psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


CITALON

Citalon patří k třetí generaci antidepresiv a používá se při léčbě deprese a úzkostných poruch. Na nervových spojích účinkuje tak, aby se zde zvýšila hladina chemických látek (neurotransmiterů), které ovlivňují náladu a psychickou pohodu člověka. Citalon je většinou dobře snášený lék; případné nežádoucí účinky, jako je obvykle pocit na zvracení nebo snížení libida, po krátké době užívání odeznívají.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls161826/2012
Citalon 10 mg
Citalon 20 mg

potahované tablety
citalopramum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Citalon a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalon užívat
3. Jak se přípravek Citalon užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Citalon uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Citalon a k čemu se používá
Přípravek Citalon je jedním z členů skupiny léků nazývaných “selektivní inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu” (SSRI), což jsou antidepresiva. Každý má ve svém mozku sloučeninu
nazývanou serotonin. Lidé trpící depresí mají nižší hladiny serotoninu než ostatní. Není zcela známo,
jak citalopram a další léky ze skupiny SSRI fungují, ale mohou pomáhat zvýšením hladiny serotoninu
v mozku. Tento lék se používá k léčbě:
Depresivního onemocnění (depresivních epizod).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalon užívat
Neužívejte přípravek Citalon:
. jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v části 6).
. jestliže užíváte nebo jste v nedávné minulosti užíval/a léky nazývané inhibitory
monoaminooxidázy (IMAO; používané mj. k léčbě deprese). Předtím, než začnete přípravek
Citalon užívat, musíte se poradit se svým lékařem, protože může být nutné, abyste po vysazení
IMAO vyčkal/a po dobu až 14 dní (viz také „Další léčivé přípravky a Citalon“).
Inhibitor monoaminooxidázy nazývaný selegilin (používá se k léčbě Parkinsonovy choroby)
používat lze, nicméně v dávkách nepřesahujících 10 mg za den. Při přechodu z léčby přípravkem
Citalon musíte předtím, než začnete užívat IMAO, čekat alespoň 7 dní.
. pokud užíváte pimozid (lék k léčbě psychózy).
. pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl/a poruchu
srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce
funguje)
. pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit.
(viz také bod níže „Další léčivé přípravky a Citalon“).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Citalon se poraďte se svým lékařem.
Použití u dětí a dospívajících do 18 let
Citalon není běžně určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do
18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků,
jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky nepřátelské jednání (převážně agresivita,
vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Citalon pacientům do 18 let předepsat, pokud
usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Citalon pacientovi mladšímu 18
let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let,
kteří jsou léčeni přípravkem Citalon, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli
byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Citalon ve vztahu
k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyla dosud v této věkové skupině zkoumána.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí a/nebo úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo
sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat
antidepresiva, protože trvá určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva
týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých mladších 25 let s psychiatrickými
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice.
Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že máte deprese nebo
úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budouli
znepokojeni změnami Vašeho chování.
Předtím, než začnete užívat přípravek Citalon, informujte svého lékaře, pokud máte nebo jste
někdy měl/a :
. chorobu ledvin nebo jater
. cukrovku: léčba citalopramem může narušit kontrolu hladiny cukru v krvi. Může být potřebné
změnit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.
. mánii/hypománii v anamnéze: citalopram se musí užívat opatrně a pokud vstoupíte do manické
fáze, musí být vysazen.
. psychózu s depresivními epizodami.
. záchvaty (epilepsii): záchvaty jsou potenciálním rizikem léčby antidepresivy.
. problémy s krvácením, nebo pokud užíváte léky, které brání srážení krve (viz dále uvedenou část
“Další léčivé přípravky a Citalon“): citalopram může způsobit krvácení (např. krvácení do kůže a
sliznic).
. elektrokonvulzivní léčbu (ECT), protože kvůli nedostatku klinických zkušeností je na místě
opatrnost.
. žaludeční vřed nebo krvácení do žaludku nebo střeva v minulosti.
. jste citlivý/á na prodloužení intervalu QT nebo je u Vás podezření na vrozený syndrom dlouhého
intervalu QT nebo pokud trpíte hypokalémií/hypomagnezémií.
. nízkou hladinu sodíku v krvi.
. pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné
době prodělal/a srdeční záchvat
. pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako
důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik
(močopudných léků)
. pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání,
může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.
Další léčivé přípravky a Citalon
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které
možná budete užívat. Některé léky Vám mohou způsobit problémy, pokud je užijete s přípravkem
Citalon.
Neužívejte Citalon, pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční
rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty,
pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin,
moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá
antihistaminika (astemizol, mizolastin).
Máte-li jakékoli další otázky, měl/a byste se poradit se svým lékařem.
Opatrnosti je třeba při užívání následujících léků
Pokud užíváte kterékoli z následujících léčiv, poraďte se předtím, než začnete přípravek Citalon
užívat, se svým lékařem:
. léky, které zvyšují hladiny serotoninu, jako je oxitriptan nebo tryptofan (což je doplněk stravy)
. léky na depresi, jako jsou jiné léky ze skupiny SSRI (např. fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin,
sertralin, venlafaxin), IMAO, tricyklická antidepresiva jako je klomipramin, nortriptylin a
desipramin, bupropion, a třezalka tečkovaná (bylinný přípravek)
. léky na Parkinsonovu chorobu, jako je selegelin (IMAO)
. léky na migrénu nazývané triptany, jako je sumatriptan
. léky na bolest, jako je tramadol
. léky na duševní nemoci, jako je lithium, risperidon, thioridazin, fenothiaziny, pimozid a
haloperidol
. léky na vysoký krevní tlak nebo srdeční selhání, jako je metoprolol
. léky na nepravidelný srdeční tep, např. propafenon, flekainid
. léky zabraňující srážení krve, jako je warfarin, dipyridamol, tiklopidin (nazývají se
antikoagulancia)
. léky proti bolesti a zánětu, jako je kyselina acetylsalicylová nebo jiné léky nazývané nesteroidní
antirevmatika, jako je ibuprofen, diklofenak a celekoxib
. léky na žaludeční vředy, jako je omeprazol, lansoprazol, esomeprazol nebo cimetidin
. léky k prevenci malárie, jako je meflochin
Citalon s jídlem, pitím a alkoholem
Během užívání přípravku Citalon nepijte alkohol. Alkohol může Vaše příznaky nebo nežádoucí
účinky zhoršit. Citalopram lze užívat s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství
S užíváním citalopramu v těhotenství jsou jen omezené zkušenosti. Neužívejte citalopram pokud jste
těhotná nebo pokud otěhotnění plánujete, ledaže by to Váš lékař považoval za absolutně nezbytné.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Citalon. Užívání
látek podobných přípravku Citalon během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí
zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců,
který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během
prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte
dětského lékaře.
Kojení
Citalopram se v malých množstvích vylučuje do mateřského mléka. Je zde riziko, že bude mít vliv na
dítě. Pokud užíváte citalopram, poraďte se předtím, než začnete kojit, se svým lékařem.
Fertilita
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to
mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento lék může způsobit nežádoucí účinky (jako je pocit točení hlavy, ospalost nebo zmatenost), které
mají vliv na schopnost soustředění a rychlost reakcí. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou,
neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, ani nedělejte nic dalšího, co vyžaduje pozornost a
soustředění.

3. Jak se přípravek Citalon užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tablety užívejte jednou denně – buď ráno nebo večer s jídlem nebo bez jídla. Zapijte je dostatkem
tekutin (např. sklenicí vody). Tablety nežvýkejte.
Váš lékař určí dávku a individuálně ji pro Vás upraví. Bude trvat alespoň dva týdny, než se začnete
cítit lépe. Pokud se po této době nezačnete cítit lépe, obraťte se na svého lékaře, který Vám poradí.
Váš lékař se může rozhodnout pro postupné zvyšování dávky až do maximální denní dávky. To závisí
na Vaší odpovědi na léčbu.
Vždy užívejte přípravek Citalon přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená zahajovací dávka pro dospělé je 20 mg za den. V případě potřeby lze dávku zvýšit až na
maximální denní dávku 40 mg za den.
V léčbě musíte pokračovat 4 až 6 měsíců poté, co u Vás vymizely příznaky.
Citalopram nepřestávejte užívat, dokud Vám k tomu nedá pokyn lékař, a to i když se začnete cítit lépe.
Lékař Vám sdělí, jak dlouho budete muset tablety užívat.
Starší pacienti (starší 65 let)
Počáteční dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj 10 – 20 mg denně. Starší
pacienti by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.
Osoby s nemocí jater
Pokud trpíte nemocí jater, lékař Vám předepíše zahajovací dávku 10 mg. Maximální dávka přípravku
Citalon je 20 mg za den.
Osoby s nemocí ledvin
Jestliže trpíte těžkou chorobou ledvin, používání citalopramu se nedoporučuje, protože o jeho
používání u těchto pacientů nejsou k dispozici žádné informace. Jestliže trpíte mírnou nebo středně
těžkou chorobou ledvin, můžete užívat obvyklé dávky citalopramu.
Jestliže jste užil/a více přípravku Citalon, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a příliš mnoho tablet, ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte do nemocnice a
ukažte jim balení tablet. Nejpravděpodobnějšími příznaky při užití příliš velkého množství tablet
(předávkování) jsou: pocit točení hlavy nebo ospalosti, záchvat křečí, pocit nevolnosti (nauzea),
zrychlený srdeční tep, zrychlený dech, pocení.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Citalon
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku tohoto léku, prostě pokračujte příští dávkou jako obvykle.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a jednotlivé vynechané dávky.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Citalon
Bez předchozí porady se svým lékařem nepřestávejte tento lék užívat, ani když se cítíte lépe.
Jestliže po dlouhodobém užívání tento lék náhle vysadíte, můžete mít pocit točení hlavy, mít poruchy
smyslového vnímání (necitlivost nebo ‘mravenčení’, nazývané parestézie), trpět pocitem nevolnosti
(nauzea), bolestmi hlavy, mít pocit úzkosti. Tyto příznaky jsou obecně mírné až středně silné a během
dvou týdnů samy vymizí. U některých pacientů však mohou být závažnější nebo trvat déle. Obvykle
se vyskytnou v prvních několika dnech po vysazení léku.
Při vysazování přípravku Citalon Vám lékař pomůže pomalu snižovat dávku v průběhu týdnů či
měsíců. To by mělo napomoci snížit možnost vzniku příznaků z vysazení. Pokud se u Vás přesto
objeví závažné příznaky z vysazení, navštivte prosím svého lékaře. Může Vás požádat, abyste znovu
začal/a tablety užívat a vysazoval/a je pomaleji.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, přestaňte Citalon užívat a okamžitě
navštivte svého lékaře:
. rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu
známého jako torsade de pointes
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují méně než 1 člověka z 1 000):
. neobvyklá tvorba modřin nebo neobvyklé krvácení, včetně zvracení krve nebo krve ve stolici,
. pocit únavy, slabosti nebo zmatenosti a pocit, že svaly jsou bolestivé a ztuhlé nebo těžkopádné
(nekoordinované). To může být způsobeno nedostatkem sodíku v krvi.
Následující nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (mohou postihnout až 1 člověka z 1000) nebo není
dobře známo, kolik lidí je postiženo:
. záchvaty či křeče
. alergické reakce: pokud u Vás dojde k otoku víček, obličeje, rtů, úst nebo jazyka, začne svědění
nebo máte potíže s dechem nebo polykáním, může jít o alergickou reakci.
. pocit neklidu a pocit, že nemůžete zůstat vsedě či stát na místě (lékaři tento stav nazývají akatizie).
Zvyšováním dávky přípravku Citalon se tyto stavy mohou zhoršit.
. serotoninový syndrom: Pokud u sebe pozorujete jen některé nebo všechny z níže uvedených
symptomů, můžete mít tzv. serotoninový syndrom. Příznaky zahrnují: pocit zmatenosti, pocit
neklidu, pocení, třes, rozechvělost, halucinace (zvláštní zrakové či sluchové vjemy), náhlé svalové
stahy či zrychlený tlukot srdce.
. během léčby citalopramem nebo krátce po ní byly hlášeny případy lidí, u kterých se vyvinuly
myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu nebo kteří takové jednání vykazovali.
Další možné nežádoucí účinky během léčby:
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 člověka z 10):
. nespavost (insomnie) nebo pocit ospalosti
. bušící nebo pádící srdce (palpitace)
. pocit nevolnosti (nauzea), sucho v ústech
. bolesti hlavy
. zesílené pocení
. abnormální akomodace oka
. pocit slabosti (asténie).
Časté (mohou postihnout až 1 člověka z 10):
. neklid, nervozita
. nesoustředěnost, ztráta paměti, poruchy spánku, noční můry, živé sny, pocit úzkosti
. nedostatek motivace nebo zájmu, pocit zmatenosti, anorexie
. migréna, necitlivost nebo ‘mravenčení’ (lékaři tomu říkají parestézie)
. pocity závratě či rozechvělosti (třesy)
. nedostatek chuti k jídlu
. zvýšený nebo snížený krevní tlak
. průjem, zácpa, poruchy trávení, zvracení, bolesti břicha, plynatost, zvýšená tvorba slin
. úbytek na váze
. zánět dutin, výtok z nosu
. pokles sexuální žádostivosti. Nepřítomnost orgasmu u žen i mužů, u mužů může docházet
k potížím s ejakulací a erekcí, impotence; bolestivá menstruace
. svědění
. zívání, únava
. zvonění v uších (tinnitus)
. svalová bolest
. bolesti kloubů
. potíže s močením či potřeba častějšího močení
. únava.
Méně časté (mohou postihnout až 1 člověka ze 100):
. vyšší chuť k jídlu
. zvýšení tělesné hmotnosti
. manické stavy (pocit povznesenosti, radosti, emocionálně ‘na vrcholu’)
. pocit euforie
. pocit odosobnění (depersonalizace)
. halucinace
. zvýšená sexuální energie
. agresivita
. pomalý puls, rychlý puls
. intenzivní a delší menstruace
. zvýšené jaterní enzymy v krevním obraze
. kašel
. citlivost na sluneční světlo
. malátnost, mdloby
. kožní vyrážky
. obtížné močení
. vypadávání vlasů
. otoky rukou a nohou
. rozšířené zornice (tmavý střed oka)
. kopřivka
. poruchy krvácení, včetně krvácení do kůže a sliznic (purpura).
Vzácné (mohou postihnout až 1 člověka z 1000):
. zánětlivé onemocnění jater (hepatititida)
. horečka
. poruchy chuti
. diskineze
. křeče
. krvácení.
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 člověka z 10 000):
. nepravidelný srdeční tep (arytmie).
Není známo:
. U pacientů užívajících tento typ léku bylo pozorováno zvýšené riziko zlomenin kostí.
. pokles krevního tlaku a mdloby při náhlé změně pozice ze sedu do stoje.
. poruchy pohybového systému jako ztuhlost, chvění či abnormální mimovolní pohyby úst a jazyka
(extrapyramidové poruchy) a další poruchy hybnosti
. panické ataky (záchvaty), neklid
. skřípání zubů
. rozmazané vidění
. nenormální tvorba mateřského mléka u mužů i žen
. hypokalémie
. krvácení z nosu
. abnormální krvácení, ke kterému dochází mezi periodami nebo které není spojené s menstruací
. bolestivá erekce
. náhlý otok kůže nebo sliznic
. abnormální jaterní testy
. zvýšené krvácení nebo tvorba modřin způsobené poklesem počtu krevních destiček
. poruchy krvácení včetně krvácení do kůže a sliznic (ekchymóza)
. poruchy sekrece ADH (hormonu, který ovlivňuje zadržování vody v ledvinách)
. gastrointestinální krvácení (krvácení do trávicího traktu).
Možné příznaky z vysazení při ukončování léčby
. pocit točení hlavy
. pocity mravenčení, pálení a působení elektrického proudu
. poruchy spánku (živé sny, noční můry, nespavost)
. pocit úzkosti
. pocit neklidu
. třes (tremor)
. pocit zmatenosti nebo dezorientace
. střídání nálad nebo podrážděnost
. bolesti hlavy
. pocit nevolnosti (nauzea)
. průjem
. pocení
. poruchy vidění
. pádící nebo bušící srdce (palpitace)
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v
případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Citalon uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek Citalon nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba
použitelnosti je rovněž vyznačena na blistrech/lahvičce na tablety. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné speciální podmínky pro uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Citalon obsahuje
Léčivou látkou je citaloprami hydrobromidum.
Jedna tableta přípravku Citalon 10 mg a 20 mg obsahuje citaloprami hydrobromidum odpovídající
citalopramum 10 respektive 20 mg.
Pomocnými látkami jsou: mannitol, mikrokrystalická celulosa, koloidní oxid křemičitý bezvodý,
magnesium-stearát, hypromelosa, makrogol 6000 a oxid titaničitý (E171).
Jak přípravek Citalon vypadá a co obsahuje toto balení
Citalon 10 mg: kulaté, bílé tablety o průměru 6 mm.
Citalon 20 mg: kulaté, bílé tablety s oboustrannou půlicí rýhou o průměru 8 mm.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Tablety přípravku Citalon 10 mg a 20 mg balené v PVC/PVDC/Al blistrech jsou k dispozici ve
velikostech balení 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 tablet na krabičku, 100x1 jednodávkový blistr.
Lahvička na tablety z HDPE se zapečetěným uzávěrem z LDPE obsahující 250, 500 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo
Další informace o přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR:
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.11.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru