psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


ZOLPINOX

Zolpinox se používá při poruchách spánku, které zahrnují potíže s usínáním a nekvalitní spánek. Zolpinox patří k z-generaci hypnotik, u kterých není tak vysoké riziko vzniku závislosti a která nemění přirozenou skladbu spánku, jako některá starší hypnotika.

Hypnotika - léky na spaní (obecné informace)

Při poruchách spánku se mohou užívat léky ze skupiny hypnotik. Poruchy spánku zahrnují zejména obtížné usínání a sníženou kvalitu spánku. "Prášky na spaní", jak se těmto lékům běžné říká, jsou v těchto případech jasně nejsnazší pomocí, ale není to úplně zadarmo: všechny nějakým způsobem mění přirozený průběh usínání a spánku a existuje riziko vzniku závislosti.
A je tu ještě jeden aspekt. Poruchy spánku totiž téměř vždy ukazují, že v životě člověka není něco v pořádku - že je příliš stresovaný, nespokojený, málo se hýbe, neumí se vypořádat s běžnou zátěží nebo má potíže v práci či doma. (Toto nutně neplatí u starších lidí, u nichž jsou určité problémy se spaním běžným jevem vyplývajícím z běhu času.) Pokud je vám tedy pod šedesát a špatně spíte, berte to jako signál, že byste měli něco změnit. Když to neuděláte, máte skoro jistotu, že vás potkají další nepříjemnosti - ty mohou být ryze psychického typu (úzkosti, neurózy, deprese), nebo se projeví na tělesné úrovni (bolesti hlavy, zad, cukrovka, kožní potíže, zažívací poruchy a další).
Ale zpět k hypnotikům. Barbituráty, Rohypnol a Diazepam se už prakticky nepoužívají, ať už pro svou návykovost nebo dlouhý vylučovací poločas (tedy dobu, kterou tělo potřebuje, aby se zbavilo poloviny účinné látky léku). Velmi krátký vylučovací poločas, jen asi 2 hodiny, má Dormicum (účinná látka midazolam). Dormicum je proto vhodné při potížích s usínámím, patří nicméně mezi benzodiazepiny (podobně jako mnohé léky proti úzkosti) s vyšším rizikem vzniku závislosti.
Zatím nejnovější je tzv. z-generace hypnotik. Písmeno "z" odkazuje k účinné látce, jíž je zolpidem nebo zopiklon - sem patří Hypnogen, Stilnox, Zolpinox, Zolpidem a Imovane. Tyto léky fungují jinak než benzodiazepiny. Oproti nim tolik nemění přirozený průběh spánku, nezpůsobují ranní únavu a zmatenost a riziko vzniku závislosti na nich je menší.
Při braní hypnotik je dobré respektovat tyto zásady:
:: Brát léky na spaní co nejkratší dobu.
:: Zlepšit svůj životní styl, životní okolnosti a práci se stresem, aby byl spánek dobrý přirozeně.
:: Při dlouhodobém užívání hypnotika střídat.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls43316/2008
Příbalová informace – Informace pro uživatele
Zolpinox
potahované tablety
Zolpidemi tartras

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce
SVUS Pharma a.s., Hradec Králové, ČR
Složení
Léčivá látka: Zolpidemi tartras 10 mg v jedné potahované tabletě
Pomocné látky: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymetylškrobu,
mastek, magnesium-stearát, hypromelosa, hyprolosa, oxid titaničitý.
Indikační skupina
Hypnotikum

Charakteristika
Zolpidem (léčivá látka přípravku Zolpinox) zkracuje dobu nástupu spánku, snižuje počet
probuzení, prodlužuje celkovou dobu spánku a zlepšuje jeho kvalitu při současném zachování
fyziologické spánkové struktury.

Indikace
Přípravek Zolpinox je určen ke krátkodobé léčbě nespavosti u dospělých tam, kde nespavost
způsobuje výrazné omezení schopností nebo vede k těžkému stresu nemocného. Je určen ke
krátkodobému užívání, doba léčby nemá překročit 4 týdny.

Kontraindikace
Přípravek Zolpinox se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na léčivou látku zolpidem nebo
jiné obsahové složky přípravku. Nesmí ho užívat děti do 15 let věku.
Těhotenství a kojení: ačkoliv ve studiích nebylo prokázáno poškození plodu a zolpidem jen
v malém množství přestupuje do mateřského mléka, nesmí Zolpinox užívat těhotné a kojící
ženy.
Myasthenia gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou slabostí): Vzhledem
k možnému zdůraznění svalové slabosti nesmí být Zolpinox podáván pacientům trpícím tímto
onemocněním.
Ačkoliv nebyl prokázán žádný vliv na dechové centrum, nesmí být Zolpinox podáván
pacientům s dechovou nedostatečností.
Přípravek nesmí užívat pacienti s těžkým onemocněním jater.

Nežádoucí účinky
U pacientů se zvýšenou citlivostí a zejména ve stáří se mohou objevit závratě, ospalost, pocit
slabosti, nevolnost, zvracení nebo bolesti hlavy. Zcela výjimečně byly pozorovány poruchy
paměti, ke kterým nejčastěji dochází několik hodin po podání přípravku. Riziko jejich
výskytu lze snížit zajištěním nerušeného spánku po dobu 7-8 hodin. Dále se vyskytly noční
můry, noční neklid, deprese, poruchy chování, dvojité vidění, průjmy, třes, pocity opilosti,
vrávoravá chůze a poruchy hybnosti.
Při vysazení hypnotik se mohou znovu objevit příznaky, které vedly k léčbě, a to i ve zvýšené
intenzitě.
Podávání přípravku může vést k rozvoji fyzické i psychické závislosti. Riziko se zvyšuje s
dávkou a trváním léčby a je vyšší u pacientů, kteří byli nebo jsou závislí na alkoholu nebo
drogách. Při vzniku závislosti je náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky,
jako je např. bolest hlavy, svalové bolesti, extrémní úzkost a napětí, neklid, zmatenost a
podrážděnost. Mohou se objevit i křeče.
Pokud zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, poraďte se s ošetřujícím lékařem.

Interakce
Účinky přípravku Zolpinox a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době
užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně
s užíváním přípravku Zolpinox užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se s lékařem.
Při užívání přípravku Zolpinox a látek tlumících centrální nervovou soustavu může dojít
k prohloubení jejich účinků. Jsou to např. neuroleptika - léky ovlivňující centrální nervový
systém, hypnotika - léky navozující spánek, anxiolytika - léky proti úzkosti, antidepresiva -
léky proti depresi, antiepileptika- léky používané k léčbě epilepsie, alkohol.

Dávkování a způsob použití
Dávku je třeba určit individuálně.
Obvyklé dávkování u pacientů mladších 65 let je 1 tableta (10 mg) před ulehnutím. U
pacientů starších 65 let se léčba obvykle zahajuje pouze polovinou tablety (5 mg). Dávku je
možné zvýšit na 10 mg pouze na doporučení lékaře. Nejvyšší dávka nemá překročit 10 mg.
Zolpinox je třeba užívat těsně před ulehnutím nebo po ulehnutí. Tableta se zapije malým
množstvím tekutiny. Přípravek by měl být užíván pouze v případě, že lze zajistit 7-8 hodinový
spánek. Délka léčby nemá překročit 4 týdny.

Upozornění
Stejně jako u jiných hypnotik se nedoporučuje dlouhodobé podávání. Po požití Zolpinoxu
může dojít k ranní ospalosti, která může ovlivnit schopnost řízení motorových vozidel i jiné
činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost. Toto riziko lze snížit nepřetržitým nočním
spánkem v délce nejméně 7-8 hodin.
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem může dojít k poruchám
vědomí od spavosti až po bezvědomí. Výrazně těžší projevy byly pozorovány při
předávkování v kombinaci s dalšími látkami tlumící centrální nervovou soustavu včetně
alkoholu. Vždy je třeba neprodleně vyhledat lékaře.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
Balení
10 potahovaných tablet
20 potahovaných tablet
30 potahovaných tablet
50 potahovaných tablet
Datum poslední revize: 19.5.2010
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru