psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


ESOPREX

Esoprex patří k třetí generaci antidepresiv a používá se při léčbě deprese a úzkostných poruch. Na nervových spojích účinkuje tak, aby se zde zvýšila hladina chemických látek (neurotransmiterů), které ovlivňují náladu a psychickou pohodu člověka. Esoprex je většinou dobře snášený lék; případné nežádoucí účinky, jako je obvykle pocit na zvracení nebo snížení libida, po krátké době užívání odeznívají.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls155435/2012
Esoprex 5 mg, potahované tablety
Esoprex 10 mg, potahované tablety
Esoprex 15 mg, potahované tablety
Esoprex 20 mg, potahované tablety
Escitalopramum

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Esoprex a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Esoprex užívat
3. Jak se Esoprex užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Esoprex uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Esoprex a k čemu se používá
Esoprex obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese a úzkostných poruch (panická porucha s nebo bez agorafobie, což je strach z místa, kde je pacient sám a případná pomoc nemusí být dostupná, sociální úzkostná porucha, a obsedantně kompulzivní porucha).
Escitalopram patří do skupiny antidepresiv, nazývaných též selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém v mozku zvyšováním hladiny serotoninu. Poruchy serotoninového systému jsou klíčovým faktorem v rozvoji deprese a souvisejících onemocnění.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Esoprex užívat
Neužívejte Esoprex
pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na escitalopram nebo na další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). pokud současně užíváte přípravek ze skupiny MAO inhibitorů, včetně selegilinu (přípravek užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemidu (přípravek užívaný k léčbě deprese) a linezolidu (antibakteriální léčivo).
Pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl/a poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce funguje). Pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit (viz bod 2 „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Esoprex je zapotřebí
Před použitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Oznamte, prosím, svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní problémy, o kterých by Váš lékař měl vědět.
Obzvláště sdělte svému lékaři: pokud trpíte epilepsií, nebo se u Vás v průběhu léčby epilepsie rozvine. Jestliže se při léčbě přípravkem Esoprex objeví záchvaty nebo vzroste jejich četnost, měla by být léčba přerušena (též viz bod 4 “Možné nežádoucí účinky”). pokud máte postižení jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování přípravku. pokud máte cukrovku (diabetes). Léčba přípravkem Esoprex může narušit kontrolu hladiny cukru v krvi. Může být nezbytné upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik. pokud máte sníženou hladinu sodíku v krvi. pokud máte zvýšenou náchylnost ke krvácení nebo k tvorbě modřin. pokud podstupujete elektrokonvulzivní terapii. pokud trpíte onemocněním věnčitých cév. pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné době prodělal/a srdeční záchvat. pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení, nebo jako důsledek používání diuretik (močopudných léků). pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.
Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení
Stejně jako u jiných léčivých přípravků užívaných k léčbě deprese nebo podobných onemocnění nedochází k zlepšení stavu okamžitě. Od začátku léčby přípravkem Esoprex to může trvat i několik týdnů, než se Váš zdravotní stav zlepší. U léčby panické poruchy se zlepšení většinou objeví po 2 až 4 týdnech. U některých pacientů se mohou na začátku léčby objevit stavy zvýšené úzkosti, které vymizí během léčby. Proto je nutné, abyste přesně dodržoval/a pokyny lékaře a neukončoval/a léčbu nebo neměnil/a dávku bez vědomí Vašeho lékaře.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.
Někteří pacienti s manio-depresivní poruchou mohou přejít do manické fáze, charakterizované neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a nadměrnou tělesnou aktivitou. V takovém případě je nutné, abyste vyhledal/a Vašeho lékaře.
Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout tyto příznaky: neklid nebo obtíže sedět či stát. Takové příznaky neprodleně sdělte svému lékaři.
Někdy si výskytu výše zmíněných příznaků ani nemusíte být vědom/a, proto může být užitečné, když požádáte blízkého přítele nebo příbuzného, aby Vás upozornili na možné změny ve Vašem chování.
Pokud se u Vás objeví úzkostné myšlenky nebo pocity nebo jakékoli jiné výše zmíněné příznaky během léčby, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Použití u dětí a mladistvých do 18 let
Esoprex není běžně určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky, nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Esoprex pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Esoprex pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Esoprex, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Esoprex ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyla dosud v této věkové skupině zkoumána.
Další léčivé přípravky a přípravek Esoprex
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a, nebo které možná budete užívat.
Neužívejte escitalopram spolu s “Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)” obsahující léčivou látku: fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid, tranylcypromin. Pokud jste užíval/a jakýkoli z těchto přípravků je potřeba vyčkat 14 dní než zahájíte léčbu přípravkem Esoprex. Po ukončení léčby přípravkem Esoprex je nutno čekat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z těchto přípravků. “Reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A” obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese). “Ireverzibilní MAO-B inhibitory” obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků. Antibakteriální léčivo linezolid. Léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erytromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika (astemizol, mizolastin).
Poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte následující přípravky: Lithium (užívané k léčbě bipolární afektivní poruchy) a tryptofan. Imipramin a desipramin (užívané k léčbě deprese). Sumatriptan a podobná léčiva (užívaná k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.
Cimetidin a omeprazol (užívané k léčbě žaludečních vředů), fluvoxamin (antidepresivum) a tiklopidin (užívaný ke snížení rizika výskytu mozkové mrtvice). Tyto přípravky mohou zvýšit hladinu přípravku Esoprex v krvi. Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese. Kyselina acetylsalicylová a nesteroidní protizánětlivé přípravky (přípravky užívané k tlumení bolesti nebo ředění krve, tzv. antikoagulancia). Kombinace těchto léčivých přípravků, může způsobit krvácení. Warfarin, dipyridamol a fenprokumon (přípravky užívané k ředění krve, tzv. antikoagulancia). Váš lékař pravděpodobně provede při zahájení a ukončení léčby přípravkem Esoprex kontrolu srážlivosti krve, aby se ujistil, že stále užíváte přiměřenou dávku přípravků proti srážení krve. Meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti) z důvodů možného snížení záchvatového prahu. Neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) z důvodů možného rizika snížení záchvatového prahu, antidepresiva. Flekainid, propafenon a metoprolol (užívané k léčbě kardiovaskulárních chorob); klomipramin a nortriptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika). Může být zapotřebí upravit dávkování přípravku Esoprex.
Užití přípravku Esoprex s jídlem a pitím a alkoholem
Esoprex může být užíván společně s jídlem nebo též nalačno (viz bod 3).
Ačkoli se při současném užití alkoholu s přípravkem Esoprex nepředpokládá jejich vzájemná interakce, nedoporučuje se, stejně jako u mnoha jiných přípravků, požívat během léčby alkohol.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo pokud plánujete těhotenství, oznamte to svému lékaři. Neužívejte Esoprex, pokud jste těhotná, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem.
Před porodem se ubezpečte, že Váš gynekolog ví, že užíváte Esoprex. Užívání přípravku Esoprex během těhotenství, obzvláště v posledních třech měsících těhotenství, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN), který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Pokud jste užívala Esoprex během posledního trimestru těhotenství, měla byste vědět, že se u Vašeho novorozence mohou vyskytnou následující příznaky: obtížné dýchání, namodralé zabarvení kůže, záchvaty, změna tělesné teploty, obtížné krmení, zvracení, snížená hladina cukru v krvi, svalová ztuhlost nebo ochablost, zesílení reflexů, třes, nervozita, podrážděnost, letargie, neutišitelný pláč, nespavost či obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně vyhledejte Vašeho lékaře.
Pokud je Esoprex užíván během těhotenství, nesmí být náhle vysazen.
Neužívejte Esoprex pokud kojíte, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem.
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram, lék podobný escitalopramu, snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Dokud nezjistíte, jak na Vás Esoprex působí, nedoporučuje se řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Esoprex užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí
Deprese
Obvyklá dávka přípravku Esoprex je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může tuto dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.
Panická porucha
Úvodní dávka přípravku Esoprex je 5 mg denně během prvního týdne léčby. Následně se dávka zvyšuje na 10 mg denně. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.
Sociální úzkostná porucha
Obvyklá dávka přípravku Esoprex je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může v závislosti na odpovědi na léčbu dávku snížit na 5 mg denně nebo zvýšit na maximálně 20 mg denně.
Obsedantně kompulzivní porucha
Obvyklá doporučená dávka přípravku Esoprex je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.
Starší pacienti (nad 65 let)
Doporučená úvodní dávka přípravku Esoprex je 5 mg v jedné denní dávce.Váš lékař může dávku zvýšit až na 10 mg denně.
Děti a mladiství (do 18 let)
Esoprex by neměl být běžně užíván k léčbě dětí a mladistvých. Více informací viz bod 2.
Esoprex můžete užívat s jídlem nebo též nalačno. Tablety polkněte a zapijte vodou. Tablety nežvýkejte, protože chutnají hořce.
Pokud je to nezbytné, tablety je možno dělit. Tabletu nejprve položte na rovnou plochu půlicí rýhou nahoru. Poté tabletu rozpulte tlakem ukazováčků k podložce na obou koncích tablety.
Délka léčby
Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Esoprex, přestože potrvá nějakou dobu, než začnete pociťovat, že se Váš zdravotní stav lepší.
Nikdy neměňte dávku bez vědomí Vašeho lékaře.
Pokračujte v užívání přípravku Esoprex přesně dle pokynů Vašeho lékaře. Pokud byste léčbu ukončil/a příliš brzy, může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění. Léčba by měla trvat nejméně 6 měsíců poté, kdy se již cítíte dobře.
Jestliže jste užil/a více přípravku Esoprex, než jste měl/a
Pokud jste užil/a více přípravku Esoprex, než jste měl/a, vyhledejte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, že se předávkování neprojevuje žádným zvláštním způsobem. Příznaky předávkování mohou být: závratě, třes, agitovanost, křeče, bezvědomí (kóma), nevolnost, zvracení, změna srdečního rytmu, pokles krevního tlaku a změny rovnováhy tekutin/minerálů. Krabičku/obal přípravku Esoprex vezměte do nemocnice nebo k lékaři s sebou.
Jestliže jste zapomněl/a užít Esoprex
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít předepsanou dávku a vzpomenete si ještě před spaním, ihned dávku užijte. Další den užijte dávku v
obvyklou dobu. Pokud si vzpomenete v noci nebo během dalšího dne, vynechanou dávku nenahrazujte a další dávku užijte v obvyklou dobu.
Jestliže ukončujete léčbu přípravkem Esoprex
Neukončujte léčbu přípravkem Esoprex, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Pokud ukončíte léčebnou kúru, doporučuje se vysazovat Esoprex postupným snižováním dávky v období několika týdnů.
Při náhlém přerušení léčby se mohou vyskytnou příznaky z vysazení. Tyto příznaky se vyskytují často, pokud ukončujete léčbu přípravkem Esoprex. Riziko výskytu je vyšší, pokud byla léčba přípravkem Esoprex dlouhodobá, užívaná dávka vysoká nebo vysazení proběhlo příliš rychle. U většiny pacientů jsou tyto příznaky mírné a spontánně odezní během dvou týdnů. U některých pacientů mohou být závažnější a trvat delší dobu (2-3 měsíce nebo déle). Pokud se u Vás vyskytnou závažné příznaky z vysazení během ukončování léčby přípravku Esoprex, navštivte svého lékaře. Váš lékař Vám může doporučit začít tablety opět užívat a poté je vysazovat mnohem pomaleji.
Příznaky z vysazení jsou: závratě (nestabilita nebo neschopnost udržet rovnováhu), pocity brnění (mravenčení), pocity pálení a pocity elektrických výbojů (méně často), které se mohou objevit i v hlavě; poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), pocity úzkosti, bolesti hlavy, nevolnost (nauzea), pocení (včetně nočního pocení), pocity neklidu nebo agitovanosti, třes (chvění), pocity zmatenosti a dezorientovanosti, pocity rozrušení a podrážděnosti, průjem (řídká stolice), zrakové poruchy, třepetání nebo tlučení srdce (palpitace).
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Esoprex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Uvědomte si prosím, že tyto příznaky také mohou být projevem nemoci samotné a v takovém případě vymizí, až se začnete cítit lépe.
Navštivte svého lékaře, pokud se u Vás během léčby vyskytnou následující nežádoucí účinky:
Méně časté (můžou se vyskytnout u 1 pacienta ze 100): Neobvyklé krvácení, včetně krvácení z trávicího traktu a konečníku.
Vzácné (můžou se vyskytnout u 1 pacienta z 1 000): Pokud se u Vás vyskytnou příznaky: otok kůže, jazyka, rtů nebo otok kdekoliv v obličeji, nebo obtížné dýchání, či polykání (alergická reakce), vyhledejte neprodleně Vašeho lékaře nebo navštivte nemocnici. Pokud se u Vás vyskytne vysoká horečka, agitovanost (neklid), zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, může se jednat o příznaky vzácného serotoninového syndromu. V takovém případě vyhledejte svého lékaře.
Pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky, měl/a byste ihned kontaktovat svého lékaře nebo jet do nejbližší nemocnice: Obtížné močení např. retence (zadržení) moči. Křeče (záchvaty), viz též bod 2 “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Esoprex je zapotřebí”. Žluté zabarvení kůže a bělma očí, které může být známkou poškození funkce jater/zánětu jater.
Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznakyživot ohrožujícího stavu známého jako torsade de pointes.
Vyjma těchto nežádoucích účinků byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (můžou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10): Nevolnost (nauzea).
Časté (můžou se vyskytnout u 1 pacienta ze 100): Pocit ucpaného nosu nebo vodnatá rýma (sinusitida). Snížená nebo zvýšená chuť k jídlu. Úzkost, neklid, abnormální sny, obtížné usínání, pocity ospalosti, závratě, zívání, třes, bodavé pocity v kůži. Průjem, zácpa, zvracení, sucho v ústech. Zvýšená potivost. Bolest svalů a kloubů (artralgie a myalgie). Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, pokles libida a u žen obtížné dosahování orgasmu). Únava, horečka. Zvýšení tělesné hmotnosti.
Méně časté (můžou se vyskytnout u 1 pacienta ze 100): Úbytek váhy. Kopřivka, vyrážka, svědění (pruritus). Skřípání zubů, agitovanost, nervozita, záchvaty paniky, stavy zmatenosti. Poruchy spánku, poruchy chuti, mdloby (synkopa). Rozšíření zornic (mydriáza), zrakové poruchy, zvonění v uších (tinnitus). Ztráta vlasů. Poruchy menstruačního krvácení. Zrychlení srdečního rytmu. Otoky rukou a nohou. Krvácení z nosu.
Vzácné (můžou se vyskytnout u 1 pacienta z 1 000): Agresivita, odosobnění, halucinace. Pomalý srdeční rytmus. Sebevražedné a jiné související příhody, viz bod 2 “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Esoprex je zapotřebí”.
U některých pacientů byly též hlášeny (s neznámou četností): Snížená hladina sodíku v krvi s příznaky: pocity nevolnosti, svalové slabosti nebo zmatenosti. Závratě při rychlém vstávání (ortostatická hypotenze). Odchylky v jaterních testech (zvýšení jaterních enzymů v krvi). Poruchy hybnosti (mimovolní pohyby svalů). Bolestivá erekce (priapismus). Poruchy krvácení včetně krvácení do kůže a sliznic (ekchymózy) a snížená hladina krevních destiček (trombocytopenie). Náhlý otok kůže a sliznic (angioedém). Zvýšené množství vyloučené moči (nepřiměřená sekrece ADH). Tvorba mléka u žen, které nekojí. Mánie. Změna srdečního rytmu (nazývaná „prodložení QT intervalu“, pozorována na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti).
Některé další nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravky, které působí podobně jako escitalopram (léčivá látka přípravku Esoprex):
Motorický neklid (akatizie). Nechutenství (anorexie).
Myšlenky na sebepoškození a sebevraždu (případy sebevražedných představ a sebevražedného chování) byly popsány během léčby escitalopramem nebo při dřívějším vysazení (viz také bod „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Esoprex je zapotřebí“).
U pacientů léčených tímto typem přípravku, bylo pozorováno zvýšené riziko zlomenin kostí.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


5. Jak Esoprex uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Esoprex obsahuje
Léčivá látka je escitalopramum. Jedna tableta přípravku Esoprex obsahuje escitalopramum 5 mg, 10 mg, 15 mg nebo 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas).
Pomocnými látkami jsou:
Jádro: mikrokrystalická celulosa (E460), koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelosy (E486) a magnesium-stearát (E470b).
Potahová vrstva: hypromelosa (E464) , makrogol 400 a oxid titaničitý (E171).
Jak přípravek Esoprex vypadá a co obsahuje balení
Esoprex je dodáván jako potahované tablety o síle 5 mg, 10 mg, 15 mg a 20 mg. Popis tablet následuje níže:
Esoprex 5 mg: kulaté, bílé, potahované tablety.
Esoprex 10 mg: oválné (8,1 x 5,6 mm), bílé, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tablety mohou být rozděleny na dvě stejné dávky.
Esoprex 15 mg: oválné (10,4 x 5,6 mm), bílé, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.
Esoprex 20 mg: oválné (11,6 x 7,1 mm), bílé, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tablety mohou být rozděleny na dvě stejné dávky.
Esoprex je dostupný v následujících baleních:
30 nebo 60 tablet
Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
Výrobce
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika
Tato informace byla naposledy revidována: 30.7.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru