox obsahuje laktózu. Pokud Vám bylo Vaším lékařem sděleno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před použitím tohoto přípravku svého lékaře.

3. JAK SE STILNOX UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Stilnox přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá denní dávka přípravku je 1 tableta (10 mg). Starší pacienti nebo pacienti s poruchou funkce jater mohou být k účinkům zolpidemu zvláště citliví, proto se v těchto případech doporučuje zahájit léčbu dávkou 5 mg (polovina tablety). Celková denní dávka zolpidemu nesmí překročit 10 mg.
Stilnox je třeba podávat těsně před ulehnutím nebo po ulehnutí, zapíjí se malým množstvím tekutiny.
Přípravek by měl být užíván pouze v případě, že lze zajistit 7-8 hodinový spánek.
Doba léčby nemá překročit 4 týdny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Stilnox, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem může dojít k poruchám vědomí od spavosti až po lehké bezvědomí, výrazně těžší projevy byly pozorovány při kombinaci s dalšími látkami tlumícími centrální nervový systém včetně alkoholu.
Vždy je třeba urychleně vyhledat lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stilnox
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Stilnox nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mezi často hlášené nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) patří: ospalost, bolesti hlavy, závratě, zvýšená nespavost, výpadky paměti někdy spojené s nevhodným chováním, halucinace, neklid, noční můry, únava, průjem, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, infekce horních a dolních cest dýchacích.
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000) jsou zmatenost, podrážděnost, dvojité vidění.
Další nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit: snížená úroveň vědomí, nervozita, agresivita, zuřivost, nevhodné chování, deprese, bludy, náměsíčnost, závislost, změny libida, poruchy chůze, léková tolerance (ztráta léčebného účinku), upadnutí (hlavně u starších pacientů, a pokud zolpidem nebyl užíván v souladu s doporučeným dávkováním), svalová slabost, vyrážka, svědění, kopřivka, zvýšené pocení, zvýšení hodnot jaterních enzymů, otok (tzv. angioneurotický edém), snížení dechové frekvence
Závislost
Podávání přípravku může vést k rozvoji fyzické i psychické závislosti. Riziko se zvyšuje s dávkou a trváním léčby a je vyšší u pacientů, kteří byli nebo jsou závislí na alkoholu nebo drogách. Při vzniku závislosti je náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky, jako např. bolesti hlavy, svalové bolesti, extrémní úzkost a napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost. Mohou se objevit i křeče. Z těchto důvodů je vhodná léčba případné závislosti pod lékařským dohledem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK STILNOX UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Stilnox nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Stilnox obsahuje
- Léčivou látkou je zolpidemi tartras 10 mg v jedné potahované tabletě.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy (90,4 mg laktózy v jedné potahované tabletě), mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý
Jak Stilnox vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Stilnox jsou bílé podlouhlé potahované tablety, na jedné straně s půlící rýhou, na druhé s potiskem „STILNOX“.
Velikost balení: 10 nebo 20 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o.
Praha
Česká republika
Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francie
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 27.6.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

 

  nahoru