psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


PROTHIADEN

Prothiaden je lék na depresi, tedy útlum nálady. Patří k antidepresivům, která svým působením na nervových spojích v mozku zvyšují množství potřebných chemických látek (nejčastěji serotoninu a noradrenalinu). Prothiaden patří k první generaci tohoto typu antidepresiv, která jsou dnes lékem druhé volby - to znamená, že se nasazují většinou až tehdy, když neúčinkují jiné, modernější léky).

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111232/2010
PROTHIADEN 25
dosulepini hydrochloridum
obalené tablety

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Prothiaden 25 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prothiaden 25 užívat
3. Jak se Prothiaden 25 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Prothiaden 25 uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PROTHIADEN 25 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Prothiaden 25 je přípravek, k léčbě deprese (chorobného smutku) a dalších příznaků
duševních chorob. Zvyšuje v mozku množství látek, jejichž nedostatek vede k těmto stavům.
Prothiaden 25 zmírňuje a odstraňuje smutek u depresivních pacientů, zbavuje je úzkosti,
zvyšuje jejich fyzickou aktivitu, podporuje chuť k jídlu a navrací zájem o každodenní činnost,
při užití na noc podporuje spánek.
Prothiaden 25 užívají dospělí při depresivních stavech různého původu, při úzkostných
neurózách a stavech spojených s těžšími trvalými bolestmi a při nočním pomočování. V
některých případech lze použít i u dětí od 3 let věku

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PROTHIADEN 25
UŽÍVAT
Neužívejte PROTHIADEN 25 :
- jestliže jste přecitlivělý(á)/ alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další
složku přípravku Prothiaden 25
- jestliže trpíte onemocněním očí, které se nazývá zelený zákal;
- při těžších srdečních onemocněních,
- při zbytnění prostaty se ztíženým močením.
- jestliže současně užíváte léky proti depresím ze skupiny inhibitorů MAO a asi 2
týdny po jejich vysazení
Zvláštní opatrnosti při požití PROTHIADEN 25 je zapotřebí:
Informujte svého lékaře o všech onemocněních, kterými trpíte, aby mohl zvážit jeho užívání,
zejména jestliže trpíte;
- těžším onemocněním jater
- epilepsií či maniodepresivním onemocněním
- některým onemocněním srdce a cév
- duševní chorobou
Informujte svého lékaře o jakékoli plánované operaci. Před jakýmkoliv chirurgickým
zákrokem, který bude prováděn při celkové nebo místní anestezii (např. i ošetření zubů),
oznamte lékaři, že užíváte Prothiaden 25.
Sebevražedné myšlenky a chování
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy myslet na to, že si ublížíte nebo
vezmete život. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat
antidpresiva, protože trvá nějaký čas, než léky začnou působit.
Zvýšené riziko platí
- pokud se u Vás již dříve objevily myšlenky na sebevraždu či na sebepoškození
- jestliže jste v mladšího věku. Informace z klinických studií poukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří
byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, okamžitě o
tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližším zdravotnickém
zařízení.
Možná shledáte užitečným říci svým blízkým přátelům nebo příbuzným, že trpíte depresemi
nebo úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli
byste je požádat, aby Vám řekli, když si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost
zhoršuje, nebo když budou znepokojeni změnami ve Vašem chování.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte
Prothiaden 25 .
Účinky přípravku Prothiaden 25 a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem
ovlivňovat.
Prothiaden 25 může zvýšit zejména účinky léků na spaní a dalších tlumících látek, léků proti
bolesti, alkoholu a etanolovou reakci pacientů léčených disulfiramem.
Prothiaden25 může snížit účinky některých léků na léčbu vysokého krevního tlaku a
epilepsie.
Prothiaden 25 se nesmí užívat zároveň s některými léky proti depresím (inhibitory MAO) a
asi 2 týdny po jejich vysazení.
Dále se Prothiaden 25 ovlivňuje s některými léky na
- astma, alergii, k odstranění překrvení nosní sliznice při rýmě
- léky proti zvracení, proti průjmu,
- na psychiatrická onemocnění, na parkinsonovu chorobu, tricyklická antidepresiva,
stimulujícími léky (amfetamin),
- arytmii (poruchu srdečního rytmu), na srdeční selhání, vazokonstrikční (zužující cévy)
léky
- hormony štítné žlázy
Prothiaden 25 může zpomalit vstřebávání ostatních léčiv z trávicího traktu.
Pokud se chystáte na operaci či jiný lékařský zákrok, upozorněte lékaře či sestru na to, že
užíváte Prothiaden 25.
Užívání PROTHIADEN 25 s jídlem a pitím:
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. Během léčby se nesmějí pít alkoholické
nápoje.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek se obvykle neužívá v těhotenství. Informujte proto svého lékaře ihned o případném
těhotenství, aby mohl rozhodnout o jeho užívání.
Během léčby se nedoporučuje kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou
koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve
výškách apod.). Tyto činnosti byste proto měl/a vykonávat pouze na základě výslovného
souhlasu Vašeho lékaře.
Důležité informace o některých složkách přípravku PROTHIADEN 25 :
Přípravek obsahuje monohydrát laktózy a sacharózu. Pokud vám váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PROTHIADEN 25 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování a způsob použití
Dávkování určuje vždy lékař podle druhu příznaků a Vaší reakce na léčbu. Začíná se obvykle
dávkou 1 - 2 tablety, která se postupně zvyšuje. Největší část denní dávky nebo někdy i celá
denní dávka najednou se užívá obvykle večer.
Tablety se polykají celé a zapíjejí se trochou tekutiny.
Léčba je většinou dlouhodobá. Léčebný účinek nastupuje obvykle za 1 - 2 týdny, může se
však projevit později, někdy až za 6 týdnů. Nežádoucí reakce je však možno zaznamenat již
po prvních dávkách.
U dětí od 3 do 6 let se začíná dávkami asi 1,5 mg/kg a den, dávka se zvyšuje opatrně, tj. v
několikadenních odstupech. Při nočním pomočování se podává 1-2 tablety Prothiaden 25
jednorázově na noc, v dalších indikacích se obvykle podává dětem od 6 let v dávce 1-3 tablety
Prothiaden 25 (až 1 tableta Prothiaden 75) na noc, v některých případech lze podat těmto
dětem až 100 mg (4 tablety Prothiaden 25) za den.
Jestliže máte pocit, že účinek léku Prothiaden 25 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) více přípravku PROTHIADEN 25 než jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.
Mezi příznaky předávkování patří útlum, sucho v ústech, zhoršené vidění, zrychlená srdeční
frekvence, třes, pocení, nevolnost, zvracení a zmatenost až ztráta vědomí, křeče, poruchy
srdečního rytmu, snížení svalového napětí a dechový útlum.
Jestliže jste zapomněl(a) užít PROTHIADEN 25 :
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestala(a) užívat přípravek PROTHIADEN 25 :
Léčbu nikdy nepřerušujte sami bez vědomí lékaře, který Vám určí postupné snižování dávek.
Při náhlém vysazení léčby se mohou obnovit potíže, pro které Vám lékař Prothiaden 25
předepsal nebo se oddálí nástup jeho léčebného účinku, jestliže ještě nenastal.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Při užívání léčivé látky dosulepin (léčivá látka přípravku Prothiaden) se mohou vyskytnout
následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Často (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100 léčených pacientů): nízký krevní tlak*
Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): poruchy krvetvorby,
poruchy vnitřního vylučování hormonů, žloutenka způsobená městnáním žluči, poruchy
sexuálních funkcí (např. opožděná ejakulace)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): únava, spavost, točení hlavy, neostré
vidění*,kožní alergické reakce, sucho v ústech*, zácpa*, zrychlený srdeční tep*, bušení
srdce*, změny EKG*opožděné močení*
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.
*uvedené nežádoucí účinky souvisí s anticholinergním účinkem Prothiadenu
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU PROTHIADEN 25
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.
Přípravek Prothiaden 25 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za
nápisem „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co PROTHIADEN 25 obsahuje
Léčivou látkou je dosulepini hydrochloridum 28 mg (= dosulepinum 25 mg) v jedné obalené
tabletě
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, glycerol,
povidon, mastek,sacharosa, oxid titaničitý, sodná sůl karmelosy, polyvinyl-acetát, kyselina
stearová, žloutková žluť, třešňová červeň 149, směs bílého a karnaubského vosku
Jak PROTHIADEN 25 vypadá a co obsahuje toto balení
Prothiaden 25: obalené tablety oranžově červené barvy o průměru 5,9 mm
Balení obsahuje 30 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká Republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 7.7.2010.
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru