psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


XANAX

Xanax je lék, který většině lidí dobře ulevuje od úzkosti. Příčinu úzkosti, která často spočívá v nahromaděných problémech nebo neschopnosti zvládat stresové situace, však neřeší. Xanax patří mezi benzodiazepinové léky proti úzkosti, u nichž existuje při dlouhodobém užívání riziko vzniku závislosti.

Anxiolytika - léky proti úzkosti (obecné informace)

Úzkost je nepříjemný emoční stav, který mívá mnoho tělesných souvislostí - svírání na hrudníku, bušení srdce, červenání, třes rukou nebo hlasu, zrychlený dech nebo zažívací potíže. V mozku jsou v tu chvíli změněné hladiny hned několika chemických látek - neurotransmiterů a hormonů (adrenalin, noradrenalin, gamaaminomáselná kyselina GABA či serotonin). Aby se hladiny těchto látek vyrovnaly do normálu, lze zapojit mnohé psychologické metody (relaxace, odvedení pozornosti, pohyb a mnohé další) nebo užít lék. Ke snížení úzkosti jsou vhodné jak specifické léky - anxiolytika, tak mnohá antidepresiva nebo antipsychotika (léky k léčbě deprese a psychóz). K léčbě úzkostných poruch, jako je panická porucha, sociální fobie, obsedantně kompulzivní porucha a další, se dnes využívají spíše antidepresiva typu SSRI nebo SNRI než anxiolytika, protože na těchto antidepresivech nevzniká závislost. Ta je naopak rizikem při dlouhodobém užívání anxiolytik. Ta v sobě skrývají ještě jednu past - protože velmi dobře a rychle účinkují proti úzkosti, nemotivují člověka, aby se sebou něco aktivně dělal; ten pak často spoléhá na léky a příčiny své úzkosti (například špatné vztahy s druhými, neschopnost zvládat stres nebo nízké sebevědomí) nechává neřešené.
V současné době se předepisují převážně benzodiazepinová anxiolytika - sem patří Neurol, Xanax, Frontin (účinná látka aplrazolam), Lexaurin (bromazepam), Elenium, Librium (chlordiazepoxid), Diazepam (diazepam) a Oxazepam (oxazepam). Mají rychlý nástup účinku a při dlouhodobém užívání na ně vzniká závislost. Na zvládání slabší úzkosti se používá nenávykové proprandiolové anxiolytikum Buspiron (buspiron hydrochlorid), které navíc účinkuje i jako uvolňovač svalového napětí.
Anxiolytika jsou účinné léky, které člověku na několik hodin uleví od úzkosti. Nic míň a hlavně nic víc. Úzkost většinou vyplývá z ne zcela ideálního životního stylu a nezvládání starostí, stresu a vztahů. Lékem se řeší následek těchto problémů, ale každý může udělat něco i proto, aby vyřešil příčinu - nechemicky, trpělivou prací na sobě.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls132402/2010
a přílohy ke sp.zn. sukls96863/2011, sukls9166/2012

XANAX 0,25 mg
XANAX 0,5 mg
XANAX 1 mg
XANAX 2 mg
tablety
(alprazolamum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek XANAX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XANAX užívat
3. Jak se přípravek XANAX užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek XANAX uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK XANAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek XANAX obsahuje léčivou látku alprazolam, sloučeninu patřící do skupiny benzodiazepinů. Alprazolam účinkuje jako anxiolytikum (lék působící proti stavům úzkosti, navozující pocity uvolnění a uklidnění).
Přípravek XANAX je indikován k léčbě příznaků:
- úzkosti
- panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní.
Přípravek XANAX Vám lékař předepíše pouze v případech, kdy jsou příznaky závažné, omezující nebo Vám způsobují nesnesitelné utrpení.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK XANAX UŽÍVAT
Neužívejte přípravek XANAX:
trpíte-li onemocněním myasthenia gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou slabostí),
jestliže jste přecitlivělý/á na benzodiazepiny, léčivou látku nebo některou z dalších látek obsažených v přípravku
trpíte-li těžkou dechovou nedostatečností
trpíte-li syndromem spánkové apnoe (zástava dechu ve spánku)
trpíte-li těžkou jaterní nedostatečností

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku XANAX je zapotřebí:
při náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky, protože může dojít ke vzniku abstinenčního syndromu.
trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin
trpíte-li těžkými depresemi nebo sebevražednými sklony
máte-li sklon k nadměrnému užívání alkoholu či zneužívání léků
trpíte-li panickými poruchami nebo podobnými stavy
užíváte-li přípravek XANAX dlouhodobě. Váš lékař bude pravidelně přehodnocovat potřebu další léčby, protože dlouhodobá léčba může vést k fyzické i psychické závislosti.
jste-li starší pacient/ka nebo jste oslaben/a. Lékař Vám předepíše nejnižší účinnou dávku.

Vznik závislosti
Používání léků ze skupiny benzodiazepinů může vést ke vzniku návyku a emocionální/fyzické závislosti k těmto přípravkům. Riziko závislosti se zvyšuje s dávkou a délkou léčby; může být vyšší u pacientů se sklonem k zneužívání alkoholu či léků. Závislost na lécích se může vyskytnout i při doporučených dávkách. Zvýšené riziko závislosti na lécích se projevuje i při kombinované léčbě více benzodiazepiny.
Příznaky z vysazení: při rozvoji závislosti by náhlé vysazení léku mohlo vyvolat abstinenční příznaky. Ty mohou zahrnovat bolest hlavy, svalů, nadměrnou úzkost, napětí, neklid, zmatenost, podrážděnost a nespavost. V závažných případech se mohou vyskytnout i: pocit nereálnosti, pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či sobě samému, citlivost na zvuk, znecitlivění a brnění končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace, nebo epileptický záchvat.
Během ukončování léčby přípravkem XANAX Vám bude dávka snižována pomalu, nejvýše o 0,5 mg každé 3 dny. Někteří pacienti mohou vyžadovat i pomalejší snižování dávky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Benzodiazepiny včetně alprazolamu prohlubují dále útlum funkcí centrálního nervového systému (CNS), jsou-li podávány současně s antipsychotiky (léky ovlivňující duševní činnost), hypnotiky (léky k léčbě poruch spánku), sedativy (léky na zklidnění), antidepresivy (léky k léčbě deprese), opioidními analgetiky (silné léky proti bolesti), antiepileptiky (léky k léčbě epilepsie a proti křečím), anestetiky (léky proti bolesti), antihistaminiky (léky proti alergiím), alkoholem a s dalšími látkami s účinkem na CNS.
Sdělte svému lékaři, pokud užíváte některý z následujících léků; může být nezbytné upravit dávku, nebo vysadit tento lék nebo přípravek XANAX:
ketokonazol, itrakonazol nebo jiná azolová antimykotika,
nefazodon, fluvoxamin a cimetidin,
fluoxetin, propoxyfen, perorální kontraceptiva (antikoncepce), diltiazem nebo makrolidová antibiotika jako erytromycin, telitromycin a klaritromycin,
ritonavir (nebo jiné léky k léčbě HIV).

Během léčby přípravkem XANAX nepožívejte alkoholické nápoje ani bez porady s lékařem neužívejte jiné léky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém.
Děti a dospívající
Přípravek XANAX není určen pro děti a dospívající do 18 let
Užívání přípravku XANAX s jídlem a pitím
Přípravek může být užíván s jídlem i bez jídla.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jste-li těhotná, myslíte, že byste mohla být těhotná nebo plánujete otěhotnět, sdělte to svému lékaři. Lékař rozhodne o ukončení/přerušení léčby.
Během léčby přípravkem XANAX se nedoporučuje kojit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte složité stroje, dokud si neověříte, že lék na Vás nemá tlumivý účinek (ospalost, porucha koncentrace, únava).
Důležité informace o některých složkách přípravku XANAX
Tablety přípravku XANAX obsahují laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


3. JAK SE PŘÍPRAVEK XANAX UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek XANAX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nejvhodnější dávkování přípravku XANAX Vám lékař stanoví na základě závažnosti Vašich příznaků a snášenlivosti. V případě závažných nežádoucích účinků po prvním užití přípravku je nutné snížení dávky.
LÉČBA ÚZKOSTI
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,25-0,5 mg 3x denně
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku zvýší až na maximální denní dávku 4 mg, rozdělenou během dne do několika dávek
LÉČBA PANICKÝCH PORUCH
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,5-1 mg před spaním
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku upraví. Zvyšovat dávku lze nejvýše o 1 mg každé 3-4 dny.
Použití přípravku XANAX 2 mg
Je-li třeba, tablety přípravku XANAX 2 mg je možné rozpůlit nebo rozčtvrtit. Umístí se vydutou stranou na tvrdou podložku. Tlakem palce se rozdělí na 2 stejné části s obsahem 1 mg.
Je-li třeba, je možné dále tyto části rozdělit. Opět se umístí vydutou stranou na tvrdou podložku a tlakem palce se rozdělí – na 2 dílky s obsahem 0,5 mg.
Tímto způsobem získáte následující dílky tablet přípravku Xanax.
Tyto dílky je možné uchovávat ve speciálně upraveném uzávěru lahvičky, který ale není součástí každého balení.

Léčba starších a oslabených pacientů
Léčba je zahájena nižší dávkou a postupně je upravována v závislosti na Vaši toleranci.
Jestliže jste užil/a více přípravku XANAX, než jste měl/a
Vezmete-li více tablet, než je předepsáno (nebo vezme-li Vaše tablety někdo jiný), vyhledejte lékařskou pomoc nebo jděte do nejbližší nemocnice. Vezměte s sebou krabičku od přípravku.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek XANAX
Je nezbytné užívat tablety pravidelně, přibližně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li si vzít jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Neužívejte dvojitou dávku, abyste doplnil/a zapomenutou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek XANAX
Nikdy sami léčbu neukončujte. Dbejte přesně pokynů Vašeho lékaře, co se týče velikosti dávky a délky užívání. Po náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky přípravku XANAX se mohou opět objevit původní příznaky nebo abstinenční příznaky. Váš lékař bude dávku snižovat postupně, nejvýše o 0,5 mg každé 3 dny.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek XANAX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se během léčby přípravkem XANAX vyskytnou nežádoucí účinky, vznikají zejména na počátku léčby; po delším podávání nebo při snižování dávky obvykle vymizí.
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou ospalost a útlum.
Často se vyskytují: snížení chuti k jídlu, zmatenost, deprese, ztráta orientace, porucha koordinace pohybů a rovnováhy, porucha paměti, porucha řeči, porucha soustředění, závrať, bolest hlavy, točení hlavy, rozmazané vidění, zácpa, pocit na zvracení, únava, podrážděnost.
Méně často se vyskytují: zvýšená hladina hormonu prolaktinu v krvi, halucinace, zuřivost, agresívní a nepřátelské chování, úzkost, vzrušenost, změny sexuální touhy, nespavost, změny myšlení, nervozita, stimulace, ztráta paměti, porucha svalového napětí, třes, porucha funkce jater, žloutenka, zánět kůže, svalová slabost, pomočování, neschopnost močit, poruchy sexuální výkonnosti, nepravidelná menstruace, změny tělesné hmotnosti, zvýšení nitroočního tlaku.
Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny nežádoucí účinky: nerovnováha nervového systému, zánět jater, otok podkožní tkáně a otok končetin.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK XANAX UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek XANAX obsahuje
- Léčivou látkou je alprazolamum 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, sodná sůl dokusátu s natrium-benzoátem, koloidní bezvodý oxid křemičitý. Tablety 0,5 mg obsahují barvivo hlinitý lak erythrosinu (E127). Tablety 1 mg obsahují barvivo hlinitý lak erythrosinu (E127) a indigokarmínu (E132).

Jak přípravek XANAX vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety
XANAX 0,25 mg: bílé eliptické oválné tablety s půlicí rýhou na jedné straně a nápisem „Upjohn 29“ na druhé. Půlicí rýha není určena k dělení dávky, ale pouze k usnadnění polknutí.
XANAX 0,5 mg: růžové eliptické oválné tablety s půlící rýhou na jedné straně a nápisem „Upjohn 55“ na druhé. Půlicí rýha není určena k dělení dávky, ale pouze k usnadnění polknutí.
XANAX 1 mg: světle fialové eliptické oválné tablety, s půlící rýhou na jedné straně a nápisem „Upjohn 90“ na druhé. Půlicí rýha není určena k dělení dávky, ale pouze k usnadnění polknutí.
XANAX 2 mg: bílé tablety ve tvaru tobolky s trojitou dělící rýhou na jedné straně a nápisem „U94“, a trojitou dělící rýhou na druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny nebo čtvrtiny.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha, Česká republika
Výrobce:
Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno, Itálie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.4.2012.
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru