psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


VELAXIN

Velaxin je lék proti depresi a úzkostným stavům jako je generalizovaná úzkostná porucha a další. Působí tak, že v mozku na nervových spojích zvyšuje množství chemických látek, které se podílejí na utváření nálady a pohody (serotonin a noradrenalin). Patří k antidepresivům 4. generace a pomůže i lidem, u kterých selhala antidepresiva 3. generace (SSRI a jiná). Velaxin je dobře snášený a přitom účinný lék.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls102389/2010
Velaxin 25 mg
Velaxin 37,5 mg
Velaxin 50 mg
Velaxin 75 mg
venlafaxinum
tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Velaxin a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Velaxin užívat.
3. Jak se Velaxin užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak Velaxin uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE VELAXIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Velaxin je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tato skupina léčiv se používá k léčbě deprese a dalších onemocnění, jako např. úzkostné poruchy. Má se za to, že lidé, kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní, mají nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují, ale mohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku.
Velaxin je určen k léčbě deprese u dospělých. Léčba deprese nebo úzkostných poruch je důležitá k tomu, aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše potíže mohou přetrvávat a být závažnější a hůře léčitelné.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VELAXIN UŽÍVAT
Neužívejte Velaxin
 jestliže jste alergický/á na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku přípravku Velaxin
 užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užíval/a léky nazývané ireverzibilní inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. Užívání ireverzibilních MAOI s jinými léky včetně přípravku Velaxin může vyvolat závažné nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení užívání přípravku Velaxin, než začnete užívat nějaký ireverzibilní MAOI (viz také „Serotoninový syndrom“ a „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Velaxin je zapotřebí
 užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem Velaxin mohou zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu (viz bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“)
 máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu (zvýšený nitrooční tlak)
 máte-li v anamnéze (máte nyní nebo jste měli v minulosti) vysoký krevní tlak
 máte-li v anamnéze srdeční onemocnění
 máte-li v anamnéze záchvaty (křeče)
 máte-li v anamnéze nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatrémie)
 máte-li sklon ke vzniku podlitin nebo k častému krvácení (porucha krvácení a anamnéze) nebo pokud užíváte další léky, které mohou zvýšit riziko krvácení
 zvyšuje-li se Vám hladina cholesterolu
 máte-li nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl mánii nebo bipolární poruchu (nadměrný pocit vzrušení nebo euforie)
 máte-li v anamnéze agresivní chování
Velaxin může vyvolat pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát na místě. Pokud se Vám to přihodí, měl/a byste informovat lékaře.
Pokud se Vás týká kterýkoli z těchto stavů, sdělte to prosím svému lékaři předtím, než začnete užívat Velaxin.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu. Tyto se mohou zhoršit, jestliže začínáte užívat antidepresiva poprvé, jelikož nástup účinku všech těchto léků trvá obvykle dva týdny, někdy i déle.
Je pravděpodobnější, že tyto myšlenky budete mít:
 jestliže jste již v minulosti měl/a myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození
 jestliže jste mladý/á dospělý/á. Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte svého lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.
Možná Vám pomůže, když se svěříte někomu z Vašich příbuzných nebo blízkých přátel, že trpíte depresí nebo že máte úzkostnou poruchu, a dáte jim přečíst tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, zda si myslí, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo že mají obavu ze změn Vašeho chování.
Sucho v ústech
Suchem v ústech trpí 10 % pacientů léčených venlafaxinem. To může zvýšit riziko vzniku zubního kazu. Proto byste měl/a věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní.
Užívání u dětí a dospívajících ve věku do 18 let
Velaxin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měl/a byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Lékař přesto může Velaxin pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Velaxin pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, požádejte o to prosím svého lékaře. Měl/a byste také informovat lékaře, pokud se u pacienta do 18 let, léčeného přípravkem Velaxin, objeví nebo zhorší výše uvedené příznaky. Rovněž dlouhodobá bezpečnost s ohledem na další růst, dospívání, a rozvoj poznání a chování při léčení přípravkem Velaxin nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Lékař by měl rozhodnout, zda můžete užívat Velaxin současně s dalšími léky.
Nezačínejte užívat ani neukončujte užívání jakéhokoli léku, včetně těch, které jste si koupili bez lékařského předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo lékárníkem.
 Inhibitory monoaminooxidázy (MAOI: viz bod „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Velaxin užívat“).
 Serotoninový syndrom: Při léčbě venlafaxinem může dojít k potenciálně život ohrožujícímu stavu nazývanému serotoninový syndrom (viz „Možné nežádoucí účinky“), zvláště pak při užívání současně s jinými léky.
Příkladem těchto léků jsou:
 triptany (používané k léčení migrény)
 léky používané k léčbě deprese, např. SNRI, SSRI, tricyklická antidepresiva, nebo léky s obsahem lithia
 léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčení infekcí)
 léky obsahující moklobemid, reverzibilní MAOI (používaný k léčení deprese)
 léky obsahující sibutramin (používaný ke snížení tělesné hmotnosti)
 léky obsahující tramadol (proti bolesti)
 léky obsahující rostlinu třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, přírodní rostlinný přípravek, používaný k léčení mírných depresí)
 léky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi)
Známky a příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat kombinaci následujících stavů:
neklid, halucinace, ztrátu koordinace, zrychlení srdečního tepu, zvýšení tělesné teploty, náhlé změny krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení. Pokud se domníváte, že máte serotoninový syndrom, vyhledejte rychle zdravotnickou pomoc.
Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku Velaxin a měly by být užívány s opatrností.
Je obzvláště důležité informovat lékaře a lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující:
 Ketokonazol (lék proti plísním)
 Haloperidol nebo risperidon (k léčení psychiatrických stavů)
 Metoprolol (betablokátor k léčení vysokého krevního tlaku a srdečních potíží)
Užívání přípravku Velaxin s jídlem a pitím
Velaxin se má užívat s jídlem (viz bod 3 „JAK SE VELAXIN UŽÍVÁ“).
Po dobu užívání přípravku Velaxin byste neměli pít alkohol.
Těhotenství a kojení
Pokud v průběhu užívání přípravku Velaxin otěhotníte, nebo se snažíte otěhotnět, informujte svého lékaře. Měla byste užívat Velaxin až poté, co lékař zvážil možné přínosy a rizika pro Vaše nenarozené dítě.
Pokud užíváte Velaxin v průběhu těhotenství, informujte o tom svého lékaře nebo porodní asistentku, neboť Vaše dítě by mohlo mít po narození příznaky z vysazení. Tyto příznaky obvykle začínají v průběhu prvních 24 hodin po narození dítěte. Příznaky mohou zahrnovat neprospívání nebo problémy s dýcháním. Pokud by Vaše dítě mělo po narození tyto příznaky a měla byste obavy, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku.
Ujistěte se, že porodní asistentka a/nebo lékař ví, že užíváte Velaxin. Podobné léky (SSRI), pokud jsou užívány během těhotenství, mohou zvýšit riziko závažné situace u dětí, tzv. perzistentní plicní hypertenze novorozených dětí (PPHN), která způsobuje, že dítě rychleji dýchá a má namodralou barvu. Tyto příznaky obvykle začínají v průběhu prvních 24 hodin po narození dítěte. Pokud se příznaky u Vašeho dítěte objeví, kontaktujte okamžitě porodní asistentku a/nebo lékaře.
Venlafaxin se vylučuje do mateřského mléka. Existuje riziko, že bude účinkovat na dítě. Proto byste se měla poradit s lékařem, který pak rozhodne, zda byste měla přestat kojit nebo přestat užívat přípravek Velaxin.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud si neověříte, jak Vás Velaxin ovlivňuje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Velaxin
Přípravek Velaxin obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře před tím, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE VELAXIN UŽÍVÁ
Vždy užívejte Velaxin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá doporučená počáteční dávka je 75 mg denně, rozdělená do dvou nebo tří jednotlivých dávek.
Dávka může být lékařem postupně zvýšena a, pokud je to nutné, až na maximální dávku 375 mg denně při léčbě deprese.
Užívejte Velaxin každý den přibližně ve stejnou denní dobu, buď ráno nebo večer.
Velaxin se má užívat s jídlem.
Máte-li jaterní nebo ledvinové onemocnění, informujte, prosím, lékaře, neboť je možné, že bude třeba Vaši dávku přípravku Velaxin upravit.
Nepřestávejte užívat Velaxin bez předchozí porady s lékařem (viz bod „Jestliže jste přestal/a užívat Velaxin“).
Jestliže jste užil/a více přípravku Velaxin, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a větší množství přípravku Velaxin, než máte předepsáno, neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat zrychlení srdečního tepu, změny v bdělosti (v rozmezí od ospalosti až po kóma), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení.
Jestliže jste zapomněl/a užít Velaxin
Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve poté, co si to uvědomíte. Pokud však je již čas k užití následující dávky, vynechejte zapomenutou dávku. Neužívejte větší množství přípravku Velaxin, než máte na každý den předepsáno.
Jestliže jste přestal/a užívat Velaxin
Nepřestávejte lék užívat ani si sami bez vědomí lékaře nesnižujte dávku, a to ani tehdy, cítíte-li se už lépe. Pokud si Váš lékař myslí, že už nemusíte dále užívat Velaxin, poradí Vám postupně snižovat dávku předtím, než léčbu úplně ukončíte. Po ukončení užívání přípravku Velaxin se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, zvláště je-li léčba ukončena náhle nebo když jsou dávky sníženy příliš rychle. Někteří pacienti mohou pocítit nežádoucí účinky jako je únava, závratě, pocit „točení hlavy“, bolest hlavy, nespavost, noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, průjem, nervozita, vzrušení, zmatenost, zvonění v uších, mravenčení nebo vzácně vjemy elektrického šoku, slabost, pocení, křeče, nebo příznaky chřipky.
Lékař Vám poradí, jak by měla být léčba přípravkem Velaxin postupně ukončena. Pocítíte-li některé z těchto příznaků, nebo jiné příznaky, které vás budou trápit, požádejte lékaře o další rady.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Velaxin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Alergické reakce
Pokud se dostaví některý z následujících účinků, neužívejte dále Velaxin. Neprodleně informujte svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice:
 Tíha na hrudi, sípání, obtížné polykání nebo dýchání.
 Otok obličeje, hrdla, rukou nebo nohou.
 Pocit nervozity nebo úzkosti, závratě, bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka.
 Závažná vyrážka, svědění nebo kopřivka (vyvýšené červené nebo bílé skvrny na kůži, které často svědí).
Závažné nežádoucí účinky
Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, bude možná zapotřebí rychlá lékařská pomoc:
 Srdeční poruchy, jako zrychlený nebo nepravidelný tep, zvýšený krevní tlak.
 Oční poruchy, jako rozmazané vidění nebo rozšířené zornice.
 Nervové poruchy, jako závratě, píchání a mravenčení, pohybové poruchy, křeče nebo záchvaty.
 Psychiatrické poruchy, jako hyperaktivita a euforie.
 Vysazení léku (viz „Jak se Velaxin užívá“ a „Jestliže jste přestali užívat Velaxin“).
Úplný seznam nežádoucích účinků
Frekvence (pravděpodobnost výskytu) nežádoucích účinků je klasifikována následovně:
Velmi časté Postihnou více než 1 uživatele z 10
Časté Postihnou 1 až 10 uživatelů ze 100
Méně časté Postihnou 1 až 10 uživatelů z 1000
Vzácné Postihnou 1 až 10 uživatelů z 10000
Četnost neznámá Frekvence nemohla být z dostupných údajů stanovena
Poruchy krve a mízního systému
Méně časté: Podlitiny; dehtově černá stolice nebo krev ve stolici, což může být známkou vnitřního krvácení.
Četnost neznámá: slizniční krvácení, prodloužení doby krvácení, snížený počet krevních destiček v krvi, vedoucí ke zvýšenému riziku vzniku podlitin a krvácení; poruchy krve, které mohou vést ke zvýšenému riziku infekce.
Poruchy imunitního systému
Četnost neznámá: závažná alergická reakce, která způsobuje potíže s dechem nebo závratě, včetně prudkého poklesu krevního tlaku.
Endokrinní poruchy
Četnost neznámá: zvýšení koncentrace prolaktinu (hormon, který stimuluje tvorbu mléka) v krvi.
Poruchy metabolismu a výživy
Časté: ztráta tělesné hmotnosti, zvýšená hladina cholesterolu.
Méně časté: zvýšení tělesné hmotnosti.
Četnost neznámá; nízké hladiny sodíku v krvi, což může způsobovat únavu a zmatenost, svalové záškuby, záchvaty křečí a kóma; nadměrný příjem vody (známo jako syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu - SIADH).
Psychiatrické poruchy
Časté: abnormální sny, pokles libida, nespavost, nervozita, útlum, zmatenost, pocit oddělení od reality.
Méně časté: nepřítomnost pocitů nebo emocí, halucinace, vzrušenost.
Vzácné: chorobně povznesená nálada.
Četnost neznámá: zmatenost, myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
Poruchy nervového systému
Velmi časté: bolesti hlavy.
Časté: závratě, zvýšení svalového napětí, mravenčení, třes.
Méně časté: mimovolní pohyby svalů; vzrušenost; poruchy koordinace pohybů a rovnováhy.
Vzácné: pocit neklidu nebo neschopnost sedět nebo stát v klidu; záchvaty křečí.
Četnost neznámá: vysoká teplota se ztuhlými svaly, zmatenost nebo vzrušenost a pocení nebo záškuby
svalů, které nelze ovládat, což mohou být příznaky závažného stavu, který je znám jako neuroleptický maligní syndrom; euforické pocity, netečnost, trvalé rychlé pohyby očí, nemotornost, neklid, pocit opilosti, pocení nebo svalová ztuhlost, což jsou příznaky serotoninového syndromu; ztuhlost, stahy a mimovolní pohyby svalů.
Poruchy oka
Časté: rozostřené vidění, rozšířené zorničky, poruchy vidění.
Četnost neznámá: glaukom (těžké bolesti oka a zhoršené nebo rozostřené vidění).
Poruchy ucha a labyrintu
Méně časté: zvonění v uších.
Srdeční poruchy
Časté: bušení srdce.
Méně časté: zrychlený tep.
Četnost neznámá: abnormální, rychlý nebo nepravidelný tep, což může vést k mdlobám.
Cévní poruchy
Časté: zvýšení krevního tlaku; zarudnutí.
Méně časté: pocit závratě (zejména při náhlém napřímení), mdloby.
Četnost neznámá: pokles krevního tlaku.
Poruchy dýchání
Časté: zívání.
Četnost neznámá: kašel, sípání, dušnost a vysoká teplota, což jsou příznaky zánětu plic spojeného se zvýšením počtu bílých krvinek (plicní eozinofilie).
Poruchy trávicího traktu
Velmi časté: pocit nevolnosti, sucho v ústech.
Časté: pokles chuti k jídlu, zácpa, zvracení.
Méně časté: změny vnímání chutí, skřípání zuby, průjem.
Četnost neznámá: zánět slinivky břišní.
Poruchy jater a žlučových cest
Četnost neznámá: zánět jater, abnormální výsledky testů jaterních funkcí.
Poruchy kůže a podkoží
Velmi časté: pocení (včetně nočního pocení).
Méně časté: vyrážka, abnormální vypadávání vlasů.
Četnost neznámá: kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování kůže; svědění; kopřivkovitá reakce na sluneční světlo.
Poruchy pohybového ústrojí a pojivové tkáně
Četnost neznámá: nevysvětlitelná bolest svalů, bolestivost na tlak, nebo slabost (rabdomyolýza).
Poruchy ledvin a močových cest
Časté: obtížné močení; zvýšená frekvence močení.
Méně časté: neschopnost močit.
Poruchy pohlavních orgánů
Časté: abnormální výron semene/orgasmus (muži), neschopnost orgasmu, porucha erekce (impotence); poruchy menstruace jako zvýšené krvácení nebo zvýšená nepravidelnost krvácení.
Méně časté: abnormální orgasmus (ženy).
Celkové poruchy a reakce v místě podání
Časté: slabost (únava), zimnice.
Velaxin někdy vyvolává nežádoucí účinky, kterých si nemusíte být vědomi, jako zvýšení krevního tlaku nebo abnormální srdeční rytmus; mírné změny hladin jaterních enzymů, sodíku nebo cholesterolu v krvi. Vzácněji může Velaxin způsobit snížení funkce krevních destiček, což může vést ke zvýšenému riziku podlitin nebo krvácení. Váš lékař proto může příležitostně provést vyšetření krve, zvláště pokud užíváte Velaxin dlouhodobě.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li si jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK VELAXIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek Velaxin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti (RRRR.MM), uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek Velaxin nepoužívejte, pokud zjistíte viditelné známky zhoršení jeho stavu (např. změnu barvy).
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Velaxin obsahuje
 Léčivou látkou je venlafaxinum 25 mg, 37,5 mg, 50 mg a 75 mg (jako venlafaxini hydrochloridum) v jedné tabletě.
 Pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (56,62 mg v tabletách 25 mg, 84,93 mg v tabletách 37,5 mg, 113,24 mg v tabletách 50 mg a 169,86 mg v tabletách 75 mg).
Jak přípravek Velaxin tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled:
Velaxin 25 mg
Bílé nebo téměř bílé, okrouhlé, ploché tablety se zkosenými hranami, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, s raženým “E 744” na jedné straně.
Velaxin 37,5 mg
Bílé nebo téměř bílé, okrouhlé, ploché tablety se zkosenými hranami, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, s raženým “E 741” na jedné straně.
Velaxin 50 mg
Bílé nebo téměř bílé, okrouhlé, ploché tablety se zkosenými hranami, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, s raženým “E 742” na jedné straně.
Velaxin 75 mg
Bílé nebo téměř bílé, okrouhlé, ploché tablety se zkosenými hranami, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, s raženým “E 743” na jedné straně.
Balení:
Velaxin 25 mg
30 nebo 60 tablet v blistru a papírové krabičce s příbalovou informací.
Velaxin 37,5 mg
28 nebo 56 tablet v blistru a papírové krabičce s příbalovou informací.
Velaxin 50 mg
30 nebo 60 tablet v blistru a papírové krabičce s příbalovou informací.
Velaxin 75 mg
28 nebo 56 tablet v blistru a papírové krabičce s příbalovou informací.
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO
Výrobce
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
1165 Budapešť, Bökényföldi út. 118-120.
MAĎARSKO
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru