psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


AURORIX

Aurorix je lék proti depresi a úzkostným poruchám, který zajišťuje, že na nervových spojích zůstává více chemických látek (neurotransmiterů) zodpovědných za dobrou náladu a duševní pohodu, což jsou především noradrenalin, serotonin a dopamin. Aurorix se používá především tam, kde neúčinkovala jiná antidepresiva, a u starších lidí.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011
AURORIX 150 mg
AURORIX 300 mg
potahované tablety
(moclobemidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je AURORIX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AURORIX užívat
3. Jak se AURORIX užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak AURORIX uchovávat
6. Další informace

1. CO JE AURORIX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
AURORIX patří do skupiny léků nazývaných antidepresiva.
AURORIX obsahuje jako léčivou látku antidepresivum moclobemidum. Moclobemid zvyšuje hladinu látek, které umožňují přenos nervových impulsů v mozku. Zvýšení hladiny těchto látek zpět k normálním hodnotám Vám pomůže projasnit náladu a navrátit Vás do stavu normálního prožívání.
AURORIX je předepisován lékařem pro léčbu deprese. Pokud trpíte depresí, můžete pociťovat smutnou (depresivní) náladu, ztrátu zájmu o své každodenní činnosti. Nic Vám nepřináší radost a uspokojení. Můžete také pociťovat jeden či více z následujících příznaků:
výrazné zvýšení tělesné hmotnosti, nebo naopak snížení tělesné hmotnosti, aniž byste držel(a) dietu, poruchy spánku, neklid, netečnost, pocit ztráty energie, pocity vlastní zbytečnosti, pocity přehnaného nebo neodůvodněného provinění nebo ztrátu koncentrace. Pacienti léčení přípravkem AURORIX se většinou vracejí do normálního, radostného a aktivního stavu. AURORIX projasňuje jejich náladu a umožňuje jim cítit se lépe. Také koncentrace a kvalita spánku pacientů léčených přípravkem AURORIX se zlepšuje.
AURORIX také může být předepsán lékařem pro léčbu sociální fobie. Pokud trpíte sociální fobií, máte výrazný a trvalý strach z toho být pozorován nebo hodnocen ostatními lidmi. To Vás vede k vyhýbání se jedné nebo i více sociálním situacím, jako je například mluvení na veřejnosti, nebo dokonce i konzumace jídla a pití za přítomnosti jiných lidí, psaní na veřejnosti, apod. Vyhýbání se těmto situacím postupně narušuje Vaše pracovní schopnosti, Vaši schopnost podílet se na veřejných aktivitách a Vaše každodenní vztahy s ostatními lidmi. Pacienti léčení přípravkem AURORIX budou pociťovat méně strachu, budou se méně vyhýbat těmto sociálním situacím a budou schopni lépe se vyrovnat s každodenním životem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AURORIX UŽÍVAT
Neužívejte AURORIX
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na moklobemid nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz Další informace, bod 6).
 jestliže současně užíváte selegilin (lék používaný na Parkinsonovu chorobu).
 jestliže trpíte stavy zmatenosti.
 u dětí, protože zatím není dostatek klinických zkušeností s podáváním přípravku této skupině pacientů.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AURORIX je zapotřebí
 jestliže máte poškozené jaterní funkce. U pacientů se sníženou funkcí jater mohou být reakce na léčbu silnější než u jiných pacientů. Proto pokud trpíte poruchami jaterních funkcí, Váš lékař Vám může doporučit nižší dávkování a kontrolovat Vaši reakci na léčbu. Váš lékař Vás také upozorní na to, abyste se vyhnuli konzumaci nadměrného množství starých a velice uzrálých sýrů (jako jsou syrečky).
 jestliže trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy nebo feochromocytomem (onemocněním nadledvin)
 jestliže trpíte duševním onemocněním (schizofrenie, schizoafektivní psychóza)
 jestliže trpíte alergiemi (u citlivých pacientů se může vyskytnout přecitlivělost na moclobemid)
Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese či projevy úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy myslet na to, že si ublížíte nebo vezmete život. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidpresiva, protože trvá nějaký čas, než léky začnou působit.
Zvýšené riziko platí :
- pokud se u Vás již dříve objevily myšlenky na sebevraždu či na sebepoškození
- jestliže jste v mladšího věku. Informace z klinických studií poukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližším zdravotnickém zařízení.
Možná shledáte užitečným říci svým blízkým přátelům nebo příbuzným, že trpíte depresemi nebo úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli byste je požádat, aby Vám řekli, když si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo když budou znepokojeni změnami ve Vašem chování.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Léky obsahující léčivé látky klomipramin nebo dextromethorfan, stejně jako některé léky zlepšující náladu, užívané společně s přípravkem AURORIX, Vám mohou způsobit nežádoucí účinky.
AURORIX může zesilovat účinek opioidů (včetně léků obsahujících léčivé látky morfin, kodein). Dávkování těchto léků, pokud budou užívány společně s přípravkem AURORIX, může být proto lékařem upraveno.
Nedoporučuje se kombinace přípravku AURORIX s přípravky obsahujícími pethidin.
Cimetidin a jemu podobné léky (ale ne ranitidin), tj. léky pro léčbu žaludeční vředové choroby, zvyšují účinnost přípravku AURORIX. Proto Vám lékař upraví dávkování AURORIXu.
Účinek sympatomimetických aminů (například léků k léčbě astmatu) by mohl být zvýšen a prodloužen účinkem přípravku AURORIX. Možnost ovlivnění přípravku AURORIX tyraminem, který je obsažen ve starých a velmi uzrálých sýrech, je malá.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Před zahájením léčby přípravkem AURORIX musíte svého lékaře informovat o tom, jste-li těhotná, zda nemáte pocit, že jste těhotná, nebo že zamýšlíte otěhotnět. Lékař potom rozhodne, zda máte AURORIX užívat.
Kojení
AURORIX proniká ve velmi malých množstvích do mateřského mléka. Váš lékař proto rozhodne, zda je možné užívat přípravek v době kojení, nebo ne. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
AURORIX obvykle neovlivňuje schopnost reagovat. Nicméně dle své individuální reakce na AURORIX však někdy můžete pocítit (zejména na začátku léčby) vliv na svou schopnost řídit automobil nebo pracovat se stroji. Předtím, než budete tyto činnosti vykonávat, poraďte se s lékařem.
Důležité informace o některých složkách přípravku AURORIX
Přípravek obsahuje laktózu. Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto přípravku se poraďte s lékařem.

3. JAK SE AURORIX UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek AURORIX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Neměňte užívanou dávku, pokud vám k tomu nedal pokyn váš lékař. Vaše léčba musí být pravidelně přehodnocována a v případě potřeby upravena.
Obvyklé dávkování je následující:
Při depresi:
Doporučená počáteční dávka přípravku AURORIX je 450 mg na den, rozdělených do dvou či třech dílčích dávek. Ve většině případů se první příznaky účinku přípravku objeví již během prvních dvou týdnů léčby a Váš lékař se potom může rozhodnout, zda Vám denní dávku zvýší, nebo sníží. Obvyklá denní dávka přípravku AURORIX je 300 až 600 mg, celková denní dávka by většinou neměla překročit 600 mg na den. Jednotlivá dávka tedy bude polovinou nebo třetinou doporučené celkové denní dávky. Léčba by měla pokračovat po dobu nejméně 4-6 týdnů, aby lékař mohl posoudit účinnost přípravku.
Při sociální fobii:
Doporučená účinná dávka moclobemidu je 600 mg na den, rozdělených do dvou dílčích dávek. Zahajovací denní dávka moclobemidu by měla být 300 mg a čtvrtý den by měla být denní dávka zvýšena na 600 mg. Každá jednotlivá dávka by měla být polovinou celkové denní dávky. Léčba s denní dávkou 600 mg by měla pokračovat nejprve po dobu 8 - 12 týdnů, aby bylo možno vyhodnotit její účinnost.
Jak AURORIX užívat:
AURORIX užívejte vždy po jídle. Tablety nekousejte a zapijte je vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem.
Jestliže jste užil/a více přípravku AURORIX, než jste měl/a Pokud jste užili více tablet, než Vám lékař doporučil, nebo pokud tablety užilo dítě, vyhledejte ihned lékaře. Při předávkování může dojít k podráždění centrálního nervového systému a zažívacího traktu.
Jestliže jste zapomněl/a užít AURORIX
Je důležité, abyste lék užíval/a každý den. Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží čas na další dávku, zapomenutou dávku vynechejte. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal/a užívat AURORIX
Nikdy nepřestávejte užívat AURORIX bez porady s lékařem. Je důležité, abyste v užívání přípravku AURORIX pokračoval/a tak dlouho, jak vám předepsal lékař. Celková doba léčby se může výrazně individuálně lišit a Váš lékař rozhodne o tom, kdy léčbu ukončit. U přípravku AURORIX nebyly dosud nikdy popsány příznaky závislosti a příznaky z vysazení.
Je docela možné, že Vám lékař předepíše přípravek AURORIX po nějaké době znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i AURORIX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky, které jsou však obvykle mírné a přechodné: poruchy spánku, závratě, neklid, pocity úzkosti, podrážděnost, bolesti hlavy, poruchy vidění, otoky (kloubů a nohou), sucho v ústech, zažívací obtíže. Výjimečně se může vyskytnout stav zmatenosti. Vzácně se mohou vyskytnout i kožní reakce, jako svědění nebo vyrážka, pocity mravenčení nebo píchání.
V některých případech je obtížné určit, zda jsou tyto nežádoucí účinky způsobeny přípravkem AURORIX, protože stejné příznaky mohou být projevem deprese samotné.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK AURORIX UCHOVÁVAT
AURORIX uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Nepoužívejte AURORIX po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co AURORIX obsahuje
- Léčivou látkou je moclobemidum. Jedna potahovaná tableta přípravku AURORIX 150 mg obsahuje 150 mg moclobemidum a jedna potahovaná tableta přípravku AURORIX 300 mg obsahuje 300 mg moclobemidum.
- Pomocnými látkami jsou:
tablety 150 mg: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon, sodná sůl karboxymetylškrobu, magnesium-stearát, hypromelosa, mastek, oxid titaničitý,
etylcelulosa, makrogol 6000, žlutý oxid železitý.
tablety 300 mg: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon, sodná sůl karboxymetylškrobu, magnesium-stearát, hypromelosa, mastek, oxid titaničitý, etylcelulosa, makrogol 6000.
Jak AURORIX vypadá a co obsahuje toto balení AURORIX 150 mg: Slabě žluté, oválné, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně s půlící rýhou, na druhé s vyraženým označením 150.
AURORIX 300 mg: Bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně s půlící rýhou, na druhé s vyraženým označením 300.
Velikost balení: 30 potahovaných tablet v Al/PVC blistrech.
Strana 6 (celkem 6)
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
MEDA Pharma s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, Německo
Cenexi SAS, Fontenay-sous-Bois, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
21.9.2011
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru