psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


FEVARIN

Fevarin patří k třetí generaci antidepresiv a používá se při léčbě deprese a úzkostných poruch. Na nervových spojích účinkuje tak, aby se zde zvýšila hladina chemických látek (neurotransmiterů), které ovlivňují náladu a psychickou pohodu člověka. Fevarin je většinou dobře snášený lék; případné nežádoucí účinky, jako je obvykle pocit na zvracení nebo snížení libida, po krátké době užívání odeznívají.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls154404/2012 a sukls154377/2012
Fevarin 50
Fevarin 100
potahované tablety
fluvoxamini hydrogenomaleas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Celý název Vašeho léku je Fevarin 50 nebo Fevarin 100. V této příbalové informaci je používán kratší název „Fevarin“.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Fevarin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fevarin užívat
3. Jak se přípravek Fevarin užívá
4. Možné nežádoucí účinky přípravku Fevarin
5. Jak přípravek Fevarin uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK FEVARIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivý přípravek Fevarin obsahuje léčivou látku fluvoxamini hydrogenomaleas (fluvoxamin). Patří do skupiny léčiv nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Je to antidepresivum užívané k léčbě depresivních epizod. Fevarin může být také užíván k léčbě pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou (OCD) (opakující se nutkavé myšlenky s nekontrolovatelným chováním).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FEVARIN UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Fevarin
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fluvoxamin nebo na kteroukoli další složku přípravku Fevarin (viz bod 6. Další informace)
- jestliže užíváte inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech. Léčbu přípravkem Fevarin lze začít: dva týdny po vysazení ireverzibilního IMAO nebo následující den po vysazení reverzibilního IMAO (např. moklobemidu). Mezi vysazením Fevarinu a započetím léčby jakýmkoli IMAO má uplynout nejméně jeden týden
- jestliže užíváte tizanidin (léčivo snižující napětí svalů)
- jestliže užíváte ramelteon (léčivo na spaní).
Upozornění a opatření
Pokud odpovíte kladně na kteroukoliv z následujících otázek, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete Fevarin užívat.
. Měl(a) jste nedávno srdeční infarkt?
. Jste těhotná nebo byste mohla být těhotná?
. Kojíte?
. Trpíte epilepsií?
. Máte cukrovku (diabetes)?
. Podstupujete elektrokonvulzivní léčbu (elektrošoky)?
. Trpíte nebo jste někdy trpěl(a) mánií?
. Trpíte nebo jste někdy trpěl(a) onemocněním jater nebo ledvin?
. Měl(a) jste problémy s krvácením (poruchy krvácivosti) nebo pravidelně užíváte léky zvyšující riziko krvácení, jako jsou např. některé léky proti bolesti, přípravky ovlivňující funkci krevních destiček?
Dětí a dospívající
Fevarin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let s výjimkou pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou.
Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky, nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Fevarin pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Fevarin pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Fevarin, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Fevarin ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině zkoumány.
Další léčivé přípravky a přípravek Fevarin
Fevarin nesmí být používán v kombinaci s IMAO (jako je moklobemid) a v kombinaci s tizanidinem a ramelteonem (viz část 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fevarin užívat).
Pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.
. Lithium k léčbě depresí, tryptofan, benzodiazepiny k léčbě úzkostí, tricyklická antidepresiva (např. imipramin, amitriptylin), neuroleptika (např. olanzapin, kvetiapin) nebo rostlinné přípravky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum) – Váš lékař Vám sdělí, zda je pro Vás bezpečné zahájit užívání přípravku Fevarin
. Fenytoin nebo karbamazepin – užívané k léčbě epilepsie
. Teofylin – užívaný k léčbě astmatu nebo zánětu průdušek (bronchitidy)
. Propranolol – užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění
. Warfarin a jiné přípravky užívané ke snížení krevní srážlivosti
. Kyselina acetylsalicylová (Aspirin) nebo nesteroidní antirevmatika (např. ibuprofen, diklofenak) k léčbě artrózy
. Tramadol – silný lék proti bolesti
. Metadon – užívaný k léčbě abstinenčních příznaků
. Triptany (jako je sumatriptan) – užívané k léčbě migrény
. Terfenadin – užívaný k léčbě alergických onemocnění
. Sildenafil – k léčbě erektilní dysfunkce
. Cyklosporin – imunosupresivum užívané např. po transplantaci
. Mexiletin – k léčbě srdečních arytmií
. Ropinirol – k léčbě Parkinsonovy choroby
Pokud užíváte některý z vyjmenovaných léčivých přípravků zároveň s přípravkem Fevarin, lékař bude Váš zdravotní stav kontrolovat mnohem častěji.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek Fevarin s jídlem, pitím a alkoholem
Alkohol může s přípravkem Fevarin vzájemně reagovat a způsobit ospalost a labilitu. Během léčby se proto vyhněte pití alkoholu.
Pokud běžně pijete velké množství čaje, kávy nebo nápojů obsahujících kofein, můžete na sobě pocítit některý z následujících příznaků: třes rukou, bušení srdce, pocit na zvracení, neklid a nespavost. Pokud snížíte příjem kofeinu, tyto příznaky vymizí.
Těhotenství
O užívání fluvoxaminu v těhotenství jsou známy jen omezené informace. Pokud jste těhotná, můžete užívat fluvoxamin pouze v případě, že to Váš lékař bude považovat za absolutně nezbytné. Jestliže v současné době užíváte fluvoxamin a plánujete těhotenství nebo jste muž, který plánuje být otcem, poraďte se se svým lékařem, abyste rozhodli, zda není nezbytné nebo vhodné změnit léčbu.
Léčbu fluvoxaminem byste neměla náhle přerušit. Pokud užíváte fluvoxamin v posledních 3 měsících těhotenství, informujte o tom svého lékaře, protože Vaše dítě může mít po narození příznaky z vysazení. Tyto příznaky obvykle začínají během prvních 24 hodin po narození. Mohou to být tyto příznaky: neschopnost dobře spát nebo jíst, potíže s dýcháním, namodralá kůže nebo příliš horká nebo chladná kůže, nízká koncentrace krevního cukru, netečnost, spavost, zvracení, zvýšená dráždivost, nadměrný křik, porucha svalového napětí, křeče,
chvění nebo třes. Pokud má dítě po narození některé z těchto příznaků, kontaktujte okamžitě lékaře.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Fevarin. Užívání látek podobných přípravku Fevarin během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že fluvoxamin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Kojení
Fevarin se v malých množstvích vylučuje do mateřského mléka. Během užívání přípravku Fevarin byste neměla kojit.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Fevarin může způsobovat ospalost. Dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek působí, nedoporučuje se řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FEVARIN UŽÍVÁ
Užívejte Fevarin přesně dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), jak přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování pro dospělé:
Deprese:
Doporučená úvodní dávka je 50 nebo 100 mg, podaná jednorázově večer. Maximální doporučená dávka je 300 mg za den. Dávky nad 150 mg mají být podávány rozděleně ve 2-3 dávkách.
Obsedantně kompulzivní porucha:
Doporučená počáteční dávka je 50 mg denně po dobu 3 až 4 dnů. Maximální doporučená dávka je 300 mg denně.
Dávky do 150 mg mohou být podávány jako jediná dávka, nejlépe večer. Dávky vyšší než 150 mg je vhodné rozdělit na 2-3 dílčí dávky.
Použití u dětí a dospívajících:
Dávkování pro děti od 8 let při obsedantně kompulzivní poruše:
Doporučená úvodní dávka je 25 mg (polovina tablety Fevarin 50) a nejvyšší denní dávka je 200 mg.
Pokud lékař doporučí Vašemu dítěti užívat více než 50 mg denně, nepodávejte je dítěti najednou. Zeptejte se svého lékaře, kdy má dítě lék užívat. Není-li dávka rozdělena rovnoměrně, měla by být větší část dávky užívána večer.
Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin:
U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin zahájí lékař léčbu nižší úvodní dávkou, než je obvyklé.
Může trvat nějaký čas, než začne přípravek Fevarin účinkovat. Někteří pacienti nemusí cítit zlepšení během prvních dvou až tří týdnů. Měl(a) byste užívat tablety i v případě, že se necítíte lépe. Užívejte tablety, dokud Vám Váš neřekne lékař, že máte s léčbou přestat. Před ukončením léčby Vám lékař začne postupně snižovat dávku přípravku. Lékař Vám řekne, jak dlouho budete muset tablety užívat. Léčba obvykle trvá několik měsíců, ale i déle.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Fevarin, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více přípravku Fevarin, než jste měl(a), vyhledejte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Příznaky předávkování mohou být: pocit na zvracení, zvracení, průjem, spavost a závratě. Byly hlášeny také srdeční příznaky (zrychlení nebo zpomalení akce srdeční, nízký krevní tlak), poruchy jaterních funkcí, křeče a bezvědomí. Krabičku/obal přípravku Fevarin vezměte do nemocnice nebo k lékaři s sebou.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fevarin
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokračujte podle původního doporučení lékaře.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Fevarin
Pokud ukončíte užívání Fevarinu příliš rychle, mohou se u Vás projevit příznaky z vysazení. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly závratě, poruchy spánku (včetně nespavosti a intenzivních snů), pocit na zvracení, zvracení, průjem, bolest hlavy, rozrušení, dráždivost, zmatenost, emoční labilita, úzkost, pocení, bušení srdce, třes, smyslové poruchy (jako brnění, mravenčení, poruchy vidění).
Při ukončování léčby Vám lékař poradí, jak snižovat dávky pomalu v průběhu několika týdnů nebo měsíců. To Vám pomůže snížit možnost výskytu příznaků z vysazení. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a samy vymizí během dvou týdnů. U některých lidí mohou být příznaky závažnější nebo mohou trvat déle.
Pokud se u Vás při přerušení léčby projevily příznaky z vysazení, Váš lékař může rozhodnout, abyste při vysazování postupoval(a) pomaleji. Pokud pozorujete závažné příznaky z vysazení při přerušení léčby přípravkem Fevarin, řekněte o tom svému lékaři. Může Vám říci, abyste znovu začal(a) tablety užívat a při jejich vysazování postupoval(a) pomaleji (viz část 4. Možné nežádoucí účinky).
Projeví-li se u Vás nějaké příznaky z vysazení, kontaktujte svého lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PŘÍPRAVKU FEVARIN
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fevarin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastěji pozorovaným příznakem při podávání Fevarinu je pocit na zvracení, někdy spojený se zvracením. Tento nežádoucí účinek obvykle během prvních 2 týdnů léčby ustupuje. Jiné nežádoucí účinky, pozorované v klinických studiích v níže uvedených frekvencích, jsou často spojeny s onemocněním a nemusí mít vztah k podávané léčbě.
Časté (u více než 1 pacienta ze 100, ale méně než u 1 pacienta z 10): pocit na zvracení, zvracení, nechutenství, bolest břicha, zácpa, průjem, sucho v ústech, poruchy trávení, rozrušení, úzkost, závratě, nespavost, spavost, nervozita, třes, bušení srdce, zrychlení akce srdeční, pocení, bolest hlavy, malátnost, slabost.
Méně časté (u více než 1 pacienta z 1000, ale méně než u 1 pacienta ze 100): ataxie (porucha hybnosti a koordinace pohybů), zmatenost, extrapyramidové příznaky (svalová ztuhlost, snížená pohybová schopnost, třes), halucinace, nízký krevní tlak po postavení se, kožní reakce z přecitlivělosti jako vyrážka, svědění, angioedém (náhlý otok kůže a sliznic), bolest kloubů, bolest svalů, opožděná ejakulace.
Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000, ale méně než u 1 pacienta z 1000): křeče, mánie (nadměrná veselost, zvýšená aktivita), poruchy jaterních funkcí, zvýšená citlivost pokožky na sluneční záření, tvorba mléka u mužů nebo u žen, které nekojí.
Jiné nežádoucí účinky, jejichž přesnou frekvenci nelze určit
Byly hlášeny poruchy krvácivosti (krvácení do zažívacího traktu, gynekologické krvácení, krvácení do kůže a sliznic). Pokud se u Vás objeví podlitiny nebo červené skvrny na kůži, vyhledejte svého lékaře.
Byla pozorována snížená hladina sodíku, poruchy čití (brnění, necitlivost), vzestup nebo úbytek tělesné hmotnosti, neschopnost dosáhnout orgasmu, menstruační poruchy, vzestup hladiny hormonu prolaktinu (hormon, který řídí tvorbu mléka v době kojení), glaukom (zvýšený nitrooční tlak) a poruchy chuti.
Byl zaznamenán serotoninový syndrom nebo neuroleptický maligní syndrom. Pokud se u Vás objeví následující příznaky: pocení, svalová ztuhlost nebo křeče, nestabilita, zmatenost, rozčilení až podrážděnost, přestaňte Fevarin užívat a vyhledejte ihned svého lékaře.
Dále se vyskytla akatizie (neschopnost vydržet v klidu).
Během léčby fluvoxaminem nebo časně po přerušení léčby byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování.
Vyskytly se poruchy močení (včetně zadržení moči, neschopnosti udržet moč, častého močení, nočního močení a pomočování).
Byly pozorovány příznaky z vysazení léčby včetně příznaků z vysazení u novorozenců (viz bod Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Fevarin a bod Těhotenství).
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.
V jedné klinické studii u dětí a dospívajících s obsedantně kompulzivní poruchou byly hlášené tyto nežádoucí účinky: nespavost, slabost, agitovanost (pohybový neklid), nadměrné pohyby,
spavost a trávicí obtíže. Vážné nežádoucí účinky, které se vyskytly v této studii, byly agitovanost a hypománie.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese či projevy úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- pokud se u Vás již dříve objevily myšlenky na sebevraždu či na sebepoškození
- jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií poukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli byste je požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK FEVARIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25°C, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte přípravek Fevarin po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Fevarin obsahuje
- Léčivou látkou je fluvoxamini hydrogenomaleas 50 mg nebo 100 mg v jedné potahované tabletě
- Dalšími složkami jsou:
. mannitol, kukuřičný škrob, předbobtnalý bramborový škrob, natrium-stearyl-fumarát, koloidní bezvodý oxid křemičitý
. hydroxypropylmethylcelulóza, makrogol, mastek, oxid titaničitý
Jak přípravek Fevarin vypadá a co obsahuje toto balení
Fevarin 50: kulaté, bikonvexní, dělené, bílé potahované tablety pro perorální podání, označené na jedné straně „291“ z obou stran půlicí rýhy.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Fevarin 100: oválné, bikonvexní, dělené, bílé potahované tablety pro perorální podání, označené na jedné straně „313“ z obou stran půlicí rýhy.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Tablety obsahující fluvoxamini hydrogenomaleas jsou dodávány v balení obsahujícím 30 a 60 tablet (50 mg) nebo 15 a 30 tablet (100 mg), baleny jsou v PVC/PVDC/Al blistrech.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Abbott Healthcare Products B.V., Weesp, Nizozemsko
Výrobce:
Abbott Healthcare S.A.S., Chatillon sur Chalaronne, Francie
Údaje v této příbalové informaci jsou omezené.
Další informace o tomto přípravku získáte u svého lékaře nebo lékárníka.
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
25.7.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru