psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


Tiapridal

Tiapridal je lék používaný zejména k léčbě poruch chování u seniorů nebo těžkých alkoholiků, dále k utlumení mimovolných pohybů (např. při Huntingtonově chorobě) a závažných tikových projevů včetně Tourettova syndromu. Tiapridal užívají i děti - proti těžkým tikům a poruchám chování ve směru agresivity.
Tiapridal patří mezi atypická antipsychotika, ale na rozdíl od většiny z nich nepůsobí proti psychózám (např. schizofrenii).

Antipsychotika - léky proti psychózám a poruchám chování

Antipsychotika, jejichž starší název zní "neuroleptika", jsou léky používané pro nemocné schizofrenií a jinými psychózami, dále pro neklidné a agresivní jedince, ale slouží i při těžké nespavosti, závratích nebo úporném zvracení. Hlavním úkolem antipsychotik je snížit v mozku hladinu dopaminu - dopamin je chemická látka zajišťující v různých částech mozku komunikaci mezi jednotlivými nervovými buňkami, podílí se na myšlenkových procesech a jeho nadměrné množství vede právě k psychotickým a dalším nepříznivým příznakům.

Kompliance, neboli ochota pacientů brát léky tak, jak jim je předepsal lékař, je u antipsychotik tradičně problematická. Zejména starší, klasická antipsychotika působí u mnohých lidí nepříjemné vedlejší účinky, pro které řada pacientů léky nebere. Nová, tzv. atypická antipsychotika byla vyvinuta právě s ohledem na nízkou komplianci a vedlejší účinky jsou u nich výrazně snesitelnější.

Klasická antipsychotika se dělí na dvě skupiny:
:: Bazální antipsychotika - ta kromě toho, že člověka zbavují pozitivních psychotických symptomů (což jsou např. halucinace a bludy), mají i zklidňující účinek. Patří sem Chlorprothixen (účinná látka chlorprothixen), Tisercin (levomepromazin), Plegomazin (chlorpromazin) aj.
:: Incizivní antipsychotika - opět zamezují pozitivním psychotickým příznakům a mají nižší tlumivý účinek než sedativní antipsychotika. Patří sem Haloperidol (haloperidol), Fluanxol (flupentixol) aj.

Atypická antipsychotika
První volbou mezi antipsychotiky bývá skupina atypických antipsychotik, což je druhá generace těchto léků s lepší snášenlivostí oproti svým předchůdcům. Dělí se do čtyř skupin:
:: Antagonisté D2/D3 receptorů - působí proti pozitivním i negativním příznakům (k negativním patří emoční otupělost, útlum nálady, zpomalení psychických funkcí), dobře ovlivňují depresivní náladu a zlepšují pozornost. Patří sem Dogmatil, Sulripol a Prosulpin (účinná látka sulpirid) a Deniban (amilsulprid).
:: SDA - kromě dopaminu snižují také hladinu serotoninu a adrenalinu; léčí pozitivní i negativní psychotické příznaky a zlepšují mentální výkonnost. Patří sem zejména Rispen, Risperdal, Risperidon a Rorendo (risperidon).
:: MARTA - kromě dopaminu ovlivňují hladiny dalších chemických látek v mozku, např. serotoninu, acetylcholinu, noradrenalinu aj. Dobře léčí pozitivní i negativní příznaky psychóz, zlepšují náladu i mentální výkonnost a zabraňují návratu psychotických obtíží po skončení léčby. Patří sem Leponex, Clozapin (klozapin), Kventiax, Quetiapin, Hedonin (quetiapin), Olanzapin, Nykob, Zyprexa, Zolafren (olanzapin).
:: Dopaminoví dualisté a serotoninoví antagonisté - nejnovější léky, které kromě dobrého působení na pozitivní i negativní psychotické příznaky také aktivizují a mají minimum vedlejších účinků. Patří sem Abilify (aripiprazol).

Nejčastější nežádoucí účinky:
U klasických neuroleptik je to především svalová ztuhlost, třes, strnulý výraz, zpomalení pohybům, šouravá chůze (tyto projevy se jako celek nazývají parkinsonismus), nekontrolované pohyby např. jazykem, očima nebo končetinami, neklid, vnitřní napětí, suchost sliznic, nízký tlak, zvýšení tělesné hmotnosti, potíže s plodností a libidem. Tyto nežádoucí účinky se projeví až u poloviny léčených lidí; některé příznaky po prvních týdnech užívání odezní, jiné se objeví až po dlouhé době užívání antipsychotik.
Atypická neuroleptika jsou v tomto ohledu mnohem snesitelnější. Parkinsonismus se při nich téměř nevyskytuje. Nejčastější nežádoucí účinek bývá nespavost, snížení libida nebo závratě.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls21332/2010
TIAPRIDAL
tablety
(tiapridi hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci.
1. Co je Tiapridal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tiapridal užívat.
3. Jak se Tiapridal užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Tiapridal uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Tiapridal a k čemu se používá
Tiapridal je přípravek, který působí na psychické funkce a příznivě ovlivňuje mimovolní a abnormální pohyby nemocného.
Tiapridal se užívá ke krátkodobé léčbě poruch chování ve stáří nebo při chronickém alkoholismu, včetně abstinenčních příznaků při náhlém vynechání požívání alkoholu.
Také se užívá k odstranění psychicky vyvolaných nenormálních pohybů ve stáří. Příznivě ovlivňuje mimovolní pohyby úst, kroutivé pohyby rukou a některé formy třesu rukou. Je možno jej také užívat u jiných forem nenormálních pohybů (Huntingtonova chorea, tardivní dyskineze).
Tiapridal tablety lze užít u dospělých a dětí od 6 let k léčbě těžkých poruch chování a mimovolních pohybů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tiapridal užívat
Neužívejte Tiapridal:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tiaprid nebo na kteroukoli další složku přípravku Tiapridal
- pokud trpíte vzácným onemocněním nadledvin, tzv. feochromocytomem, které způsobuje bolest hlavy, návaly horka a periodický vzestup krevního tlaku
- pokud je Vám podávána levodopa při léčbě Parkinsonovy choroby (onemocnění projevující se výrazným třesem a svalovou ztuhlostí)
- pokud trpíte současným nádorovým onemocněním mozku, produkujícím hormon prolaktin a/nebo nádorem prsu
Pokud si myslíte, že byste mohl(a) mít některé z uvedených potíží nebo máte-li jakékoli jiné pochybnosti, poraďte se se svým lékařem, než začnete Tiapridal užívat.
Upozornění a opatření:
- pokud trpíte Parkinsonovou chorobou (onemocnění projevující se výrazným třesem a svalovou ztuhlostí) měl být Vám být předepsán Tiapridal pouze ve výjimečném případě
- pokud trpíte epilepsií (padoucnicí), musí existovat zvláště závažné důvody, předepíše-li Vám lékař tento lék, protože může dojít ke zvýšení možnosti vzniku křečových stavů
- pokud trpíte onemocněním ledvin, musíte přesně dodržovat snížené dávkování přípravku, které stanoví lékař
- pokud užíváte nějaký další lék (viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky")
- pokud trpíte srdečním onemocněním a onemocněním cév
- u starších pacientů s těžkým duševním onemocněním, které má souvislost s demencí
Pokud se Vás týká některá z výše uvedených situací, oznamte to svému lékaři předtím, než začnete užívat Tiapridal.
Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je Tiapridal, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
Mohou se nečekaně objevit horečka či infekce, které mohou být příčinou změny jednotlivých složek krve (krevní dyskrázie). V tom případě neprodleně informujte Vašeho lékaře.
Tiapridal není vzhledem k obsahu léčivé látky určen k podávání dětem do 6 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Tiapridal
Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit užívání přípravku Tiapridal a naopak.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Jedná se hlavně o přípravky určené k léčbě: Parkinsonovy nebo Alzheimerovy choroby nepravidelného srdečního rytmu, vysokého krevního tlaku nebo srdečního selhávání některých duševních poruch, deprese, úzkosti a poruch spánku parazitárních infekcí bakteriálních infekcí poruch trávicího ústrojí alergií bolesti a migrény závislosti na opioidech zeleného zákalu a dále např. projímadla, látky používané k vyšetření funkce nadledvin nebo léky užívané na odvodnění.
Přípravek Tiapridal se nesmí užívat společně s léky obsahujícími kabergolin nebo chinagolid, pokud je neužíváte k léčbě Prakinsonovy choroby.
Přípravky působící na centrální nervový systém, jako léky proti bolesti, léky potlačující kašel, léky na spaní, na uklidnění, proti zvracení, proti alergii, mohou zvyšovat účinek přípravku Tiapridal a vyvolávat snížení pozornosti i spavost. Také alkohol zvyšuje celkový účinek přípravku Tiapridal, zejména zvýšením celkového utlumení a výraznou spavostí. Vyvarujte se proto požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku.
Užívání přípravku Tiapridal s jídlem a alkoholem
Přípravek Tiapridal lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Během léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat
Pokud otěhotníte během užívání přípravku Tiapridal, ihned o tom informujte svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Tiapridal v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnouit tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Protože není známo, zda se přípravek vylučuje do lidského mateřského mléka, nedoporučuje se během užívání přípravku Tiapridal kojit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, protože Tiapridal může způsobit útlum a ospalost.

3. Jak se přípravek Tiapridal užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování je individuální a vždy je musí určit lékař.
Tiapridal se užívá u dospělých a dětí od 6 let obvykle takto:
- krátkodobá léčba poruch chování ve stáří nebo při chronickém alkoholismu
Použití u dospělých: 200 – 300 mg za den, rozděleno do 2 dílčích dávek po dobu 1 – 2 měsíců.
U starších pacientů by dávky 200 – 300 mg/den mělo být dosaženo postupně. Léčba by měla být zahájena nízkou dávkou 50 mg 2x denně. Dávka by pak měla být zvyšována postupně po 50 – 100 mg každé 2 – 3 dny. Průměrná dávka u starších pacientů je 200 mg/den.
Maximální doporučenou dávkou je 300 mg/den.
- mimovolní a abnormální pohyby:
Dospělí: 300 – 800 mg/den.
Léčba by měla být zahájena velmi nízkou dávkou 25 mg/den, potom by dávka měla být velmi postupně zvyšována k dosažení nejnižší účinné dávky.
Děti od 6 let: 3-6 mg/kg tělesné hmotnosti denně. U dětí je vhodnější podání kapek.
- těžké poruchy chování u dětí od 6 let s agitovaností (pohybovým neklidem) a agresivitou:
Dávka je 100 – 150 mg/den. U dětí je vhodnější podání kapek.
Při poruše funkce ledvin lékař dávku sníží na polovinu nebo čtvrtinu obvyklé dávky.
Přesnou dávku, jejich počet během dne i délku léčby určí vždy lékař.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tiapridal, než jste měl(a):
Při požití většího počtu tablet se mohou objevit stahy svalů v oblasti obličeje a krku, nekontrolované vyplazování jazyka, dlouhodobý stah žvýkacích svalů, ospalost, útlum, ztráta vědomí. Může se objevit i třes a ztuhlost končetinových svalů. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře nebo nejbližší lékařskou službu.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tiapridal:
Tablety užijte hned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít více dávek, poraďte se se svým lékařem.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tiapridal
Užívejte přípravek podle doporučení lékaře a nevysazujte jej bez jeho předchozího vědomí.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tiapridal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
V průběhu užívání přípravku se mohou často objevit následující nežádoucí účinky: závratě, bolest hlavy, zvýšený třes rukou, zvýšení svalového napětí, pohybové poruchy, slinění, ospalost, nespavost, netečnost, únava, slabost, malátnost, vylučování mléka mléčnou žlázou, zvětšení a bolest prsou i u mužů, poruchy menstruace, orgasmu a impotence. Méně často se objevuje neklid, křeče, strnutí šíje a žvýkacích svalů, stahy některých svalů v obličeji a na krku, zvýšení tělesné hmotnosti.
Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny rytmické, mimovolní pohyby převážně končetin, jazyka a/nebo obličeje a poruchy srdečního rytmu a pokles krevního tlaku.
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Pokud se u Vás objeví horečka nebo infekce, vyhledejte lékaře.
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
Stejně jako u ostatních neuroleptik se může vyskytnout neuroleptický maligní syndrom, který je charakterizovaný vysokou horečkou, svalovou ztuhlostí, zrychlenou srdeční činností, zrychleným dýcháním, ospalostí a zmateností. Jestliže se tyto příznaky rozvinou, přerušte užívání přípravku Tiapridal a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak Tiapridal uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek Tiapridal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Tiapridal, pokud si všimnete jakékoli viditelné známky poškození.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace
Co Tiapridal obsahuje:
- Léčivou látkou je tiapridi hydrochoridum. Jedna tableta obsahuje 111,1 mg tiapridi hydrochloridum, což odpovídá 100 mg tiapridu.
- Pomocnými látkami jsou mannitol, mikrokrystalická celulóza, povidon, srážený oxid křemičitý a magnesium-stearát.
Jak Tiapridal vypadá a co obsahuje toto balení:
Tiapridal tablety jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety, na jedné straně dělicí kříž, na druhé vyražený nápis „T 100“. Tablety lze dělit na čtyři stejné dávky.
Jsou dodávány v papírové krabičce obsahující 20 nebo 50 tablet v PVC/Al blistrech.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobci:
Sanofi Winthrop Industrie, Quétigny, Francie
Famar Healthcare Services Madrid, S.A.U., Alcorcón, Španělsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., tel. 233 086 111, fax 233 086 222
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.7.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru