psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


SELINCRO

Selincro je nový lék, který je určený pro lidi silně závislé na alkoholu. Pomáhá snižovat množství vypitého alkoholu. Selincro se má užívat se souběžně vedenou psychoterapií nebo poradenstvím. Není vhodný pro lidi s tělesnými abstinenčními příznaky ani pro takové, kteří potřebují okamžitou detoxikaci.
Účinná látka Selincra, nalmefene, se v mozku naváže na místa, která běžné obsazují molekuly alkoholu a opiátů. Pití alkoholu potom nemá tak velký efekt.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Informace pro uživatele (neautorizovaný překlad PI z European Medicines Agency)
Selincro 18 mg
nalmefene hydrochloride dihydrate

CO JE SELINCRO?
Selincro je lék, který obsahuje aktivní látku nalmefene. Je dostupný jako tablety (18 mg).

K ČEMU SE SELINCRO POUŽÍVÁ?
Selincro se používá ke snížení konzumace alkoholu u dospělých lidí se závislostá na alkoholu, kteří přijímají více než 60g alkoholu (etanolu) denně (muži) nebo více než 40g alkoholu denně (ženy).
Selincro se má užívat pouze společně s psychosociální podporou (poradenstvím) a pouze lidmi, kteří nemají tělesné abstinenční příznaky a kteří nepotřebují okamžitou detoxikaci.
Vodítko: láhev vína (750ml, 12% alkoholu) obsahuje přibližně 70g alkoholu a lahev piva (330ml, 5% alkoholu) obsahuje přibližně 13g alkoholu.
Selincro je k dostání pouze na lékařský předpis.

JAK SE SELINCRO UŽÍVÁ?
Před začátkem užívání Selincra je pacient požádán, aby si dva týdny zaznamenával množství vypitého alkoholu.
Při první návštěvě lékaře se hodnotí zdravotní stav pacienta, jeho alkoholová závislost a úroveň spotřeby alkoholu (na základě zprávy od pacienta). Následně si má pacient po dva týdny zaznamenávat, kolik alkoholu přijímá.
Na další návštěvě (po dvou týdnech) se může nasadit Selincro, pokud pacient pokračuje v konzumaci vysokých dávek alkoholu (nad 60g denně u mužů a 40g u žen).
Léčbu musí také zahrnovat poradenství, které pacientovi pomůže zmírnit pití a vydržet léčbu.
Pacient by měl Selincro užívat perorálně (ústy) v případě potřeby, tedy tehdy, když je riziko, že by začal pít. V daný den se smí užít pouze jediná tableta a měla by být užita nejlépe jednu až dvě hodiny před pravděpodobnou konzumací alkoholu. Pokud pacient začal pít bez Selincra, měl by si vzít tabletu co nejdříve.
Standardní klinické studie zkoumaly užívání Selincra po dobu 6 měsíců až jeden rok. Pokud by bylo Selincro předepisováno déle, je zapotřebí obezřetnost.

JAK SELINCRO FUNGUJE?
Aktivní látka léku Selincro, nalmefene, se navazuje na opiátové receptory v mozku. Opiátové receptory hrají úlohu v závislosti a nalmefene tím, že se na ně naváže a změní jejich aktivitu, pomáhá zmírňovat potřebu pít u lidí zvyklých na velké množství alkoholu.
Selincro nezabraňuje možné otravě alkoholem.

JAK BYL LÉK SELINCRO ZKOUMÁN?
Účinky Selincra se před testováním na lidech testovaly v experimentálních modelech. Selincro se porovnávalo s placebem (lék bez účinné látky) ve dvou studiích zahrnujících 1322 mužů a žen s alkoholovou závislostí. Všichni pacienti také absolvovali poradenství, aby zmírnili konzumaci alkoholu a vydrželi u léčby.
Hlavními znaky efektivity bylo snížení počtu dnů s vysokou konzumací alkoholu a průměrná denní spotřeba alkoholu po šesti měsících léčby.

JAKÝ PROSPĚCH SELINCRO VYKÁZALO BĚHEM VÝZKUMŮ?
Bylo zjištěno, že Selincro je účinnější než placebo, pokud jde o snížení počtu dnů s vysokou konzumací alkoholu i denní spotřebu alkoholu.
Výrazné zlepšení bylo pozorováno během prvních čtyř týdnů u osob, které konzumovaly více než 60g alkoholu denně (muži) nebo více než 40g alkoholu denně (ženy). U těchto pacientů se po šesti měsících snížil počet dní s těžkou konzumací alkoholu z 23 na 10 v  první studii a z 23 na 11 ve druhé studii. Denní příjem alkoholu se snížil ze 102g na 44g v první studii a ze 113g na 43g ve druhé studii. Tato zlepšení byla větší než u placeba o cca 2,7 až 3,7 dní s vysokou konzumací alkoholu měsíčně a o cca 10 až 18g alkoholu denně.

JAKÁ JSOU RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM LÉKU SELINCRO?
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nejčastější vedlejší účinky (projevující se u více než 1 pacienta z 10) byly nausea (pocit zvedání žaludku), závratě, nespavost a bolesti hlavy. Tyto reakce byly většinou mírné až střední a trvaly krátce.
Selincro nesmějí užívat lidé:
- kteří jsou alergičtí na nalmefene nebo jinou složku léku
- kteří užívají léky s opioidy
- kteří mají nebo donedávna měli závislost na opioidech (opiátech)
- kteří mají akutní abstinenční příznaky
- kteří pravděpodobně nedávno užívali opioidy
- kteří mají závažné poškození jater nebo ledvin
- kteří nedávno zažili akutní abstinenční syndrom (včetně halucinací, záchvatů a třesu)

PROČ BYL LÉK SELINCRO SCHVÁLEN?
Výbor pro zdravotnické výrobky pro lidské užití (CHMP) potvrdil, že Selincro efektivně snižuje závislost na alkoholu u mužů, kteří pijí více než 60g alkoholu denně, a u žen, které pijí více než 40g alkoholu denně. Vedlejší účinky hlášené ve studiích nevzbudily žádné větší obavy. CHMP rozhodl, že přínos Selincra je větší než jeho rizika a doporučila jeho uvedení na trh.

DALŠÍ INFORMACE O LÉKU SELINCRO
Evropská komise schválila dne 25.02.2013 uvedení léku Selincro na trh v Evropské unii.

Výrobce/držitel licence: H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK 2500 Valby
Denmark
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv, neautorizovaný překlad****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru