psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


CITALOPRAM

Citalopram patří k třetí generaci antidepresiv a používá se při léčbě deprese a úzkostných poruch. Na nervových spojích účinkuje tak, aby se zde zvýšila hladina chemických látek (neurotransmiterů), které ovlivňují náladu a psychickou pohodu člověka. Citalopram je většinou dobře snášený lék; případné nežádoucí účinky, jako je obvykle pocit na zvracení nebo snížení libida, po krátké době užívání odeznívají.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls173697/2012 a příloha ke sp.zn. sukls43871/2012, sukls43891/2012, sukls43908/2012, sukls43920/2012
Citalopram Orion 10 mg
Citalopram Orion 20 mg
Citalopram Orion 40 mg
potahované tablety
Citalopramum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Citalopram Orion a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Citalopram Orion užívat
3. Jak se Citalopram Orion užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Citalopram Orion uchovávat
6. Další informace

1. CO JE CITALOPRAM ORION A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Citalopram je takzvaný selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, který zvyšuje koncentraci serotoninu v mozku. Serotonin je přenašeč centrálního nervového systému. Poruchy serotoninového systému byly zjištěny např. při depresi a pocitech úzkosti.
Citalopram Orion se používá k léčbě
- deprese a prevence depresí
- panické poruchy s anebo bez agorafobie

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CITALOPRAM ORION
UŽÍVAT
Neužívejte Citalopram Orion
- jestliže jste souběžně léčeni takzvanými inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (například selegilin, lék na Parkinsonovu chorobu nebo antidepresivum moklobemid) (viz bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.
- pokud užíváte linezolid, s výjimkou případů, kdy je k dispozici vybavení pro přísné sledování krevního tlaku (viz také Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
- pokud užíváte pimozid (viz také Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku přípravku.
- pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl/a poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce funguje). 2

- pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. Viz také bod níže „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.
Zvláštní opatrnosti při použití Citalopram Orion je zapotřebí
- jestliže máte závažné onemocnění jater a ledvin.
- jestliže máte cukrovku (diabetes) (viz bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).
- jestliže máte epilepsii; léčba Citalopramem Orion by měla být vysazena objeví-li se křeče nebo se zvýší jejich frekvence (viz také bod „4. Možné nežádoucí účinky“).
- jestliže jste v minulosti trpěl/a mánií nebo hypománií (viz také bod „4. Možné nežádoucí účinky/ Kdy musíte vyhledat lékaře“).
- jestliže užíváte léky, které zvyšují riziko krvácení, například antikoagulancia (léky, které brání srážení krve), protizánětlivá analgetika a deriváty kyseliny salicylové (např. kyselina acetylsalicylová) nebo jste již dříve měl/a poruchy krvácivosti.
- jestliže proděláváte elektroléčbu.
- pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné
době prodělal/a srdeční záchvat.
- pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik (močopudných léků).
- pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.
Informujte prosím svého lékaře, pokud se Vás kterýkoliv z výše uvedených stavů týká nebo se Vás týkal v minulosti.
Použití u dětí a dospívajících do 18 let:
Citalopram Orion by se běžně neměl podávat dětem a dospívajícím do 18 let. Váš lékař přesto může Citalopram Orion pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu.
Pokud lékař předepsal Citalopram Orion pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře.
Měli byste vědět, že u pacientů do 18 let, kteří užívají tento typ léků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Citalopram Orion, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře.
Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Citalopram Orion ve vztahu k růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidpresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budouli znepokojení změnami ve Vašem chování.
Všimněte si, prosím!
Jako u ostatních léků, užívaných při léčbě deprese a příbuzných nemocí, se zlepšení nedostavuje ihned. Po zahájení léčby Citalopramem Orion může trvat několik týdnů, než pocítíte zlepšení. Při léčbě panických poruch to trvá obvykle 2 – 4 týdny, než se dostaví zlepšení. Na začátku léčby se mohou někteří pacienti setkat se zvýšenou úzkostí, která však vymizí během pokračující léčby. Proto je velmi důležité přesně dodržovat rady lékaře a nepřerušovat léčbu nebo měnit dávku bez konzultace s lékařem.
Někteří pacienti s manicko-depresivní poruchou mohou vstoupit do manické fáze, která je charakteristická neobvyklými a rychlými změnami myšlenek, nepřiměřeným pocitem štěstí a nadměrnou fyzickou aktivitou. Když se u Vás takový účinek léku projeví, kontaktujte svého lékaře.
Příznaky jako je neklid nebo neschopnost klidně sedět či stát se mohou rovněž objevit během prvních týdnů léčby. Objeví-li se u Vás tyto příznaky, ihned o tom informujte svého lékaře.
Někdy si nemusíte být výše uvedených příznaků vědomi, proto Vám možná pomůže požádat přátele nebo příbuzné o pomoc při pozorování případných změn ve Vašem chování.
Okamžitě informujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici, pokud máte během léčby tíživé myšlenky nebo se u Vás objevily některé výše uvedené příznaky.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a též o bylinných produktech a doplňcích stravy.
Neužívejte Citalopram Orion současně s:
- takzvanými inhibitory monoaminooxidázy (MAO inhibitory) (například selegilin, lék na Parkinsonovu chorobu, antidepresivum moklobemid nebo antibiotikum linezolid) nebo během prvních dvou týdnů po jejich vysazení. Po ukončení léčby přípravkem Citalopram Orion nesmíte po dobu 7 dnů užívat žádný z těchto léků.
- pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III.
- některá antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva.
- některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin)
- některá antihistaminika ( astemizol, mizolastin).
Máte-li jakékoli další otázky, měl/a byste se poradit se svým lékařem.
Souběžná léčba s některými léky může ovlivnit účinnost přípravku Citalopram Orion a to buď zvýšit nebo snížit. Informujte Vašeho lékaře, užíváte-li:
- takzvaná antidepresiva typu SSRI (což jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu jako fluoxetin a sertralin) nebo tricyklická antidepresiva (např. amitriptylin)
- některá antidepresiva, která se používají také na pomoc odvykání kouření (bupropion)
- některé léky proti úzkosti (buspiron)
- některé přípravky na léčbu migrény (sumatriptan a jiné triptany)
- některé přípravky na léčbu bolesti (tramadol)
- přípravky, které zvyšují riziko krvácení, např. léky k prevenci srážení krve, jako jsou antikoagulancia a protizánětlivá analgetika (např. kyselina acetylsalicylová), dipyridamol a tiklopidin
- bylinné přípravky z třezalky tečkované (Hypericum perforatum)
- některé léky na léčbu vysokého krevního tlaku nebo srdce (metoprolol)
- přípravky na léčbu žaludečních vředů (cimetidin)
- přípravky na léčbu psychiatrických onemocnění, např. lithium, tryptofan a despiramin
- některé léky na prevenci a léčbu malárie (meflochin)
Máte-li cukrovku (diabetes), kontrolujte, prosím důkladně, své hodnoty krevního cukru (glukosy) a účinek inzulinu. Zaznamenáte-li jakékoliv změny, poraďte se se svým lékařem (viz také bod „Zvláštní opatrnosti při použití Citalopram Orion je zapotřebí“).
Užívání přípravku Citalopram Orion s jídlem a pitím
Po dobu léčby citalopramem se doporučuje nepít alkoholické nápoje.
Tablety by se měly zapíjet tekutinou, lze je užívat s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství, kojení a fertilita
Během těhotenství nebo kojení se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Poraďte se se svým lékařem o užívání tohoto léku jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnění nebo kojení.
Jestliže užíváte přípravek Citalopram Orion během posledních 3 měsíců těhotenství měly byste vědět, že Vaše dítě by mohlo mít po narození následující příznaky: potíže s dýcháním, namodralou kůži, záchvaty, změny tělesné teploty, potíže s příjmem potravy, zvracení, nízká hladina cukru v krvi, ztuhlé nebo ochablé svaly, živé reflexy, třes, neklid, podrážděnost, letargie, soustavný pláč, spavost nebo obtíže se spánkem. Jestliže má Vaše dítě po narození jakýkoli z těchto příznaků, prosím okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Citalopram Orion. Užívání látek podobných přípravku Citalopram Orion během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.
Kojení: Citalopram je při užívání během kojení vylučován do mléka.
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Citalopram může zhoršit výkon a schopnost soustředění. Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje ani nevykonávejte činnosti vyžadující zvláštní ostražitost, dokud nebudete mít jistotu o tom, že tento lék nezhoršuje Váš výkon.
Důležité informace o některých složkách tablet Citalopram Orion
Tyto tablety obsahují laktosu: 23 mg (10 mg tableta), 46 mg (20 mg tableta) a 91 mg (40 mg tableta). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

3. JAK SE CITALOPRAM ORION UŽÍVÁ
Lék užívejte jednou denně, přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Deprese
Dospělí:
Obvyklá dávka je 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.
Panická porucha
Dospělí:
Zahajovací dávka je 10 mg denně po dobu prvního týdne, poté se dávka zvýší na 20 - 30 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.
Starší pacienti (nad 65 let)
Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně. Starší
pacienti by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.
Pacienti se zvláštním rizikem
Pacienti s onemocněním jater by neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.
Léčba by měla pokračovat minimálně po dobu 6 měsíců poté, kdy příznaky nemoci vymizí, protože je pravděpodobné, že se některé příznaky mohou objevit znovu.
Jestliže máte pocit, že účinek tablet Citalopram Orion je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Citalopram Orion, než jste měl(a)
V případech užití nadměrné dávky se mohou vedlejší účinky projevit ve větší míře. Jestliže jste užil(a) více tohoto léku, než jste měl(a), vždy kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Pokud jdete k lékaři nebo do zdravotnického zařízení, vezměte sebou celé balení Vašeho léku.
Jestliže jste zapomněl(a) užít tablety Citalopram Orion
V obvyklém čase užijte další dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Před odchodem na dovolenou se ujistěte, zda máte dostatečné množství Vašeho léku.
Jestliže jste přestal(a) užívat tablety Citalopram Orion
Nepřestávejte užívat citalopram, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Jestliže chcete ukončit léčbu, poraďte se o tom se svým lékařem. Zamezte náhlému přerušení léčby.
Jestliže je Vaše léčba ukončena, obecně se doporučuje dávku citalopramu postupně snižovat během několika týdnů.
Pokud přestanete užívat citalopram, zejména je-li to náhlé, mohou se dostavit příznaky z vysazení. Příznaky z vysazení jsou po ukončení léčby citalopramem časté. Riziko jejich vzniku je vyšší, pokud byl citalopram užíván dlouhodobě nebo ve vysokých dávkách, nebo bylo-li dávkování sníženo příliš rychle. Většina osob zaznamená mírné příznaky, které samy vymizejí během dvou týdnů. Dostaví-li se u Vás závažné projevy z vysazení citalopramu, kontaktujte, prosím, svého lékaře. Ten může vyžadovat, abyste znovu začal(a) tablety užívat a stanoví pomalejší postup snižování dávky.
Příznaky z vysazení jsou: Pocity závratí (nestabilita a nevyrovnanost), pocity mravenčení, pocity pálení a (méně časté) pocity elektrického šoku i v hlavě, poruchy spánku (živé sny, noční můry, nespavost) pocity úzkosti, bolesti hlavy, pocit nevolnosti (nucení ke zvracení), pocení (včetně nočních potů), pocit neklidu nebo pohybového neklidu (agitovanosti), třes, pocit zmatenosti nebo ztráty orientace, emotivní pocity nebo podrážděnost, průjem, poruchy vidění, chvění nebo bušení srdce (palpitace). 6

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Citalopram Orion nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou častější během prvních dvou týdnů léčby a obvykle vymizí při pokračování léčby.
Lékaři musíte neprodleně oznámit, pokud během užívání tohoto léku zaznamenáte myšlenky na sebevraždu nebo úmrtí, zhoršení deprese nebo úzkosti, projevy náhlé úzkosti (panická ataka), hněv nebo neobvyklé změny Vašeho chování nebo nálady, záchvaty, serotoninový syndrom (pohybový neklid (agitovanost), zmatenost, průjem, vysoká horečka, abnormální reflexy, špatná koordinace, neklid, svalový třes, pocení, podráždění, chvění, zimnice a svalové záškuby) krvácivost (např. krvácení z nosu, krvácení dásní, neobvyklé modřiny, černá nebo krvavá stolice, silné menstruační krvácení).
Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10):
Zvýšené pocení, spavost nebo neobvyklá ospalost, nespavost, poruchy akomodace (zaostření) očí, zrychlené nebo nepravidelné bušení srdce, nevolnost, sucho v ústech, celková slabost.
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 pacienta ze 100):
Snížení tělesné hmotnosti, ztráta chuti k jídlu, poruchy spánku, zhoršení schopnosti se soustředit, abnormální sny, ztrátu paměti, úzkost, sexuální poruchy (snížení sexuální touhy nebo schopnosti mít sex, impotence, poruchy ejakulace, abnormální orgasmus nebo neschopnost dosáhnout orgasmu u žen), bolestivá menstruace, pohybový neklid (agitovanost), nervozita, apatie, zmatenost, migréna, třes, abnormální citlivost (mravenčení), závratě, poruchy pozornosti, zvonění v uších, zvýšený nebo snížený krevní tlak, záněty nosu a vedlejších nosních dutin, průjem, zácpa, poruchy trávení, zvracení, bolest břicha, nadýmání a zvýšené slinění, svědění kůže, bolest svalů nebo kloubů, poruchy močení nebo zvýšená produkce moči, únava, zívání.
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100):
Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti, agresivita, ztráta osobnosti, halucinace, euforie (přehnaný pocit blaha), zvýšení libida, mdloby, rozšíření zorniček, zpomalení nebo zrychlení srdečního tepu, kašel, zvýšená tvorba jaterních enzymů, alergické reakce (např. vyrážka), vypadávání vlasů, zvýšená citlivost na sluneční světlo, zadržování moči, silná menstruace, krátkodobá ztráta vědomí, malátnost.
Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1000):
Nízká hladina sodíku, křeče, poruchy hybnosti, poruchy chuti, neobvyklé krvácení, mírné jaterní poruchy, horečka.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000):
Supraventrikulární a ventrikulární arytmie, tvorba mléka.
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.
Léčba přípravkem Citalopram Orion by se měla přerušit vyskytnou-li se záchvaty nebo zvýší-li se jejich frekvence (viz bod „Zvláštní opatrnosti při použití Citalopram Orion je zapotřebí“).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Kdy musíte vyhledat lékaře
Okamžitě kontaktujte svého lékaře v případě výskytu:

- Serotoninového syndromu
Pokud během léčby zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, jako například vysoká horečka, svalová ztuhlost, náhlé stahy svalů, kolísání nálad, pohybový neklid (agitovanost), třes a zmatenost, mohou naznačovat vznik vzácného stavu nazývaného serotoninový syndrom.
- Sebedestruktivních myšlenek
Léčba deprese zahrnuje riziko sebevraždy, zejména během prvních 2 – 4 týdnů léčby.
- Mánie
Citalopram se někdy používá na léčbu bipolární afektivní poruchy, kde se záchvaty deprese a mánie vyskytují střídavě. V takových případech může spustit záchvat mánie.
- Zhoršení psychotických příznaků
Během léčby depresivní epizody schizofrenie se příznaky psychóz mohou zhoršit.
Pokud se u vás objeví kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte užívat přípravek Citalopram Orion a okamžitě navštivte svého lékaře.
- Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu
známého jako torsade de pointes.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


5. JAK CITALOPRAM ORION UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Citalopram Orion obsahuje
- Léčivou látkou je citaloprami hydrobromidum odpovídající 10, 20 nebo 40 mg citalopramum.
- Pomocnými látkami v jádře tablety jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, kopovidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát. Pomocnými látkami potahové vrstvy tablet jsou hypromelosa, makrogol a oxid titaničitý (E 171).
Jak Citalopram Orion vypadá a co obsahuje toto balení
10 mg tableta: bílé, bikonvexní, kulaté, potahované tablety s označením A na jedné straně a 05 na
straně druhé.
20 mg tableta: bílé, bikonvexní, oválné, potahované tablety s označením A na jedné straně a 06 na
straně druhé (půlicí rýha mezi 0 a 6). Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
40 mg tableta: bílé, bikonvexní, oválné, potahované tablety s označením A na jedné straně a 07 na
straně druhé (půlicí rýha mezi 0 a 7). Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
PVC/PVDC-Al blistr:
28 tablet (2x 14 tablet) a 98 tablet (7x 14 tablet). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
HDPE lékovka:
Citalopram Orion 10 mg: 30, 100 a 1 000 tablet 8
Citalopram Orion 20 mg: 30, 56, 100, 250 a 1 000 tablet
Citalopram Orion 40 mg: 30, 56, 100 a 500 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Orion Corporation
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
Finsko
Výrobce
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
Finsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.9.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru